Р Е Ш Е Н И Е  170

 

      гр.Стара Загора 08.06.2009 год.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Старозагорският административен съд  в публичното  заседание           на         дванадесети май

през      две хиляди и девета година в състав:

 

Председател: Б.Т.

                                                                Членове:   

        

при секретаря    С.Х.

и в присъствието на  прокурора                                                           ,                                                        като разгледа докладваното от  Б.Т.   адм.дело   589   по описа  за 2008 год, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

Производството е с правно основание чл.145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АП/ във връзка с чл.9б, ал.3 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/.

Образувано е по жалба от М.Г.С. и А.Ж.Т. против изричен отказ на Кмета на Община Стара Загора, обективиран в писмо изх.№ 94-00-813/ 25.07.2008г, да бъдат освободени от заплащане на такса за битови отпадъци за 2008г в пълен размер по отношение на имот пл.№ 3028а по кадастрален план част І-1960г на гр.Стара Загора.

В жалбата са направени оплаквания, че отказът е незаконосъобразен, тъй като съображенията за него не намират опора нито в ЗМДТ, нито в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора, приета от Общински съвет Стара Загора /Наредбата/. Имотът като неизползваем не генерира отпадъци и Община Стара Загора не извършва нито една от услугите по чл.6 от ЗМДТ по отношение на него. Направено е искане за уважаване на жалбата, което по същество е искане за отмяна на оспорения административен акт.

В съдебно заседание М.С. лично и като пълномощник на А.Т. поддържа жалбата и претендира присъждане на разноски.

Ответникът – Кмет на Община Стара Загора, чрез процесуалния си представител оспорва жалбата като неоснователна и  недоказана.

От събраните по делото доказателства съдът установи следната фактическа обстановка:

Жалбоподателите като съпрузи са съсобственици на имот пл.№ 3028а по кадастрален план част І-1960г на гр.Стара Загора, видно от представените нотариален акт за покупка № 79/ 2003г договор за доброволна делба от 15.10.2004г.

М.С. подава заявление вх.№ 94-00-813/ 30.11.2007г до Кмета на Община Стара Загора за освобождаване от местни такси за събиране на битови отпадъци и други по чл.6 от ЗМДТ за процесния имот. Като основания за искането е изложено, че имотът не се ползва от никого и не се почиства поради състоянието му на частично наводнен, общината няма контейнери и не извършва услугата по събиране на битови отпадъци за имота.

Кметът на Община Стара Загора отказва освобождаване, обективирано в писмо изх.№ 94-00-813/ 25.07.2008г, като се мотивира, че услугите по чл.62 от ЗМДТ през календарната 2008гсе извършват за всички райони в регулацията на гр.Стара Загора, където попада и имотът на жалбоподателите. Освен това подаденото от М.С. заявление не е равнозначно на декларация по чл.16, ал.1, т.11 от Наредбата, поради което не са налице предпоставките за освобождаване от заплащане на такси.

От заключението на приетата по делото съдебно-техническа експертиза се установява, че 1100кв.м. от процесния имот са под вода, 500кв.в. представляват паркинг, 200кв.м. е суша, заобиколена с вода и 1200кв.м. е терен, самозалесен с храсти и бурени. Попада в регулацията на гр.Стара Загора – административно бюро “Изток”, както и в районите по заповед № 2351/ 29.10.2007г на Кмета на общината и договора за концесия за дейност “Поддържане на чистотата” от 26.06.1998г, където трябва да се извършва сметосъбиране. Около него няма контейнери за смет.

Св.Т. – изпълнителен директор на концесионера, заявява в показанията си, че на паркинга са поставени кошчета. Почистват териториите, попадащи в района на административно бюро “Изток”, но не обслужват имоти, в които няма твърди битови отпадъци.

Така установената фактическа обстановка мотивира следните правни изводи:

Жалбата е допустима като подадена в законоустановения срок от лица с правен интерес от оспорването. Разгледана по същество, се явява частично основателна.

Съгласно разпоредбата на чл. 62 от ЗМДТ, таксата за битови отпадъци се заплаща за услуги по събиране, извозване, обезвреждане на битови отпадъци и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване. Размерът на таксата за всяка услуга се определя поотделно, като се прилага редът, посочен в чл. 66 от ЗМДТ. Или в рамките на таксата за битови отпадъци се включват три отделни, самостоятелни и без отношение на зависимост една от друга такси за съответните услуги. Това разграничение не е самоцелно, тъй като в чл. 63, ал. 1 от ЗМДТ е визирана възможност за имоти, намиращи се извън районите, в които общината е организирала събиране и извозване, да се събира само такса за ползване на депо и/или за поддържане на чистотата. На основание чл. 63, ал. 2 от ЗМДТ границите на районите и видът на услугите по чл. 62 от ЗМДТ, както и честотата на сметоизвозване се определят със заповед на кмета на съответната община, а годишният размер на таксата на основание чл. 66 ЗМДТ с решение на общинския съвет, като се издава и наредба по чл. 9 ЗМДТ, с която се определя редът за заплащане на таксите.

В наредбата по чл.9 се определя и реда, по който лицата, неползващи услугата през съответната година или през определен период от нея, се освобождават от заплащане на съответната такса (по делегация от чл. 8, ал. 5 от ЗМДТ). Съгласно чл. 16, ал. 1, т. 11 от Наредбата, в сила от 1.12.2005 г., се освобождават от заплащане на такса за битови отпадъци в частта за сметосъбиране и сметоизвозване, доставка на съдове, както и за експлоатация на депа, собствениците или ползвателите на имоти, които не се използват през цялата година. Освобождаването се осъществява на основание подадена декларация по образец от собственика на имота до 30-ти ноември на предходната календарна година. В посочените разпоредби общинският съвет не е уредил с какъв акт и на кой орган се извършва освобождаването от заплащане на ТБО. По аргумент от разпоредбата на §1 от ПЗР на Наредбата, действала към момента на постановяване на оспорения отказ, съгласно която изпълнението и контрола по изпълнението на тази наредба се осъществява от кмета на общината или управомощени със заповед от него длъжностни лица, съдът приема, че компетентния орган да разреши, респ. да откаже освобождаване от ТБО е кметът на общината. Следователно, оспорения отказ, обективиран в писмо изх. № 94-00-813 от25.07.2008 година на кмета на община Стара Загора, е издаден от компетентен орган.

Същият е постановен и в съответствие с материалния закон. От редакцията на цитираните по - горе разпоредби от Наредбата на ОбС - Стара Загора се установява, че в изпълнение на правомощията си по чл. 8, ал. 5 и ал. 6 от ЗМДТ Общински съвет - Стара Загора е предвидил възможността определени категории лица да бъдат освобождавани от ТБО, но единствено относно предоставените от общината услуги по: 1. сметосъбиране и сметоизвозване; 2. доставка на съдове и 3. за експлоатация на депа за отпадъци. Възможност за освобождаване на определени лица от заплащане на такса за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, не е предвидена. Действително в разпоредбата на чл. 71, т. 2 ЗМДТ е регламентирано, че не се събира такса за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, когато услугата не се предоставя от общината. Тази хипотеза обаче не предвижда "освобождаване" от ТБО, а е основание за оспорване дължимостта на таксата при непредоставена услуга и то в случай, че бъде изискано заплащането й. Поради това същата е неприложима към правото на жалбоподателите да бъдат освободени от заплащането на такса за почистване на териториите за обществено ползване.

От събраните по делото доказателства безспорно се установява, че имотът на жалбоподателите попада в регулационните граници на Стара Загора, в обхвата на които община Стара Загора предоставя услугата поддържане чистотата на териториите за обществено ползуване. В тази връзка и доколкото таксата за тази услуга се дължи поради принадлежността на имота към дадена община и поддържането на територията на обществено ползване в същата, законосъобразно кмета на община Стара Загора е отказал да освободи С. и Т. от заплащане на такса за почистване на териториите за обществено ползване. В тази част жалбата им като неоснователна подлежи на отхвърляне.

По отношение на останалите компоненти от ТБО, за които е предвидена възможност на освобождаване от заплащане, съдът намира отказа за незаконосъобразен. Предпоставките за такова освобождаване са регламентирани в Наредбата и се свеждат до подаване на декларация по образец от собственика на имота до 30-ти ноември на предходната календарна година. Жалбоподателката С. е подала заявление на 30.11.2007г.

Мотивът на ответника, че всъщност не е подадена декларация по чл.16, ал.3 от Наредбата, защото не е по одобрения от кмета на общината образец и не съдържа подпис на всички собственици, не може да бъде приет за основателен. От смисъла на изложеното в заявлението  може да се направи извод/така е възприето и от административния орган/, че процесния имот няма да се ползва през цялата 2008г от двамата съсобственици. Без значение за валидността на изявлението е формата, под която е направено, щом от съдържанието му може да се извлече необходимата информация за имота и неговия собственик. Неспазване на изискването по чл.16, ал.3, ал.2 от Наредбата за подписи на всички собственици в конкретния случай не представлява основание за отказ. То противоречи на разпоредбата на чл.22, ал.1, изр.2 от Семейния кодекс, според която действия на управление за общ на съпрузите имот, може да извършва всеки от тях. От друга страна, ако административният орган счита, че са налице нередовности по искането, е следвало да извърши действията, уредени в чл. 30 от АПК, за уведомяване на заявителя с оглед отстраняването йм. Неизпълнението на указанията е предпоставка за прекратяване на образуваното административно производство, а не за постановяване на изричен отказ, който като незаконосъобразен подлежи на отмяна.

Преписката следва да бъде върната на ответника за произнасяне по заявление  вх.№ 94-00-813/ 30.11.2007г при спазване на дадените указания по тълкуване и прилагане на ЗМДТ и Наредбата.

При този изход на спора на жалбоподателите следва да бъдат присъдени разноски в размер на 45лв. Размерът е определен като са съобразени действително направените разноски /за държавна такса и експертиза/ и частичното уважаване на жалбата по едно от основанията за освобождаване от заплащане на местни такси.

Водим от тези мотиви и на основание чл.173, ал.2 от АПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН ИЗРИЧЕН ОТКАЗ на Кмета на Община Стара Загора, обективиран в писмо изх.№ 94-00-813/ 25.07.2008г, да бъдат освободени М. Г. С. И А. Ж. Т. от заплащане на такса за 1. сметосъбиране и сметоизвозване; 2. доставка на съдове и 3. за експлоатация на депа за отпадъци за 2008г по отношение на имот пл.№ 3028а по кадастрален план част І-1960г на гр.Стара Загора.

ВРЪЩА преписката на Кмета на Община Стара Загора за произнасяне по заявление вх.№ 94-00-813/ 30.11.2007г при спазване на дадените указания по тълкуване и прилагане на ЗМДТ и Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора, приета от Общински съвет Стара Загора.

ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО оспорването от М. Г. ***. Ж. Т. ЕГН …., двамата от гр.. ., на ИЗРИЧЕН ОТКАЗ на Кмета на Община Стара Загора, обективиран в писмо изх.№ 94-00-813/ 25.07.2008г, да бъдат освободени от заплащане на такса за почистване на териториите за обществено ползване за 2008г по отношение на имот пл.№ 3028а по кадастрален план част І-1960г на гр.Стара Загора.

ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на М. Г. С. и А.Ж. Т. сумата 45/четиридесет и пет/лв, представляваща направени по делото разноски.

Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.

 

 

 

                         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: