Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е       38

 

 

гр. Стара Загора,

 09.02.2009 г.

 

 

                            В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, втори състав, в  откритото заседание на  трети ноември през две хиляди и осма година, в състав:  

 

            

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Р.Р.

 

 

при участието на секретаря З.Д.,

като разгледа докладваното от  съдия Р.Р.  адм.дело №588 по описа за 2008 г., за да се произнесе, съобрази следното:

 

  Производството е образувано по жалба против индивидуален административен акт  и се движи по реда на глава Х, раздел I от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл. 215 от ЗУТ.

Делото е образувано по повод оспорване от Г.М.Е. на Заповед № 758/15.08.2008г. на Кмета на Община Казанлък, с която на осн. чл.195, ал.5 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и във вр. с протокол от 25.06.2008г. на комисия, назначена със заповед №117/07.12.07г. на Кмета на Община Казанлък, е наредено на Е. в едномесечен срок от връчване на заповедта, да извърши привеждане на покрива на строеж: „Стопанска постройка” до височина 3,60м. над прилежащия терен и премахването на строеж „Козирка над входната врата” в УПИ III-441, кв.20 по плана на гр.Шипка, за своя сметка.

Жалбоподателката твърди в жалбата си, че заповедта е незаконосъобразна-постановена при съществени нарушения на процесуални правила-не била уведомена за започналото административно производство и е лишена от възможност да представя и изисква доказателства, с което са нарушени интересите и правата и. На следващо място твърди, че посочената в първата част на заповедта постройка, въобще не е изграждана в този имот. В петитума на жалбата си иска отмяната и.

В с.з. жалбоподателят, редовно призован, не се явява и не се представлява.

В с.з.  ответникът по жалбата, редовно призован не се явява и не се представлява.

Въз основа на събраните доказателствени средства, съдът прие за установено следното от фактическа страна:

Г.М.Е. е собственик, с нот.акт №41, том ІХ, нот.дело №3011/1975г., на  УПИ III-441, кв.20 по плана на гр.Шипка. По жалба от пълномощник на собственика на съседни имои УПИ №№I-440 и II-440, в кв.20 по плана на гр.Шипка - Т.М.Ч., за незаконно строителство,  комисия, назначена със заповед №117/07.12.07г. на Кмета на Община Казанлък, е извършила на 25.06.2008г. проверка в имота на Е.. Проверката е извършена, чрез оглед на място и по документи на строежите в този имот. След образуване на адм. производство по жалбата на Ч., Е. не е уведомена за започналата процедура, липсват и данни по преписката тя да е била излушана или от нея да са искани обяснения по повод на проверката. Не е излушан и собственика на съседния имот, подал жалбата, послужила за образуване на адм.производство. Комисията установила, че в имота съществува стопанска постройка, върху част от която е изпълнен двускатен покрив с дървена конструкция и покритие от керемиди и ламарина, като билото му е на височина 4,6 метра от прилежащия терен, при допустими 3,6 м., съгласно действащия ПУП на кв.20 по плана на гр.Шипка, одобрен със заповед №557/01.07.2004г. Констатирала още, че  в имота е изпълнена стоманобетонна козирка над входната врата на жилищната сграда, която достига до регулационната линия с УПИ II-440, в кв.20 по плана на гр.Шипка, като стъпва на оградата към този имот, както и, че за козирката няма издадени строителни книжа и съгласие от съседа. Комисията се произнесла с констативен протокол /КП/ от 25.06.2008г., с който предложила, на осн.чл.196, ал.2 от ЗУТ, на кмета на община Казанлък, че покрива на стопанската постройка в УПИ III-441, кв.20 по плана на гр.Шипка трябва да бъде приведен до височина 3,60м. над прилежащия терен и да бъде премахната стоманобетонна козирка над входа към двора в същия имот.

Въз основа на този КП, със заповед 758/15.08.2008г., Кмета на Община Казанлък, на осн. чл.195, ал.5 от ЗУТ, е наредил на Г.М.Е., в едномесечен срок от връчване на заповедта, да извърши привеждане на покрива на строеж: „Стопанска постройка” до височина 3,60м. над прилежащия терен и премахването на строеж „Козирка над входната врата” в УПИ III-441, кв.20 по плана на гр.Шипка, за своя сметка. Заповедта и е връчена на 20.08.2008г. и тя е подала жалба срещу нея на 01.09.2008г.

Горната фактическа обстановка съдът прие за установена и доказана след съвкупната преценка и анализ на всички събрани по делото годни, допустими и относими доказателства, които, като еднозначни и неоспорени, изцяло кредитира.

Въз основа на така приетото от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

Жалбата е подадена в рамките на законоустановения 14 дневен срок от надлежен субект, поради което е процесуално допустима.

След като е сезиран с оспорването, при служебния и цялостен съдебен контрол върху законосъобразността на обжалвания индивидуален административен акт, съдът проверява както за инвокираните от жалбоподателя пороци, така и за наличието на незаявени от него основания за отмяна. Съгласно чл.168, ал.2 от АПК - за нищожността, съда следи служебно.

Установи се, че атакуваният акт е издаден от некомпетентен административен орган, извън рамките на дискреционната му власт и  при неспазване на материалноправните норми.

Съгласно чл. 195, ал. 5 ЗУТ, кметът на общината може да задължи със заповед собствениците на обекти по ал. 1 и 2 да ги премахнат, преобразуват или ремонтират, когато те са неподходящи по местонахождение, разположение, вид и материали, както и да извършат необходимите работи в интерес на сигурността, безопасността, здравеопазването, хигиената, естетиката, чистотата и спокойствието на гражданите. В обжалваната заповед са изложени мотиви за привеждане на един от процесни обекти -„Стопанска постройка” до височина 3,60м. над прилежащия терен, и премахване на другия обект „Козирка над входната врата”, които касаят законността на тези строеж, а именно:  несъответствие с предвижданията на действащия подробен устройствен план - за първия обект, а за втория - липсата на строителни книжа и неизпълнение на други законови изисквания, които са предпоставки за издаване на разрешение за строеж - съгласие на съсобственика, отстояние от улична регулация и други. Тези факти биха могли да обосноват заповед за премахване на незаконен строеж, на основание чл. 225, ал. 2, т.1 и т. 2 от ЗУТ, от началника на ДНСК или упълномощено от него длъжностно лице. Т. е. премахването на строеж, поради посочените в заповедта основания, е извън установената от закона компетентност на кмета на община. В конкретния случай, липсата на компетентност на кмета на община обуславя нищожност на оспорения индивидуален административен акт.

Дори да се приеме, че оспорения акт не е нищожен поради липса на компетентност на адм.орган, разгледана по същество, жалбата е основателна и следва да се уважи.

В чл. 196 от  ЗУТ е установена процедурата, предхождаща заповедта на кмета на общината, относно премахване на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи. Тя предвижда в чл.196, ал.1, че състоянието на строежите се установява с протокол от комисия, назначена от кмета на общината. Тази комисия, съгласно чл.196, ал.2, действа служебно или по искане на заинтересуваните лица. Тя е длъжна да събира служебно всички необходими данни за вида и състоянието на строежа и изслушва заинтересуваните лица и прави предложение до кмета на общината, въз основа на констатациите си. Настоящият съд, счита, че при издаването на оспорената заповед, не е спазена от административния орган императивната разпоредба на чл. 196, ал. 2 от ЗУТ. За установяване на нарушенията по предходната разпоредба на ЗУТ, следва да се състави протокол от назначена от кмета комисия, която следва да изслуша заинтересованите лица, но по делото няма данни за това. В конкретния случай, освен извършения на място оглед, комисията не е събрала други доказателства, не е изслушала собственика на проверяваните строежи преди съставянето на протокола. Становището на заинтересованите лица трябва да бъде взето преди изготвяне на протокола от комисията. Това следва не само от систематическото място на разпоредбата, но и от обстоятелството, че в протокола се обективира решението на комисията относно необходимостта от премахване на строежа, което именно решение в случая е било одобрено от Кмета на Общината. Дори да имаше изслушване на становището на заинтересованите лица след изготвяне на протокола и одобряването му от Кмета на Общината, то е ирелевантно, с оглед взетото вече решение. В настоящия случай, комисията не е спазила процедурата да изслуша заинтересуваните лица в съответствие с разпоредбата на чл. 196, ал. 2 от ЗУТ. Тази норма е императивна, тъй като от правилното й приложение зависи решението на комисията - да се премахне или не строежът (с оглед алтернативното решение, което предвижда ал. 4 на чл. 195 от ЗУТ). Това процесуално нарушение е съществено и само на това основание заповедта на кмета следва да бъде отменена, като незаконосъобразна. Такава е и константната практиката на ВАС - Решение № 12328/06.12.2007 г. по адм. д. № 8540/2007 г.; Решение № 10957/08.11.2007 г. по адм. д. № 4346/2007 г.; Решение № 3848/18.04.2007 г. по адм. д. № 72/2007 г.; Решение № 5220 от 8.05.2008 г. по адм. д. № 1418/2008 г. и др.

Наред с това в оспорената заповед дори и формално не присъства мотив, че строежите, по някаква причина, са неподходящи по местонахождение, разположение, вид и материали, или пък какво налага да се извършат необходимите работи в интерес на сигурността, безопасността, здравеопазването, хигиената, естетиката, чистотата и спокойствието на гражданите. Изложените в заповедтта мотиви не са релевантни с оглед предвидените в материалноправната норма на чл.195, ал. 5 ЗУТ предпоставки и в конкретния случай не могат да бъдат фактическото основание на органа да издаде заповед по този ред. Към този категоричен извод води и логическото, респективно систематично тълкуване разпоредбите на чл. 195, ал. 5 и чл.225 от ЗУТ. Излагането на фактическите обстоятелства, върху които почива заповедта, е винаги необходимо, а липсата им - абсолютно основание за отмяна, тъй като не само не позволява съдебната проверка за това дали са налице предпоставките за упражняване на предоставеното правомощие, но и пряко сочи на отсъствието им.

С оглед горното, след прогласяване нищожността на процесната заповед, преписката следва да се изпрати на компетентния административния орган – Началник РДНСК-Ст.Загора, за проверка по жалбата на Т.М.Ч. и предприемане на действия, в съответствие нормите на ЗУТ и указанията на съда.

Ръководен от гореизложеното и на осн. чл.173, ал.2 от АПК, съдът

 

 

                                         Р        Е        Ш        И  :

 

ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА Заповед № 758/15.08.2008г. на Кмета на Община Казанлък, с която на осн. чл.195, ал.5 от Закона за устройство на територията и във вр. с протокол от 25.06.2008г. на комисия, назначена със заповед №117/07.12.07г. на Кмета на Община Казанлък, е наредено на Г.М.Е. ***, в едномесечен срок от връчване на заповедта, да извърши привеждане на покрива на строеж: „Стопанска постройка” до височина 3,60м. над прилежащия терен и премахване строеж „Козирка над входната врата” в УПИ III-441, кв.20 по плана на гр.Шипка, за своя сметка.

ИЗПРАЩА преписката на Началника на РДНСК-Ст.Загора, за проверка по жалбата на Т.М.Ч. ***, и предприемане на действия, в съответствие нормите на ЗУТ и указанията на съда.

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС на РБ в 14 дневен срок от съобщавнането му.

 

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: