РЕШЕНИЕ

Номер VІ- 31                         28.10.2008г.                                 гр. Стара Загора

             

СТАРОЗАГОРСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                                           шести състав

На двадесети октомври                                           две хиляди и седма година

В открито заседание, в следния състав:

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д.Д.

 

Секретар И.К.

Като разгледа докладваното от съдия Д.Д.

Административно дело №611 по описа за 2008г.,

За да се произнесе взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл. 128 и сл. от АПК образувано по оспорване на отказ за извършване на административна услуга – издаване на скица на УПИ VІ в кв.59 по плана на гр. Раднево, обективиран в писмо №24-11-6939/01.09.2008г. на Началника на СГКК гр. Стара Загора, заявено от частен съдебен изпълнител И.Д.С. с рег. №870, район на действие Окръжен съд Стара Загора, с адрес Стара Загора, ул. № “Уилям Гладстон” №56, ет.2, офис №1.

         С жалбата се твърди, че отказът е незаконосъобразен предвид разпоредбата на чл.16 ал.2 от Закона за частните съдебни изпълнители, която постановява не дължимост на държавни и местни такси за получаване на информацията по чл.431 ал.3 от ГПК. Тази информация обхваща и издаване на скица – копие от кадастралната карта на посочения поземлен имот, която по изричния законов текст може да бъде предоставяна във вид на справки, сведения, копия и извлечения от документи. В съдебно заседание се излагат допълнителни аргументи в подкрепа на отменителното основание – материална не законосъобразност, а именно, че тълкуването на разпоредбата от страна на административния орган поставя в неравностойно положение взискателите с частни вземания спрямо взискателя с публично вземане – държавата, както частните съдебни изпълнители спрямо държавните, които не заплащат такса за издаване на скица.  В допълнително писмено становище излага, че мотивите за отказа са несъстоятелни и дерогират императивните законови правила установени с посочените чл.16 ал.2 от ЗЧСИ и чл.431 ал.3 от ГПК. Оспорващия иска от съда да отмени изричния отказ за извършване на административна услуга като задължи СГКК Стара Загора да издаде скица на недвижимия имот,  като бъдат присъдени и направените деловодни разноски.

         Ответния административен орган, чрез процесуалния си представител адвокат Димитрова иска от съда да бъде отхвърлена жалбата.  

         Административен съд Стара Загора като взе предвид доводите на страните, съобразно доказателствата и закона, намира за установено следното:

         Оспорващият ЧСИ И.С. е поискал във връзка с предприето принудително изпълнение да му бъде предоставена скица на ПИ с идентификатор №61460.506.13, находящ се в гр. Раднево, област Стара Загора, и на сграда с идентификатор №61460.506.13.2 с площ от 531 кв.м., собствени на длъжника по изпълнителното дело “Тракийски плод” ООД.

         С писмо №24-11-6886/29.08.2008г. Началника на СГКК Стара Загора е отказал да извърши административната услуга с мотив, че се дължи заплащането на държавна такса, съгласно Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители.

Съгласно разпоредбата на чл.16 ал.2 от Закона за частните съдебни изпълнители за информацията, получавана по чл. 431 ал.3 от ГПК, както и за вписването на обезпечителни мерки, частния съдебен изпълнител не дължи заплащане на държавни и местни такси.  Разпоредбата на чл.431 ал.3 от ГПК дава право на достъп до информация в съдебните и административни служби, в т.ч. органите на НАП, АДВ, поделенията на НОИ, на Централния депозитар, на лицата, водещи регистър на ДЦК, на контролните органи по ЗДвП и на други лица, които водят регистри  за имуществото или разполагат с данни за неговото имущество. Съдебният изпълнител може да прави справки и да получава сведения за длъжника, както и да иска копия и извлечения от документи. От граматичното и логично тълкуване на текста, както и на този на чл.16 ал.2 от ЗЧСИ следва извода, че едно от основните правомощия на частния съдебен изпълнител е достъп до информацията за имуществото на длъжника, независимо от институцията, която я съхранява. Агенцията по геодезия, картография и кадастър създава и поддържа кадастрален регистър на недвижимите имоти- обект на кадастъра, който съдържа  данни за собственика на недвижимия имот и за акта, от който черпи правото си, както и за други вещни права върху него – чл. 30 от ЗКИР, поради което тя е административна служба, която разполага с данни за имущество по смисъла на чл.431 ал.3 от ГПК и следва да предостави достъп до тази информация. Съгласно определението на чл.30 от ЗКИР за вида на кадастралните регистри и тяхното съдържание, на чл. 55 ал.2 и ал.3 за вида на справките и на правилото на чл.431 от ГПК може да се направи извод, че за издаването на скица – копие от кадастралната карта се дължи такса. Скицата, съгласно чл. 55 ал.3 т.1 от ЗКИР е копие от кадастралната карта, с извлечение от кадастралния регистър и представлява писмена справка, но не за имуществото на длъжника в смисъла употребен от нормата на ГПК. Съдебният изпълнител има право на пряк достъп до информация – да прави лични и да получава устни справки и сведения, което се осъществява по реда на чл. 55 ал.4 от ЗКИР относно вписвания собствеността и вещните права в кадастралния регистър на недвижимите имоти, но издаването на скица не представлява предоставяне на информация за имуществото на длъжника, чрез копие и извлечения от документи. Скицата не е копие на документ за право на собственост, нито извлечение от него. Тя е удостоверителен документ за кадастралния статут на недвижим имот – в този смисъл е употребено понятието “копие на кадастралната карта”, която съдържа данни относно границите, местоположението и размерите недвижимите имоти на територията на страната, а не за имуществото на длъжника. Извлечение от кадастралния регистър или копие от документ за собственост могат и следва да бъдат предоставяне без заплащане на държавна такса, защото представляват осигуряване на достъп до информация за имуществото на длъжника от административна служба. Предвид изложеното не може да се приеме становището, че скицата като копие от кадастралната карта, представлява копие от документ, чрез който се установява имуществото на длъжника, за която информация не се дължат държавни такси. Скицата е официален удостоверителен документ с определено графично и текстово съдържание, чието издаване е административна услуга, която не може да се подведе под правилото на чл.431 ал.3 от ГПК за  достъп до информация, чрез копия и извлечения  или устни справки и сведения. Не се дължат държавни такси за проучване на имущественото състояние, но за останалите административни услуги по ЗКИР не е налице  законова норма за освобождаване от това задължение.

Наведеното възражение, че няма основание, на което да се поиска заплащането на тези разноски е не се подкрепя от нормативните правила. В чл. 78 ал.1 т.2 от ЗЧСИ изрично е посочено, че се дължат такси за извършването на други действия, а в раздел VІ т.31 б.”а” от Тарифата за таксите и разноски към ЗЧСИ е предвидено заплащането на разходите за такси за получаване на информация и документи свързани с длъжника и неговото имущество. Същите са за сметка на длъжника, евентуалното им предварително заплащане от взискателя е предмет на договора с частния съдебен изпълнител.

Неотносими към предмета на делото са възражения за не равнопоставеност между държавните и частните съдебни изпълнители, тъй като те касаят конституционосъобразност на установено с нормативните актове правно разрешение на обществени отношения, които не са обявени от Конституционния съд за не конституционосъобразни.     

Предвид изложеното за неоснователност на жалбата, съдът намира че оспорването следва да бъде отхвърлено като съобразно този резултат на оспорващия не се присъждат деловодни разноски.

Мотивиран от горното и на основание чл. 172 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора

 

РЕШИ

 

              ОТХВЪРЛЯ оспорването на изричен отказ на Началника на СГКК гр. Стара Загора от 01.09.2008г., обективиран в писмо № 24-11-6939/01.09.2008г., от частен съдебен изпълнител И.Д.С..

              Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС на РБ в 14- дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.

 

 

 

                                              АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: