Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

  

     

№ 320   26.10.2009г.    град Стара Загора

 

 

    В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

 

            Старозагорският административен съд, V състав, в публично съдебно заседание на двадесети октомври две хиляди и девета година, в състав:

 

                                           

СЪДИЯ: ИРЕНА ЯНКОВА

       

при секретар  М.П.                                                                        

и с участието на прокурора                                                                                                        като разгледа докладваното от съдия И.ЯНКОВА административно дело № 630 по описа за 2008г., за да се произнесе съобрази следното:                                                       

 

Производството е по реда на чл. 145 и сл. Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с § 62, ал.3 от ПЗР към ПМС № 456/ 1997г. за изменение и допълнение на ППЗСПЗЗ.

Образувано е по жалба на Т.М.Д. ***,  подадена в качеството й на наследник на Никола Неделчев Д., бивш жител ***, против Заповед № 2023/ 31.07.2008г. на кмета на община Стара Загора, с която  на основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА във връзка с §62,ал. 4 от ППЗСПЗЗ е утвърдена извършената оценка за имот № 30, масив 258, с площ от 600 кв.м., находящ се в местността  “Съборената кюприя”, землището на гр. Стара Загора на основание влязла в сила заповед № 1721/ 16.08.2007 г. за признаване на право на собственост. В жалбата се излагат доводи, че оспореният административен акт е незаконосъобразен, като издаден в нарушение на административнопроизводствените правила и в противоречие с материалноправни разпоредби. Направено е искане за отмяна на обжалваната заповед. В съдебно заседание, чрез пълномощника си по делото поддържа жалбата.  

Ответникът по жалбата -  Кметът на община Стара Загора, редовно призован, не се явява и не се представлява в съдебно заседание и не взема становище по основателността на жалбата.

Ответникът по жалбата – Р.Г.П. /конституиран като страна в качеството му на наследник на Господин П. Иванов/, чрез пълномощника си по делото оспорва жалбата като неоснователна и моли същата да бъде отхвърлена.

Ответникът – Б.Б.Д. /конституиран като страна по делото като наследник на Никола Неделчев Д./  не се явява и не взема становище по жалбата.  

Ответниците - А.Б.Т. и Н.Т.Т. /конституирани като страни по делото в качеството им на наследници на Никола Неделчев Д./ редовно призовани, не се явяват и не се представляват в съдебно заседание и не вземат становище по основателността на жалбата.

 

 

            Въз основа на съвкупната преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна по административно-правния спор:

Административното производство по издаването на оспорената заповед е  образувано служебно от техническата служба на община Стара Загора въз основа на заповед №  1721/ 16.08.2007 година, по силата на която и на основание чл. 36,ал.2 от ЗСПЗЗ е следвало да се извърши оценка на имот № 30, масив 258 с площ от 599,81 кв.м. в местността “ Съборена кюприя”,  землище Стара Загара.Експертната оценка за описания по- горе имот е изготвена от лицензирани оценители по ред на Наредбата за реда за определяне на цени на земеделски земи. Въз основа на заявление вх. № 0502178/ 20.07.1992г., подадено от Господин П. Иванов – наследодател на ответника по жалбата Р.Г.П., с което е направил искането си за придобиване на собствеността върху предоставения му за ползване, по надлежния ред по ПМС № 76/ 1977г. имот с площ от 1 дка., находящ се в местността “Съборената кюприя”, землището на гр.Стара Загора..  Това заявление е било разгледано от комисията по § 62, ал.1 от ПЗР към ПМС № 456/ 1997г. за изменение и допълнение на ППЗСПЗЗ, назначена със заповед № 70/ 15.01.1998г. на Кмета на община Стара Загора, видоизменена със заповед № 165/ 04.02.1998г.  От представения по делото Протокол № 26/ 28.04.1998г., е видно, че комисията е разгледала постъпили заявления от ползватели, които имат права по §4а и §4б от ПЗР на ЗСПЗЗ и като е приела, че същите са редовно подадени, е счела, че по отношение на заявителите, изброени поименно с посочване номерата на заявленията и адресите им, „са налице условията по § 4а и § 4б от ПЗР на ЗСПЗЗ, както и на §62 от ПЗР към ПМС №465/11.12.1997г., които дават основание на ползвателите да придобият право на собственост върху предоставените им за ползване земи”. Сред ползвателите изброени в протокола, под № 28 е записан Господин П. Иванов, вх.номер на заявлението: 0502178/ 20.07.92г. и 9403-15732/ 17.12.97г. Въз основа на посоченото като установено комисията е приела решение да бъде предложено на Кмета на община Стара Загора да издаде заповед, с която да се признае правото да се придобие собственост от ползвателите. Със заповед № 1721 от 16.08.2007г. на Кмета на Община Стара Загора, на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във вр. с § 62, ал.3 от ППЗСПЗЗ, § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и протокол №26/ 28.04.1998г. на комисията, назначена със заповед № 70/ 15.01.1998г., е признато на Господин П. Иванов правото да придобие собственост върху имот, находящ се в местност “Съборената кюприя”, землище гр.Стара Загора. С решение № 203/ 07.07.2009 година, постановено по адм.дело № 30 по описа за 2009 г. на Административен съд гр. Стара Загора е отменена заповед № 1721/16.08.2007 година и преписката е върната за разглеждане и произнасяне по подаденото от Господин  П. Илиев заявление.

При така установената по делото фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи:

. 

Разгледана по същество е основателна.

Съдът, като обсъди наведените в жалбата основания и като извърши цялостна служебна проверка на законосъобразността на оспорения административен акт на основание чл. 168, ал.1 във връзка с чл.146 от АПК, намира, че  Заповед № 2023/ 31.07 .2007г. е издадена от компетентния по см. на § 62, ал.4 от ПЗР на ПМС № 456/ 1997г. орган – Кмет на община Стара Загора, но е постановена при неправилно приложение на материалния закон. 

Заповедта на кмета на общината по § 62,ал. 4 от ППЗСПЗЗ , с която се одобрява оценката , извършена от техническата служба на общината , може да се оспори от правоимащите лица както по размер,  и така по основание . А основанието за извършване на оценка е влязла в сила заповед за признати на ползвателя права по §4а и §4 б от ПЗР на ЗСПЗЗ.Приемането на оценката по §62,ал. 4 от ЗСПЗЗ не е самостоятелно производство, а е предложено от развитието на друг фактически състав, свързан с признаването правото на ползвателя да придобие собствеността върху имота на основание § 4а или § 4б от ЗСПЗЗ и влизане в сила на заповедта, с която това право се признава. Земеделската реституция, по силата на която на лицата, на които са предоставени право на ползване върху земеделски земи, по актовете, изброени в § 63 от ПЗР на ППЗСПЗЗ включва няколко производство, които са последователни и приключването на едното от тях е основание за започване на последващото. Първият акт е заповедта на кмета на община Стара Загора , с която на  ползвателя се признават правото на собственост върху ползвания от него имот. По делото е прието, като доказателство съдебното решение, с което заповед № 1721/ 16.08.2007 година  на кмета на община Стара Загора е отменена. Последващият етап е изготвяне на оценка  на имота въз основа на влязла в сила заповед по § 4а и § 4 б. Третият етап е заплащане от ползвателя на цената на предоставения му за ползване имот.Поради което съдът намира, че заповедта № 2023/ 31.07.2008г. на кмета на община Стара Загора, с която  на основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА във връзка с §62,ал. 4 от ППЗСПЗЗ е утвърдена извършената оценка за имот № 30, масив 258, с площ от 600 кв.м., находящ се в местността  “Съборената кюприя”, землището на гр. Стара Загора  е  издадена в противоречие на материалния закон и следва да бъде  отменена като незаконосъобразна.

                         

С оглед изхода на делото направеното от пълномощника на жалбоподателя искане за присъждане на направените по делото  разноски следва да бъде уважено, като на основание чл. 143, ал.1 от АПК община Стара Загора  бъде осъдена да заплати сумата от 310 /триста и десет / лева, от които 10 лв. внесена държавна такса и 300 лв. лева адвокатско възнаграждение за един адвокат, договорено и заплатено съгласно договор за правна защита и съдействие № 000543/ 24.09.2008г.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение второ от АПК, Старозагорският административен съд 

 

Р     Е     Ш     И     :

 

ОТМЕНЯ  по жалба на Т.М.Д. *** Заповед № 2023/ 31.07.2008г. на кмета на община Стара Загора, с която  на основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА във връзка с § 62,ал. 4 от ППЗСПЗЗ е утвърдена извършената оценка за имот № 30, масив 258, с площ от 600 кв.м., находящ се в местността  “Съборената кюприя”, землището на гр. Стара Загора на основание влязла в сила заповед № 1721/ 16.08.2007 г. за признаване на право на собственост, като  незаконосъобразна. 

.

ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА  да заплати на  Т.М.Д.  сумата от 310 /триста и десет / лева , представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски.

 

            Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                 

СЪДИЯ: