Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

Номер 33  …….…………….….. 13.01.2009 Година ……………... Град Стара Загора

 

 

В   И  М  Е  Т  О   Н  А   Н  А  Р  О  Д  А

 

Старозагорският административен съд …………………..……………... първи състав На петнадесети декември …….……………………....…… Година две хиляди и осма

В публичното съдебно заседание в следния състав:

 

                                                                             Председател: П.П.                                                                                     

 

Секретар Д.Д. ..……………….............................................……………....

разгледа  докладваното от съдията …………...……………   П.П.

Административно дело № 627 по описа за 2008 година.

 

Производството е по чл.145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във вр. с чл.118, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/,  образувано по жалбата на Г.Г.Г. против решение №18/29.08.2008г. на Директора на ТП на НОИ Стара Загора, с което е оставена без уважение подадената жалба против разпореждане №222-2523/11.06.2008г., на Ръководителя за осигуряването за безработица при ТП на НОИ Стара Загора, като неоснователна.

 

Жалбоподателят претендира отмяна на оспореното решение като незаконосъобразно при твърдяна некомпетентност на органа издал потвърденото разпореждане и допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила при издаването му.

 

Ответникът по жалбата ТП на НОИ Стара Загора чрез представителя си по делото  взема становище, че жалбата е неоснователна и следва да бъде отхвърлена.

 

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и извърши проверка на законосъобразността на обжалвания административен акт, намира за установено  следното:

 

С решение №435/01.02.2008г. по гр.д.№709/2007г. на Окръжен съд Стара Загора е осъдено “България – К” АД гр.Казанлък да заплати обезщетение по чл.225, ал.1 КТ, поради оставане без работа поради незаконното уволнение,  в размер на 800 лв. на Г.Г.. Присъдената сума е изплатена на лицето, за което  РУ”СО” Стара Загора е уведомено с писмо вх.№232-831/11.06.2008г. С разпореждане №222-2523/11.06.2008г. на Ръководителя на осигуряването за безработица при РУ”СО” Стара Загора, подписано със запетая, основано на чл.54е, ал.1 от КСО и чл.7 от Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица /НОИПОБ/, е разпоредено жалбоподателят Г. да възстанови добросъвестно получените обезщетения за безработица, получени за периода 01.02.2007г. до 25.07.2007г. в размер от 522.58 лв. Това разпореждане е обжалвано пред директора на ТП на НОИ Стара Загора, който с обжалваното пред съда решение го е потвърдил. По делото е представена преписката образувана при ответника относно отпускане на парично обезщетение за безработица.

 

При преценката на събраните по делото доказателства административният съд намира обжалваното решение за издадено от компетентен орган съгласно разпоредбата на чл.117, ал.1 КСО. Видно от представения по делото трудов договор №268/07.05.2008г., подписалото го лице е назначено на длъжността директор на ТП на НОИ Стара Загора.

 

Установено е от писмените доказателства по делото, не се оспорва и от жалбоподателя, че е получил за периода 01.02.2007г. до 25.07.2007г. обезщетение за безработица, вследствие прекратяване на трудовото му правоотношение, общо в размер от 522.58лв., както и че след отмяна на незаконното уволнение му е изплатена присъдената сума, като обезщетение по чл.225, ал.1 от КТ, касаеща същия период. Съгласно разпоредбата на чл.54е, ал.1 КСО, изплатените парични обезщетения за безработица се възстановяват от лицата, чието уволнение е отменено като незаконно, за периода на полученото обезщетение по чл.225, ал.1 КТ. Законът предвижда възстановяване на тези обезщетения, независимо че са добросъвестно получени. В случая с обжалваното разпореждане е наредено възстановяване на получена добросъвестно сума, като обезщетение за безработица, след отмяна на извършено уволнение на жалбоподателя, като незаконно, и за периода за който е присъдено и получено обезщетение по чл.225, ал.1 КТ.

 

 Неоснователно се твърди в жалбата, че разпореждането за възстановяване на получено парично обезщетение не е постановено от компетентен орган. Съгласно разпоредбата на чл.54е, ал.4 КСО, за възстановяване на сумите длъжностното лице, на което е възложено ръководството на осигуряването за безработица в териториалното поделение на НОИ издава разпореждане, което подлежи на принудително изпълнение по реда на ДОПК. В случая обжалваното разпореждане по чл.54е, ал.1 КСО е подписано със запетайка за ръководител на осигуряването за безработица от Стефка Димитрова – заемаща длъжността инспектор “Социално-осигурителни рискове” в отдел “Краткосрочни плащания и контрол”, сектор “Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания”, съгласно представено допълнително споразумение към трудов договор №596/19.12.2006г.и длъжностна характеристика. Със заповед №65/29.12.2006г. на ръководителя на осигуряването за безработица при ТП на НОИ Стара Загора, в това и качество същата е упълномощена да издава и подписва разпорежданията свързани с отпускането и изплащането на паричните обезщетения за безработица, което упълномощаване е допустимо съгласно разпоредбата на чл.5, ал.1 от НОИПОБ и на която разпоредба се основава издадената заповед. Именно това лице е разглеждало и се е произнасяло по преписката, образувана по заявлението на жалбоподателя Г. за  отпускане на парично обезщетение за безработица на 16.03.2007г. При тези данни законосъобразно с обжалваното пред съда решение директора на ТП на НОИ Стара Загора е приел, че атакуваното пред него разпореждане е издадено от компетентен орган при условията на допустимо от закона упълномощаване и не е налице основание за отмяната му на това основание.

 

Не води до незаконосъобразност на обжалваното решение и приетото, че в разпореждането по чл.54е, ал.1 КСО е посочен неправилен номер – 222-2523, вместо 232-2523. Наличието на допусната техническа грешка подлежи на отстраняване, като твърдяното от жалбоподателя, че е налице произнасяне по друга преписка за отпускане на парично обезщетение не може да бъде споделено. В разпореждането изрично е посочено предходното, по което е отпуснато обезщетението, в него са изложени подробни фактически констатации, обуславящи приложението на закона, включително такива, индивидуализиращи по безспорен начин лицето, спрямо което то е насочено. Що се касае до твърдяното лишаване от право на участие в развилото се производство по издаване на разпореждането следва да се има предвид, че същото е основано на надлежни писмени доказателства, относно извършено плащане на основание чл.225, ал.1 КТ, които доказателства, както и факта на извършеното плащане не се оспорват пред съда.

 

Предвид гореизложените съображения съдът намира   решението на директора на ТП на НОИ Стара Загора и потвърденото с него разпореждане №222-2523/11.06.2008г. за законосъобразни, като издадени от компетентен орган в надлежната форма, при спазване на административнопроцесуалните правила и правилно приложение на материалния закон. Оспорването се явява неоснователно и като такава следва да бъде отхвърлено.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, пр.последно АПК,  съдът

 

Р     Е     Ш     И     :

 

ОТХВЪРЛЯ оспорването на решение №18/29.08.2008г., на Директора на ТП на НОИ Стара Загора, с което е потвърдено разпореждане №222-2523/11.06.2008г. на Ръководителя на осигуряването за безработица при ТП на НОИ Стара Загора, по жалбата на Г.Г.Г.,***.

 

Решението  подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

 

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: