Начало на формуляра

Р Е Ш Е Н И Е  38

 

      гр.Стара Загора 27.10.2008 год.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Старозагорският административен съд   в публичното  заседание                                       на         седми  октомври

през     две хиляди и осма година в състав:

 

Председател: Б.Т.

 

                                                                      Членове:            

при секретаря    С.Х.

и в присъствието на  прокурора                                        ,                                                        като разгледа докладваното от  Б.Т.   адм.дело     532 по описа  за 2008 год, за да се произнесе съобрази следното:

 

 

Производството е с правно основание чл.145 и сл. от Административно- процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл. 76 ал.2 от Закона за здравното осигуряване и чл.244 от НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР /НРД/ между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз и Съюза на стоматолозите в България, 2006 г.

Образувано е  по жалба на от ЕТ ”ИППМП д-р Христо Нинов” гр.Казанлък против заповед № РД 19-0401/18.07.2008г на Директора на РЗОК Стара Загора, с което на жалбоподателя е наложена санкция “прекратяване на договор” по чл.238, ал.1, т.1, б.”б” от НРД 2006 за нарушение на поетите задължения за налична, функционираща и изправна медицинска апаратура и оборудване. Подателят моли заповедта да бъде отменена като незаконосъобразна поради нарушение на материалния закон.  Претендира за направените разноски.

В съдебно заседание чрез пълномощника си поддържа оспорването.

Ответникът – Директор на РЗОК Стара Загора- чрез процесуалния си представител оспорва жалбата като неоснователна. Намира, че е безспорно установено извършване на нарушение по чл.7, т.6 от сключения индивидуален договор между жалбоподателя и НЗОК, за което правилно е определена съответната по вид санкция. Счита, че с оглед подписаната на основание т.65.4 от Решение № РД-УС-04-127/27.12.2007г на Управителния съвет на НЗОК и представена по делото декларация, в която е посочено, че лечебното заведение самостоятелно разполага с необходимото медицинско оборудване, приложените договори за съвместно ползване на оборудване с други лечебни заведения не санират нарушението. Моли жалбата да бъде отхвърлена, а оспорената заповед да бъде оставена в сила като законосъобразна.

Като прецени допустимостта на жалбата, наведените в нея основания за оспорване и извърши цялостна проверка на законосъобразността на административния акт с оглед разпоредбата на чл.168 от АПК, съдът приема за установено следното:

 Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима.

С оспорената заповед № РД-19-0401/18.07.2008г на Директора на РЗОК Стара Загора на основание чл.52, ал.1, т.1, б.”б” от индивидуалния договор и чл.238, ал.1, т.1, б.”б” от НРД 2006г на жалбоподателя е наложена санкция “прекратяване на договор”, сключен между него и НЗОК, за нарушение на поетите задължения за налична функционираща и изправна медицинска апаратура и оборудване по силата на чл.7, т.6 от индивидуалния договор. Нарушението е описано във финансов протокол и е повторно.

По делото е изискана и представена преписката по издаване на оспорения административен акт.

Между НЗОК и жалбоподателя е сключен договор № 24-0709/01.01.2008г за оказване на първична извънболнична медицинска помощ на основание чл.59 ал.1 от ЗЗО и в съответствие с Решение № РД-УС-04-12/02.02.2007г на УС на НЗОК и действащите разпоредби на НРД за 2006г. С декларация от 25.01.2008г жалбоподателят е декларирал, че разполага самостоятелно /”съвместно с” е зачертано/ с изискуемото оборудване и обзавеждане, съгласно Приложение № 12

Със заповед № РД 18-0524/04.06.2008г Директорът на РЗОК Стара Загора нарежда да бъде извършена финансова тематична, планова, вторична  проверка на ЕТ”ИППМП д-р Христо Нинов” гр.Казанлък със задача проверка достоверността на отчетените медицински дейности.

Според констатациите в т.2 от финансов протокол № Р-0623/20.06.2008г проверяваното лечебно заведение не е спазило дадените задължителни предписания по  финансов протокол № Р-0077/10.03.2008г от извършена първична проверка, а именно да набави липсващите позиции от необходимото медицинско и техническо оборудване  по Приложение № 12 към Решение РД-УС-04-12/02.02.2007г на УС на НЗОК, описани в съвместен протокол. Този протокол от 11.06.2008г, подписан без възражения от проверяваното лице, визира като липсващи глюкомер с набор ленти, лекарска чанта с медикаменти, шкаф с лекарства от първа необходимост, детски ръстомер, теглилка за деца, хладилен контейнер или чанта, подвижна инструментална маса, саморазгъващ се балон за обдишване, въздуховоди Гьодел и аспиратор, стерилизационен барабан, сух стерилизатор или договор за стерилизация, кислородна бутилка с редуциращ вентил, маска за кислород, екартьори 2 бр и тест ленти за окултни кръвоизливи 1 опаковка.

С влязла в сила заповед № РД-19-0040/10.04.2008г, издадена от Директора на РЗОК Стара Загора, на жалбоподателя е наложена санкция “Финансова неустойка” в размер на 90лв за нарушение на чл.7, т.6 от индивидуалния договор за липси от необходимото медицинско и техническо оборудване на основание чл.52, ал.1, т.1, б.”а” от индивидуалния договор и чл.238, ал.1, т.1, б.”а” от НРД 2006г. От представените  финансов протокол № Р-0077/10.03.2008г и съвместен протокол от 05.03.2008г се установява, че липсващите позиции са почти идентични с тези по настоящата заповед. 

Към преписката са приложени следните договори, сключени на 01.01.2008г между лечебни заведения със седалище гр.Казанлък, ул.”Стара планина” № 12, сред които е жалбоподателят: за осигуряване на денонощна  непрекъснатост на здравните грижи на ЗЗОЛ, за съвместно ползване на детска и женска консултация от ИППМП, за съвместно ползване на манипулационна със спешен шкаф и гинекологичен стол от ИППМП.

При съвкупна преценка на събраните доказателства съдът намира жалбата за основателна.

Решението, предмет на съдебна проверка, е издадено от компетентен орган по НРД 2006, а именно Директорът на РЗОК Стара Загора, при спазване на установената писмена форма и процесуалните правила, както и в съответствие с целта на закона /Закон за здравното осигуряване и приравнения на подзаконов нормативен акт НРД 2006/.

Съгласно чл. 53 от ЗЗО подписването на НРД между НЗОК и съсловните организации на лекарите има за цел да обезпечи осъществяване на дейностите, предвидени в ЗЗО. Една от предвидените дейности е уредена от чл. 72, ал. 2 от ЗЗО : осъществяване на непосредствен контрол от длъжностни лица на РЗОК - финансови инспектори и лекари-контрольори - върху дейността на изпълнителите на медицинска помощ по задължителното здравно осигуряване. Когато в хода на проверка се установи липса на изискуема медицинска апаратура и оборудване, финансовите контрольори са задължени от чл. 224, ал. 3 от НРД, 2006 г. да констатират фактите в съвместен протокол, подписан до приключване на проверката от тях и от лицето, представляващо ИМП, или упълномощено от него лице. В случая това процесуално правило е спазено и е подписан съвместен протокол. Проверката за наличност на декларираното задължително оборудване и консумативи не изисква специални знания и при констатиране на фактите финансовите инспектори не са излезли извън рамките на предоставената им от закона компетентност. Двустранно подписаният протокол по чл. 224, ал. 3 от НРД 2006 г. изхожда от длъжностното лице - контрольор и от проверявания изпълнител на СИМП, който не само не е възразил при съставянето му, но и в съдебното производство не е опровергал съдържанието му.

Представените протоколи за съвместно ползване не променят извода за липси на апаратура и оборудване, тъй като от тяхното съдържание не може да се установи дали покриват липсващите позиции при жалбоподателя. В контекста на подписаната декларация по т.64.4 от Решение № РД-УС-04-127/27.12.2007г на УС на НЗОК тези договори дори са неотносими към случая, доколкото лечебното заведение трябва да разполага самостоятелно с изискуемите апаратура и оборудване. Именно от тази декларация, без която не би могъл да се сключи индивидуален договор, се ръководят контролните органи при проверка на задълженията по изпълнение на индивидуалните договори. Още повече, че в нея е предвиден срок за уведомяване на НЗОК при промяна в обстоятелствата. В настоящия случай е безспорно, че при извършени две проверки на жалбоподателя са установени еднакви липсващи позиции, не е правено възражение за наличие на договори за съвместно ползване, нито констатациите на контролните органи са оспорвани по предвидения в НРД 2006г ред.

Отбелязаните нарушения на поетите задължения за налична, функционираща и изправна медицинска апаратура и оборудване и влязлата в сила заповед № РД-19-0040/10.04.2008г, издадена от Директора на РЗОК Стара Загора съставляват фактическо основание за прилагане на санкцията по чл. 238, ал. 1, т.1, б.”б” от НРД, 2006 г. Налице е повторност по смисъла на §1, т.11 от допълнителната разпоредба на НРД 2006, а именно извършено нарушение от един и същ лекар от лечебно заведение-изпълнител след приложена и влязла в сила санкция за същия вид нарушение в рамките на действие на този НРД.

По тези съображения жалбата се явява неоснователна и напаревното с нея оспорване следва да бъде отхвърлено.

С оглед изхода на делото неоснователна е претенцията на жалбоподателя за присъждане на разноски.

 Водим от тези мотиви, съдът  

 

 

Р Е Ш И:

 

 

ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО ОСПОРВАНЕТО от ЕТ ”ИППМП д-р Христо Нинов” гр.Казанлък ул.”Стара планина” № 11 вх.Б ап.11 на ЗАПОВЕД № РД-19-0401/18.07.2008г на Директора на РЗОК Стара Загора и искането за присъждане на разноски.

Решението подлежи на касационнно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.

 

 

                                           АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: