Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

  

 

№ 81    27.02.2009г.      град Стара Загора

 

  

 В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

 

            Старозагорският административен съд, V състав, в публично съдебно заседание на двадесет и четвърти февруари две хиляди и девета година, в състав:

 

                                           

СЪДИЯ: И.Я.

       

при секретар   М.П.                                                                       и с участието

            на прокурора                                                                                                          като разгледа

            докладваното от съдия И. Я. административно дело № 547 по описа за 2008 г., за да се произнесе, съобрази следното:                                                       

 

            Производството е по реда на чл. 145 и сл. Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.219, ал.1 във вр. с чл.215 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

 

            Образувано е по жалба на С.С.З. ***,ул. “Мечка” бл.340, вх. В, ет.1, ап.94, М.М.М., П.М.М., П.П.М. ***„Цар Симеон” № 21 против Заповед N 1751/ 02.07.2008г. на зам. Кмета на община Стара Загора, с която е одобрен Подробен устройствен план – Изменение на План за застрояване на УПИ № ІХ 3990 , кв. 305, гр. Стара Загора, като с Плана за застрояване се установява смесена централна зона – Цсм/смесена централна зона/, с голяма височина /над 15 метра/, свързано основно застрояван между УПИ ІХ 3990 и УПИ Х 3994  и  се изработва работен устройствен план на УПИ 3990 , УПИ Х 3994 , УПИ ХІ 3995, УПИ ХІІ 3999 и УПИ ХІІІ 4000  В жалбите са релевирани доводи за незаконосъобразност на заповедта с подробно изложени съображения по същество от пълномощниците на жалбоподателие. Административният акт е издаден в противоречие и при допуснати нарушения на  материалноправните разпоредби на ЗУТ и на подзаконовите актове по неговото прилагане. Направено е искане за отмяна на оспорената заповед.     

            Ответниците  по жалбата – П.П.М., Р.Т. Радев, “ Макс трейдинг” ЕООД гр. Стара Загора,  Кмет на община Стара Загора, К.И.С., Р.Г.С., Д.З.С., Е.З.С. не се явяват и не се представляват

          .

                        Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с направените в жалбата оплаквания, доводите и становищата на страните и като извърши цялостна проверка на законосъобразността на оспорения административен акт на основание чл. 168, ал.1 във връзка с чл.146 от АПК, намира за установено следното:

            Жалбоподателите С.З., съгласно нотариален акт за дарение № 192, том ХХV, нотариално дело № 6798/ 1996 година по описа на нотариус при Районен съд гр. Стара Загора е собственик на недвижим имот от 330 кв.м., съставляващ УПИ ІІ 3991 , в кв. 305 по плана на гр. Стара Загора, ведно с построените в имота сгради,   а М.М., П.М. и П.П.М. съгласно нотариален акт № 1,том ІV, дело № 1160/ 1972  са съсобственици на УПИ Х 3994, кв. 305 по плана на гр. Стара Загора, ведно с построените в него сгради. От документите, съдържащи се в представената по делото административна преписка /извадка от действащия ПУП за кв. 305 по плана на гр. Стара Загора, графична част на разработката за изменението на ПУП – ПЗ, одобрено с оспорената заповед и др./ е видно, че УПИ Х 3994   е предмет на плана, както и УПИ ІІ 3991, поради  което те  явяват заинтересовани лица по см. на чл.131, ал.1 във вр. с ал.2, т.1 от ЗУТ и по отношение на тях е налице правен интерес и респ. активна процесуална легитимация да обжалват Заповед № 1751/ 02.07.2008г. на заместник кмета на община Стара Загора.

       

            Въз основа на съвкупната преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна по административно-правния спор:

            Административното производство по издаване на оспорената заповед е  започнало по заявление по чл.135, ал.1 от ЗУТ, подадено от Доньо Т.С., “ Макс трейдинг “ ЕООД – заинтересовани лица по см. на чл.131, ал.1 във вр. с ал.2, т.1 от ЗУТ, като собственици на недвижим имот, съставляващ УПИ № ІХ 3990 , кв. 305, гр. Стара Загора,  ведно с построените в имота сгради, съгласно  представените и приети като доказателство по делото съдебна спогодба от 05.02.1974 година, одобрена по гр.дело № 2244/ 1972 година по описа на Районен съд гр. Стара Загора и Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 25, том V, рег.№ 4340, дело № 451/2006 година по описа на нотариус Антония Колева, вписана  в Нотариалната камара под. № 309 и район на действие Старозагорски районен съд, както и от Р.Т.Т.  , който не  притежава вещни права по отношение на описания по-горе имот. С Предписание № Ип – И – 529 от 02.10.2007г. на Главния архитект на община Стара Загора /оправомощен със Заповед № 721 от 11.06.2001г. на Кмета на община Стара Загора във връзка с Решение № 433 по Протокол № 22 от заседание на ОбС – Стара Загора, проведено на 10.05.2001г./, след преценка законосъобразността на направеното искане, на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, е разрешено на заявителите да възложат изработването изменение на ПУП – План за застрояване /ПЗ/ за УПИ ІХ 3990, в кв. 305 по плана на града, в който да се установи смесена централна зона – Цсм, свързано високо застрояване. Внесеният със заявление  № СП – 494/ 14.12.2007г. проект за ПУП – Изменение на ПЗ, с обяснителна записка и графично изображение, включващо отразяване на съществуваща жилищна сграда на два етажа, граница на устройствената зона, ограничителни линии на застрояване с посочване на устройствените показатели и отстояния е разгледан от Експертния съвет по устройство на територията /ЕСУТ/ при община Стара Загора. Проектът е  приет с Решение  № 5.1 по Протокол № 40/ 21.12.2007. заседание на ЕСУТ. Видно от представените по делото Съобщение изх. № СП – И – 1015/ 06.12.2007г. и заверени копия на обратни разписки, проектът е обявен на заинтересованите лица, съгласно изискванията на чл.128, ал.3 от ЗУТ. В законово установения срок  са постъпили 10 броя възражения. Видно от протокол № 16 от проведеното на 14.05.2008 година заседание на ЕСУТ при община Стара Загора, същите са разгледани, но не са приети от съвета, поради неоснователността им.. С оспорената Заповед № 1751/ 02.07.2008г. на зам.кмета на община Стара Загора, въз основа на упълномощаване със заповед № 1548/11.06.2008 година, на основание чл. 129, ал.2; чл.12, ал.2; чл.134, ал.2, т.6, ; чл.135, ал.3, чл. 113,ал.1 ,ал.2 ал.5, чл. 21,ал.1, чл.23, ал.1, т.1, т.2 и т.3; чл.24,ал.2 ; чл.25; чл.26,ал.1, чл. 27, ал.1 ; чл.30, ал.1; чл.31, ал.1 и ал.2т.2; чл.32, ал.1,ал.2 и ал. 3,ч.43,ал.1  от ЗУТ; чл.4, ал.6, ал.7, т.18; чл.36,ал.2т.4, чл. 38,ал.1, чл.72, ал.1т.1,т.2 и т.3; чл.74,ал.1 и ал.2, чл.75,ал.1 и ал.2, чл.76,ал.1,чл.76,ал.1, чл.79, чл.82,ал.1,ал.8 и ал.10  от Наредба № 7 за ПНУОВТУЗ; Предписание № Ип – И – 529 от 02.10.2007г., Протокол № 40 от 21.11.2007г. на ЕСУТ при община Стара Загора и Заповед № 1548 от 11.06.2008г. на Кмета на община Стара Загора, е одобрен Подробен устройствен план – Изменение на План за застрояване на УПИ № ІХ 3990 , кв. 305, гр. Стара Загора, като с Плана за застрояване се установява смесена централна зона – Цсм/смесена централна зона/, с голяма височина /над 15 метра/, свързано основно застрояван между УПИ ІХ 3990 и УПИ Х 3994 и работен устройствен план за УПИ3990, УПИ Х 3994 , УПИ ХІ 3995, УПИ ХІІ 3999и УПИ ХІІІ 4000 .

   За изясняване на обстоятелства от значение по делото, е допусната и назначена съдебно-техническа експертиза. Съгласно  заключението на вещото лице в одобрения проект за ПУП -  Изменение на План за застрояване на УПИ № ІХ 3990 , кв. 305, гр. Стара Загора, като с Плана за застрояване се установява смесена централна зона – Цсм/смесена централна зона/, с голяма височина /над 15 метра/, свързано основно застрояван между УПИ ІХ 3990 и УПИ Х 3994  За имот № VІІІ 3991 , предмет на оспорената заповед в графичната й част е предвидено отпадане на свързаното застрояване. Според експерта са спазени нормативно определената плътност за застрояване, интензивост на застрояването  и минимална зелена площ  в имот ХІ 3990, спазените са отстоянията между проектирата сграда и регулацията на УПИ VІІ 3991.С новия план  отпаднало свързаното застрояване между УПИ VІІ 3991 и УПИ VІІІ 3990..Планът не е съобразен с жилищната сграда, находяща  в северната част имот Х 3994  с оглед характера й на временен строеж.. От назначената по делото съдебно –графологична експертиза се установи, че подписът, положен в реквизит “ заявители под №1 от заявление за съгласуване на ПУП лист 92 не е положен от Д.С..

            При така установената по делото фактическа обстановка съдът намира, че  жалбата е основателна.

            Оспорената Заповед № 1751/ 02.07.2008г. е издадена от компетентния орган по см. на чл. 129, ал.2 във вр. с чл.136, ал.1 , във връзка §1,ал.3 от ЗУТ – зам кмета Кмет на община Стара Загора, оправомощен със заповед № 1548/11.06.2008 година на кмета на община Стара Загора но е постановена в противоречие на материалноправните разпоредби на ЗУТ и на подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане и при неспазване на регламентираните императивни изисквания досежно съдържанието на ПЗ. 

Като материалноправно основание за издаването на обжалвания административен акт е посочена нормата на чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ. Съгласно визираната  разпоредба,  влязъл в сила ПУП може да бъде изменен при наличие на съгласие на всички пряко заинтересувани собственици. От представената административна преписка по издаване на оспорената заповед е видно, че производството по чл.135 от ЗУТ е започнало по искане на търговското дружество, и Д.Т. и Р.Т.. За одобреното изменение на ПУП – ПЗ на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, е достатъчно наличието на съгласие на всички собственици на имот ІХ 3990 По аргумент от разпоредбата на чл.131, ал.1 във вр. с ал.2, т1 от ЗУТ, пряко заинтересувани собственици по см. на чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, като непосредствено засегнати от предвижданията на измененията на ПЗ, са собствениците на имоти,  – предмет на плана се променя. Нормативното разрешение на чл.131 от ЗУТ е приложимо не само за определяне кръга на лицата, които са активно легитимирани да обжалват актовете, с които се одобряват ПУП /респ. техните изменения/. Установеният в закона правен интерес в производството по съгласуване и одобряване на ПУП за собствениците  на имоти - непосредствено засегнати от предвижданията на плана по см. на чл. 131, ал.2, т.1 – т.5 от ЗУТ обосновава извода, че това са лицата, за които законът презюмира последици в правната им сфера /пораждане, изменение или засягане на техни субективни права и законни интереси/. Това са и лицата, които са пряко заинтересувани по см. на чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и чието съгласие е необходимо, за изменението на влязъл в сила ПУП на това материално-правно основание. В случая в представената административна преписка липсват данни за наличие на съгласие от всички пряко заинтересувани собственици за изменението на ПЗ.Преценката за наличие на такова съгласие и респ. за законово установено основание за изменение на влязъл в сила ПУП се извършва към момента на издаване на мотивираното предписание по чл.135, ал.3 от ЗУТ за допускане изработването /възлагане на изработване/ на проекта – т.е още към този етап от процедурата по изменение на плана следва да има обективирано съгласие на всички пряко заинтересувани собственици /в подаденото заявление по чл.135, ал.1 от ЗУТ или в отделен документ/. Съдебният контрол за материална законосъобразност на оспорения административен акт обхваща преценката дали са налице установените от административния орган релевантни юридически факти и доколко същите се субсумират в посочената като правно основание за издаване на акта норма. В случая съдът намира, че тъй като липсва  „съгласие на всички пряко заинтересувани собственици”, не е налице материално правната предпоставка, с която законът свързва посоченото в обжалвания акт правно основание за изменение на ПУП – ПЗ, с оглед на което оспорената заповед се явява материално незаконосъобразна. Още повече, че производството е инициирано от лице, което не притежава никакви вещни права в имот № ІХ 3990.

.

На следващо място заповедта за изменение на влезли в сила планове е специфичен административен акт, като съгласно разпоредбата на  чл. 47 от Наредба №8  за обема и съдържанието на устойствените схеми и планове се състои от две части графична и текстова . Между същите следва да има съответствие за да може да се установят параметрите на застрояването. От неоспорената от страните експертиза се установи, че имотът, собственост на С.С.З. не е посочен в  текстовата част на оспорената заповед, но видно от графичната й част, одобрена от кмета на община гр. Стара Загора за него отпада свързано застрояване с УПИ ІХІ 3990, поради което собственикът на имот 3991 не би могъл да реализира предвиденото с предходния план свързано застрояване.Това несъответствие между графична и текстова част на заповедта я прави незаконосъобразна и не дава възможност да се установят параметрите на изменението.

,            Постановяването на оспорената заповед за одобряване изменение на ПУП – ПЗ  И РУП в противоречие на материалноправните разпоредби на ЗУТ и на подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане води до нейната незаконосъобразност, поради което следва да бъде отменена.

 

С оглед изхода на делото и на основание чл.143, ал.1 от АПК искането на жалбоподателите за присъждане на направените по делото разноски следва да бъде уважено, като община Стара Загора бъде осъдена да заплати на С.С.З. сумата от 295 /двеста деветдесет и пет / лева, на М.М.М., П.М.М., П.П.М. - 405/ четиристотин и пет лева, на Т.Д.С.  – 60/ шестдесет / лева.

Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение второ  от АПК, Старозагорският административен съд 

 

 

Р     Е     Ш     И     :

 

            ОТМЕНЯ  по жалби на  С.С.З. ***,ул. “Мечка” бл.340, вх. В, ет.1, ап.94, М.М.М., П.М.М., П.П.М. ***„Цар Симеон” № 21 Заповед N 1751/ 02.07.2008г. на зам. Кмета на община Стара Загора, с която е одобрен Подробен устройствен план – Изменение на План за застрояване на УПИ № ІХ 3990 , кв. 305, гр. Стара Загора, като с Плана за застрояване се установява смесена централна зона – Цсм/смесена централна зона/, с голяма височина /над 15 метра/, свързано основно застрояван между УПИ ІХ 3990 и УПИ Х 3994  и работен устройствен план на УПИ3990 и УПИ Х 3994 , УПИ ХІ 3995, УПИ ХІІ 3999 и УПИ ХІІІ 4000  като незаконосъобразна.

 

 

ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати на С.С.З. ***,ул. “Мечка” бл.340, вх. В, ет.1, ап.94,  сумата от 295 /двеста деветдесет и пет / лева , представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото.

 

ОСЪЖДА  ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати на Т.Д.С. *** сумата от 60 / шестдесет / лева.

 

ОСЪЖДА  ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати М.М.М., П.М.М., П.П.М. ***„Цар Симеон” № 21 сумата от 405 /четиристотин и пет / лева, представляваща направените от жалбоподателите разноски по делото.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                             

СЪДИЯ: