Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

119    15.04.2009г.      град Стара Загора

 

 

  В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

 

            Старозагорският административен съд, VІІ състав, в публично съдебно заседание на двадесети март две хиляди и девета година, в състав:

 

                                           

СЪДИЯ: Р.Т.

       

при секретар   С.Х.                                                                        и с участието

            на прокурора                                                                                                          като разгледа

            докладваното от съдия Р. Т. административно дело № 577 по описа за 2008г., за да се произнесе, съобрази следното:                                                       

 

Производството е по реда на чл. 145 и сл. Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.219, ал.1 във вр. с чл.215 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

 

Образувано е по оспорване, обективирано в подадена жалба от Г.Д.З. ***, област Стара Загора, против Заповед № 165/ 18.07.2008г. на Кмета на община Гурково, с която е одобрено  изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в частта за урегулирани поземлени имоти – УПИ V – 161 и УПИ ІV – 160 в кв. 17 по плана на с. Паничерево, община Гурково. Релевирани са доводи за незаконосъобразност на оспорения административен акт, като по същество изложените съображения са за постановяването му при неспазване на императивните изисквания за форма и съдържание по чл.59, ал.2 от АПК, в противоречие на материалния закон и при допуснати съществени  нарушения на административно-производствените правила. Жалбоподателят твърди, че не е проведена процедура по реда на чл.53, ал.2 от ЗКИР, с което обосновава и липсата на изискуемата по см. на чл.134, ал.2, т.2 от ЗУТ материалноправна предпоставка за изменението на влязъл в сила ПУП – заповед на Кмета на общината за поправка на кадастралния план.  

В представената по делото писмена защита жалбоподателят чрез пълномощника си по делото прави искане за прогласяване нищожността на Заповед № 80 от 07.04.2008г. на Кмета на община Гурково, с която е одобрено попълване на кадастралния план на с. Паничерево за имот № 160 и имот № 161, както и на Протокол от 08.04.2008г. за обявяване на посочената заповед.    

 

Ответникът по жалбата -  община Гурково, представлявана от Кмета на общината, редовно и своевременно призован не изпраща представител за съдебно заседание. В представения по делото писмен отговор по чл.163, ал.2 от АПК подадената жалба се оспорва като недопустима и неоснователна. Поддържа се, че доколкото с оспорената заповед не се създават права и задължения, а само се материализират създадените такива с влязло в сила съдебно решение, не е налице индивидуален административен акт по см. на чл.21 от АПК, подлежащ на съдебно обжалване и контрол за законосъобразност. По съществото на спора обосновава, че заповедта като издадена от компетентен орган, в предвидената от закона форма и в съответствие с материалноправните изисквания на ЗУТ, е правилна и законосъобразна.

 

            Ответникът по жалбата - И.К.Д., чрез пълномощника си по делото оспорва жалбата като неоснователна и моли същата да бъде отхвърлена. Поддържа, че обжалваната Заповед № 165/ 18.07.2008г. на Кмета на община Гурково, като издадена след проведена процедура по актуализация на кадастралния план и разрешен с влязло в сила съдебно решение спор за собственост, е правилна и законосъобразна, за което излага подробни съображения в съдебно заседание. 

 

            Въз основа на съвкупната преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна по административно-правния спор:

Производството по издаване на оспорената заповед е  започнало по заявление, подадено от ответника по жалбата – И.Д. – заинтересовано лице по см. на чл.131, ал.1 във вр. с ал.2, т.1 от ЗУТ, с което е направено искане да бъде допуснато изработване на проект за изменение на подробен устройствен план /ПУП/ на с. Паничерево, област Стара Загора, в частта му относно УПИ  V-161, в кв.17 по плана на селото. Със Заповед № 283/ 08.12.2006г. на Кмета на община Гурково, е одобрен проект за изменение на ПР на с. Паничерево, област Стара Загора в обхват за урегулирани поземлени имоти ІV – 160 и V – 161 в кв.17 по плана на с. Паничерево. Заповедта е оспорена по съдебен ред по жалба на Г.Д.З. и е образувано адм. дело № 31/ 2007г. по описа на Административен съд – Стара Загора. С влязло в сила съдебно решение № 65 от 31.07.2007г. по посоченото дело, е отменена Заповед № 283/ 08.12.2006г. на Кмета на община Гурково,  като незаконосъобразна.

            С оспорената в настоящото съдебно производство Заповед № 165/ 18.07.2008г. на Кмета на община Гурково на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ, е одобрено изменението на ПУП – ПР в частта за УПИ V – 161 и УПИ ІV – 160 в кв. 17 по плана на с. Паничерево. От фактическа страна заповедта е обоснована с обстоятелството, че с оглед влязло в сила съдебно решение по гр. дело № 303/ 2004г. по описа на Окръжен съд – Стара Загора е налице основание за изменението на ПУП /ПР/ в частта досежно УПИ V – 161 и УПИ ІV – 160 в кв. 17, с. Паничерево, поради установена грешка в кадастралния план на вътрешната граница на двата имота. 

            По делото е представена образуваната административна преписка по издаването на обжалваната заповед, в т.ч.: Заявление вх. № 2021/ 04.09.2006г. до Кмета на община Гурково за допускане изработване на проект за изменение на ПУП на с. Паничерево; Предписание на Главния архитект на община Гурково от 08.09.2006г., издадено въз основа на Решение № 226/ 21.05.2002г. на ОбС – Гурково, с което предписание на основание чл.135, ал.3 от ЗУТ е допуснато изработване на проект за частично изменение на ПУП –ПР в обхват: УПИ ІV - 160 и УПИ V – 161 в кв.17 по плана на с. Паничерево; Проект за изменение на ПР, с обяснителна записка и графично изображение; съобщение по чл.128, ал.3 от ЗУТ за обявяване на проекта; Решение № 2 по протокол № 9 от заседание на ЕСУТ при община Гурково, проведено на 20.10.2006г. Като доказателство по делото е приета и Заповед № 80 от 07.04.2008г. на Кмета на община Гурково, с която е одобрено попълване на кадастралния план на с. Паничерево за имот № 160 по плана на с. Паничерево, общ. Гурково, собственост на Г.Д.З.,***, кв.17 по плана на с. Паничерево, община Гурково, собственост на И.К.Д.,*** са графична част на проекта за актуализиран кадастрален план с обяснителна записка към него, както и протокол за обявяване на заповед № 80 от 07.04.2008г. на Кмета на община Гурково. 

   Към материалите по настоящото дело са приложени адм. дело № 31/ 2007г. по описа на Административен съд – Стара Загора, както и гр. дело № 1200/ 2000г. по описа на Казанлъшкия районен съд, образувано по искова молба на Г.З. срещу И.Д., с правно основание чл.108 от ЗС. От последното е видно, че с влязло в сила Решение № 439/ 20.12.2004г., постановено по гр. дело № 303/ 2004г. по описа на Старозагорския окръжен съд, е отхвърлен предявеният от Г.З. /жалбоподател в настоящото производство/ иск за предаване на собствеността и владението на част от дворно място от 211 кв.м., находящо се в източната част на парцел ІV – 199 в кв. 17 по плана на с. Паничерево от 1967г. и за отмяна на нотариален акт № 16, т.VІ, н.д. № 1405/ 2000г. на нотариус рег. № 087 Р. Буркова, като неоснователен.

            За изясняване на обстоятелства от значение за делото, е назначена и изслушана съдебно-техническа експертиза, заключението по която съдът кредитира като обективно и безпристрастно.

 

            Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с направените в жалбата оплаквания, доводите и становищата на страните и като извърши цялостна проверка на законосъобразността на оспорения административен акт на основание чл. 168, ал.1 във връзка с чл.146 от АПК, намира за установено следното:

           

            Оспорването, като направено в законово установения срок, от легитимирано лице по см. на чл. 131, ал.1 във вр. с ал.2, т.1 от ЗУТ /собственик на имот – предмет на одобрения ПР/ и против акт, подлежащ на съдебно обжалване и контрол за законосъобразност, е процесуално допустимо. При съвкупната преценка на събраните по делото доказателства и приетата за установена въз основа на тях фактическа обстановка съдът намира, че разгледана по същество, жалбата е неоснователна. 

 

Обжалваният административен акт е издаден от материално и териториално компетентния по см. на чл. 129, ал.2 във връзка с чл.136 от ЗУТ орган – Кмет на община Гурково, в изискуемата от закона форма и със съдържание, съответстващо на изискванията по чл.59, ал.2 от АПК. Изрично е посочено фактическото основание за постановяването на заповедта, обосноваващо наличието на релевантните юридически факти за изменението на ПР и спазването на материалните законови изисквания за издаването на административния акт. Действително заповедта е издадена при непълно посочване на съответното правно основание. Визираната разпоредба на чл.129, ал.2 от ЗУТ регламентира по най - общ начин правото на органа да упражни предоставените му правомощия в рамките на неговата компетентност  - да одобрява проекти за ПУП за част от населеното място с обхват до три квартала включително, като в случая тази норма намира приложение по аргумент от чл.136 от ЗУТ. Като  правно основание за издаването на заповедта е следвало да се посочи и конкретната хипотеза по ал.1 или ал.2 на чл.134 от ЗУТ, регламентираща съответната материалноправна предпоставка за изменение на влязъл в сила ПУП. В случая обаче тази непълнота в изписването на правното основание за издаването на заповедта не води до нейната незаконосъобразност. Съгласно трайната съдебна практика допуснатото нарушение на изискването на чл.59, ал.1, т.4, предл. второ от АПК не представлява съществено такова, когато действителното правно основание може да се изведе от изложените като мотиви в акта фактически основания за неговото постановяване. От мотивите на обжалваната заповед е видно, че изменението на ПУП – ПР е извършено на основание чл.134, ал.2, т.2 от ЗУТ. А и спорът между страните по делото не е на какво правно основание е одобрено изменението на ПР, а дали и доколко е налице материалноправната предпоставка за изменение на влязъл в сила ПУП поради съществени непълноти и грешки на кадастралния план – т.е за изменение на плана на основание чл.134, ал.2, т.2 от ЗУТ.

Действително в оспорения административен акт е посочено, че същият може да бъде обжалван от заинтересованите лица в 7 дневен срок /вместо в законово установения такъв от 14 дни/. Това обстоятелство обаче не представлява съществено нарушение, опорочаващо заповедта и основание за нейната отмяна като незаконосъобразна по см. на чл.146, т.2 от АПК. При преценката за допустимост на подадената жалба съдът не е обвързан от посочения в заповедта срок за съдебно оспорване, а от законово предвидения такъв в т.ч. при прилагане на чл.140 от АПК при наличието на предпоставки за това.  

Съдебният контрол за материална законосъобразност на обжалваната заповед обхваща преценката дали са налице установените от административния орган релевантни юридически факти и доколко същите запълват състава на правното основание за неговото издаване – в случая този, регламентиран в нормата на чл.134, ал.2, т.2 от ЗУТ. Съгласно посочената разпоредба при изменението на влязъл в сила ПУП поради съществени непълноти и грешки в кадастралния план, изискуемата от закона материалноправна предпоставка е постановена заповед от компетентния орган за поправяне /допълване/ на кадастралния план. Доколкото за с. Паничерево няма изработена кадастрална карта и кадастрален регистър, по аргумент от §4, ал.1, т.2 от ПЗР на ЗКИР попълването респ. поправянето на кадастралния план на селото следва да се извърши със заповед на Кмета на община Гурково. По делото е представена и приета като доказателство Заповед № 80 от 07.04.2008г. на Кмета на община Гурково, с която е одобрено попълване на кадастралния план на с. Паничерево за имот № 160 по плана на с. Паничерево, общ. Гурково, собственост на Г.Д.З.,***, кв.17 по плана на с. Паничерево, община Гурково, собственост на И.К.Д.,*** отговорите на назначеното за изпълнение на експертизата вещо лице в съдебно заседание, проведено на 20.03.2009г., е извършено попълване на кадастралния план с вярната имотна граница между имот № 160 и имот № 161, която кадастрална граница съвпада с материализираната на място такава /съществуваща ограда/. Посочва, че направеното изменение на ПУП – ПР с оспорената в настоящото производство заповед на Кмета на община Гурково съответства на извършеното със Заповед № 80/ 07.04.208г. попълване на кадастралния план, като промяната на регулационната граница между УПИ V – 161 и УПИ  ІV – 160 в кв.17 по плана на с. Паничерево съвпада с попълнената имотна граница между имот № 160 и имот № 161 в кадастралния план на селото.

В съдебно заседание, проведено на 10.12.2008г. на основание чл.193, ал.1 от ГПК във вр. с чл.144 от АПК, е открито производство по оспорване истинността на Заповед № 80/ 07.04.2008г. на Кмета на община Гурково относно верността на удостоверената в нея дата на постановяване на административния акт. В тази си част заповедта представлява  официален свидетелстващ документ и по аргумент от разпоредбата на чл.179, ал.1 от ГПК има обвързваща съда материална доказателствена сила досежно удостоверената дата на нейното издаване, до доказване на противното. В изпълнение на задължението си по чл. 171, ал.4 във вр. с чл.193, ал.3 от ГПК на жалбоподателя беше указано, че в негова тежест е доказването неистинността на документа в оспорената му част. В хода на съдебното производство не бяха ангажирани доказателства, опровергаващи удостоверената дата на постановяване на Заповед № 80 на Кмета на община Гурково – 07.04.2008г. В случая жалбоподателят не проведе пълно и главно доказване на твърдението си, че посочената в заповедта като дата на нейното издаване не е действителната дата на постановяване на административния акт /каквото доказване се изисква при опровергаване истинността на удостоверено в  официален документ/. Съгласно писмо изх. № 2910/ 07.01.2009г. на Кмета на община Гурково в общината не се води нарочен регистър на издаваните заповеди. Видно от заключението на съдебно – техническата експертиза е установено че от  2005г. съществуващият регистър на актовете по устройство на територията /т.е заповеди по ЗУТ и ЗКИР/ не е попълван. Това обаче, както и обстоятелството че Заповед № 80/ 07.04.2008г. е представена по делото след нарочното изискване на преписката по направеното от И. Д. искане за попълване на кадастралния план на с. Паничерево относно имоти №№ 160 и 161, кв. 17 /а не е приложена като част от административната преписка по издаване на оспорената заповед № 165/ 18.07.2008г./, не може да обоснове извод, още по-малко доказва по несъмнен начин извършено антидатиране на Заповед № 80/ 07.04.2008г. на Кмета на община Гурково. Останалите доводи досежно липсата на нарочен регистър на издаваните от кмета на общината заповеди, тъй като касаят вътрешно-организационна административна дейност по документооборота, която е извън предмета на съдебната проверка в настоящото производство, не следва да бъдат разглеждани и обсъждани.

Предвид изложеното и доколкото не е оборена с допустими от закона доказателствени средства материалната доказателствена сила на удостоверената в Заповед № 80/ 07.04.2008г. на Кмета на община Гурково дата на нейното издаване, съдът приема, че на 07.04.2008г. е налице обективирано в нарочен акт волеизявление на компетентния административен орган за одобряване попълване на кадастралния план на с. Паничерево, за имот № 160 и имот №161, кв.17.

Няма данни, а и жалбоподателят не твърди да е оспорил Заповед № 80/ 07.04.2008г. на Кмета на община Гурково по съдебен ред. В тази връзка наведените доводи за допуснати нарушения при провеждането на процедурата за попълване на кадастралния план не следва да бъдат разглеждани и обсъждани, доколкото касаят административен акт който не е предмет на съдебен контрол по настоящото дело и произнасянето по неговата законосъобразност е недопустимо.

Съдът намира за недопустимо и искането на процесуалния представител на жалбоподателя за прогласяване нищожността на Заповед № 80 от 07.04.2008г. на Кмета на община Гурково. Предметът на настоящото съдебно-административно производство е определен с подадената от Г.З. жалба, с която се оспорва законосъобразността на Заповед № 165/ 18.07.2008г. на Кмета на община Гурково за одобряване изменение на ПУП - ПР в частта за УПИ V – 161 и ІV – 160 в кв. 17 по плана на с. Паничерево. В разпоредбата по чл.149, ал.5 от АПК е регламентирана възможност без ограничение във времето всяка заинтересована страна да иска обявяване нищожността на административен акт, при упражняване на това право по предвидения в АПК ред – т.е чрез подадена жалба, чиято допустимост и основателност подлежи на преценка и разглеждане в отделно съдебно -административно производство. Осъществяването на инцидентен съдебен контрол по отношение на административен акт, който не е предмет на обжалване в т.ч. и по твърдения за неговата нищожност, е недопустимо.

Ето защо при липсата на данни за оспорване на Заповед № 80 от 07.04.2008г. на Кмета на община Гурково по съдебен ред в т.ч. и подадена жалба с искане за прогласяване на нейната нищожност, във връзка с което да е образувано и висящо съдебно производство, респ. на доказателства заповедта да е отменена или обявена за нищожна с влязло в сила съдебно решение, съдът е длъжен да зачете правното й действие в т. ч. като изискуемата по см. на чл.134, ал.2, т.2 от ЗУТ материалноправна предпоставка за изменение на влязъл в сила ПУП.

С оглед доказаното съществуване на нормативно предвиденото основание за издаването на Заповед № 165/ 18.07.2008г. на Кмета на община Гурково и доколкото одобреното изменение на ПУП – ПР е в съответствие с извършеното попълване на кадастралния план, съдът намира че оспореният акт е съобразен с материалноправните изисквания на закона.

Твърденията за извършено от длъжностни лица от общинска администрация – Гурково действия по антидатиране на Заповед № 80 от 07.04.2008г. на Кмета на община Гурково и на съставения Протокол от 08.04.2008г. са такива за извършени престъпления, установяването и доказването на които следва да бъде извършено по друг процесуален ред и в друго производство. Доводите досежно собствеността върху имотите също не следва да бъдат разглеждани и обсъждани, доколкото материалноправния спор е разрешен с влязло в сила съдебно решение, което е задължително за страните по делото /жалбоподателя и ответника по жалбата в настоящото производство/ и чиято СПН съдът е длъжен да зачете съгласно императивната норма на чл. 297 от ГПК.  

При осъщественият контрол за законосъобразност не са констатирани съществени нарушения на регламентираните в ЗУТ административно-производствени правила при провеждането на процедурата за изменение на ПУП – ПР, които да релевират отменително основание по см. на чл.146, т.3 от АПК.

 

С оглед гореизложеното съдът намира, че обжалваната заповед е  законосъобразна - издадена е от компетентен орган; в предвидената от закона форма; постановена е в съответствие с  материалноправните разпоредби на които се основава и при спазване на административно - производствените правила. Жалбата се явява неоснователна и като такава, следва да бъде отхвърлена.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение четвърто от АПК, Старозагорският административен съд 

 

 

Р     Е     Ш     И     :

 

 

ОТХВЪРЛЯ  жалбата на Г.Д.З. ***, област Стара Загора, против Заповед № 165/ 18.07.2008г. на Кмета на община Гурково, с която е одобрено  изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в частта за УПИ V – 161 и УПИ ІV – 160 в кв. 17 по плана на с. Паничерево, община Гурково, като неоснователна.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                                    

СЪДИЯ: