Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

Номер 26  …….……………….….. 27.11.2008 Година ……………... Град Стара Загора

 

 

В   И  М  Е  Т  О   Н  А   Н  А  Р  О  Д  А

 

Старозагорският административен съд …………………...………………... първи състав На тридесети октомври ...………………………………....…… Година две хиляди и осма

В публичното съдебно заседание в следния състав:

 

                                                                                 Председател: П.П.                                                                                    

 

Секретар Д.Д. ……………………….........................................……………....

разгледа  докладваното от съдията ………..……...……………   П.П.

Административно дело № 626 по описа за 2008 година.

 

Производството е по чл.145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във вр. с чл.118, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/, образувано по жалбата на ЕТ “Я.Лазаров – Г.Лазарова”, с.Крън, обл.Стара Загора, против решение №0043/09.09.2008г. на директора на ТП на НОИ Стара Загора, с което е потвърдено Разпореждане №793/28.07.2008г. на началник отдел “КПК” при ТП на НОИ за внасяне на суми по  установен начет от 4759.87 лв.

 

Жалбоподателят претендира отмяна на оспореното решение като  постановено при неправилно приложение на относимите материалноправни разпоредби на КСО.

 

Ответникът по жалбата ТП на НОИ Стара Загора чрез пълномощника си по делото  взема становище за неоснователност на жалбата.

 

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и извърши проверка на оспорения административен акт, намира за установено  следното:

 

Със заповед №722/08.07.2008г., на основание чл.107 КСО и чл.15, ал.1 от Инструкцията за контрола на разходите на ДОО и реализиране на административно-наказателната отговорност, е наредено да се извърши частична финансова ревизия по разходите на държавното обществено осигуряване /ДОО/ на ЕТ “Янко Лазаров – Ганка Лазарова” с.Крън. Ревизията е приключила с Ревизионен акт за начет вх.№8/10.07.2008г., с общ начет от 4759.87 лв., от които главница 2836.55 лв. и лихва в размер на 1923.32 лв., произтичащи от  неправилно изплатени парични обезщетения за отглеждане на малко дете, по приложена Справка №1. В справката е отразено неправилно изплатено обезщетение за отглеждане на малко дете на лицето Светла Янкова Стойкова от осигурителя ЕТ “Янко Лазаров – Ганка Лазарова” с.Крън, при изтеглени в периода м.октомври 2004г. – м.юли 2006г. суми, съставляващи главницата по акта за начет. Съгласно анализа за извършената ревизия, това лице е получило обезщетение без да е в кръга на осигурените, при прекратен на 07.09.2004г. трудов договор с ЕТ “НИК – Николай Дюлгеров” с.Крън, сключен такъв на същата дата с жалбоподателя, при незапочната трудова дейност. С разпореждане № 793/28.07.2008г. на основание чл.110, ал.3 от КСО е наредено събиране на сумата по Ревизионен акт за начет № 8/10.07.2008г. в размер на 4759.87 лева, общ начет. Разпореждането е обжалвано пред Директора на РУ”СО” гр.Стара Загора, като с обжалваното пред съда решение последния е приел, че не са налице основания за отмяната му, тъй като е установено неправомерно изплащане на обезщетение за отглеждане на малко дете от страна на жалбоподателя. По делото е представена преписката, образувана по издаване на оспореното пред съда решение, включваща издадените заповеди, ревизионни актове, справки, анализи и др. съставени при извършените проверки, справка от персонален регистър за Светла Стойкова, с отразени получени обезщетения за периода, предмет на ревизионния акт, справка за подадени уведомления към регистъра на трудовите договори, за същото лице, справка за извършените разходи по дата на платежно искане. От страна на жалбоподателя са представени трудов договор №1/07.09.2004г. сключен с лицето Светла Стоянова, заповед за прекратяване на това трудово правоотношение от 30.06.2006г., както и за прекратяване на трудовото правоотношение с ЕТ “НИК – Николай Дюлгеров” с.Крън от 07.09.2004г., копие от трудовата книжка на Светла Янкова Лазарова, банкови извлечения от сметка, във връзка с превеждане на сумите за обезщетение на работодателя.

 

При преценката на доказателствата по делото, съдът намира жалбата за допустима, като подадена в законоустановения срок от лице - адресат на административния акт. Обжалваното решение е издадено от компетентен орган – директора на ТП на НОИ Стара Загора, в надлежната форма и съдържание.  Разгледано по същество, същото се явява и законосъобразно.

 

Не е налице спор по фактите между страните. Установено е и от доказателствата по делото – представена заповед, че Светла Стойкова е прекратила трудовото си правоотношение с ЕТ ”НИК – Николай Дюлгеров” с Крън, считано от 07.09.2004г., като на същата дата е сключила трудов договор със жалбоподателя ЕТ“Я.Лазаров – Г.Лазарова”, с.Крън. Стойкова е получила обезщетения за отглеждане на малко дете, чрез работодателя, за периода предмет на ревизионния акт – общо в размер от 2836.56 лв.

 

 Въз основа на представените от осигурителя данни в персоналния регистър на НОИ, проверка на разплащателната ведомост за периода в който е получавано обезщетение, ревизионните органи, както и директора на ТП на НОИ в обжалваното решение приемат, че са налице неправомерно изплатени обезщетения, тъй като е налице прекъсване на осигуряването за всички осигурени социални рискове, с прекратяване на трудовото правоотношение на лицето Светла Стойкова с ЕТ ”НИК – Николай Дюлгеров” с.Крън на 07.09.2004г., като същото не е възобновено при липса на отработен и един ден по сключения от жалбоподателя трудов договор със същото лице.

 

Жалбоподателят не оспорва установените от ревизионните органи и по делото факти, но претендира незаконосъобразност на оспореното решение с довода, че е възникнало правото на обезщетение за гледане на малко дете, по чл.52а КСО, независимо от липса на плащания по трудовото правоотношение и невнесени осигурителни вноски, тъй като е налице необходимия осигурителен стаж, съответно с промяна на работодателя, лицето не губи правото на обезщетение, като последния извършва плащания по вече възникнало право. Този довод не може да бъде споделен.

 

Обезщетение при отглеждане на малко дете се изплаща месечно в размер, определен от ЗБДОО съгласно разпоредбата на чл.53, ал.1 КСО, при възникнало право по чл.52а КСО, съгласно която разпоредба право на обезщетение при отглеждане на малко дете има осигурено лице,  с осигурителен стаж 6 месеца за всички осигурени рискове. Съгласно чл.11, ал.1, т.1, б.”д” КСО  правото на парични обезщетения от фондовете на Държавното обществено осигуряване имат осигурените за всички осигурени социални рискове лица - тези по чл.4, ал.1 от с.з.

 

Разпоредбата на чл.10 КСО установява, че възникване на осигуряване е налице от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност по чл.4. В случая жалбоподателят е сключил на 07.09.2004г. трудов договор с лицето Светла Стоянова, подлежащо на задължително здравно осигурено по смисъла на чл.4, ал.1, т.1 КСО, но самото сключване на трудов договор не дава на работника качество на осигурено лице. Законосъобразно е прието с обжалваното решение, че не е налице възникнало осигуряване по смисъла на чл.10 КСО по отношение на Светла Стоянова, тъй като не е установено изискуемото се от закона започване на трудова дейност. При извършената ревизия е установено, не се и спори по делото, че това лице няма отработени дни - по разплащателната ведомост на работодателя няма начислено трудово възнаграждение и внесени осигурителни вноски, а е изплащано единствено обезщетение за отглеждане на малко дете. Жалбоподателят е представил на НОИ данни за наетото по трудов договор лице, негово задължение по чл.5, ал.6 КСО, в които е отразил същото, че за м.септември 2004г. наетото по трудов договор лице няма отработен нито един ден, а е ползувало 17 дни отпуск за отглеждане на малко дете. Не се спори също, видно е и от доказателствата по делото, че на 14.10.2004г. е изтеглена сума в размер на 102 лв. за изплащане на това обезщетение.

 

 При така установеното законосъобразен е извода в обжалваното решение, че не е налице започване на трудова дейност и възникнало осигуряване за лицето, получило обезщетението, след прекратяване на предходното, съответно не е било налице и право на обезщетение, като неправилно изплатеното от жалбоподателя такова подлежи на възстановяване. С прекратяване на трудовото правоотношение с предходния работодател ЕТ “НИК – Николай Дюлгеров” Светла Стоянова е излязла от кръга на осигурените лица, а след като не е започнала работа по сключения със жалбоподателя трудово договор, това качество не е възникнало отново, не е възникнало ново осигуряване - чл.10 КСО и дефиницията за “осигурено лице” /§1, ал.1, т.3 ДР на КСО/. При това положение не е налице една от предпоставките на закона за възникване на право на обезщетение от фондовете на ДОО, а именно лицето, получило такова да е “осигурено лице”. Неоснователно е твърдяното от жалбоподателя, с оглед изложеното, че той “продължава да изплаща обезщетението, предвидено в КСО” тъй като няма законова разпоредба, че при смяна на работодател лицето губи придобити осигурителни права. Изложените съображения за наличен осигурителен стаж в законоустановения размер към момента на изплащане на обезщетенията са верни, но както бе посочено, липсва другото законово изискване – лицето, което ги получава, да е осигурено такова към този момент. Цитираната разпоредба на §1, ал.2, т.11 от ДР на КСО е неотносима към случая , тъй като касае част втора от посочения закон. 

 

Не може да бъде споделен и довода, че след като е извършено плащане от страна на органите на НОИ, без да е извършена проверка към този момент, е налице съгласие, от тяхна страна, установяващо законосъобразност на извършването му. Това плащане е въз основа на данни подадени от осигурителя, като не е налице задължение, а и възможност за проверка на дължимостта по всяко едно отправено искане по този ред. Безспорно е установено по надлежния ред от контролните органи при извършената ревизия неправомерно плащане на обезщетение за гледане на малко дете от страна на жалбоподателя, което обуславя възстановяването му от негова страна.

 

С оглед гореизложеното, съдът намира, че обжалваното решение на Директора на ТП на НОИ – Стара Загора е законосъобразно, като издадено от компетентен орган, в надлежната форма, при спазване на установените административнопроизводствени правила, при правилното приложение на относимите материалноправни разпоредби. Оспорването се явява неоснователно и като такова следва да бъде отхвърлено. Неоснователно е искането за присъждане на разноски от страна на ответника по жалбата, изразяващи се в присъждане на юрисконсултско възнаграждение. Такова не е предвидено в приложимата разпоредба на чл.143, ал.4 АПК, по отношение защитата на административния орган пред съд от юрисконсулт.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, пр. последно АПК съдът

 

Р     Е     Ш     И     :

 

ОТХВЪРЛЯ оспорването на решение №0043/09.09.2008г., на Директора на ТП на НОИ Стара Загора, с което е потвърдено разпореждане №793/28.07.2008г. на началник отдел “КПК” при ТП на НОИ, съдържащо задължение за внасяне на сума по акт за начет от 4759.87лв., от която сума главница 2836.55 лв. и лихва върху нея от 1923.32 лв. от жалбоподателя ЕТ “Я.Лазаров – Г.Лазарова”, със седалище с.Крън, обл.Стара Загора, ул.”Нов живот” №12 представлявано от Ганка Вълчева Лазарова.

 

Решението  подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: