Р Е Ш Е Н И Е  45

 

 

      гр.Стара Загора 05.11.2008 год.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Старозагорският административен съд   в публичното  заседание                                       на         двадесет и осми октомври

през      две хиляди и осма година в състав:

 

Председател: Б.Т.

 

                                                                      Членове:            

при секретаря    С.Х.

и в присъствието на  прокурора    В.М.                                       ,                                                        като разгледа докладваното от  Б.Т.   адм.дело     598 по описа  за 2008год, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

Производството е с правно основание чл.145 и сл. от Административно- процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.79 ал.1 и чл.76 т.2 от Закона за българските документи за самоличност/ЗБДС/.

Образувано е по жалба на Д.П.Д. ***  против заповед № 08006740/26.08.2008г на Директора на Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи /ОД на МВР/ Стара Загора за налагане на принудителна административна мярка на основание чл. 76, т.2 от ЗБДС. В жалбата се съдържат оплаквания за незаконосъобразност на заповедта по смисъла на чл.146 т.3 и 4 от АПК поради издаване в нарушение на материалния закон и административнопроизводствените правила.

В съдебно заседание подателят поддържа жалбата.

Ответникът –  Директор на ОДП Стара Загора чрез процесуалния си представител намира жалбата за неоснователна, а издадената заповед за законосъобразна.

Представителят на Окръжна прокуратура Стара Загора дава заключение за неоснователност на жалбата.

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и извърши проверка на обжалвания административен акт, намира за установено  следното:

Жалбата е процесуално допустима като подадена в законния срок и от надлежна страна. Разгледана по същество, се явява неоснователна.

От установените в хода на административното производство правно-релевантни факти, подкрепени с представените към преписката писмени доказателства, е видно, че жалбоподателят Д.П.Д. е подал заявление за издаване на паспорт вх.№ 14037/08.08.2008г. Във връзка с заявлението служебно е изиската справка за съдимост от Районен съд Стара Загора. От нея е видно, че Д. е осъждан за умишлени престъпления от общ характер. По НОХД № 702/2006г. на Районен съд гр.Стара Загора и по НОХД № 89/2006г на Районен съд Стара Загора с влязла в сила присъда на 01.07.2006г. му е определено едно общо наказание от една година и десет месеца лишаване от свобода при първоначален строг режим, изтърпяно на 09.02.2008г.

Със заповед № 08006740/26.08.2008г Директорът на ОД на МВР Стара Загора  е наложил на Д. принудителна административна мярка “забрана за напускане на страната и отказ да се издаден паспорт” на основание чл. 76, т.2 от ЗБДС като се мотивирал с осъждането за умишлено престъпление от общ характер, за което лицето не е реабилитирано.

При налагането на принудителни административни мерки по чл. 76 от ЗБДС е предоставена законова възможност при наличието на фактическите обстоятелства по предвидените хипотези административният орган да прецени дали да наложи тези мерки. Преценката му обаче е такава по целесъобразност, предвид на това, че разпоредбата на чл. 76 е с диспозитивен характер. На съдебен контрол не подлежи неговата преценка по целесъобразност, а само наличието на условията, визирани в чл. 76, точки 1 до 9. Съгласно разпоредбата на чл. 76, т. 2 от ЗБДС може да не се разреши напускане на страната, паспорти и заместващи ги документи да не се издават, а издадените да се отнемат на лица, осъждани за умишлени престъпления от общ характер, но нереабилитирани. Въпреки че наказанието е вече изтърпяно, е очевидно, че към настоящия момент Д. не би могъл да бъде реабилитиран по съдебен ред с оглед разпоредбата на чл. 87, ал. 1 от НК, а и реабилитация по право не би могла да настъпи, поради липса на визираните с чл. 86 и чл. 88а от НК условия.

Следователно предпоставките за прилагането на тази принудителна административна мярка са две: лицето да е осъдено за умишлено престъпление от общ характер и да не е реабилитирано.

С оглед установените по делото факти правилно е прието от административния орган, че Карачев е лице, осъдено за умишлено престъпление от общ характер, с влязла в сила присъда и не е реабилитирано както към момента на издаването на обжалвания административен акт, така и към настоящия момент. Изложеното от своя страна налага извода, че в случая са налице и двете кумулативно предвидени предпоставки по чл. 76, т. 2 от ЗБДС.

Заповедта, с която е наложена принудителната административна мярка е издадена от компетентен орган съгласно изискването на чл. 78, ал. 1 от ЗБДС и приложената по делото заповед № Із-1003/13.08.2008г. на Министъра на вътрешните работи, с която последният делегира права на директорите на Областните дирекции на МВР за налагане на мерките по чл. 76 от ЗБДС. В заповедта са изложени фактическите и правни основания за издаването й. В хипотезата на чл. 76, т. 2 от ЗБДС фактическото основание за издаване на заповедта са данните за осъждането на жалбоподателя за умишлено престъпление от общ характер, за което не е реабилитиран, което изрично е посочено в обстоятелствената част на оспорения акт. Административният орган не е длъжен да излага други мотиви. Такава е постоянната практика на Върховния административен съд, изразена напоследък  Р 11834 по адм.д.8094/07г, Р 11055 по адм.д.№ 6552/07г, Р 9715 по адм.д.№5930/07г, Р 9044/08 по адм.д.№ 5501/08г. Обстоятелството, че на лицето е бил издаван паспорт, чийто срок е изтекъл, е ирелевантно за избора на административния орган по прилагането на мярката. Отсъствието на мотиви, които да отразяват съображенията по налагането на избраната мярка, не съставлява отменително основание, при положение, че тези мотиви не подпомагат проверката на законосъобразността на административния акт.

В този смисъл оспорената заповед се явява мотивирана, при издаването й съдът не констатира нарушения на процесуални правила и на материалния закон. Поради това подадената срещу нея жалба следва да бъде отхвърлена като неоснователна.

Водим от тези мотиви, съдът

 

 

Р Е Ш И :

 

 

ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на Д.П.Д. ЕГН ********** *** против заповед № 08006740/26.08.2008г на Директора на Областна дирекция на МВР Стара Загора за налагане на принудителна административна мярка на основание чл. 76, т.2 от ЗБДС.

Решението подлежи на касационнно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.

 

 

                                       АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: