Р Е Ш Е Н И Е  11

 

      гр.Стара Загора 10.02.2009 год.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Старозагорският административен съд  в публичното  заседание           на         двадесети януари

през      две хиляди и девета година в състав:

 

Председател: Б.Т.

 

                                                                      Членове:            

при секретаря    С.Х.

и в присъствието на  прокурора                                                           ,                                                        като разгледа докладваното от  Б.Т.   адм.дело   632   по описа  за 2008 год, за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е с правно основание чл.41, ал.3 от Закона за административното производство /отм/ чл.145 и сл. от АПК във връзка с  § 62, ал.3 от ПЗР на ПМС № 456/97г. за изменение и допълнение на ППЗСПЗЗ.

Образувано е по жалба от М.И.К. *** Загора против заповед № 1712/ 16.08.2007г на Кмета на Община Стара Загора, с която е признато правото на Г.Г.Й. да придобие собственост върху имот №38, масив 258, с площ 600.06кв.м., находящ се в местността "Съборена кюприя" землище гр.Стара Загора и възлага на техническата служба на Община Стара Загора да извърши оценка на имота.

Жалбоподателката моли заповедта да бъде да бъде отменена като незаконосъобразна като излага съображения за допуснати нарушения на материалния и процесуалния закон. Моли съда да се произнесе по съществото на спора като откаже на Г.Г.Й. правото да придобие собственост върху процесния имот. Претендира за направените разноски.

         В съдебно заседание чрез пълномощника си поддържа жалбата.

Ответникът Кмет на Община Ст.Загора чрез процесуалния си представител оспорва жалбата като неоснователна и счита оспорената заповед за законосъобразна.

Ответникът Г.Г.Й. оспорва жалбата.

Ответниците М.Ж.Ч. и Г.Ж.Ч. намират жалбата за основателна.

Ответниците Е.И.В. и Ж.Г.К., редовно призовани, не се явяват и не изразяват становище.

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и извърши проверка на законосъобразността на оспорения административен акт, намира за установено  следното:

 Г.Г.Й. ***2/ 03.07.1992г. за преобразуване правото му на ползване върху имот с площ 1дка в м.”Съборена кюприя” при съседи Господин, Иван и път в право на собственост на основание § 4 от ЗСПЗЗ във вр. с § 5 /изм./ от ППЗСПЗЗ. В заявлението си не посочил кое от основанията по § 4а или § 4б от ПЗР на ЗСПЗЗ е налице по отношение на ползвания от него имот. Приложен е документ, подписан от неустановено лице с печат на Кметство Стара Загора, от който е видно, че на Й. е предоставено “място” с площ 1дка в м.”Съборената кюприя” с решение № 111а/ 21.09.1978г на ИК на ОбНС.

 С протокол № 26 от 28.04.1998г. комисия, назначена със Заповед №70/15.01.1998г. видоизменена със Заповед №165/04.02.1998г., на осн. §62, ал.1 от ПЗР към ПМС №465/11.12.1997г. за изменение на ППЗСПЗЗ, е разгледала постъпилите заявления от ползвателите, които имат права по § 4а и § 4б от ПЗР на ЗСПЗЗ в местностите “Съборения мост” и “Петте кладенеца”, землището на гр.Ст.Загора, разгледала редовно подадените заявления и счела, че за заявителите, изброени поименно с посочване номерата на заявленията и адресите им, „са налице условията по § 4а и § 4б от ПЗР на ЗСПЗЗ, както и на §62, ал.1 от ПЗР към ПМС № 456/11.12.1997г., които дават основание на ползвателите да придобият право на собственост върху предоставените им за ползване земи”. В протокола не е отразено срещу всеки от имотите на ползувателите кои от предпоставките да придобият право на собственост са налице- тези по § 4а или § 4б от ПЗР на ЗСПЗЗ, както и въз основа на кой от актовете по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ във вр. с § 63 от ПЗР на ППЗСПЗЗ е възникнало правото им на ползване. Сред ползвателите, изброени в протокола, под № 26, е Г.Г.Й..

Междувременно със Заповед № 329 от 15.04.2003г. на Областен управител на Старозагорска област, е одобрен плана на новообразуваните имоти за земите по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в местност “Съборената кюприя”, землището на гр.Ст.Загора. В този план е отреден имот, записан на Г.Г.Й. с № 38, с площ 600.06 дка. Планът е изготвен въз основа на помощен кадастрален план на земите на бившите собственици. В регистъра на тези имоти, под кадастрален № 24 с площ от 1.000 дка е отразен имот на Елена Ж. Касабова.  На нея е възстановен имот с площ 1.000дка в землището на гр.Ст.Загора, местност “Съборената кюприя” с решение на Поземлена комисия - гр.Ст.Загора по преписка № 52694 от 08.04.1992г.

Признатият с горецитираното решение имот попада върху имот № 325 на Елена Ж. Касабова и върху част от имот № 38 на Г. Георгев Й. по плана на новообразуваните имоти. Към настоящия момент в северната част на имота са построени паянтова жилищна сграда и паянтова стопанска сграда, отразени на плана. За установяването на тези обстоятелства съдът кредитира заключението на съдебно-техническата като компетентно, задълбочено и безпристрастно изготвено и неоспорено от страните. Вещото лице е направило извод за местоположението на имота, предмет на оспорената заповед, само от представените планове като изрично заявява, че това не би могъл да направи само на база заявлението на ответника Й..

Въз основа на така приетото от фактическа страна съдът направи следните правни изводи:

Жалбата е подадена в законоустановения срок от надлежен субект,    поради  което е процесуално  допустима.  Собствениците    на възстановени земеделски земи по чл.27 от ППЗСПЗЗ, какъвто се явява жалбоподателката,  попадащи в обхвата на  действие на § 4а и § 4б от ПЗР на ЗСПЗЗ, притежават активна процесуална легитимация да оспорват всички заповеди по  § 62, ал.3 и ал.9 от ПЗР на ППЗСПЗЗ и § 4к, ал.6 и ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ, като непосредствено засегнати от тях, в случаите, когато са благоприятстващи за ползвателите.

Разгледана по същество, жалбата се явява  основателна.

След като е сезиран с жалба, при служебния и цялостен съдебен контрол върху законосъобразността на обжалвания индивидуален административен акт, съдът проверява както за инвокираните от жалбоподателите пороци, така и за наличието на всички незаявени от тях основания за отмяна по чл.146 от АПК.

Оспорената заповед е постановена от компетентен орган, в предвидената от закона форма и в съответствие с целта му. Тя обаче е незаконосъобразна като постановена при нарушения на законоустановените изисквания за форма и съдържание. Действащият АПК предвижда в чл.59, ал.2 изчерпателно изброени реквизити за съдържанието на административния акт. В нарушение на чл.59, ал.2, т.4 от АПК в заповедта не са изложени мотиви относно фактическите основания за издаването й - по § 4а или 4б от ПЗР на ЗСПЗЗ, въз основа на което признава правото на  Г.Й. да придобие собственост върху имот в местност “Съборената кюприя”, землището на гр.Ст.Загора, както и непълно и неточно е посочено правното основание.

Такива не се съдържат и в протокола на комисията по § 62, ал.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ.  Той не отговаря на изискванията на §62, ал. 2 от ПЗР на ППЗСПЗЗ - в смисъл да даде становище относно спазването на изискванията на актовете на държавните органи, посочени в § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ във вр. с § 63 от ПЗР на ППЗСПЗЗ, както и дали са налице другите условия съгласно § 4а и 4б от ПЗР на ЗСПЗЗ, които дават основание на ползвателите да придобият право на собственост върху предоставените им за ползване земи. Протоколът е без мотиви, отразяващи разискванията при преценката на кандидатите, дали отговарят на изискванията и съдържа само диспозитив на решение, в което са изброени гражданите, за които „са налице условията по § 4а и § 4б от ПЗР на ЗСПЗЗ, както и на §62, ал.1 от ПЗР към ПМС № 465/11.12.1997г., които дават основание на ползвателите да придобият право на собственост. Заповедта по § 62, ал.3 от ПЗР на ППЗСПЗЗ може да се издаде само на база мотивираното и конкретно становище на комисията по § 62, ал.2 от ПЗР на ППЗСПЗЗ. Като е заместил комисията и сам е извършил преценка за съществуването на условията по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, без дори да посочи мотиви по кое от двете основания  -  по  §   или   от  ПЗР на  ЗСПЗЗ,  е възникнало правото  на ползвателя, както го задължава АПК, Кметът на Община Стара Загора е постановил един незаконосъобразен административен акт /в този смисъл са Решение № 2377 от 8.03.2007 г. на ВАС по адм. д. № 1002/2007 г., IV отд, Решение № 11658 от 23.11.2007 г. на ВАС по адм. д. № 7628/2007 г., IV о., Решение № 287 от 10.01.2008 г. на ВАС по адм. д. № 9980/2007 г., IV отд, Решение № 4318 от 11.04.2008т по адм.д.№ 13004/2007г, ІV отд/.

Нещо повече – в конкретния случай административният орган не би могъл да се произнесе по съществото на искането, тъй като то не е заявено по надлежния ред. Инициирането на административната процедура е направено със заявление, което не отговаря на изискванията на ЗСПЗЗ. В него не е направена идентификация на имота и не са приложени доказателства, удостоверяващи, че правото на ползване е предоставено по някой от актовете, посочени в §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ. Като не е поискал от заявителя да отстрани тези недостатъци, а е пристъпил към издаване на процесната заповед, Кметът на Община Стара Загора е постановил незаконосъобразен акт. При това положение съдът не е в състояние да извърши проверка как административният орган е индивидуализирал имота, как е проверил наличието на материалноправните предпоставки за трансформиране на правото на ползване в право на собственост и дали те в действителност са налице.

Следва да се отбележи също, че в оспорената заповед не е индивидуализиран имот с площ, граници и идентификационен номер, което също я прави незаконосъобразна. Едва в мотивите се споменава върху какъв имот е предоставено право на ползване на ответника Й., но не и върху какъв му се признава право на собственост и действителната воля на административния орган трябва да се извлича чрез тълкуване.

По тези съображения оспорената заповед следва да бъде отменена изцяло. В изпълнение на разпоредбата на чл.173 ал.2 от АПК, преписката следва да бъде върната на Община Стара Загора с указания при спазване на административнопроизводствените правила за издаване на мотивирана заповед след преценка дали за Г.Г.Й. са налице основания за трансформиране на правото му на ползване в право на собственост по някое от основанията, предвидени в § 4а или 4б от ПЗР на ЗСПЗЗ.   

При този изход на делото на ответният административен орган следва да заплати на жалбоподателката направените по делото разноски в размер на 520лв за държавна такса, адвокатско възнаграждение и експертиза.

Водим от тези мотиви и на основание чл.172, ал.2 от АПК, съдът

 

 

Р Е Ш И :

 

 

ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА заповед № 1712/ 16.08.2007г на Кмета на Община Стара Загора, с която е признато правото на Г.Г.Й. да придобие собственост върху имот №38, масив 258, с площ 600.06кв.м., находящ се в местността "Съборена кюприя" землище гр.Стара Загора и възлага на техническата служба на Община Стара Загора да извърши оценка на имота, по жалба на М.И.К. ЕГН ********** ***.

ВРЪЩА делото като преписка на Община Стара Загора за произнасяне по заявление вх.№ 0502162/ 03.07.1992г на Г.Г.Й. при спазване разпоредбите на § 4а и 4б от ПЗР на ЗСПЗЗ и на § 62 от ПЗР на ПМС № 456/1997 г. за изменение и допълнение на ППЗСПЗЗ.

ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на М.И.К. сумата 520/петстотин и двадесет/лв, представляваща направени по делото разноски.

Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

 

 

 

                            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: