Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

234      23.07.2009г.      град Стара Загора

 

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

 

         Старозагорският административен съд, ІV състав, в публично съдебно заседание на девети юли две хиляди и девета година, в състав:

 

                                                              

                                                       СЪДИЯ: Г.Д.

       

при секретар   А.А.                                                                 

и с участието на прокурора

като разгледа  докладваното от съдия Г.Д. административно дело № 613 по описа за 2009г.,  за да се произнесе, съобрази следното:                                                       

                  

         Производството е по реда на чл. 145 и сл. Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

 

Производството е с правно основание чл.145 и сл. от Административно- процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл. 210 от Закона за устройството на територията /ЗУТ/.

Образувано е по жалба на “Национална електрическа компания” /НЕК/ ЕАД, със седалище и адрес на управление гр.София, ул.”Триадица”№ 8, представлявана от изпълнителния директор М. П., против Решение № 21/ 09.09.2008г. на Кмета на община Гълъбово, с което е определена стойността на обезщетението за учредяване на сервитутно право съгласно чл.64 от Закона за енергетиката /ЗЕ/. В жалбата са релевирани доводи за незаконосъобразност на оспорения акт, като постановен в нарушение на материалния закон и процесуалните правила. Изложени са оплаквания за завишена оценка, без нормативна обоснованост, на определеното обезщетение за право на прокарване във връзка с изграждането на въздушни електропроводи през поземлени имоти - общинска собственост. В съдебно заседание жалбоподателят, чрез пълномощника си по делото, прави искане за прогласяване нищожността на Решение № 21/ 09.09.2008г., поради постановяването му от некомпетентен орган и в условията на евентуалност се иска оспорения акт да бъде отменен като незаконосъобразен. 

  

Ответникът Община Гълъбово чрез процесуалният си представител оспорва жалбата като недопустима с твърдение, че обжалваното решение не притежава белезите на индивидуален административен акт, алтернативно излага доводи за обоснованост и законосъобразност на решението. Моли да бъде отхвърлена и да му бъдат присъдени направените разноски.

Въз основа на съвкупната преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна по административно-правния спор:

 

Със заявление вх.№ 53-00-156/ 23.06.2008г. “НЕК” ЕАД гр.София отправя искане до Кмета на Община Гълъбово за издаване на заповед за определяне на обезщетения на собствениците на засегнати имоти от изграждане на енергиен обект: “въздушна линия 400 kV ТЕЦ”Марица Изток 1” и преустройство пред п/ст “Марица Изток” с подобекти: „Въздушна линия 400 кV „Розовец”  „Въздушна линия 400 кV „Соколец”, „Въздушна линия 110 кV „Бояново – частично изместване на съществуващото трасе” и “Въздушна линия 110 кV “Мир-Единство – частично изместване на съществуващото трасе”. Към исканено са приложени скици на засегнатите от сервитутната зона на електропровода имоти, скици – проект с разположението и размера на сервитутната зона и проект на оценка 

За предстоящите за изграждане енергийни обекти – въздушни електропороводи, са изработени проекти на подробни устройствени планове, приети на заседание на ЕСУТ при община Гълъбово с протокол № 4/ 15.05.2008г. По делото са представени актуални скици на всички засегнати имоти – собственост на Община гълъбово, от които е видно, че те са с характер на земеделски земи без променено предназначение, находящи се в землищата на гр.гълъбово и с.Обручище.

Със заповед № 404/ 05.09.2008г., на основание чл.210, ал.1 от ЗУТ във вр. с чл.64, ал.6 от ЗЕ, кметът на община Гълъбово е назначил комисия, която да определи размера на обзщетението във връзка с учредяване на сервитутно право в полза на “ВЕК”ЕАД за прокарване на енергийни обекти проез поземлени имоти – общинска собственост. С протокол от 08.09.2008г. Комисията по чл.210 от ЗУТ е определила пазарна оценка за учредяване на право на прокарване на:

1. енергиен обект „Въздушна линия 400 кV „Соколец”   през имоти № 0001; 0116; 0378; 0399; 0733; 1038; 228012; 228013; 228014; 228015; 229001 в землището на гр. Гълъбово, собственост на Община Гълъбово, общо в размер на 6 142 800 лв.

         2. енергиен обект „Въздушна линия 110 кV „Бояново – частично изместване”   през имоти № 0083; 0084; 0093; 1173; 1176; 1178; 1200, в землището на с. Обручище, собственост на Община Гълъбово, общо в размер на 16 355 340 лв.

          3. енергиен обект „Въздушна линия 400 кV „Розовец”  през имоти № 0373; 0400; 0472; 0733; 1038; 1046; 1049; 1054; 1106; 1107; 1108; 1110; 1111; 1112; 1113; 1114; 2041; 2042; 230011; 243004; 243041 в землището на гр. Гълъбово, и имоти № 0915; 0997; 1772, в землището на  с. Обручище, собственост на Община Гълъбово, общо в размер на 5 147 220 лв.

Видно от мотивите на протокола, за определяне на пазарната стойност на учредяваното сервитутно право е изготвена експертна оценка от лицензирани оценители, която е възприета изцяло от комисията по чл.210 от ЗУТ. По делото е представена експертната оценка, изготвена от “База за технологично развитие Марица Изток”ЕООД гр.Раднево. Същата, видно от обяснителната записка към нея, се основава на местоположението и свързаните с това възможности за алтернативно използване на оценяваните поземлени имоти най-вече за спомагателни и обслужващи дейности в енергетиката и открития въгледобив, евентуално за комплексно жилищно строителство и изграждане на социални обекти; както и на факта, че община Гълъбово губи възможността за използване на тези имоти именно в периода, в който е възможна тяхната ефективна реализация. По тези съображения оценителите считат, че цената на сервитутните права за конкретния проект следва да се доближава до средното равнище на цените на имоти с характеристики, подходящи за организиране на стопанска дейност и да се определя на основата на цялата площ на засегнатите имоти. В обобщение е дадена цена от 60лв/ кв.м.

Протоколът на комисията по чл.210 от ЗУТ е оспорен пред съда, във връзка с което е образувано адм.дело № 83/ 2009г. по описа на Административен съд – Стара Загора.

Въз основа на протокола от 08.09.2008г. на комисията по чл.210 ЗУТ  е издадено оспореното в настоящото съдебно – административно производство Решение № 21/ 09.09.2008г. на Кмета на община Гълъбово, с което е определена стойността на обезщетението за учредяване на сервитутно право съгласно чл.64 от ЗЕ за прокарване на три броя енергийни обекти: „Въздушна линия 400 кV „Соколец”, „Въздушна линия 110 кV „Бояново – частично изместване”  и „Въздушна линия 400 кV „Розовец”.  Видно от съдържанието на оспорения акт, в него изцяло се преповтаря решението на комисията по чл.210 от ЗУТ, обективирано в протокола от 08.09.2009г. В Решение № 21/ 09.09.2009г. изрично е посочено, че същото може да бъде обжалвано от заинтерисуваните лица, по реда на АПК. 

По делото са назначени две съдебно-оценителни експертизи за пазарните стойности на обезщетението за учредяване на сервитутите, заключенията на които са оспорени от ответника, но приети от съда.

Според заключението на първата експертиза площта на сервитутните зони в имотите, засегнати от енергийните съоръжения, съгласно разпоредбите на ЗОЗЗ, ППЗОЗЗ и Наредба № 16/09.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти и като е взет предвид проектът за ПУП, представен по делото, са както следва:

-  за обект „Въздушна линия 110 кV „Бояново – частично изместване”- има общо 7 бр. имоти в землището на с. Обручище с обща площ 276,833 дка и площ на сервитутните зони – 16,470 дка

-  за обект „Въздушна линия 400 кV „Соколец”   има общо 12 бр. имоти, от които 11 бр. в землището на гр. Гълъбово и 1 бр. в землището на с. Обручище, с обща площ 90,427 дка и площ на сервитутните зони – 14,050 дка

-                    за обект Въздушна линия 400 кV „Розовец”   има общо 24 бр. имоти, от които 22 бр. в землището на гр. Гълъбово и 2 бр. в землището на с. Обручище, с обща площ 136,045 дка и площ на сервитутните зони – 11,100 дка.

Пазарната стойност на учредените сервитутни права по отношение на сервитутните площи съобразно Наредбата за определяне цените на земеделските земи, приета с ПМС № 118/26.05.1998 г. от последната й редакция, изменена и допълнена (ДВ бр. 45/13.05.2008 г.), е както следва:

-          за обект „Въздушна линия 110 кV „Бояново – частично изместване” - за общо 7 бр. имоти в землището на с. Обручище с обща площ на сервитутните зони – 16 470 кв. м, стойността е 25 693 лв.

- за обект „Въздушна линия 400 кV „Соколец”   за общо 12 бр. имоти, от които 11 бр. в землището на гр. Гълъбово и 1 бр. в землището на с. Обручище, с обща площ на сервитутните зони – 14 050 кв. м, стойността е 29 280 лв.

-  за обект „Въздушна линия 400 кV „Розовец”   за общо 24 бр. имоти, от които 22 бр. в землището на гр. Гълъбово и 2 бр. в землището на с. Обручище, с обща площ на сервитутните зони – 11 100 кв. м, стойността е 22 722 лв.

Общата стойност на сервитутните права за трите горепосочени   обекти възлиза на 77 695 лв.

Пазарната стойност на учредените сервитутни права  и засегнатата част от процесните  имоти, посочени в Решение № 21/09.09.2008 г., е както следва:

-                    за обект „Въздушна линия 110 кV „Бояново – частично изместване”- за общо 7 бр. имоти в землището на с. Обручище с обща площ на сервитутните права и засегнатата част от процесните имоти  – 276 833 кв. м по експертиза, възлиза на 105 252 лв.

-                    за обект „Въздушна линия 400 кV „Соколец”   за общо 12 бр. имоти, от които 11 бр. в землището на гр. Гълъбово и 1 бр. в землището на с. Обручище, с обща площ на сервитутните права и засегнатата част от процесните имоти  – 90 427 кв. м по експертиза, възлиза на  45 709 лв.

-  за обект Въздушна линия 400 кV „Розовец”   за общо 24 бр. имоти, от които 22 бр. в землището на гр. Гълъбово и 2 бр. в землището на с. Обручище, с обща площ на сервитутните права и засегнатата част от процесните имоти – 136 045 кв. м, по експертиза, възлиза на    28 082 лв.

Общата стойност на  сервитутните права и засегнатата част от процесните имоти за трите горепосочени обекти възлиза на 179 043 лв.

Според заключението на тройната експертиза, базирано на претеглена стойност от определените пазарни стойности по Наредбата  за определяне цените на земеделските земи  и по реално сключени сделки със земеделски имоти през четвъртото тримесечие на 2008г и първото полугодие на 2009г, пазарната цена  на сервитутното право на прокарване върху процесните имоти съгласно проектите за ПУП е 152 058 лв., в това число:

- за  „Въздушен елпровод 110 кV „Бояново”  в землището на с. Обручище  с площ 16.466 дка е 63 695 лв.

- за  „Въздушен елпровод 400 кV „Соколец”  в землището на гр. Гълъбово и с. Обручище с площ 13.498 дка е 55 444 лв

- за  „Въздушен елпровод 400 кV „Розовец”  в землището на гр. Гълъбово и с. Обручище с площ 12.670 дка е 32 919 лв.

Вещите лица са възприели като критерий за оценка на сервитутното право на прокарване цена, равна на пазарната стойност на земята за 1 кв.м.

Реалната пазарна стойност на целите имоти определят на 1 870 347 лв., в това число:

- за имотите, през които преминава „Въздушен елпровод 110 кV „Бояново”  в землището на с. Обручище е 1 084 017 лв.

- за имотите, през които преминава Въздушен елпровод 400 кV „Соколец”  в землището на гр. Гълъбово и с. Обручище е 375 484 лв.

 - за имотите, през които преминава „Въздушен елпровод 400 кV „Розовец”  в землището на гр. Гълъбово и с. Обручище е 418 846 лв.

Пазарната стойност на коригираното сервитутно право на прокарване в поземлените имоти, през които преминават елпроводите, в зависимост от зоната на засягене определят на 118 167 лв. в това число:

- за „Въздушен елпровод 110 кV „Бояново”  в землището на с. Обручище е 53 820 лв.

 - за Въздушен елпровод 400 кV „Соколец”  в землището на гр. Гълъбово и с. Обручище е 40 040 лв.

 - за „Въздушен елпровод 400 кV „Розовец”  в землището на гр. Гълъбово и с. Обручище е 24 307 лв.

 

        Въз основа на така установената фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи:

       

Старозагорският административен съд намира жалбата за процесуално допустима, като подадена против акт, подлежащ на съдебно оспорване, от активно легитимирана страна и в законоустановения срок. Неоснователно е възражението на ответника по жалбата, че оспореното решение няма характер на индивидуален административен акт, поради което подадената жалбата е процесуално недопустима и производството по делото следва да бъде прекратено. Обективираното в обжалваното решение волеизявление на Кмета на община Гълъбово е направено в качеството му на административен орган по см. на §1, т.1 от ДР на АПК и е с властнически характер, доколкото с него едностранно се създават задължения за адресата на акта /да заплати определено обезщетение за учредяваното право на прокарване/. Следователно по своята правна същност оспореното решение притежава белезите на индивидуален административен акт по смисъла на чл.21, ал.1 от АПК, подлежащ на съдебен контрол за законосъобразност. 

Разгледана по същество жалбата е и основателна.

Съгласно разпоредбата на чл.168, ал.1 във връзка с чл.146 от АПК при извършване на преценка за законосъобразност на един административен акт съдът е длъжен на първо място да направи проверка дали същия е издаден от компетентен орган.

Съдът намира, че обжалваното Решение № 21/ 09.09.2008г. на кмета на община Гълъбово е издадено в нарушение на приложимия материален закон, при липса на материална компетентност на органа, издал акта, поради което същото е нищожно.

 Оспореното решение, с което се определя стойността на обезщетението за учредяване на сервитутни права, е постановено в производство по реда на чл.64 от ЗЕ във връзка с изграждането на три броя въздушни електропроводи от “НЕК”ЕАД гр.София. Съгласно разпоредбата на чл.64, ал.4 от ЗЕ необходимо и задължително условие за учредяване на сервитути за прокарване на линейни енергийни обекти е изплащането на еднократно обезщетение на собственика на засегнатия имот, размерът на което се определя по реда на чл.210 и чл.211 от ЗУТ /арг. чл.64, ал.6 от ЗЕ/. Съгласно разпоредбата на чл.210 от ЗУТ, посочена и като правно основание за издаването на обжалвания акт,  единствено в правомощията на комисия, назначена от кмета на общината, е да изготви оценка и определи размера на обезщетението, което титуляра на сервитута следва да заплати на собственика на обременения имот. Видно от представения и приет като доказателство по делото Протокол от 08.09.2009г. на комисията по чл.210 от ЗУТ,  назначена със Заповед № 405/ 05.09.2008г. на кмета на община Гълъбово, е определена цената за учредяване на сервитутно право за прокарване на три броя енергийни обекти: „Въздушна линия 400 кV „Соколец”, „Въздушна линия 110 кV „Бояново – частично изместване”  и „Въздушна линия 400 кV „Розовец”. В случая приложимия материален закон – ЗЕ и ЗУТ /чл.210 и чл.211, към които препраща чл.64, ал.6 от ЗЕ/, не предвижда възможност кметът на съответната община да определя размера на дължимото обезщетение при учредяване на сервитутни права. Липсва и нормативно изискване кметът на общината да одобрява, респ. утвърждава с последващ акт изготвения от комисията по чл.210 ЗУТ протокол за определената цена на учредяваното право на прокарване.  Следователно кметът на община Гълъбово е издал Решение № 21/ 09.09.2008г.при липса на материална компетентност, поради което оспореният административен акт е нищожен.  

По изложените съображения, съдът намира, че доколкото по отношение на обжалвания административен акт е установено наличието на най-тежкия порок - издаването му от некомпетентен орган, следва същият да бъде обявен за нищожен.

 

С оглед изхода на делото, основателна е претенцията на пълномощника на жалбоподателя за присъждане на разноски, като на основание чл.143, ал.1 от АПК Община Гълъбово бъде осъдена да заплати на жалбоподателя   сумата от 1790 /хиляда седемстотин и деветдесет/ лева, от които 50 лв. платена държавна такса и 1740 лв. внесено възнаграждение за вещи лица.  

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение първо от АПК, Старозагорският административен съд 

 

 

Р     Е     Ш     И     :

 

 

ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО, по жалба на “Национална електрическа компания”ЕАД гр.София,  Решение № 21/ 09.09.2008г. на Кмета на община Гълъбово, с което е определена стойността на обезщетението за учредяване на сервитутно право съгласно чл.64 от Закона за енергетиката.  

 

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

 

                                                               СЪДИЯ: