Р Е Ш Е Н И Е  2

 

гр.Стара Загора 16.01.2009 год.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Старозагорският административен съд   в публичното  заседание                                       на         тринадесети януари

през      две хиляди и девета година в състав:

 

Председател: Б.Т.

 

                                                                    Членове:  

         

при секретаря    С.Х.

и в присъствието на  прокурора                                        ,                                                        като разгледа докладваното от  Б.Т.   адм.дело     637 по описа  за 2008 год, за да се произнесе съобрази следното:

 

 

Производството е с правно основание чл.145 и сл. от Административно- процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл. 210 от Закона за устройството на територията /ЗУТ/.

Образувано е по жалба на Г.Ж.Г., В.Ж.Г.,*** Загора и “БЕКА АУТО”ООД гр.Стара Загора против решение на комисията по чл.210 от ЗУТ, назначена със заповед № 1550/11.06.2008г на Кмет на община Стара Загора, отразено в протокол № 59/27.08.2008г. В жалбата се съдържат доводи за незаконосъобразност на решението като постановено в нарушение на материалния закон и процесуалните правила. Изложени са оплаквания са за завишена оценка на обезщетението за право на прекарване на отклонение от улична канализация без нормативна обоснованост. Направено е искане за отмяна на решението  и присъждане на разноски.

Ответникът Община Стара Загора, чрез процесуалният си представител оспорва жалбата като излага доводи за обоснованост и законосъобразност на решението.

Старозагорският административен съд намира жалбата за процесуално допустима, като подадена от активно легитимирани страни и в срока по чл. 215, ал. 4 от ЗУТ.

След като обсъди оплакванията по жалбата съобразно писмените доказателства, съдържащи се в административната преписка и заключенията на съдебно-техническите оценителни експертизи, съдът счита жалбата за основателна.

Със заявление вх.№ ТЗ-568/ 22.05.2008г жалбоподателите са поискали от Кмета на Община Стара Загора издаване на заповед по чл.193 от ЗУТ за прокарване на канализация през общински имоти УПИ ХVІІІ-озеленяване и неотчуждена за улица част от имот № 305 в кв.650 по плана на гр.Стара Загора.

С оспорения протокол № 59/27.08.2008 г. на комисията по чл.210 от ЗУТ, назначена със заповед № 1550/ 11.06.2008г на Кмета на Община Стара Загора, на основание чл. 210, ал.1 във връзка с чл.193, ал.4 от ЗУТ  е определена пазарна оценка на право на прокарване на отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура в размер на 5700лв. Обезщетението се отнася за прокарване от жалбоподателите на отклонение от  уличната канализация от о.т.167 до о.т.71 с обща дължина 21м, от които 15м през общински УПИ ХVІІІ озеленяване и 6м през общински ПИ № 305, кв.”Железник” по плана на гр.Стара Загора за отводняване на обекти в собствения им УПИ І-450,451,452  и УПИ ІІ-302, кв.650 “Железник” по плана на гр.Стара Загора. Оценката е изготвена от лицензиран оценител на 20.08.2008г. и има валидност 6 месеца. Същата се основава на ЗУТ и пазарни проучвания, видно от обяснителната записка към нея, като са взети предвид пазарната стройност на земята, дължина от 21м и площ от 126кв.м. на сервитута, последните по информация от възложителя и проектанта.

Настоящият състав на съда намира оспорения протокол за незаконосъобразен, макар и изготвен от компетентен орган в предписаната писмена форма и в съответствие с целта на закона.

Разпоредбата на чл. 210 от ЗУТ предвижда изготвянето на оценката да се извършва по пазарни цени от комисия, определена със заповед на кмета, като решението й се съобщава на страните по реда на АПК. Предвид тази норма, която е и правно основание на решението и предвид постоянната съдебна практика, пазарни цени са тези, които съответствуват на действителната цена на имота и са установени при сделки на свободния пазар, извършени за имоти със сходна характеристика.

 Съдът кредитира приетото в съдебно заседание на 13.01.2009г заключение на тройната съдебно-техническата експертиза, което не е оспорено от страните. Видно от констативно-съобразителната му част, средната пазарната цена за кв. м. от процесните имоти  е 180лв, а пазарната стойност на правото на прокарване възлиза на 25% от пазарната стойност на земята, т.е. 45лв/кв.м.

Оценката в оспорения протокол като изходна база, формирана от пазарната стойност на земята и на правото на прокарване, съвпада с експертното заключение, възприето от съда.  В административния акт обаче не са посочени всички параметри на сервитута - конкретно неговата площ. Това води до разлика в крайните стойности, посочени от комисията и в заключението на тройната съдебно-техническа експертиза, според което площта при дължина 21м възлиза на 89.25 кв.м., изчислено по 4.5кв.м. за 1 линеен метър.

В този смисъл протоколът като немотивиран е постановен в нарушение на процесуалните правила. Понеже предмет на съдебен контрол в настоящото производство е само цената на учреденото право, която следва да се заплати преди издаване на заповед по чл.193, ал.4 от ЗУТ,  при констатираната непълнота в описанието на сервитута съдът не е в състояние да провери законосъобразността й. По тази причина оспореният протокол следва да бъде отменен и делото върнато на административния орган за произнасяне с мотивиран административен акт по чл.210 , ал.1 от ЗУТ в едномесечен срок, съобразно изискванията на АПК, ЗУТ и Наредба № 8 от 28.07.1999г на МРРБ за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места.

При този изход на спора на жалбоподателите следва да бъдат присъдени направените по делото разноски за държавна такса и  експертиза общ в размер 160лв. По отношение на адвокатското възнаграждение следва да се отбележи, че такова не подлежи на репариране, доколкото в договор за правна помощ и съдействие № 004609 не е отбелязано действителното му заплащане.

Водим от тези мотиви и на основание чл.173, ал.2 и чл.174 от АПК, Старозагорският административен съд

 

 

Р Е Ш И:

 

 

ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН протокол № 59/27.08.2008г г. на Комисията по чл. 210 ЗУТ при Община Стара Загора, с който пазарната цена на правото на прокарване на отклонение от улична канализация от о.т.167 до о.т.71, с обща дължина 21м, от които 15м през общински УПИ ХVІІІ-за озеленяване и 6в през ПИ № 305, кв.”Железник” в кв.650 ”Железник” по плана на гр.Стара Загора  е определена в размер на 5700 /пет хиляди и седемстотин/ лв., ПО ЖАЛБА от Г.Ж.Г. ЕГН ********** ***, В.Ж.Г. ЕГН ********** *** и “БЕКА АУТО”ООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора ул.”Свети Княз Борис” № 48, ап.8.

 ВРЪЩА ДЕЛОТО КАТО ПРЕПИСКА ЗА ПРОИЗНАСЯНЕ на комисията по чл.210 от ЗУТ, назначена със заповед № 1550/ 11.06.2008г на Кмета на Община Стара Загора, при спазване на дадените указания.

ОПРЕДЕЛЯ ЕДНОМЕСЕЧЕН СРОК за произнасяне.

ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на Г.Ж.Г., В.Ж.Г.,*** Загора и “БЕКА АУТО”ООД гр.Стара Загора разноски в общ размер на 160 лв./сто и шестдесет/ лева.

Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

                      АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: