Р   Е   Ш   Е   Н   И   E    № 37   

 

 12.02.2009г.     

град Стара Загора

 

 

    В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

 

        Старозагорският административен съд, ІІ-ри състав, в публично съдебно заседание на трети ноември  две хиляди и осма година, в състав:

 

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: Р.Р.

 

       

          при секретар З.Д.,               

          като разгледа докладваното от съдия Р. Р., Административно дело № 599 по описа за 2008г., за да се произнесе, съобрази следното:                                                       

 

Производството е по реда на чл. 145 и сл. Административно-процесуалния кодекс /АПК/.

Образувано е по жалба, подадена от Светлана Александровна Марешка, в качеството й на управител и представляващ “ВАРНАФАРМА ХОЛДИНГ” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, местност “Банала чешма” № 27, собственик на аптека “Марешки” с адрес гр. Стара Загора, ул. “Цар Калоян” № 18, против Заповед № РД – 19 - 396/ 17.07.2008г. на Директора на Районната здравноосигурителна каса /РЗОК/ – гр. Стара Загора, с която на основание чл.38, ал.1, т.3, б.”а” от Индивидуален договор № 24 – 0939/ 02.04.2007г., за констатирано нарушение по чл.5, ал.1, т.3 от ИД 2006г., е наложена финансова неустойка в размер общо на 1080лв. Жалбоподателят оспорва направения от Директора на РЗОК извод за наличие на допуснати нарушения по индивидуалния договор, обосноваващи налагането на санкция - финансова неустойка. Твърди, относно рецепти №№ 5292, 4290, 3952, 5868, 4211, 4416, 8140, 12357, 4279 и 11876, че служители на РЗОК не са изпълнили своевременно задълженията си да направят съответните констатации за нарушения при отпускане на лекарствени средства, преди извършването на плащанията по фактура и спецификациите и върнат съответната рецепта на аптеката без заплащането и. По отношение на рецептурна бланка №13266, възразява, че не е допуснато нарушение и е спазен 28-дневния срок за отпускане на поредната доза от медикамента. Направено е искане за отмяна на обжалваната заповед.

В с.з. оспорващия не изпраща представител, но с писмена молба навежда доводи за незаконосъобразност на оспорената заповед, като по същество изложените съображения са за постановяването й при неспазване на изискванията на чл.146, т.2 във вр. с чл.59, ал.2, т.4 от АПК за посочване на фактическите основания за издаване на акта.

Ответникът по жалбата -  Директор на РЗОК – Стара Загора, редовно призован, чрез  процесуалния си представител по делото, оспорва жалбата като неоснователна и моли същата да бъде отхвърлена. Възразява, че по отношение на рецептурна бланка №13266, адм.орган въобще не се е произнасял с оспорения адм.акт, тъй като е уважил възражението направено до него в тазе връзка.  

Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с направените в жалбата оплаквания, доводите и становищата на страните и като извърши цялостна проверка на законосъобразността на оспорения административен акт на основание чл. 168, ал.1 във връзка с чл.146 от АПК, намира за установено следното:

Жалбата е подадена в законово установения срок, от легитимирано лице и е процесуално допустима. Разгледана по същество е частично основателна.

Въз основа на съвкупната преценка на представените по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна по административно-правния спор:

Аптека “Марешки”, собственост на “ВАРНАФАРМА ХОЛДИНГ” ООД – гр. Варна, е изпълнител по сключения с НЗОК – гр. София Индивидуален договор № 24 – 0939/ 02.04.2007г. и анекс от 01.02.2008г. за отпускане на лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК. Със Заповед № РД – 18 – 624/26.06.2008г. на Директора на РЗОК – Стара Загора, на основание чл. 49 от Националния рамков договор 2006г. /НРД/ и чл.31 от Индивидуалния договор /ИД/, е наредено да бъде извършена пълна финансова проверка на  аптека “Марешки – Стара Загора”, гр. Стара Загора, , ул. “Цар Калоян” № 18, по изпълнение на ИД № 24 – 0939/ 02.04.2007г. и Анекс от 01.02.2008г., със задача: Проверка по отпускането на лекарства по рецептурните бланки – МЗ - НЗОК № 5, в съответствие с чл.1 от ИД. За резултатите от извършената проверка е съставен констативен протокол № Р – 682/ 26.06.2008г. за извършване на финансов контрол върху изпълнението на договорите, сключени с аптеките. Съгласно същият, проверяващият екип финансови инспектори е констатирал следните нарушения: 1. С рецепта № 8140/06.03.2008г. на лицето Иван Иванов Лазаров, е отпуснат две опаковки СF489 Vasilip, като е превишена максималната доза заплащана от НЗОК от 01.02.2008г.; 2. С рецепта № 12357/04.04.2008 год. на лицето Вълка Танева, е отпуснат две опаковки СF489 Vasilip, като е превишена максималната доза заплащана от НЗОК от 01.02.2008г.; 3. На същото лице с рецепта № 4279/05.02.2008 год. е отпуснат две опаковки СF489 Vasilip, като е превишена максималната доза заплащана от НЗОК; 4. С рецепта №5292/12.02.2008 год. на лицето Тодор Иванов Георгиев, е отпуснат две опаковки СF596 Zocor Forte, като е превишена максималната доза заплащана от НЗОК от 01.02.2008г.; 5. С рецепта №4290/05.02.2008 год. на лицето Анастас Анастасов, е отпуснат две опаковки СF596 Zocor Forte, като е превишена максималната доза заплащана от НЗОК от 01.02.2008г.; 6.С рецепта №3952/02.02.2008 год. на лицето Мария Косева Петкова, е отпуснат две опаковки СF596 Zocor Forte, като е превишена максималната доза заплащана от НЗОК от 01.02.2008г.; 7. С рецепта №5868/15.02.2008 год. на лицето Мария Петрова, е отпуснат две опаковки СF596 Zocor Forte, като е превишена максималната доза заплащана от НЗОК от 01.02.2008г.; 8. С рецепта №4211/05.02.2008 год. на лицето Динка Алексиева, е отпуснат две опаковки СF596 Zocor Forte, като е превишена максималната доза заплащана от НЗОК от 01.02.2008г.; 9. С рецепта №4416/06.02.2008 год. на лицето Наско Жеков, е отпуснат две опаковки СF596 Zocor Forte, като е превишена максималната доза заплащана от НЗОК от 01.02.2008г.; 10. С рецепта №11876/01.04.2008 год. на лицето Николай Константинов Руменов, е отпуснат две опаковки СF492 Simvastanin, като е превишена максималната доза заплащана от НЗОК от 01.02.2008г.; 11. С рецепта №13266/10.04.2008 год. на лицето Петър Д.Д., е изпълнено дублирано предписание на медикамента RF 124 Singular; 12. С рецепта №12702/07.04.2008 год. на лицето Стойка Христова Петкова, е отпуснат СF023 Isoket 5 по МКБ I20, като едновременно с това е отпуснат медикамента от същата ХТГ-CF 436 Isodinit, но по МКБ І50.0; и 13. С рецепта №15859/29.04.2008 год. на лицето Мария Стефанова Тодорова, е изпълнено дублирано предписание на медикаментите СF 143 Tertensif SR и CF 417 Renapril. Срещу направените в протокола констатации за извършени нарушения е подадено писмено възражение от управителя на “ВАРНАФАРМА ХОЛДИНГ” ООД до Директора на РЗОК – Стара Загора с вх. № 29-03-480/ 09.07.2008г., което не е прието за основателно.  Видно от писмо изх. № 29-03-514/17.07.2008г. на Директора на РЗОК – Стара Загора, изложените във възражението аргументи относно дублираното отпускане на медикамент по рецепта №13266/10.04.2008 год., са приети за основателни. С оспорената в настоящото производство Заповед № РД-19-396/17.07.2008г. на Директора на РЗОК – Стара Загора, на “ВАРНАФАРМА ХОЛДИНГ” ООД – гр. Варна, като собственик на аптека “Марешки” с адрес гр. Стара Загора, ул. “Цар Калоян” № 18,  на основание чл.36, ал.2 от ИД № 24-0939/ 02.04.2007г. във връзка с извършена проверка по Заповед № РД – 18 – 624/ 26.06.2008г. и съставен констативен протокол № Р – 682от 26.06.2008г., е наложена санкция – финансова неустойка общо в размер на 1080лв., определена на основание чл.38, ал.1, т.3, б.”а” от ИД за констатирано нарушение на чл.5, ал.1, т.3 от ИД. В мотивите на заповедта са описани поотделно всяко едно от нарушенията, определени от Директора на РЗОК – Стара Загора като такива по чл. 5, ал.1, т.3 от ИД 2006г.

         По делото са представени и приети като доказателства документите, съдържащи се в административната преписка по издаване на обжалваната заповед, както и ИД № 24 – 0939/ 02.04.2006г. за отпускане на лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК, сключен между НЗОК – гр. София и маг. фармацевт Желка Желева Петрова – ръководител на аптека “Марешки” с адрес гр. Стара Загора, ул. “Цар Калоян” № 18, притежание на “ВАРНАФАРМА ХОЛДИНГ” ООД – гр. Варна, ведно с Допълнително споразумение № 1 към договора от 30.01.2008г., в сила от 01.02.2008г.

При така установената по делото фактическа обстановка съдът намира, че оспорената заповед е издадена от компетентен орган -  Директорът на РЗОК – Стара Загора, в предвидената от закона форма и при постановяването й не са допуснати нарушения на процедурните правила. По отношение на четири от констатираните от проверяващите нарушения санкциониращият орган правилно и обосновано е приел, че са налице фактическите предпоставки, обуславящи налагането на договорните санкции.

Съгласно чл.3, ал.2 от сключения ИД № 24 – 0939/ 02.04.2006г., аптека “Марешки” се е задължила да отпуска лекарства, медицински изделия и диетични цени за специални медицински цели при условията на този договор и приложенията към него. Едно от тези изисквания, установено в чл.2, ал.1 от ИД, е отпускането на медикаменти да се извършва само при условие, че същите са предписани по реда, посочен в Приложение №1 и №2 към договора, като съгласно чл.5, ал.1, т.3 от договора аптеката е длъжна да не изпълнява рецептата и да я връща на приносителя й когато има несъответствие между предписания брой опаковки лекарство и определената доза на прием и на другите общи изисквания по предписване на лекарствените продукти, медицинските изделия и диетични храни за специални медицински цели. От своя страна такива общи изисквания се съдържат в Указанието за работа с лекарствения списък на НЗОК /Указанието/ и в самия лекарствен списък, които, съгласно клаузата на чл.54, т.1 от сключения ИД представляват Приложение № 1 – неразделна част от самия договор. В раздел VІІ от договора е предвидено, че за констатирани нарушения на неговите разпоредби, се налагат предвидените по вид и размер санкции. По смисъла на чл.38, ал.1, т.3, б. “а” от ИД неспазването на изискванията на чл.5, ал.1 от същия представлява нарушение, което е основание за налагане на санкция - финансова неустойка в размер на 90лв., умножена по броя на констатираните нарушения.

От представените и приети като доказателства по делото Рецептурни бланки е видно, че с рецепти №№8140, 12357, 4279, 5292, 4290, 3952, 5868, 4211, 4416 и 11876,  аптека „Марешки” е превишила максималната доза регламентирана в лекарствения списък и заплащана от НЗОК от 01.02.2008г.  С рецепта № 15859 е изпълнила дублирано предписание на медикаменти. Съгласно Указание за работа с лекарствен списък на НЗОК /Указанието/, не се допуска дублиране на предписанията в рамките на срока, за който са предписани лекарствата и при предписването на лекарствата и издаването на рецептурните бланки задължително се проследява предходното получаване на лекарствата от ЗЗОЛ, с цел недопускане дублиране на предписанията или нарушаване на правилата за предписване на лекарствата, като се съобразява задължително датата на предходното отпускане на лекарствата, документирано в рецептурната книжка, както и не се допуска  получаване на лекарствата от ЗЗОЛ при превишаване максималните дози регламентирани в лекарствения списък. С оглед на установеното задължение по чл.5, ал.1 т.3 от ИД и вменените и с  Указанието задължения, аптека „Марешки” е следвало като констатира, че е налице дублиране, по смисъла на т. Б 1.6 във вр. с т. Б 2.7 и т. Б. 3.2  от Указанието, на предписанията в рамките на срока, за който са предписани и отпуснати лекарствата, или превишаване на максималните дози регламентирани в лекарствения списък, да върне рецептата и да не я изпълнява. Отпускайки повторно същите медикаменти на същите лица по процесните рецепти, издадени в несъответствие на общите изисквания по предписването на лекарствата, а също и отпускайки дози превишаващи максималните такива регламентирани в лекарствения списък, аптека “Марешки” е допуснала нарушение на чл.5, ал.1, т.3 от ИД, което е основание за налагане на санкция – финансова неустойка по чл. 38, ал.1, т.3, б. “а” от ИД.

Въз основа на съставения констативен протокол и установеното, че с рецепта № 12702 от 07.04.2008 год. е отпуснат на лицето Стойка Христова Петкова, медикамент СF023 Isoket 5 по МКБ I20, като едновременно с това е отпуснат медикамента от същата ХТГ-CF 436 Isodinit, но по МКБ І50.0, Директорът на РЗОК – Стара Загора е приел, че е налице нарушение на чл.5, ал.1, т.3 от ИД, което е основание за налагане на финансова санкция. Съдът намира, че този извод е неправилен, по следните съображения: Нито в Решение № РД – УС – 04 – 127/ 27.12.2007г. на УС на НЗОК, нито в приложенията към него – Лекарствения списък и Указанието за работа с лекарствения списък на НЗОК, съществува забрана за предписване респ. отпускане на лекарствени продукти от една и съща химико-терапевтична група за заболявания с различни МКБ кодове. Регламентираната в т. Б. 1.5 забрана е за лечението на едно ЗЗОЛ за повече от едно заболявания с едновременно предписване на лекарствени продукти, принадлежащи към едно и също международно непатентно наименование, а не на такива, включени в една и съща химико - терепевтична група. Следователно отпускането от аптека “Марешки” по  рецепта №12702 от 07.04.2008 год. на лицето Стойка Христова Петкова, на медикамент СF023 Isoket 5 по МКБ I20, и едновременно с това  отпускането на медикамента от същата ХТГ-CF 436 Isodinit по МКБ І50.0, не представлява нарушение на чл.5, ал.1, т.3 от сключения ИД, което да обоснове налагането на финансова санкция по чл. 38, ал.1, т.3, б. “а”. 

Неоснователни са доводите на жалбоподателя, че при издаването на заповедта не са спазени изискванията на чл.59, ал.2, т.4 от АПК, доколкото не са конкретизирани нарушенията, респективно размера на финансовата неустойка. На първо място изрично в заповедта е отбелязано, че финансовата неустойка се налага за нарушение на чл. 5, ал.1, т.3 от ИД 2006г. Обстоятелството, че текстово в съдържанието на заповедта не е изписано какво е предвидено в посочената разпоредба респ. кои точно общи изисквания по предписванията на лекарствата не са спазени, не представлява нарушение на формата на акта от категорията на съществените такива, което да обоснове наличието на  отменително основание по см. на чл.146, т.2 от АПК. Доколкото както задълженията, така и санкциите за неизпълнението им са  регламентирани в сключен договор /неразделна част от който са Лекарствения списък и Указанието за работа с лекарствения списък/ и страна по който договор е и жалбоподателят, несъстоятелно е да се твърди, че липсата на точна и ясна конкретизация кои текстове и разпоредби от ИД и приложенията са нарушени, опорочава формата на издадената от Директора на РЗОК – Стара Загора заповед. С оспореният в настоящото съдебно производство акт се налага финансова неустойка, която е договорно установена санкция по вид, основание и размер в сключения ИД, за неизпълнение на поети от страна на изпълнителя задължения по същият този договор.

Възражението за липсата на обосновка относно начина на определяне на общия размер на наложената финансова неустойка е несъстоятелно – изрично в заповедта е посочено, че санкцията се налага на основание чл.38, ал.1 т.3, б”а” от ИД, текстът на която разпоредба е пределно ясен – за „нарушение по чл. 5, ал.1 от договора се налага финансова неустойка в размер на 90лв. умножена по броя на констатираните нарушения” – т.е при установени 12 /дванадесет/ нарушения по чл.5, ал.1 от ИД въпрос на елементарна аритметична операция е определянето на общия размер на финансовата неустойка като сума в размер на  1080лв.

Предвид гореизложеното съдът намира, че единадесет от дванадесетте констатирани нарушения на чл.5, ал.1 т.3 от ИД  действително са извършени от аптека “Марешки” – гр. Стара Загора, с оглед на което правилно и  обосновано за същите е наложена санкция по чл.38, ал.1, т.3, б.”а” от ИД. С оглед на което  оспорената заповед на Директора на РЗОК – Стара Загора в частта й, с която е наложена финансова неустойка за сумата от 990 /деветстотин и деветдесет/ лв. е законосъобразна и оспорването в тази му част следва да бъде отхвърлено, като неоснователно.  Заповедта в частта й, с която на “ВАРНАФАРМА ХОЛДИНГ” ООД на основание чл.38, ал.1, т.3, б.”а” във вр. с чл.5, ал.1, т.3 от ИД  е наложена финансова неустойка за сумата над 990 /деветстотин и деветдесет/  лв. до 1080 /хиляда и осемдесет/ лв., се явява незаконосъобразна и като такава следва да бъде отменена.

Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение второ и четвърто от АПК, Старозагорският административен съд 

 

      Р     Е     Ш     И  :

 

ОТМЕНЯ  Заповед № РД – 19 - 396/ 17.07.2008г. на Директора на Районна здравноосигурителна каса – Стара Загора в частта й, с която на “ВАРНАФАРМА ХОЛДИНГ” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, местност “Банала чешма” № 27, собственик на аптека “Марешки” с адрес гр. Стара Загора, ул. “Цар Калоян” № 18, на основание чл.38, ал.1, т.3, б.”а” от Индивидуален договор № 24 – 0939/ 02.04.2007г., за извършено нарушение на чл.5, ал.1, т.3 от същия договор е наложена санкция - финансова неустойка за сумата над 990 /деветстотин и деветдесет/  лв. до 1080 /хиляда и осемдесет/ лв., като незаконосъобразна.

ОТХВЪРЛЯ  жалбата на “ВАРНАФАРМА ХОЛДИНГ” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, местност “Банала чешма” № 27, собственик на аптека “Марешки” с адрес гр. Стара Загора, ул. “Цар Калоян” № 18, против Заповед № РД – 19 - 396/ 17.07.2008г. на Директора на РЗОК – Стара Загора в частта й, с която на основание чл.38, ал.1, т.3, б.”а” от Индивидуален договор №24 – 0939/ 02.04.2007г., за извършени нарушения на чл.5, ал.1, т.3 от същия договор, е наложена санкция - финансова неустойка в размер на 990 /деветстотин и деветдесет/  лв., като неоснователна. 

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                                    СЪДИЯ: