Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е       46

 

 

гр. Стара Загора,

 20.02.2009 г.

 

 

                            В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, втори състав, в  откритото заседание на  осми декември през две хиляди и осма година, в състав:  

 

            

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Р.Р.

 

 

при участието на секретаря З.Д.,

като разгледа докладваното от съдия Р.Р., адм.дело №636 по описа за 2008 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

  Производството е образувано по жалба против индивидуален административен акт  и се движи по реда на глава Х, раздел I от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл. 405 от Кодекса на труда /КТ/.

Производството е образувано по жалба от „ЕВН България Електроразпределение” АД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул.”Христо Данов” №37, против предписания за отстраняване на нарушения, констатирани с Протокол за извършена проверка на 9.06.2008 г. и 07.07.2008 г. от инспектори по труда при Дирекция „Инспекция по труда”  /Д „ИТ”/гр. Стара Загора. В жалбата се твърди, че предписанията, вследствие на тези проверки, се основават на действия или бездействия, които не съставляват нарушения. Моли за тяхната отмяна, тъй като са незаконосъобразни и наложени нецелесъобразно, в противоречие с материалноправните разпоредби и в несъответствие с целта на приложимия закон. Твърди, че констатираното по т.1 от Протокола нарушение на чл. 58 ал.2 т.4 от Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикацинни централи и по електрически мрежи /Правилника/ не е извършено, тъй като лицето, допускащо до работа наряда цялостно и правилно е изпълнило указаните мерки за обезопасяване на работното място, провело е инструктаж на отговорния ръководител, изпълнителя на работата и присъстващите членове на бригадата, по условията за извършване на работата и за взетите мерки за безопасност при допускане на работното място. Отговорният ръководител и изпълнителят на работата, съвместно с допускащия са извършили оглед на границите на работата и са проверили подготовката на работното място. Тази проверка била документирана и удостоверена с подписите на допускащия, отговорния ръководител и изпълнителя на работата. Не оспорва, че допускащият не е инструктирал членовете на бригадата Асенов и Герджиков, но счита, че това не представлява нарушение, което може да му се вмени във вина, тъй като тези две лица не са присъствали на проверката на работното място и е налице хипотеза, в която отговорността за извършване на инструктаж тежи върху отговорния ръководител или изпълнителя на работата на работното място. В подкрепа на това твърдение излага аргумент, че е налице разпоредбата на чл. 41, ал.2 от Правилника, която допуска „при бригада с голям числен състав инструктажа на работното място да се проведе само на техническия ръководител или отговорника по безопасност от външната фирма, които след това са длъжни да инструктират на работното място състава на бригадата”. Счита, че тази хипотеза е налице в конкретния случай, тъй като бригадата е била в състав от 15 човека и по аналогия за противното и изхождайки от разпоредбата на чл. 66 от Правилника можело да се твърди, че бригада в такъв състав е бригада с голям числен състав. На следващо място твърди, че констатацията по т.2 от Протокола, за нарушение по чл.79, ал.1 от Правилника, също не е налице, тъй като издаващия наряда изготвил и подписал наряда, като в частта „Технически мерки за безопасност” подробно са описани всички действия, които е следвало да бъдат изпълнени. Счита, че допускащият цялостно и правилно е изпълнил указаните в наряда технически мерки за обезопасяване на работното място, а изпълнението е удостоверено с подписите на отговорния ръководител, изпълнителя на работата и допускащия. На следващо място възразява, че констатираното в т.3 от протокола нарушение на чл. 82 т.1 от Правилника също не е налице, тъй като цитираната разпоредба касае и се прилага в случай и при работа с уредби с постоянен „оперативен персонал”, а въздушна електропроводна линия 20 киловолта извод Спасово, по който е извършвана работата, не е от типа електрическо съоръжение, чиято поддръжка предпоставя наличието на оперативен персонал. Персоналът, към който се числи допускащия не би могъл да бъде определен по друг начин, освен като оперативно-ремонтен персонал. По тази причина не е приложима визираната в протокола т.1 на чл. 82, а би била евентуално приложима разпоредбата на т.2 от този член. В случая били спазени в изпълнение на наряда, предмет на проверката, всички правила по допускане до работа, което е документирано в екземпляра на наряда, който се намира на работното място и не е налице визираното в протокола нарушение.

В с.з. жалбоподателят, редовно призован, се представлява от юриск.Радев, чрез който поддържа жалбата. Претендира присъждане на направените по делото разноски.

В с.з.  ответникът по жалбата, редовно призован се представлява от  Йордан Йорданов – служител с юридическо образование в Д „ИТ” гр. Стара Загора, който оспорва жалбата и моли съда да я отхвърли.

Въз основа на събраните доказателствени средства, съдът прие за установено следното от фактическа страна:

При боядисване на електропровод 20кV – извод Спасово при КЕЦ „Чирпан”, поделение на „ЕВН България Електроразпределение” АД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, на 06.06.2008г. се е случила трудова злополука с настъпила смърт на лицето Емил Йорданов Герджиков строителен бояджия в „Кавръка” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив. По този повод служители на Д „ИТ” гр. Стара Загора са извършили проверка на „ЕВН България Електроразпределение” АД, като възлагащо съответната дейност дружество, в периода 09.06.2008г. - 04.07.2008г. За резултата изготвили доклад до Директора на  Д „ИТ” гр. Стара Загора. Въз основа на него и на Протокол №24/07.07.2008г. за резултатите за извършено разследване на злополуката от ТП на НОИ Ст.Загора, служителите на Д „ИТ” гр. Стара Загора – Вачков, Михайлова и Желязкова съставили протокол, с който констатирали допуснати нарушения  по Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикацинни централи и по електрически мрежи, от допускащия до работа по наряд №98 от 06.06.2008г. – Пламен Петков Петков. Тези нарушения били квалифицирани като такива по чл.58, ал.2, т.4, чл.79, ал.1 и чл.82, т.1 от Правилника – допускащия до работа по наряд №98/06.06.2008г., Пламен Петков, не е инструктирал нленове от бригадата; допуснал е изменение на мерките за безопасност, предвидени в този наряд и не е документирал в двата екземпляра на наряда допускането до работа. Във връзка с тези констатации и на осн. чл.404, ал.1, т.1 от КТ, издали принудителни административни мерки /ПАМ/ „задължителни предписания”, по отношение на „ЕВН България Електроразпределение” АД, за спазване при допускане на работа и при извършване подготовка на работното място на изискванията на чл.58, ал.2, т.4, чл.79, ал.1 и чл.82, т.1 от Правилника. Протокола с наложените ПАМ бил връчен на дружеството жалбоподател на 28.07.2008г., удостоверено с пощенско известие за доставяне №*8600000150151*. „ЕВН България Електроразпределение” АД, с жалба вх.1655/07.08.2008г. обжалвало по административен ред ПАМ, пред Изпълнителния директор на ИД „Главна инспекция по труда”. Горестоящия адм.орган, с Решение изх.№92-24/0082 от 08.09.2008г., отхвърлил изцяло жалбата. Липсват данни по преписката на коя дата е връчено това решение на заинтересованото дружество. С жалба вх.№1864 от 26.09.2008г., подадена чрез Д „ИТ” гр. Стара Загора, „ЕВН България Електроразпределение” АД обжалвало наложените ПАМ, пред настоящия съд.

Установи се, че: 1. В наряд №98 от 06.06.2008г. липсва подпис на лицето, за което се твърди в жалбата, че е провело инструктаж на бригата от фирмата външен изпълнител през този ден. В писмените си обяснения шест от работниците от състава на бригадата и отговорния ръководител, твърдят, че допускащия до работа Пламен Петков Петков не е провел инструктаж. Лицата Генчо Асенов и Емил Герджиков, също са били част от тази бригада, изпълняваща наряд №98 от 06.06.2008г.; 2.  Наряд №98 от 06.06.2008г. не е попълнен надлежно - липсват подписи на отговорния ръководител, удостоверяващи изпълнението на предписаното от издаващия наряда обезопасяване, в каретата предвидени за целта. По признания на допускащия до работа Петков, дадени в неговите обяснения в хода на проверката, се установява, че той не е предприел част от мерките за обезопасяване, описани в наряда, позовавайки се на това, че те са предприети по наряд №96 от 05.06.2008г., а също и, че са били поставени табели с различно от посоченото в наряд №98 от 06.06.2008г. съдържание. В писмените обяснения на работници от наряда, се излагат твърдения, че допускащия до работа е извършил част от мерките по обезопасяване в един по-късен от започването на работа момент.; 3. Бригадата извършвала работа по наряд №98 от 06.06.2008г. е имала числен състав от осем души, включая отговорния ръководител и изпълнителя. Липсват доказателства, че в деня на наряда, в състава на бригадата са въведени допълнително работници след започване на работата по наряда. В деня на този наряд, за допускащ до работа, е определено от издаващия наряда, лице от оперативно-ремонтния персонал, което не е вписало и в двата екземпляра на наряда допускането до работа на работниците от бригадата; 4. В проверените наряди за периода от 02.06.2008г. до 06.06.2008г. се констатира несъответствие в поименния списъчен състав на членовете на бригадата,  вписван в нарядите, и действителния състав на бригадата в различните дни на посочения период. Също и несъответствие между действителните членове на бригадата и лицата, на които е провеждан начален инструктаж на командирован персонал; 5. Липсват отделни подписи във всички издадени наряди за периода от 02.06.2008г. до 06.06.2008г. на допускащ, на отговорен ръководител, на изпълнител на работата или на членове на бригадата. Липсват каквито и да било записи на дясната страница на втория екземпляр от нарядите, които след издаването остават в папката за нарядите в КЕЦ Чирпан.

Горната фактическа обстановка съдът прие за установена и доказана след съвкупната преценка и анализ на всички събрани по делото годни, допустими и относими доказателства.

Въз основа на така приетото от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

Жалбата е подадена в рамките на законоустановения 14 дневен срок от съобщаването решението на по-горестоящия адм.орган, с което отхвърля оспорването на ПАМ, т.е. тя е в срока по чл. 149, ал. 3, вр. с чл.98, ал.2 и чл. 97, ал. 1 от АПК. Оспорването е от надлежен субект, поради което е процесуално допустимо.

Разгледано по същество оспорването е неоснователно и следва да се отхвърли.

След като е сезиран, при служебния и цялостен съдебен контрол върху законосъобразността на обжалвания, индивидуален административен акт, съдът проверява както за инвокираните от жалбоподателя пороци, така и за наличието на незаявени от него основания за отмяна. Установи се, че атакуваният акт е издаден от компетентен административен орган – комисия от служители на контролния орган Д „ИТ” Ст.Загора, в рамките на дискреционната му власт и в съответната писмена форма, при спазване на процесуалните и материалноправните норми.

Съдът намира наложените ПАМ за правилни и законосъобразни. Като правно основание за налагането им е посочена разпоредбата на чл. 404, ал. 1, т. 1 от КТ. Съгласно тази норма, могат да се дават задължителни предписания на работодателите и длъжностните лица за отстраняване на нарушенията на трудовото законодателство. ПАМ „задължително предписание се дава за отстраняване на осъществено и констатирано при проверката нарушение на трудовото законодателство. В настоящия случай, в резултат на задълбочена и обстойна проверка, събиране на всички допустими, годни и относими доказателства, по повод настъпилата трудова злополука със смърт, служителите на Д „ИТ” гр. Стара Загора са стигнали до правилен и законосъобразен извод за допуснати нарушения на чл.58, ал.2, т.4, чл.79, ал.1 и чл.82, т.1 от Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикацинни централи и по електрически мрежи, от допускащия до работа по наряд №98 от 06.06.2008г. Правилно във връзка с тези констатации и на осн. чл.404, ал.1, т.1 от КТ, издали ПАМ „задължителни предписания”, по отношение на дружеството възложител на работата - „ЕВН България Електроразпределение” АД, за спазване при допускане на работа и при извършване подготовка на работното място на изискванията на чл.58, ал.2, т.4, чл.79, ал.1 и чл.82, т.1 от Правилника.  Съдът споделя всички правни изводи, изложени от проверяващите служители на Д „ИТ” гр. Стара Загора, в доклада им до Директора на  Д „ИТ” гр. Стара Загора, който е неразделна част от оспорения протокол за налагане на ПАМ, досежно събраните доказателства и фактическите констатации по случая. Наложените ПАМ коренспондират точно на констатираните нарушения по Правилника и са издадени в съответствие с целта на чл.404, ал.1, т.1 от КТ. Не могат да бъдат споделени възраженията по оспорването, свързани с наличие на различна от констатациите на проверяващите, фактическа обстановка, тъй като те не се подкрепят от доказателствата по делото. Неоснователно е и възражението по правното тълкуване на понятието „бригада с голям числен състав”, тъй като за такава не би могла да се счита работещата по процесния наряд група от осем работника. Неправилен е и извода на оспорващия, че в конкретния случай допускащия до работа не следва да документира допускането до работа в двата екземпляра на наряда, тъй като има качеството на „оперативно-ремонтен персонал”, а не на оперативен персонал”. Няма спор, че допускащия в конкретния случай, е лице от „оперативно-ремонтен персонал”, но при липса на допускащо лице от „оперативен персонал”, за него стои същото задължение, което е възложено с нормата на чл.82, т.1 от Правилника. Не може да бъде споделено становището, че в конкретния случай е приложима нормата на чл.82, т.2 от Правилника, тъй като тя регламентира задължения по вписване допускането до работа в наряда, когато то се извършва от отговорния ръководител/наблюдаващия/ изпълнителя на работата, в случаите когато за допускащ не е определено лице от „оперативен или оперативно-ремонтен персонал”. Неоснователно е и възражението, че допускащия до работа не е допуснал изменение на мерките за безопасност, предвидени в наряда, защо от доказателствата по делото се установи обратното.

По изложените съображения, съдът намира жалбата за неоснователна и наложените принудителни административни мерки от комисия при Д „ИТ” Ст.Загора, по Протокол за извършени проверки на 09.06.2008г. и 07.07.2008г., за законосъобразни.

Ръководен от гореизложеното и на осн. чл.172, ал.2 от АПК, съдът

 

 

                                         Р        Е        Ш        И  :

 

 

ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО ОСПОРВАНЕТО на „ЕВН България Електроразпределение” АД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул.”Христо Данов” №37, против наложени, на осн. чл.404, ал.1, т.1 от Кодекса на труда във вр. с чл.58, ал.2, т.4, чл.79, ал.1 и чл.82, т.1 от Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикацинни централи и по електрически мрежи, принудителни административни мерки – „предписания за отстраняване на нарушения, по Протокол за извършена проверка на 9.06.2008 г. и 07.07.2008 г. от комисия инспектори при Дирекция „Инспекция по труда”  гр. Стара Загора.

Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщавнането му на страните.

 

 

 

                                        АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: