Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

Номер 27 …..…..…..……….....… 02.12.2008 Година ……..…....…... Град Стара Загора

 

 

В   И  М  Е  Т  О   Н  А   Н  А  Р  О  Д  А

 

Старозагорският административен съд ………………………………….…. първи състав На трети ноември  …………….……………………..….……… Година две хиляди и осма

В публичното съдебно заседание в следния състав:

 

                                                                              Председател: П.П.

 

Секретар Д.  Д. ………………………..…..................................……………....

разгледа докладваното от съдията ……………………..……П.П. административно дело номер 519 по описа за две хиляди и осма година.

 

Производството е по чл.215, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, във вр. с чл. 145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

 

Образувано е по жалбата на И.П.И., с която е оспорена заповед №1-ЗД/07.05.2008г. на началник РДНСК Стара Загора, съдържаща забрана за достъп до строеж и захранването му с електроенергия. Иска се отмяната й като незаконосъобразна - издадена при съществени нарушения на административнопроизводствени правила и неправилно приложение на относимите материалноправни норми.

 

Ответника по жалбата РДНСК Стара Загора чрез пълномощника си по делото взема становище, че жалбата е неоснователна и следва оспорването да бъде отхвърлено.

 

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и извърши проверка на законосъобразността на обжалвания административен акт, намира за установено следното:

 

С оспорената заповед Началник РДНСК Стара Загора е наредил забрана на достъпа до незаконен строеж: “Преустройство на навес и паянтова сграда в жилищна”, както и захранването му с електроенергия, който строеж е извършен от жалбоподателя И. *** по плана на с.Сливито, обл.Стара Загора, без необходимите строителни книжа и в противоречие с действащия подробен устройствен план /ПУП/. От фактическа страна е изложено, че имота е собствен на лицето, съгласно нотариален акт от 2006г., приложен по делото. Прието е, че строежа представлява: към съществуващ навес размери 5.00/8.00 м. е направена пристройка с размери 5.8/2.8 м. на югоизток; премахната е североизточната стена на къщата и е извършено приобщаване на навеса към съществуващата къща; извършено е надстрояване на стопанска сграда с един етаж, като надстройката е приобщена към втория етаж на жилищната сграда; като цяло са оформени две тела на един и два етажа. Описанието се основава на  съставените и представени по делото констативни актове № 9 и № 10 от 14.02.2008г. от длъжностни лица при РДНСК – Стара Загора, издадено от главния архитект на Община Мъглиж удостоверение за търпимост за недвижим имот. От правна страна заповедта се основана на  разпоредбите на чл.225, ал.2, т.1 и т.2, и чл.222, ал.1, т.3, във вр. с чл.222, ал.1, т.1 от ЗУТ.

 

По делото е представена преписката образувана по издадената заповед, като от посочените по-горе констативни актове се установява, че на 14.02.2008г. след извършена проверка в присъствието на жалбоподателя И. е установен извършен незаконен строеж, строителство, изпълнено без одобрен проект и издадено разрешение  за строеж в нарушение на чл.137, ал.3 и чл.148, ал.1 ЗУТ, както и че строежа не съответства на предвижданията на подробния устройствен план /ПУП/.Представени са и скици на имота по действуващия кадастрален и регулационен план на с.Сливито, обл.Стара Загора,  в който имот е извършено строителството. Съгласно удостоверение изх.№ 79/09.05.2006г. на главния архитект на Община Мъглиж, строежи: “двуетажна паянтова жилищна сграда, паянтова стопанска постройка и навес”, находящи се в УПИ ІІІ-128, кв.30 по плана на с.Сливито, одобрен със заповед №1382/1983г. са търпими  строежи по смисъла на § 16, ал.1 от ЗУТ, тъй като са били допустими по правилата и нормативите, действали по време на изграждането им. По делото е представен и констативен акт от 18.12.2007г. на работна група  от длъжностни лица  на Община Мъглиж, с който  е прието, че без строителни книжа са преустроени навес и стопанска сграда.  

 

По делото е назначена съдебно-техническа експертиза, която е депозирала писмено заключение. От него се установява, че  строителството, предмет на обжалваната заповед, представлява пристройка, надстройка и преустройство на съществуващ навес, преустройство и надстройка на съществуваща паянтова стопанска постройка и приобщаването й към съществуваща двуетажна полумасивна жилищна сграда. В резултат се получава една нова полумасивна жилищна сграда на два етажа с увеличена площ. Извършеното строителство не съответства по обем и характер на посочените сгради в нотариалния акт, с който жалбоподателя е придобил собствеността върху имота, на приложената скица и извадка от ЗРП на с.Сливито. Съществуващите три сгради са обособени вследствие на извършените надстроявания и преустройства  в нова сграда с увеличена площ. С извършеното строителство е променен статута на съществуващите навес и стопанска постройка, което не отговаря на действуващия ЗРП. Не е налице проект за ел.инсталация. Захранването се осъществява с табло, монтирано вън, до входа на парцела, откъдето чрез кабел се снабдява самата сграда. Чрез монтирано електромерно табло се захранват отделните стаи в сградата. Съдът възприема   заключението на вещото лице като мотивирано и компетентно, същото не е оспорено и от страните.

 

При преценката на събраните по делото доказателства, съдът намира, че обжалваната заповед се явява издадена от компетентен орган по чл.222, ал.1, т.3 ЗУТ. Същата е подписана от началник РДНСК Стара Загора, при допустимото упълномощаване, извършено с представената по делото заповед №РД-13-040/30.01.2006г. на началник ДНСК.

 

Предмет на заповедта е строеж - направена пристройка към съществуващ навес, премахната североизточната стена на съществуваща къща и извършено приобщаване на навеса към нея, надстрояване на стопанска сграда с един етаж, като надстройката е приобщена към втория етаж на жилищната сграда, като цяло са оформени две тела на един и два етажа, извършен от жалбоподателя и съществуващ към момента на издаването й.  Съгласно §5, т.38 от ДР на ЗУТ “Строежи” са надземни, полуподземни, подземни и подводни сгради постройки, пристройки, надстройки и др., както и техните основни ремонти, реконструкции и преустройства с и без промяна на предназначението. Несъмнено строителството, описано в обжалваната заповед, съставлява “строеж” по смисъла на закона. Това не се оспорва и в жалбата до съда, но се твърди, че независимо от това, заповедта е незаконосъобразна, тъй като сградата е придобита в този вид, с извършени “козметични” ремонти и реално е налице допълващо застрояване по смисъла на чл.147, ал.1, т.1 във вр. с чл.46 ЗУТ.

 

Съгласно разпоредбата на чл.137, ал.3 от ЗУТ, строежите се изпълняват в съответствие с предвижданията на подробния устройствен план и съгласувани и одобрени инвестиционни проекти при условията и по реда на закона. Чл. 148, ал.1 ЗУТ изисква строежите да се извършват само ако са разрешени по реда на закона. Безспорно е в случая, че не е издадено и разрешение за строеж по чл.148, ал.2 ЗУТ от главния архитект на общината, не са представени каквито и да е строителни книжа нито пред административния орган, нито пред съда, относими към извършеното строителство. Следователно извършеният от жалбоподателя строеж е незаконен по смисъла на чл.225, ал.2, т.1 и 2 ЗУТ – строителството е осъществено в несъответствие с предвижданията на действуващия подробен план, без съгласуван инвестиционен проект и издадено разрешение за строеж. Заповедта на Началник РДНСК Стара Загора е издадена след изпълнение и на процесуалните изисквания на ЗУТ – съставяне на  констативен акт от длъжностни лица на ДНСК.

 

Не може да се приеме твърдяното от жалбоподателя, че строежа не е незаконен, тъй като бил извършен преди закупуването му, при издадено удостоверение за търпимост по §16, ал.1 от ПР на ЗУТ, като от негова страна са извършени само ремонти, за които не следва да се издава разрешение за строеж. Издаденото удостоверение за търпимост е относимо и приложимо единствено при извършване на прехвърлителна сделка за имота, негов предмет и не удостоверява законосъобразността на извършеното строителство в настоящето производство.  Установеното от съставения констативен акт относно характера, вида на строежа и извършването му от жалбоподателя не е оборено в съдебното производство. Напротив, безспорно се установи, че констатираното от органите на  ДНСК строителство е извършено след придобиването от страна на жалбоподателя на имота, тъй като то не съответства нито на описаното такова в нотариалния акт за собственост, нито на удостоверението за търпимост, представено при изслушването на сделката. Това е видно от съдържанието на същите, приложените скици и заключението на назначената по делото съдебно-техническа експертиза. Последната е категорична, че извършеното строителство не съответства по обем и характер на съществуващите преди придобиването сгради.  Както бе посочено, “строежи”  са и извършените преустройства, реконструкции и основни ремонти на сградите, постройките и пристройките и несъмнено в случая не се касае за  текущ ремонт по смисъла на § 5, т.44 от ДР на ЗУТ, а до реконструкция и преустройство по смисъла на т.44 от същия текст. При това положение, безспорно е налице извършен строеж в нарушение на изискванията на чл.137, ал.3 и чл.148, ал.1 от ЗУТ. Не е налице  хипотезата на чл.151 от ЗУТ,  в която  изрично са визирани  случаите в които не се изисква разрешение за строеж нито тази на чл.147, ал.1 ЗУТ. При установеното от органите на РДНСК, че е налице извършено строителство  по смисъла на § 5, т.38 от ДР на ЗУТ без изискуемите се по закон  строителни книжа, в несъответствие и с действащия ПУП законосъобразно е прието, че се касае за незаконен строеж, до който следва да се  забрани достъпа. Издаденото удостоверение за търпимост от Община Мъглиж не налага друг извод при установеното по делото, че не се касае за строеж изграден до посочената в § 16, ал.1 от ПР на ЗУТ дата, при положение, че не е използвана възможността дадена от § 184 от ПЗР на ЗИТ и ЗУТ ДВ бр.65/22.07.2003г.

 

 Неоснователно се твърди в жалбата, че са допуснати съществени нарушения на административно производствените правила, изразяващи се в издаване на оспорената заповед, без да е извършена преценка и дефиниция на отделните части на сградата, рефлектираща и върху частта й, за която е забранено захранването с електроенергия, при наличие на възможност последното да се извърши по отношение на установен незаконен строеж, но не и за цялата сграда.  Съдът намира че описанието в извършената заповед, основано на констативен акт № 9/14.02.2008г. обективира  достатъчно пълно и ясно строежа приет за незаконен, изготвена е скица, която съдържа необходимите обозначения  включително и напречен разрез  на строежа. Освен това, видно и от заключението на експертизата, вследствие на извършените пристройка, надстройка и вътрешно преустройство съществуващите до този момент сгради се обособяват като нова, двуетажна жилищна сграда с увеличена жилищна площ. Налице е изцяло нова сграда, включваща преустроени, надстроени и присъединени части от наличните такива. В този смисъл желаното преустановяване на захранването на строежа частично е нереализируемо на практика.

 

С оглед гореизложеното съдът намира, че обжалваната заповед на началник РДНСК Стара Загора, като издадена от компетентен орган, в съответната форма, при спазване на процесуалноправните и материалноправни разпоредби по издаването й се явява законосъобразна, оспорването й е неоснователно и следва да бъде отхвърлено.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, пр. последно АПК, съдът

 

Р     Е     Ш     И     :

 

ОТХВЪРЛЯ  оспорването на Заповед № 1-ЗД/07.05.2008г. на началник РДНСК Стара Загора, с която е наложена забрана за достъп и захранване с електроенергия на незаконен строеж, извършен в УПИ ІІІ-128, кв.30 по плана на с.Сливито, обл.Стара Загора, по жалбата на И.П.И., ЕГН **********,***.

 

Решението  подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

 

 

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: