Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е    238

 

    гр.Стара Загора

    13.08.2009 год.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Старозагорският административен съд, втори състав, в открито заседание на тринадесети юли през две хиляди и девета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Р.Р.

 

                                                                   

при секретаря З.Д.,                                                      

като разгледа докладваното от  съдия Р.Р.   АД     546 по описа  за 2008 год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

Производството е с правно основание чл.215, ал.1 от Закона за устройство на територията/ЗУТ/ във вр. с чл.145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс/АПК/.

Образувано е по оспорване направено от И.Д.Р. ***, на Заповед № 1943/25.07.2008 г. на Заместник-кмета на Община Стара Загора. Заявяват, че същата е незаконосъобразна. На първо място предвидената устройствена зона в одобрения със заповедта ПУП – централна смесена не съответства на одобрения с Решение № 552/29.12.2005 г. на Общински съвет Стара Загора Общ устройствен план на града, според който кв.15 попада в устройствена зона 23 със смесено високо и ниско застрояване, а оттам и предвидената в проекта плътност на застрояване, интензивност на застрояване, необходима озеленена площ и други са незаконосъобразни и в противоречие със чл. 19 ал.1 от Наредба № 7 от 22.12.2003 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройство. На следващо място считат, че със заповедта, в частта й „План за застрояване” и в трите УПИ са отразени по няколко ограничителни линии на основното застрояване до височина 15 и над 15 метра. Считат това отразяване за незаконосъобразно, в противоречие с чл. 25 от ЗУТ, съгласно който изрично линиите на застрояване ограничават застрояването в приземното им ниво, т.е. ограничителната линия трябвало да бъде само една и да ограничава застрояването в приземното ниво на предвиденото застрояване. На следващо място твърдят, че незаконосъобразно са определени височините на сградите, като тази грешка е допусната в трите УПИ-та. Не е спазена допустимата височина на сградата, нарушен е чл. 24 ал.3 от ЗУТ, чл. 74 ал.2 и ал.3 от Наредба № 7 на МРРБ и в резултат на това нарушение са определени незаконосъобразни разстояния на основното застрояване до страничните регулационни граници в УПИ ІІ-1941 и в УПИ ІІІ-6129, с което е нарушен чл. 31 от ЗУТ. На следващо място възразяват, че незаконосъобразно са определени коти „било” в УПИ ІІІ-6129 и в УПИ ІІ-1941. Считат, че допустимата височина на застрояване в УПИ ІІІ-6129 на задължителната регулационна линия е 214,44 м, а трябва да се изчисли по формулата 214,44 м, която е кота „било” в УПИ V-1938, като от тази кота се извади 195,07 м и получената допустима височина би следвало да бъде от 19,37 м. Считат за нарушена разпоредбата на чл. 24 от ЗУТ при определяне на допустимите височини на застрояване. Искат от съда отмяна на оспорената заповед като неправилна и незаконосъобразна.

В съдебно заседание жалбоподателите се явяват лично и чрез процесуалния си представител адв. С.Т. поддържат оспорването на същите основания, излагат подробни съображения в писмена защита, претендират разноски.

Ответникът Кмет на Община Ст.Загора, редовно призован, не се явява, но се представлява се от старши експерт с юридическо образование Д.М., която оспорва жалбата и в подробна писмена защита излага възраженията си срещу нея и в подкрепа законосъобразността на процесната заповед.

От конституираните заинтересовани страни се явяват Р.П.Д., която взема становище за основателност на жалбата и присъединяване към нея, и Г.К.П., който чрез процесуалния си представител адв. З.Й. взема становище за законосъобразност на оспорената заповед и неоснователност на жалбата. В писмената си защита адв. Й., подробно излага доводи за правилност и законосъобразност на процесния адм. акт и претендира присъждане на деловодните разноски. Заинтересованите Ж.Б. Ж, Р.И.Р. и И.Р.И. не се явяват, но с писмено становище се присъединяват към оспорването.

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и извърши проверка на законосъобразността на обжалвания административен акт, съгласно разпоредбата на чл.146 от АПК, намира за установено  следното:

 Предмет на оспорването е заповед № 1943/25.07.2008г. на Зам. кмета “САГ” на Община Ст.Загора, с която на основание чл.129, ал.2; чл.12, ал.2; чл.134, ал.2, т.6; чл.135, ал.3; чл.113, ал.1, ал.2 и ал.5; чл.21, ал.2 и ал.4; чл.23, ал.1, т.3; чл.24; чл.25; чл.27, ал.1, ал.2 и ал.3; чл.29, т.2; чл.30; чл.31, ал.1, ал.2 и ал.5; чл.32; чл.35; чл.42, ал.3 и чл.43, ал.1 от ЗУТ; чл.4, ал.6, ал.7, т.18; чл.36, ал.2, т.4; чл.38, ал.1; чл.72, ал.1, т.3; чл.74; чл.75, ал.1 и ал.2; чл.76, ал.1; чл.79; чл.82, ал.1, ал.2, ал.8 и ал.10 и чл.84 от Наредба № 7 за ПНУОВТУЗ; §.5, ал.6, т.4 от Наредба №3 за ССПКККР; Разрешение № Ип-И-2 от 08.01.2008год. за възлагане изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на ПР и ПЗ; и РУП; Заявление вх.№ Сп-64 от 13.02.2008 год. за съгласуване на ПУП; Заповед № 2394 от 17.08.1992 год. на Кмета на общината за одобрен план за застрояване; Протокол № 6 от 20.02.2008 год. на ЕСУТ при Община Стара Загора /разглеждане на проект/; Констативен акт от 27.03.2008 год.; Протокол № 12 от 02.04.2008 год. на ЕСУТ /приемане на проект/ и Заповед №1548 от 11.06.2008г. на кмета на общината, е одобрен ПУП - изменение на плана за регулация на УПИ № ІІІ 1943 и УПИ № ІV 1942, кв.15 по плана на гр.Ст.Загора; изменение на плана за застрояване /ПЗ/ на УПИ № ІІ 1941 и УПИ № V 1938 и План за застрояване на новообразувания УПИ № ІІІ 6129; Работен устройствен план /РУП/ - план за застрояване и силуетно оформяне на УПИ № ІІ 1941, УПИ № ІІІ 6129 и  УПИ № V 1938, кв.15 по плана на гр.Стара Загора. Съгласно приложен проект за изменение на ПР се променя уличната регулационна линия на УПИ № ІІІ 1943 в посока запад-изток;  УПИ № ІІІ 1943 и УПИ № ІV 1942 се обединяват и се образува нов урегулиран поземлен имот №6129, на който се отрежда УПИ № ІІІ 6129. В изменението на плана за  застрояване на УПИ № ІІ 1941, УПИ № V 1938 и ПР на новообразувания УПИ № ІІІ 6129 се установява устройствена зона – Цсм /централна смесена/, с голяма височина /над 15 метра/, свързано основно застрояване между УПИ № ІІ 1941, УПИ № ІІІ 6129, УПИ № V 1938 и УПИ № VІІІ 1937 и свързано допълващо застрояване между  УПИ № І 1940, УПИ №1939, УПИ № ІІ 1941, УПИ № ІІІ 6129 и УПИ № V 1938, кв.15 по плана на гр.Стара Загора.

Административното производство е започнало по заявление до Главния архитект на Община Ст.Загора вх.№СП-64 от 13.02.2008г., подадено от Г.К.П., С.Б.П., като собственици – първият от тях на УПИ № ІV 1942, кв.15 по плана на гр.Ст.Загора, а двамата заедно на УПИ № ІІІ 1943 в същия квартал, и от Община Ст.Загора, с което са поискали съгласуване на промяна ПР, чрез обединяване на УПИ № ІІІ 1943 и УПИ № ІV 1942, кв.15 по плана на гр.Ст.Загора, промяна на ПЗ за  УПИ № ІІ 1941, УПИ № ІІІ 1943, УПИ № ІV 1942 и УПИ № V 1938. Приложили са и предварителен договор по чл.15 от ЗУТ от 18.02.2008г. Освен заявителите, искането е подписано и от собствениците на УПИ № ІІ 1941и УПИ № V 1938 – И.Д.Н., Н.С.Д., Д.С.Е., С.Т.Б., М.Ц.А., Д.Д.К. и В.Д.Б.. Представен е проект за ПУП на УПИ № ІІ 1941, УПИ № ІІІ 1943, УПИ № ІV 1942 и УПИ № V 1938 с приложена към него скица №5457/05.11.2007г., извадка от Подробен устройствен план на този квартал, утвърден със заповед №2394/17.08.1992г. и доказателства за правото на собственост на заявителите върху имотите, за които се иска промяната. С Протокол № 6 от 20.02.2008 год. на ЕСУТ при Община Стара Загора, е приет проекта на заявителите за ПУП - ПР и ПЗ, съгласно приложения проект. Изпратено е съобщение до всички заинтересовани собственици, което е подписано от тях в периода между 27.03.2008г. – 06.03.2008г. Срещу приемането на ПУП и РУП от ЕСУТ при Община Стара Загора, са подадени възражения от Ж.Б. Желязков - съсобственик в УПИ VІ-1939, Р.И.Р., И.Р.И., П.Д.Р. и И.Д.Р.- съсобственици в УПИ І-1940, Р.П.Д. - съсобственик в УПИ VІ-1939. С Протокол № 12 от 02.04.2008 год. на ЕСУТ са разгледани подадените възражение и са отхвърлени като неоснователни, с изключение на тези по т.2. ЕСУТ приема становище, че установената в имотите застройка отговаря на действащите законови разпоредби и подзаконови нормативни актове и препоръчва при изготвянето на РУП да се конкретизира предназначението на бъдещите сгради. С жалба до Зам.кмета на Община Ст.Загора, лицата подали възраженията плюс П.Д.С. и Д.П.Д. – съсобственици на УПИ VІ-1939, са поискали повторно разглеждане на възраженията им от ЕСУТ.  С Протокол № 17 от 21.05.2008год. ЕСУТ взема становище, че жалбата не може да бъде разгледана, тъй като е получена извън срока по чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ. По административната преписка не е приложен Констативен акт от 27.03.2008 год., който е посочен в процесната заповед като едно от фактическите основания за издаването и.

По делото са приети две съдебно-техническа експертизи, с еднакви задачи, изготвени от едно и също вещо лице, но при ползване на различни варианти на Общия устройствен план /ОУП/ на гр.Ст.Загора, намиращи се в официалните служби на Община Ст.Загора. Въз основа заключението на вещото се установи, че в администрацията на Община Ст.Загора се съхраняват и ползват два графични варианта на ОУП – единият при Главния архитект на общината, а другият в информационния център на същата и при Зам. кмета по “САГ”. Съгласно варианта на ОУП, ползван за изготвяне на първото заключение за кв.15, където попадат процесните имоти, е отредена жилищна смесена устройствена зона-високо и ниско застрояване /Жс/, съгласно втория вариант на ОУП за същия квартал е отредена централна устройствена зона със смесени функции /Цсм/. Съгласно обяснителната записка към двата варианта на ОУП /стр.33/ в териториалния обхват на Цсм попада ценралната градска част в пространството между улиците “Отец Паисий” от запад, “Патриарх Евтимий” от изток, “Ген. Столетов” от север и “Христо Ботев” от юг, както и прилежащите терени към улица “Цар Симеон Велики” в посока запад и изток и към ул. “Методи Кусев” в посоките север и юг, т.е. в тази част попадат и процесните имоти от кв.15. Установи се, че ОУП отреждащ Жс на кв.15 не съдържа изискуемите реквизити върху него – от кой е изготвен и подписи  на проектантите, кога е приет от Общинския съвет, печат на този орган и подпис на председателя му. Втория ОУП отреждащ на кв.15 Цсм, съдържа част от тези реквизити с изключение на печат на Общинския съвет и подпис на председателя му. Съгласно първото заключение приетата в обжалвания ПУП – ПЗ устройствена зона Цсм не съответства на предвижданията на ОУП – Жс, а съгласно второто допълнително заключение/по втория вариант на ОУП/ - съответства. Съгласно отговора на втория въпрос от първото експертното заключение, който не е обусловен от вида на устройствената зона, процесния ПУП – ПЗ е в нарушение на чл.25 от ЗУТ, тъй като вместо да има само една линия на основното застрояване минаваща по контура на партерния етаж и отстояща на нормативното отстояние от страничните регулационни граници със съседните УПИ, на практика са определени повече от една ограничителни линии на основното застрояване и за трите УПИ от ПЗ.  И според двата варианта на заключението /трети въпрос от първото и втори въпрос от второто заключение/ в процесния ПЗ е допуснато нарушаване на отстоянието между сключената застройка в УПИ ІІ-1941 и страничната регулационна линия с УПИ І-1940. Съгласно ПЗ е предвидено това отстояние да е 3/три/ метра, а то би следвало да е 6,92 /шест цяло и деветдесет и две стотни/ метра, като функция от 1/3 Н /където Н е височината на сградата/  – на осн.чл.31, ал.2, т.1 от ЗУТ. Четвърти въпрос от първото и трети въпрос от второто заключение са еднакви, но заключенията по тях са различни, с оглед варианта на ОУП, който е ползван и предвидените в него устройствени зони. Така при действие на зона Жс, процесния ПЗ разликата между кота “било” сграда в УПИ ІІІ-6192 и горна кота на допустимата височина на застрояване в това УПИ, е в несъответствие с изискванията на чл.24, ал.3 от ЗУТ по отношение на страничната регулационна граница с УПИ V-1938, докато при действие на зона Цсм е в съответствие.

По допустимостта на жалбата:

Жалбата, в частта и срещу тази част от процесната заповед, с която е одобрен ПУП - изменение на плана за регулация на УПИ № ІІІ 1943 и УПИ № ІV 1942, кв.15 по плана на гр.Ст.Загора и промяна на уличната регулационна линия на УПИ № ІІІ 1943 в посока запад-изток и обединяване на УПИ № ІІІ 1943 и УПИ № ІV 1942  с образуване от тях на нов урегулиран поземлен имот №6129, на който се отрежда УПИ № ІІІ 6129, е процесуално недопустима. С тази част от оспорената заповед не се засяга по никакъв начин  УПИ І – 1940, който е собственост на двамата жалбоподатели. Не са налице и другите хипотези по чл.131, ал.2 от ЗУТ, поради което те не попадат в кръга на активно легитимираните с право на оспорване лица. Ето защо жалбата срещу тези диспозитиви на оспорената заповед, следва да бъде оставена без разглеждане, а производството в тази му част прекратено.

 Жалбата в останалите и части е допустима за разглеждане по реда на съдебното административно обжалване. Подадена е в законния срок. Оспорващите са от кръга на лицата по чл. 131, ал.2, т.2 от ЗУТ- те са собственици на съседен на процесните УПИ имот - УПИ І-1940. В същия кръг попадат и заинтересованите страни присъединили се към жалбата. С оспорената заповед техен имот е включен в свързано допълващо застрояване с останалите процесни имоти.

По основателността на оспорването:

Жалбата е основателна.

След като е сезиран с жалба, при служебния и цялостен съдебен контрол върху законосъобразността на обжалвания индивидуален административен акт, съдът проверява както за инвокираните от жалбоподателя пороци, така и за наличието на незаявени от него основания за отмяна. Установи се, че атакуваният акт е издаден от компетентен административен орган, въз основа Заповед №1548 от 11.06.2008г. на кмета на общината за предоставя на функции на зам.кмета по “САГ” проф.Д.Д. по чл.129, ал.2 от ЗУТ, в рамките на дискреционната му власт и в съответната писмена форма.

На първо място оспорената заповед, в частта, в която е допустимо нейното обжалване, е незаконосъобразна, защото като правно основание за нейното издаване адм.орган се е позовал на чл.134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ. Тази норма предвижда възможност за изменение на влязъл в сила подробен устройствен план, какъвто с оглед нормата на чл.110 ал.1, т.3 и т.4 от ЗУТ е процесния план за регулация и застрояване. В същото време тя изисква, за да се допусне изменение на ПУП, изрично съгласие на всички пряко заинтересувани собственици, каквито са всички заинтересувани лица, по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, в това число и собствениците на съседните имоти, когато се допуска свързано допълващо застрояване между техния и процесните имоти предмет на плана /чл. 131, ал.2, т.2 от ЗУТ/, каквото по действащия ПЗ не е било предвидено. Ето защо дори само на това основание, оспорената заповед е незаконосъобразна.

На следващо място, съдът възприе изцяло двете заключения на вещото лице по точки две и три от първото и по точка две от второто заключение, тъй като те не са оспорени от страните и не са обусловени от спорния въпрос за вида на устройствената зона, в която попадат процесните УПИ. Видно от тези заключения, процесния ПУП – ПЗ е в противоречие с изискванията на чл.25 и чл.31, ал.2, т.1 от ЗУТ, и като такъв е незаконосъобразен.

Настоящия съдебен състав е длъжен да обсъди и констатираните фрапиращи несъответствия между съществуващите и ползвани в Община Ст.Загора “два варианта” на действащ ОУП на гр.Стара Загора, досежно предвидената устройствена зона за кв.15. В тежест на адм.орган е да докаже съществуването на фактическите основания за издаването на оспорения адм.акт. В настоящия случай, с представянето на двата различни проекта на ОУП /и двата с липсващи реквизити по оформянето им/  и невъзможността по категоричен и несъмнен начин да се установи, кой от тях е оригиналния и възпроизвежда действителната воля на органа, който го е възложил и приел, се поставят в невъзможност съда, да провери в пълен обем законосъобразността на процесната заповед в частта и досежно одобрения ПЗ, РУП и установената устройствена зона, което е друго самостоятелно основание за отмяната и.

С оглед, констатираните по-горе множество противоречия на оспорената заповед с материалния закон, в частта и в която е допустимо обжалването, съдът счита, че същата като незаконосъобразна, следва да бъде отменена.

Съгласно правилата на процеса, следва да се присъдят на жалбоподателите претендираните от тях и реално направени разноски, в размер общо на 855 лева, от които държавна такса 20 лева, такса за призоваване в ДВ 20 лева, такса за удостоверение 5 лева, адвокатско възнаграждение 600 лева и възнаграждение на вещо лице 210 лева.

Ето защо и на осн. чл.172, ал.2 от АПК, съдът

 

 

Р        Е        Ш        И     :

 

 

 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването направено от И.Д.Р. ***, против тази част от Заповед №1943/25.07.2008 г. на Заместник-кмета “САГ” на Община Стара Загора, с която е одобрен ПУП - изменение на плана за регулация на УПИ № ІІІ 1943 и УПИ № ІV 1942, кв.15 по плана на гр.Ст.Загора и промяна на уличната регулационна линия на УПИ № ІІІ 1943 в посока запад-изток и обединяване на УПИ № ІІІ 1943 и УПИ № ІV 1942  с образуване от тях на нов урегулиран поземлен имот №6129, на който се отрежда УПИ № ІІІ 6129, кв.15 по плана на гр.Ст.Загора и ПРЕКРАТЯВА съдебното производство в тази му част.

В тази част, решението може да бъде обжалвано с частна жалба пред ВАС на РБ, в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА Заповед №1943 от 25.07.2008 г. на Заместник-кмета “САГ” на Община Стара Загора, В ЧАСТТА, в която е одобрен ПУП - изменение на плана за застрояване на УПИ № ІІ 1941 и УПИ № V 1938 и План за застрояване на новообразувания УПИ № ІІІ 6129; Работен устройствен план /план за застрояване и силуетно оформяне/ на УПИ № ІІ 1941, УПИ № ІІІ 6129 и  УПИ № V 1938, кв.15 по плана на гр.Стара Загора; и изменението на плана за  застрояване на УПИ № ІІ 1941, УПИ № V 1938 и ПР на новообразувания УПИ № ІІІ 6129, с което се установява устройствена зона – Цсм /централна смесена/, с голяма височина /над 15 метра/, свързано основно застрояване между УПИ № ІІ 1941, УПИ № ІІІ 6129, УПИ № V 1938 и УПИ № VІІІ 1937 и свързано допълващо застрояване между  УПИ № І 1940, УПИ №1939, УПИ № ІІ 1941, УПИ № ІІІ 6129 и УПИ № V 1938, кв.15 по плана на гр.Стара Загора.

 

ОСЪЖДА Община Стара Загора, да заплати на И.Д.Р., ЕГН-********** и П.Д.Р., ЕГН-**********,*** Загора, направените от тях разноски по делото в размер общо на 855 /осемстотин петдесет и пет/ лева.

Решението, в тази му част, съгласно чл.136, ал.1 във вр. с чл.132, ал.1, т.3 от ЗУТ,  не подлежи на касационно обжалване.

 

 

 

                                      АДМИНИСТРАТИВЕН   СЪДИЯ: