Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

                                  

                                    № 54     09.01.2009г.     град Стара Загора

 

       

       В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

 

            Старозагорският административен съд, VІІ състав, в публично съдебно заседание на десети декември две хиляди и осма година, в състав:

 

                                           

СЪДИЯ: Р.Т.

       

при секретар   П.М.                                                                          и с участието

                        на прокурора                                                                                                            като разгледа

                        докладваното от съдия Р. Т. административно дело № 625 по описа за 2008г., за да се произнесе, съобрази следното:                                                       

 

            Производството е по реда на чл. 145 и сл. Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във вр. с § 4к, ал.8 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.  

            Образувано е по жалба на К.Д.Б. ***, А.А.К. ***, Д.А.К. ***, Т.С.Д. *** и Д. ***, против Заповед № 236/ 01.04.2008г. на Областния управител на област Стара Загора, с която е изменен плана на новообразуваните имоти за местността “Съборената кюприя” в землището на гр. Стара Загора, община Стара Загора, в частта му за имот с идентификатор № 256.83.  В жалбата са релевирани доводи за незаконосъобразност на оспорения административен акт, като по същество изложените съображения са за постановяването му в противоречие на материалния закон. Жалбоподателите обосновават, че доколкото по отношение на тях е налице приключила процедура по възстановяване правото на собственост върху имот № 256.83 с влязла в сила заповед на Кмета на община Стара Загора по §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ, е недопустимо на основание §4н, ал.8, т.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ да се изменя влезлия в сила план на новообразуваните имоти респ. на записванията досежно собствеността в регистрите към плана за този имот. Направено е искане за отмяна на обжалваната заповед като незаконосъобразна.  

 

            Ответникът по жалбата -  Областен управител на област Стара Загора, редовно призован за съдебно заседание, не изпраща представител и не взема становище по основателността на оспорването.

 

            Ответникът по жалбата – И.Ж.Т., чрез пълномощника си по делото оспорва жалбата като неоснователна и моли същата да бъде отхвърлена. Поддържа, че обжалваният административен акт, като издаден от компетентен орган, в съответствие с материалноправните разпоредби и с целта на закона, е правилен и законосъобразен. Обосновава, че по отношение на жалбоподателката още към 1997г. е налице приключила процедура по трансформиране правото на ползване в право на собственост като това обстоятелство не е взето под внимание при изготвянето на помощния план респ. на плана на новообразуваните имоти, с оглед на което счита, че е налице материалноправната предпоставка по §4к, ал.8, т.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ за изменение на влезлия в сила ПНИ.  

           

            Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с направените в жалбата оплаквания, доводите и становищата на страните и като извърши цялостна проверка на законосъобразността на оспорения административен акт на основание чл. 168, ал.1 във връзка с чл.146 от АПК, намира за установено следното:

 

            Жалбата е подадена в предвидения от закона срок, от легитимирани лица, срещу индивидуален административен акт подлежащ на съдебен контрол и като такава е процесуално допустима.

           

            Въз основа на съвкупната преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна по административно-правния спор:

           

            С молба вх. № 2372/03/ 06.04.2007г. ответникът по жалбата в настоящото производство – И.Ж.Т., е направила искане до Областния управител на област Стара Загора за изменение на плана на новообразуваните имоти по § 4 за местността “Бойчо Бунар” в землището на гр. Стара Загора в частта му относно имот № 83, масив 256. Към молбата е приложен и Проект за изменение на ПНИ, изработен от “Старозагорски териториален кадастър” ЕООД, с обяснителна записка към него и графична част с проектни координати на двата имота, които ще се образуват след изменението на плана. Представени са и издадена от община Стара Загора Скица № 1471/ 1011.1997г. за имота, както и нотариален акт за собственост на недвижим имот, придобит по § 4а от ПЗР на ЗСПЗЗ № 15 от 30.03.1998г., том VІ, нот. дело № 1215/ 1998г., с който И. Т. е призната за собственик на 600/ 1080 ид. части от място, находящо се в м. “Бойчо Бунар”, съставляващо имот № 83, целият с площ от 1080 кв.м. в кв. 6 по неутвърдения кадастрален план на гр. Стара Загора, заедно с находящата се в имота сграда от 9кв.м. и трайни насаждения. Направеното искане за изменение на ПНИ е разгледано от Комисия, назначена от Областния управител на област Стара Загора. Видно от представения и приет като доказателство по делото Протокол от 20.07.2007., на проведено заседание  комисията е разгледала постъпили молби за изменение на влезли в сила ПНИ в .т.ч. подадената от И. Т. молба /по т.18 от протокола/. Въз основа на представените документи комисията е приела за установено, че при изработването на ПНИ за м. “Бойчо Бунар” не е било съобразено правото на собственост, придобито от И.Т., като е направен извод за неспазване изискванията на чл. 28, ал.4 и ал.6 от ППЗСПЗЗ. За отстраняване на тази грешка /непълнота/ с Решение по т.18 по протокол от 20.07.2007г. комисията е предложила на Областния управител да се измени плана на новообразуваните имоти за местността “Съборената кюприя”, землището на гр. Стара Загора, в частта му за имот № 256.83, като се обособят два имота, съгласно представения проект, единият от които с площ от 599.39кв.м. да се запише в регистъра към плана като собственост на И.Ж.Т., на основание нотариален акт № 15, том VІ, дела 1215/ 1998г. и скица изх. № 1471/ 10.11.1997г. на община Стара Загора. С оспорената в настоящото съдебно производство Заповед № 236 от 01.04.2008г. на Областния управител на област Стара Загора, на основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, §4к, ал.8, т.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, чл.28, ал.4 и ал.6 от ППЗСПЗЗ и Решение по т.18 от Протокол от 20.07.2007г. на назначената Комисия, е разпоредено да се измени плана на новообразуваните имоти за местността “Съборената кюприя” в землището на гр. Стара Загора в частта му за имот с идентификатор № 256.83, като съобразно приложения проект от същият имот се обособят: поземлен имот с идентификатор № 256.142 с площ от 599.39кв.м., който в регистъра към плана да се запише на И.Ж.Т. и поземлен имот с идентификатор № 256.148 с площ от 583.82 кв.м., който в регистъра към плана да се запише на наследниците на Славка Николова Д..

            Като доказателство по делото е приета Заповед № 1924/ 09.12.2004г. на Кмета на община Стара Загора, с която на основание §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28а, ал.1 от ППЗСПЗЗ и въз основа на влязъл в сила план на новообразуваните имоти за местност “Бойчо Бунар”, одобрен със Заповед № 440/ 11.05.2004г. на Областния управител на област Стара Загора, е възстановено правото на собственост на наследниците на Славка Николова Д. върху новообразуван имот № 83 кадастрален район 256 в местност “Бойчо Бунар”, землището на гр. Стара Загора с площ от 1183кв.м., с посочени граници и съседи. За имота е съставен констативен нотариален акт за собственост № 83 от 03.02.2005г., том І, рег. № 580, нот. дело № 55/ 2005г. на наследниците на Славка Д. - К.Б., Иван Д., А.К. и Д.К.. Посочените лица са въведени във владение на имота съгласно Протокол № 00005 от 14.01.2005г.

            Представени са и оценителен протокол за извършена оценка на имот, предоставен за ползване, който се придобива в собственост от ответника по жалбата - И.Т. и платежни документи за заплатена стойност на имота.

            Не е спорно по делото, че планът на новообразуваните имоти за местност “Бойчо Бунар”, землището на гр. Стара Загора, одобрен със Заповед № 440/ 11.05.2004г. на Областния управител на област Стара Загора в частта му досежно имот с идентификатор № 83.256 е влязъл в сила, както и че по този план и регистрите към него новообразуван имот № 83, кадастрален район 256, е записан като собственост на наследниците на Славка Николова Д. – жалбоподателите А.К., Д.К., К.Б., Т.Д. и Д.Д., съгласно Удостоверение за наследници № 301/ 31.01.2008г.

 

            При така установената по делото фактическа обстановка съдът намира, че разгледана по същество жалбата е основателна.  

            В изпълнение на задължението си по чл. 168, ал.1 от АПК, при преценката за законосъобразността на един административен акт, съдът е длъжен да извърши служебно цялостен контрол като провери както за инвокираните от жалбоподателите пороци, така и за наличието на всички основания за отмяна по чл.146 от АПК /макар и незаявени от оспорващите/. На първо място следва да  бъде извършена проверка дали административният акт е издаден от компетентен орган. Като правно основание за издаване на оспорената заповед са посочени разпоредбите на § 4к, ал.8, ал.1, т.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28, ал.4, и ал.6 от ППЗСПЗЗ. Нормите на чл.28, ал.4 и ал.6 от ППЗСПЗЗ установяват изискванията досежно съдържанието на ПНИ, а нормата на §4к, ал.8, т.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ регламентира две от материалноправните предпоставки, при наличието на които влязъл в сила ПНИ може да бъде изменян, а именно когато помощният план, въз основа на който е изработен плана на новообразуваните имоти съдържа съществени непълноти или грешки, като е предвидено, че при спор за материално право заинтересованите лица осъществяват правата си по съдебен ред. Посочената разпоредба обаче не урежда кой орган е компетентен да се произнесе по направеното искане за изменение на ПНИ респ. какъв е редът /приложимата процедура/ за това изменение. Законодателното разрешение е дадено в подзаконовия нормативен акт – ППЗСПЗЗ.  Съгласно разпоредбата на чл. 28в от ППЗСПЗЗ /в редакцията й ДВ бр.31/ 04.04.2003г./, влезлият в сила план на новообразуваните имоти може да се изменя в случаите по §4к, ал.8 от ПЗР на ЗСПЗЗ по искане на заинтересованите лица отправено до органа по чл.28б, ал.11 от ППЗСПЗЗ. А чл.28б, ал.11 предвижда, че плановете по § 4к, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ /помощен план и план на новообразуваните имоти/ се съхраняват и поддържат в Агенцията по кадастъра /към настоящият момент Агенция по геодезия, картография и кадастър/. Следователно компетентен да разгледа и да се произнесе по направеното искане за изменение на влезлия в сила ПНИ в т.ч. да прецени дали са налице материалноправните предпоставки по §4к, ал.8 от ПЗР на ЗСПЗЗ е Изпълнителният директор на АГКК респ. оправомощеният от него Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър по местонахождението на имота. Касае се за специална процедура която се развива по реда на чл.53 - чл.55 от ЗКИР. Извън нормативно регламентираните правомощия на Областния управител е да разпорежда изменението на влезли в сила ПНИ. Такава възможност беше предвидена в чл.28в от ППЗСПЗЗ в редакцията на разпоредбата до изменението й /ДВ бр.31 от 04.04.2003г./. Към датата на постановяване на оспорения административен акт тези правомощия са отпаднали за Областния управител и същите са възложени на друг административен орган. Следователно независимо от обстоятелството, че плановете на новообразуваните имоти се одобряват със заповед от Областния управител съгласно разпоредбата на § 4к, ал.6 от ПЗР на ЗСПЗЗ, той не е компетентен да постановява тяхното изменение след влизането им в сила. Ето защо съдът намира, че оспорената заповед, като издадена от Областния управител на област Стара Загора при липса на материална компетентност, се явява нищожен административен акт. Независимо, че в жалбата не се съдържат доводи и съответно искане за обявяване нищожността на Заповед № 236/ 01.04.2008г., на основание чл.168, ал.2 от АПК съдът е длъжен служебно при констатирането й да я прогласи. 

            На следващо място оспорената заповед е издадена при съществени нарушения на административно-производствените правила. Видно от представената от Областна администрация – гр. Стара Загора преписка по издаване на обжалвания административен акт, липсват каквито и да е било доказателства за уведомяване на основание чл.26, ал.1 от АПК на жалбоподателите като заинтересовани лица по см. на чл.15, ал.1 от АПК за започването на производството и за осигуряване на възможност да участват в същото.  По този начин лицата, записани в регистъра към ПНИ като собственици на имот № 256.83 /в процесуалното качество на жалбоподатели в настоящото производство/ са били лишени от възможност да участват в тази фаза на административния процес – да представят доказателства или да искат събирането на такива, да направят възражения и т.н. Допуснатото нарушение е съществено такова доколкото се е отразило върху съдържанието на волеизявлението на органа, обективирано в оспорената заповед. Административният орган не е изпълнил задължението си по чл. 35 от АПК да издаде административния акт след като обсъди всички факти и обстоятелства от значение за случая  -  представените по делото писмени доказателства от жалбоподателите – участници в спорното административно правоотношение, са индиция за непълнота на установената фактическа обстановка, което създава вероятност за неправилност на обоснования правен извод и на възприетото административно решение.  

 

            Предвид гореизложеното съдът намира, че доколкото по отношение на обжалваната заповед е установено наличието на най-тежкия порок поради издаването й от некомпетентен орган, следва да бъде обявена за нищожна. На основание чл.173, ал.2 от АПК и с оглед обезпечаване правото на лицето инициирало административното производство, по направеното от него искане да се произнесе материално компетентния административен орган, образуваната преписка по подадената молба от И.Ж.Т. следва да бъде изпратена на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. При разглеждане на искането компетентният орган следва да обсъди всички релевантни факти и обстоятелства, като въз основа на представените доказателства и след изпълнение на нормативно регламентираната процедура прецени дали е налице  материалноправната предпоставка по §4к, ал.8, т.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ за изменение влезлия в сила план на новообразуваните имоти за местността “Бойчо Бунар” в землището на гр. Стара Загора.

           

            За пълнота на изложението следва да се отбележи, че в оспорената заповед  неправилно е посочена местността в която се намира имотът, по отношение на който се изменя ПНИ /”Съборената кюприя” вместо “Бойчо Бунар”/. Действително това погрешно посочване на местността в текстовата част на заповедта само по себе си не е основание за отмяна на заповедта, доколкото се касае от очевидна фактическа грешка, която би могла да бъде отстранена в производство по реда на чл.62, ал.2 от АПК, но само ако административният беше валиден. 

           

            С оглед изхода на делото искането на пълномощника на жалбоподателите за присъждане на направените по делото разноски следва да бъде уважено, като на основание чл.143, ал.1 от АПК Областна администрация – Стара Загора бъде осъдена да заплати на А. К., Д. К., К. Б., Т. Д. и Д. Д. общо сумата от 410 /четиристотин и десет/ лева, от които 10 лв. платена държавна такса и 400 лв. адвокатско възнаграждение, договорено и заплатено съгласно Договор за правна защита и съдействие от 19.11.2008г.  

 

            Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение първо във връзка с чл.173, ал.2 от АПК, Старозагорският административен съд 

 

 

Р     Е     Ш     И     :

 

 

            ОБЯВЯВЯ ЗА НИЩОЖНА Заповед № 236/ 01.04.2008г. на Областния управител на област Стара Загора за изменение плана на новообразуваните имоти за местността “Съборената кюприя” в землището на гр. Стара Загора, община Стара Загора в частта му за имот с идентификатор № 256.83.  

 

            ИЗПРАЩА делото като преписка на Агенция по геодезия, картография и кадастър за разглеждане и произнасяне по подадена молба вх. № 2372/03/ 06.04.2007г. от И.Ж.Т. с искане за изменение на плана на новообразуваните имоти по § 4 в частта му за имот № 83, кадастрален район 256 в  местността “Бойчо Бунар” в землището на гр. Стара Загора.  

 

ОСЪЖДА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - СТАРА ЗАГОРА да заплати на  К.Д.Б. ***, с ЕГН: **********, А.А.К. ***, с ЕГН: **********, Д.А.К. ***, с ЕГН: **********, Т.С.Д. ***, с ЕГН: ********** *** с ЕГН: ********** общо сумата от 410 /четиристотин и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателите по делото разноски.

 

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                                                     СЪДИЯ: /п/ Р. Т.