Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

Номер 25 …..…..………….…..… 12.11.2008 Година ……..…....…... Град Стара Загора

 

 

В   И  М  Е  Т  О   Н  А   Н  А  Р  О  Д  А

 

Старозагорският административен съд ………………………………….…. първи състав На тринадесети октомври  …………..…………..……..……… Година две хиляди и осма

В публичното съдебно заседание в следния състав:

 

                                                                              Председател: П.П.

 

 

Секретар З.Д. ……………………..…..................................……………....

разгледа докладваното от съдията ……………………..……П.П. административно дело номер 606 по описа за две хиляди и осма година.

 

Производството по делото е по чл. 76, ал.2 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/ във вр. с чл.145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, образувано по жалбата на ЕТ “ИППМП против Решение №РД-19-574/29.08.2008г. на директора на Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ Стара Загора, с което е наложена санкция прекратяване на договор.

 

Жалбоподателят моли същото до бъде отменено, като постановено при неправилно приложение на относимите материалноправни норми.

 

Ответникът по  жалбата директор РЗОК Стара Загора чрез пълномощника си по делото взема становище, че жалбата е неоснователна и оспорването следва да бъде отхвърлено.

 

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и извърши проверка на законосъобразността на обжалвания административен акт, намира за установено  следното:

 

По делото е представена преписката образувана по издаване на обжалваната заповед, като със Заповед № РД-18-0524/04.06.2008г. директорът на РЗОК Стара Загора е наредил извършване на финансова проверка на лечебното заведение ЕТ ”ИППМП ”. Проверката е по изпълнение на сключения с него договор за първична извънболнична медицинска помощ, с вид и обхват – тематична, планова, вторична. Конкретната задача е проверка достоверността на отчетените медицински дейности за периода 01.2007г.-05.2008г. Заповедта е връчена на проверявания на 11.06.2008г. На 20.06.2008г., след извършване на проверката от финансовите контрольори, е  съставен финансов протокол, представен по делото. Съгласно този протокол при извършената проверка е установено наличието на издадени два броя амбулаторни листове на лица, които са починали към момента на  установявания с тях извършен профилактичен преглед. Със същият протокол е констатирано, че не е изпълнено предписание за набавяне на необходимо медицинско техническо оборудване. Към финансовият протокол  са приложени, налични са и по делото, съвместен протокол по чл.224, ал.3 от НРД 2006г., касаещ медицинската апаратура и оборудване на лечебното заведение, амбулаторните листове, цитирани в протокола и обяснение от д-р Н. В това обяснение се твърди, че амбулаторните листове са издадени на името на починали лица поради  допусната грешка на медицинската сестра, работеща с компютъра на лечебното заведение. Финансовият протокол е връчен на провереното лице на 20.06.2008г., като против него не е постъпило възражение. На същата дата е изготвен протокол и за неоснователно получени суми на стойност 13лв., който протокол също е връчен на жалбоподателя. На 21.07.2008г. до него е отправена писмена покана за възстановяването им, също получена лично на 28.07.2008г.  По отношение на констатациите за допуснати нарушения  относно липса на медицинско оборудване е издадена заповед от 18.07.08г.на директора на РЗОК Стара Загора за налагане на санкции, която не е предмет на настоящото производство. С писмо изх.№ 29-05-1109/18.07.2008г. директорът на РЗОК Стара Загора, на основание чл.239, т.1 от НРД 2006г., във връзка с констатациите по посочения финансов протокол, а именно отчитане на медицинска дейност, която не е извършена, е отправил едномесечно предизвестие за прекратяване на сключения с жалбоподателя договор за извънболнична помощ. Предизвестието е  основавано на  установеното при извършената финансова проверка наличие на издадени  и отчетени в РЗОК амбулаторни листове на името  на ЗЗОЛ С. В. и С. М., за извършени им профилактични прегледи, съгласно Наредба № 39 на Министерство на здравеопазването. Амбулаторните листове са издадени на 08.04.2008г. и 17.04.2008г., при установени данни по ГРАО, че  С. В. е починала на 30.01.2008г. а С. М. на 18.08.2007г. Предизвестието е получено лично от д-р Н. на 28.07.2008г., като  не е подадено възражение и против него. От представеното по делото писмо изх.№ 29-15-335/13.03.2008г. на Директора на РЗОК Стара Загора, получено от жалбоподателя на 20.03.2008г. и приложените към него два броя протоколи се установява, че жалбоподателят е уведомен, че  ЗЗОЛ С. В. е починала. С обжалваното Решение № РД-19-574/29.08.2008г.  е наложена санкция прекратяване на договор при изтичане на отправеното едномесечно предизвестие. Мотивите са идентични с тези,  при  които е отправено и предизвестието, а именно издадени  отчетни амбулаторни листове за извършени профилактични прегледи на починали лица.  Твърдението на жалбоподателя за грешно изписване на ЕГН в тези листове е прието за неоснователно, като неподкрепено с доказателства. Прието е нарушение на чл.35 на индивидуалния договор и на чл.239, т.1 от НРД 2006г., при което е наложена посочената санкция.

 

Жалбата е подадена от легитимирано лице, адресат на оспорения акт, в законоустановения срок и се явява допустима.

 

Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства намира, че оспореното решение е издадено от компетентен орган – заместник директора на РЗОК Стара Загора, съгласно чл.238, ал.1 и чл.241, ал.1 от НРД 2006г. и чл.76, ал.1 ЗЗО, при условията на заместване. Последното е надлежно установено от представената Заповед №966/28.07.2008г., установяваща разрешен платен отпуск на директора на РЗОК и заповед № РД-09-74/02.06.2007г. за изпълняване на функциите му в случай на отсъствие от заместник директор РЗОК Стара Загора. Спазени са процесуалноправните разпоредби по издаването й. Извършена е тематична, планова, вторична финансова проверка въз основа на надлежна заповед по чл.222, ал.2 НРД 2006г. от лица по чл.72, ал.2 ЗЗО и чл.223 НРД 2006г.  Копие от заповедта по чл.222, ал.2 НРД 2006г. е връчено на проверяваната ИППМП. За резултатите от проверката е съставен Финансов протокол, който също е връчен на ИМП, като е дадена възможност да се представят и са приети писмени обяснения към него. Не е подадено възражение по чл.242 НРД 2006г. отправено е изискуемото се предизвестие по чл.239, ал.1 НРД 2006г., като не е подадено и възражение по чл.240, ал.1 НРД 2006г. В изпълнение на задължението си по чл.241, ал.1 НРД 2006г. директора на РЗОК Стара Загора е издал решение за прилагане на санкция.

 

При установената по делото фактическа обстановка административният съд намира, че е допуснато от страна на жалбоподателя, като ИППМП, нарушение на чл.239, ал.1, от НРД 2006г., съгласно който при отчитане на медицинска дейност, която не е извършена в изпълнение на договора с НЗОК договорът на ИМП се прекратява. Съгласно разпоредбата на чл.239, ал.1 от НРД 2006г. приложим в случая, тогава, когато е налице отчитане на медицинска дейност, която не е извършена в изпълнение на договора с НЗОК, договорът на съответната ИМП извършила нарушението се прекратява с едномесечно предизвестие. Установено е в производството, проведено от административния орган и не е оборено в съдебното такова, че жалбоподателят е издал амбулаторни листове за извършен профилактичен преглед на лица, които към момента на издаването им са починали. Съответно медицинската дейност установена с тези амбулаторни листове е отчетена в РЗОК, извършено е и заплащането й. Това не се оспорва  от жалбоподателя, като в жалбата се твърди, че така получената сума в размер на 13 лева е и възстановена. След като е налице отчитане  и заплащане на профилактични прегледи, които реално не са и не биха могли да бъдат извършени, тъй като посочените в амбулаторните листове лица са починали, е налице нарушение на цитираната разпоредба на чл.239, ал.1 НРД 2006г. Тази разпоредба предвижда една единствена санкция, която е  и приложена в случая, а именно прекратяване на договора на изпълнителя на медицинска помощ с едномесечно предизвестие. Както бе посочено, изискуемото се от закона предизвестие е отправено и получено от жалбоподателя, като едва  след изтичането му  е наложена  санкция. Твърдението, че не е допуснато нарушение, а е налице техническа грешка от страна на работещата при него медицинска сестра е несъстоятелно и не е подкрепено с доказателства по делото. Не може да се приеме наличие на техническа грешка при положение, че в амбулаторните листове подробно е описано какви медицински дейности са извършени от страна на лекаря, включително и ЕКГ. Налице са и подписи в тях на пациента, а съгласно  разпоредбата на чл.8, ал.2 от Наредба № 39 за профилактичните прегледи и диспансеризация би следвало препис от медицинската документация за извършения преглед да се предаде на същия. Несериозно е да се приеме, че на друг, неустановен /неконкретизиран и от жалбоподател/ пациент е извършен преглед и връчен амбулаторен лист на друго име. Следва да се има предвид също, че жалбоподателят не е възразил срещу съставения финансов протокол /каквато възможност е налице/ за разглеждане на същия от арбитражната комисия. След като не е било налице такова възражение, съгласно чл.241, ал.1 НРД 2006г., директорът на РЗОК е длъжен да издаде заповед за прилагане на санкциите, предвидени в НРД. Нещо повече, жалбоподателят не се е възползвал и от възможността  дадена му в чл.240, ал.1 НРД 2006г. да представи писмено възражение пред директора на НЗОК. При така изложеното директорът на РЗОК е постановил  единствения  възможен акт, а именно налагане на санкция - прекратяване на договора с ИППМП. Същият е надлежно обоснован при правилно възприемане на установените при извършената проверка факти.

 

Неоснователно се твърди в жалбата, че  оспореният акт е незаконосъобразен, тъй като е озаглавен решение, а не заповед. Това по никакъв начин не се отразява на законосъобразността му, тъй като е издаден в надлежна форма, с изискуемото се от закона пълно и точно описание на нарушението, с приложимата санкция и възможността за оспорване пред съд. Неоснователно е й твърдяното, че  жалбоподателят не бил надлежно уведомен, че лицата на името на които са издадени амбулаторните листове за извършен преглед са починали. Безспорно е установено по делото, по отношение на лицето С. В., уведомяването му един месец преди издаване на амбулаторния лист, че това лице е починало. От друга страна се касае за профилактичен преглед, което предполага личното явяване на пациента. При това положение наличието или не на своевременно подадени данни не може да се отрази на извършеното  нарушение. Действително установената неоснователно получена сума е в минимален размер, но както бе посочено, разпоредбата на чл.239, ал.1 от НРД 2006г. предвижда именно наложената от Директора на РЗОК санкция. Изложените съображения за незаконосъобразност, основани на наличието на медицинско оборудване не следва да бъдат обсъждани, тъй като за това нарушение е наложена отделна санкция с друг акт.

 

Предвид гореизложените съображения съдът намира, че обжалваното  решение е издадено от компетентен орган, като са спазени процесуалноправните и материалноправни разпоредби по издаването му. Оспорването се явява неоснователно и като такава следва да бъде отхвърлено.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предл. последно АПК, съдът

 

Р     Е     Ш     И     :

 

ОТХВЪРЛЯ  оспорването от ЕТ”ИППМП ”,  на решение № РД-19-574/29.08.2008г. на Директора на РЗОК Стара Загора, с което е наложена санкция - прекратяване на договор, след отправено едномесечно предизвестие, като неоснователно.

 

Решението  подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

 

 

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: