Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

                            103     10.04.2009г.      град Стара Загора

 

 

     В     И  М  Е  Т  О     Н  А     Н  А  Р  О  Д  А

 

 

            Старозагорският административен съд, VІІ състав, в публично съдебно заседание на тринадесети март две хиляди и девета година, в състав:

 

                                           

СЪДИЯ: Р.Т.

       

при секретар   П.М.                                                                                   и с участието

                        на прокурора                                                                                                          като разгледа

                        докладваното от съдия Р. Т. административно дело № 639 по описа за 2008г., за да се произнесе съобрази следното:                                                       

 

            Производството е по реда на чл. 145 и сл. Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.219, ал.1 във вр. с чл.215 и чл.216, ал.6 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

 

Образувано е по жалба, подадена от П.Н.П. ***; К.А.А. и М.И.М. ***; Р.Т.П. и Д.М.П. ***; И.Н.К. и И.К.К. ***; К.И.К. ***; К.Т.Р., Н.В.Р. и Н.Б.И. ***; С.Е.М. и М.Х.М. ***; К. ***; Н.М.Н. ***; М.Г.И. и Г.Б.И. ***; Г.Ж.Х. ***; Е.И. ***; Б.С.Г. и Д. Петров Г. ***; „Пещострой” ЕООД гр.Стара Загора, представлявано от Г. Жечев Г. с адрес:***; П.С.П. и С.С. ***; Г.Г. *** и Г.Я.Г. ***, против Заповед № 14 - 216/ 10.09.2008г. на Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол /PДHCК/ - Стара Загора. С оспорената заповед на основание чл. 216, ал. 5 от ЗУТ е отхвърлена като недопустима жалбата срещу Разрешение за строеж № РС - И 14/ 08.01.2008 година, издадено от Главния инженер на община Стара Загора, за строеж : “Кафе - аперитив със зимна градина” /преустройство на съществуващ кафе - аперитив и изграждане на пристройка с обща застроена площ от 102,40кв.м. и разгъната застроена площ 110,40кв.м./, строеж четвърта категория, находящ се в УПИ І - кжс, кв. 125 по плана на гр. Стара Загора, с административен адрес ул. “Генерал Столетов” 78, вх. А, собственост на “ДАРИКА 07” ЕООД гр. Стара Загора. Релевирани са доводи за незаконосъобразност на оспорения акт, като се оспорва направения от Началника на РДНСК – Стара Загора извод за недопустимост на жалбата против издаденото от Главния инженер на община Стара Загора Разрешение за строеж № РС - И 14/ 08.01.2008г., като просрочена. Жалбоподателите поддържат, че не са били уведомени съгласно изискванията на §4, ал.3 от ДР на ЗУТ за издаденото разрешение за строеж, доколкото лицето на което е извършено съобщаването, е нямало качество на управител на етажната собственост поради незаконосъобразност на избора му. Оспорват и автентичността на положения от посочения като управител на етажната собственост на вх. “А” Пейко Димов подпис на съобщението за издаденото разрешение за строеж. Излагат съображения за незаконосъобразност на Разрешение за строеж № РС - И 14/ 08.01.2008 година с доводи за неговата нищожност поради обстоятелството, че същото е издадено в противоречие на предвижданията на действащия ПУП, без наличието на изискуемата по чл. 183, ал.2 от ЗУТ декларация – съгласие с нотариална заверка на подписите на всички собственици в етажната собственост и въз основа на документи с невярно съдържание. Направено е искане за отмяна на обжалваната заповед на Началника на РДНСК – Стара Загора и за прогласяване нищожността на издаденото разрешение за строеж № РС И - 14/ 08.01.2008г. на Главния инженер на община Стара Загора или алтернативно – за отмяната му като незаконосъобразно.

  

            Ответникът по жалбата – РДНСК – Стара Загора, чрез процесуалния си представител по делото в съдебно заседание и в представеното писмено становище, оспорва жалбата като неоснователна и моли същата да бъде отхвърлена. Поддържа, че оспореният административен акт е правилен и законосъобразен, за което излага подробни съображения.

 

   Ответникът по жалбата – община Стара Загора чрез процесуалния си представител по делото моли жалбата да бъде отхвърлена като неоснователна и да бъде потвърдена Заповед № 14 - 216/ 10.09.2008г. на Началника на РДНСК – Стара Загора, като правилна и законосъобразна.

 

            Ответникът по жалбата – „ДАРИКА” 007 ЕООД – Стара Загора чрез пълномощника си по делото счита жалбата за неоснователна и недоказана и моли същата да бъде отхвърлена. С подробно изложени съображения в съдебно заседание и в представеното писмено становище обосновава, че на 08.01.2008г. е направено надлежно съобщаване за издаденото Разрешение за строеж № РС И -14/ 08.01.2008г. по предвидения по §4, ал.3 от ДР на ЗУТ ред и на легитимираното лице – управител на етажната собственост на вх. “А” на жилищен блок с административен адрес гр. Стара Загора, бул. “Ген. Столетов” № 78, с оглед на което правилно и законосъобразно подадената до Началника на РДНСК – Стара Загора чрез община Стара Загора жалба вх. № Тж – 222/ 13.08.2008г. е приета за недопустима като просрочена.   

 

            След основа на съвкупната преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна по административно-правния спор:

Въз основа на заявление вх. № РС - 6/ 04.01.2008 година, подадено от И.Е. и Валентин Енев, с приложени към него документи, въз основа на делегираните му от Главния архитект на община Стара Загора със заповеди № 46/ 13.01.2006 г. и № 161/ 01.02.2006г. правомощия на основание §1, ал. 4 от ДР на ЗУТ и решение №285 на Общински съвет Стара Загора по протокол №19 от проведено на 29.12.2004г. заседание, Главният инженер на общината е издал Разрешение за строеж  № РС -  И от 08.01.2008г. /л.57 от делото/. На заявителите е разрешено да извършат строителство на “Кафе – аператив със зимна градина” /преустройство на съществуващ кафе -  аперитив и изграждането на пристройка / зимна градина/ с обща застроена площ 102, 40кв.м. и разгъната застроена площ от 110,40 кв.м. в УПИ № І кжс , кв.125 по плана на гр. Стара Загора/. Не е спорно между страните по делото че кафе - аперативът, находящ се на адрес гр. Стара Загора, ул. “ Ген. Столетов” № 78А,  е преустроен апартамент в жилищния блок при надлежно проведена за това процедура и издадено Разрешение за ползване № 48/ 09.02.1998г. Видно от съобщение, изготвено на основание чл. 149, ал.1 от ЗУТ /л. 58 от делото/, Разрешение за строеж  № РС - И 14 от 08.01.2008г. на Главния инженер на Община Стара Загора на 08.01.2008г. е съобщено на Пейко Димов в качеството му на управител на етажната собственост /ЕС/ на вх. А на жилищен блок с административен адрес гр. Стара Загора, ул. „Ген. Столетов” № 78. Посоченото съобщение съдържа и уведомление, че на основание чл. 149, ал.3 от ЗУТ разрешението за строеж може да бъде обжалвано от заинтересованите лица пред началника на РДНСК гр. Стара Загора в 14 дневен срок от съобщаването. С жалба /л. 72 от делото/, подадена чрез община Стара Загора /вх. № Тж – 222/ 13.08.2008г./, жалбоподателите в настоящото производство са оспорили законосъобразността на издаденото разрешение за строеж пред началника на РДНСК – Стара Загора. Със заповед № 14 -216/ 10.09.2008г. на Началника на РДНСК - Стара Загора, на основание чл. 216, ал. 5 от ЗУТ, е отхвърлена подадената жалба срещу Разрешение за строеж № РС - И 14/ 08.01.2008г., издадено от Главния инженер на община Стара Загора за строеж: “Кафе-аперитив със зимна градина” /преустройство на съществуващ кафе - аперитив и изграждане на пристройка с обща застроена площ от 102,40 кв.м. и разгъната застроена площ 110,40 кв.м./, строеж четвърта категория, находящ се в УПИ І - кжс, кв. 125 по плана на гр. Стара Загора с административен адрес ул. “Генерал Столетов” 78, вх. А, собственост на  „ДАРИКА 07” ЕООД - гр. Стара Загора. От фактическа страна заповедта е основана на обстоятелството, че жалбата срещу оспореното разрешение за строеж е подадена от заинтересовани по смисъла на чл.149, ал.2, т.1 от ЗУТ лица, срещу административен акт по чл. 216, ал.1, т.2 от ЗУТ, но извън законово установения преклузивен 14-дневния срок, считано от датата на неговото съобщаване по реда и при условията на §4, ал.3 от ДР на ЗУТ чрез управителя на ЕС на вх. А на жилищен блок с административен адрес гр. Стара Загора, ул. „Ген. Столетов” № 78. С оглед на което административният орган е обосновал извод за недопустимост на жалбата.

По делото е представена образувана административна преписка по издаване на  оспорената заповед, съдържаща подадената жалба до РДНСК Стара Загора и преписката по издаденото от Главния инженер на община Стара Загора Разрешение за строеж № РС - И 14/ 08.01.2008г., в т.ч. Заповед № 359/ 02.03.2007г. на Кмета на община Стара Загора за учредяване право на строеж, Договор за отстъпено право на строеж № 468/ 26.03.2007г., технически инвестиционен проект в съответните части и др. От представения и приет като доказателство по делото нотариален акт № 78 от 11.07.2008г., том ІІІ, рег. № 3627, нот. дело № 380/ 2008г. се установява, че лицата, в полза на които е издадено разрешението за строеж - Валентин Енчев Енев и И. Стоянова Е., са продали на “ДАРИКА 07” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора ул. “Св. Княз Борис” № 27 /ответник по жалбата в настоящото съдебно производство/ “обект за стопанска дейност – кафе – аператив”, преустроен от бивш апартамент № 27 с прилежащото му мазе, заедно с допълнително отстъпеното и прилежащо към съществуващия обект право на строеж за 35.36кв.м., от които право на строеж за 14кв.м. отстъпено с Договор за отстъпване на право на строеж върху държавна земя от 24.01.1994г. и право на строеж за 21.36кв.м., отстъпено с Договор № 486/ 26.03.2007г. за построяване на пристройка – зимна градина, която ще се построи от южната страна на кафе – аператива. 

От представените и приети като доказателства по делото нотариални актове, договори за покупко-продажба на жилища, сключени по реда на ЗТСУ /отм./ и заповеди за обезщетяване по чл.102 от ЗТСУ /отм./ (от л.24 до л.45 от делото) е видно, че жалбоподателите в настоящото производство са собственици на апартаменти в жилищен блок с административен адрес гр. Стара Загора, ул. “Ген. Столетов” № 78А, находящ се в УПИ І кжс, кв.125 по плана на гр. Стара Загора и като такива притежават съответната ид. част от правото на строеж в УПИ.

По делото са назначени и изслушани две експертизи  - съдебно – техническа и съдебно графологическа, заключенията по които съдът кредитира и възприема като компетентни, обективни и безпристрастни. Видно от заключението на съдебно графологическата  експертиза подписът, положен срещу името на Пейко Г.  Димов в съобщението за обявяване на разрешение за строеж от 08.01.2008г. е изпълнен от Пейко Генчев Димов. От заключението на съдебно техническата експертиза се установи, че предвидения за изграждане обект, за който е издадено оспореното разрешение за строеж, не води до съществени промени на фасадата като обща част на сградата, тъй като се касае за едноетажна пристройка към осем етажен жилищен блок, която не отнема и не ползва общи части на сградата и не засяга съществуващите общи вътрешни инсталации. Съгласно уточнението направено от експерта в с.з разрешеното строителство ще доведе единствено до закриване на един от прозорците на коридор, обслужващ няколко мазета, без в проекта да е показано по какъв начин ще се затвори този прозорец. Установено е че  единствената допирна част между новия строеж със сградата в режим на ЕС е между покривната конструкция на пристройката и фасадата на сградата.

 

            Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с направените в жалбата оплаквания, доводите и становищата на страните и като извърши цялостна проверка на законосъобразността на оспорения административен акт на основание чл. 168, ал.1 във връзка с чл.146 от АПК, намира за установено следното:

 

            Оспорването, като направено в законово установения срок, от активно легитимирани лица – адресати на заповедта и страни в проведеното пред РДНСК – Стара Загора административно производство по реда на чл.216 от ЗУТ и против акт, подлежащ на съдебно обжалване и контрол за законосъобразност, е процесуално допустимо. При съвкупната преценка на събраните по делото доказателства и приетата за установена въз основа на тях фактическа обстановка съдът намира, че разгледана по същество, жалбата е неоснователна. 

           

            Оспореният административният акт е подписан е инж. Ж. Пеева, изпълняваща съгласно Заповед № РД – 13 - 432/ 01.09.2008г. на Началника на ДНСК при условията на заместване по чл.84 от ЗДСл. длъжността Началник на РДНСК – Стара Загора за периода от 08.09.2008г. до 06.10.2008г. Обжалваната заповед е постановена на основание чл.216, ал.5 от ЗУТ именно при упражняване по заместване на правомощията, включени в съдържанието на нормативно установената компетентност на Началника на РДНСК – Стара Загора за разглеждане на жалби срещу административни актове по чл.216, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУТ на главните архитекти на общините, влизащи в териториалния обхват на РДНСК – Стара Загора. С оглед на горното съдът намира, че заповедта е издадена от компетентен орган.

            Обжалваният акт е постановен в писмена форма и съдържа всички изискуеми по чл.59, ал.2 от АПК реквизити.

            Въз основа на установените и преценени релевантни факти и обстоятелства в производството по чл.216 от ЗУТ, административният орган е обосновал правилен и законосъобразен извод за недопустимост на жалбата против издаденото от Главния инженер на община Стара Загора Разрешение за строеж № РС – И 14/ 08.01.2008г., поради подаването и слез изтичане на законово регламентирания преклузивен срок.

Съгласно разпоредбата чл. 149, ал. 3 от ЗУТ разрешението за строеж заедно с одобрения инвестиционен проект могат да бъдат обжалвани от заинтересованите лица по законосъобразност в 14 - дневен срок от съобщаването им. Разрешеният строеж представлява “Кафе – аператив със зимна градина” - преустройство на съществуващ кафе -  аперитив и изграждането на пристройка / зимна градина/, с административен адрес гр. Стара Загора, ул. “Генерал Столетов” 78, вх. А, с оглед на което жалбоподателите в настоящото производство, което собствениците на жилища в сграда в режим на ЕС и притежаващи съответната идеална част от правото на строеж в имота, се явяват заинтересувани лица по см. на чл. 149, ал. 2, т. 1 и т.3 от ЗУТ в производството по издаване на разрешението за строеж и като такива  то следва да им бъде съобщено.  В §4, ал.3 от ДР на ЗУТ  е регламентиран начина на съобщаване на административни актове по устройство на територията актовете в сгради с режим на етажна собственост, с оглед което се определя като специална по отношение общите разпоредби на § 4, ал. 1, предл. 1 и чл. 149, ал. 1 от ЗУТ. Съгласно посочената норма на § 4, ал. 3 от ДР на ЗУТ, съобщенията на компетентните органи до заинтересуваните лица по този закон за жилищни сгради с режим на етажна собственост се връчват на председателите на управителните съвети респ. на управителите на ЕС. В случая за издаването на Разрешение за строеж № РС - И 14/ 08.01.2008г. на Главния инженер на община Стара Загора съобщаването е направено на управителя на ЕС на вх. А на жилищен блок с административен адрес гр. Стара Загора, бул. “Ген Столетов” № 78. От приетото като доказателство по делото заключение на назначената съдебно -графологическа експертиза безспорно се установява, че подписът, поставен в съобщението за издаденото на Разрешение за строеж № РС - И 14/ 08.01.2008г. срещу името на Пейко Г. Димов, в качеството му на управител на ЕС, е изпълнен от Пейко Генчев Димов. Същият, съгласно представеното в административното производство пред РДНСК – Стара Загора нотариално заверено копие на протокол от проведено на 03.02.2000г. събрание на живущите във вх. “А” и обективираното в него решение, е избран за домоуправител. Основният довод, релевиран от жалбоподателите е, че Димов не може да представлява етажните собственици, тъй като не е избран за управител на ЕС по предвидения за това в ПУРНЕС ред. В настоящото съдебно производство обаче е недопустимо да бъде упражняван нито пряк, нито косвен съдебен контрол спрямо решението на общото събрание на ЕС и съответно за легитимността на избора на П. Димов за управител, доколкото за този акт е предвиден специален процесуален ред за неговата отмяна. Законосъобразността на решение на общото събрание на ЕС може да бъде оспорена единствено по общия исков ред, в съдебно производство по чл. 13 от ПУРНЕС пред Районен съд гр. Стара Загора.  В случая по делото липсват каквито и да е било данни, още по-малко доказателства, решението по протокола от проведеното на 03.02.2000г. събрание на живущите за избор на домоуправител на вх. “А” да е оспорено по съдебен ред, с оглед на което следва да се приеме, че П. Димов е легитимният управител на ЕС. Доколкото по аргумент от разпоредбата на чл.128 от АПК, определяща споровете, подведомствени за разглеждане от административните съдилища, извън правомощията на настоящия съдебен състав е да извършва проверка и преценка на законосъобразността на проведеното събрание на ЕС, на което П. Димов е избран за домоуправител, изложените от жалбоподателите доводи досежно нередовността на свикването и провеждането на събранието на ЕС на 03.02.2000г. и недействителността на проведения избор поради липсата на кворум и мнозинство, не следва да бъдат разглеждани и обсъждани.

Недоказани и като такива неоснователни са твърденията на  жалбоподателите, че П. Димов е избран за домоуправител, а друго лице – Слави И. за Председател на УС на етажната собственост, с което твърдение обосновават и довода си за ненадлежно съобщаване за издаденото разрешение за строеж. По делото няма каквито и да е доказателства да е избиран управителен съвет. Обективираното в протокола от проведеното на 03.02.2000г. събрание решение за избор на Пейко Димов за „домоуправител”, на Б. Георгиева – за „касиер” и на Слави И. за „председател” не сочи на избор на членове на колективен орган на управление на етажната собственост по см. на ПУРНЕС, на който Слави И. да е избран за председател на управителния съвет. Нещо повече – въпреки дадената възможност с протоколно определение от съдебно заседание, проведено на 28.11.2008г., жалбоподателите не представиха доказателства Слави Вълчев И. да е собственик на апартамент /обект/ в жилищен блок, находящ се на ул. „Ген. Столетов” № 78А. А и самите  жалбоподатели в подадената жалба до РДНСК – Стара Загора против издаденото разрешение за строеж не само че не оспорват факта че именно Пейко Димов е управител на ЕС, но и изрично заявяват, че същият има такова качество.  

С оглед на гореизложеното съдът приема, че в съответствие с материалния закон административният орган е приел, че е извършено надлежно съобщаване на издаденото от Главния инженер на община Стара Загора разрешение за строеж на заинтересованите лица - етажни собственици в сградата, находяща се на адрес гр. Стара Загора, ул. “ Ген Столетов” №78 А, по реда и при условията на §4, ал.3 от ДР на ЗУТ - чрез управителя на ЕС - Пейко Генчев Димов /при допусната техническа грешка в изписването на бащиното му име в съобщението/. Като дата на съобщаването следва да се приеме датата, посочена в представеното и прието като доказателство по делото съобщение за издаденото Разрешение за строеж № РС – И 14/ 08.01.2008г. Това съобщение е официален свидетелстващ документ, чиято истинност не е оспорена от жалбоподателите в производство по реда на чл.193 и сл. от ГПК във вр. с чл.144 от АПК в частта му относно посочената дата на съобщаване и следователно има обвързваща съда материална доказателствена сила досежно удостоверената такава – 08.01.2008г. Следователно 14 дневния срок, в който жалбоподателите в настоящото производство са могли да оспорят пред Началника на РДСК – Стара Загора законосъобразността на издаденото разрешение за строеж, е изтекъл на 22.01.2008г. С оглед на което подадената от тях жалба чрез община Стара Загора /вх. рег. № Тж – 222/ 13.08.2008г./ е извън законово установения преклузивен срок по чл.149, ал.3 от ЗУТ и като такава се явява недопустима.  

Следва да се отбележи, че въпросът дали разрешеното преустройство на съществуващото кафе – аператив води до съществено изменение на общите части на сградата или не е налице такова, е от значение за преценката дали е необходимо решение на общото събрание на ЕС за извършване на преустройството и изрично писмено съгласие на непосредствените съседи на обекта респ. писмено съгласие с нотариална заверка на подписите на всички собственици на обекти в сграда в режим на етажна собственост. По аргумент от разпоредбата на чл.149, ал.2, т.3 от ЗУТ и в двата случая /по чл. 185, ал.1 и по чл.185, ал.2 от ЗУТ/ заинтересованите лица са едни и същи – собствениците на обекти в сграда етажна собственост, съобщаването на издаденото разрешение за строеж на които следва да се извърши по реда и начина, регламентирани в специалната норма на §4, ал.3 от ДР на ЗУТ. Единствено в хипотезата на преустройство и промяна на предназначението по чл.38, ал.3 и ал.4 и чл.39, ал.2 от ЗУТ съобщаването за издаденото разрешение за строеж следва да бъде направено изрично и лично на лицата – собственици на жилища непосредствени съседи на жилището което се преустройва респ. на всички собственици и носители на ограничени вещни права в съседни поземлени имоти. В случая това преустройство с промяна на предназначението на апартамент № 27 в жилищния блок на ул. „Ген. Столетов” № 78А е извършено с предходна процедура, приключила с влезли в сила актове, което обстоятелство не се оспорва от страните по делото.

Необоснован е доводът на жалбоподателите, че доколкото разрешението за строеж се оспорва като нищожно, подаването на жалбата пред РДНСК не следва да е ограничено със срок. Съгласно разпоредбата на чл. 216, ал. 5 от ЗУТ, Началникът на РДНСК се произнася с мотивирана заповед по основателността на подадената жалба, след преценка на нейната допустимост, като със заповедта може да отмени изцяло или отчасти обжалвания акт или да отхвърли жалбата. Следователно преди да се произнесе по основателността на направеното пред него оспорване на акт по чл. 216, ал.1, т.1 или т.2 от ЗУТ, административният орган е необходимо да извърши проверка досежно наличието на процесуалните предпоставки /респ. за липса на процесуални пречки/, като при констатирана недопустимост на жалбата следва да я отхвърли като неоснователна /доколкото няма законови регламентирани правомощия да я остави без разглеждане/. Една от процесуалните предпоставки за допустимост на жалбата е същата да е подадена в нормативно предвидения срок за упражняване на правото на оспорване на акта. В разпоредбата на чл.149, ал.3 от ЗУТ е регламентирано че разрешението за строеж заедно с одобрения инвестиционен проект могат да бъдат обжалвани от заинтересуваните лица по законосъобразност пред Началника на РДНСК в 14-дневен срок от съобщението за издаване на акта. Установения срок за упражняване правото на жалба от заинтересованите по см. на чл.149, ал.2, т.1 – т.3 от ЗУТ лица е преклузивен по своята правна същност, при това законът не прави разграничение дали се оспорва законосъобразността на издаденото разрешение за строеж като нищожно или унищожаемо такова – т.е независимо в какво се изразява твърденият порок /несъответствие на акта с материалноправните разпоредби; издаването му при допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила или на установените изисквания за форма и съдържание и т.н/, срокът за подаване на жалбата е един и същ – 14 дни от датата на съобщаването за неговото издаване. За разлика от нормата на чл. 149, ал.5 от АПК, където е регламентирана възможност без ограничение във времето пред съд да бъде направено искане за прогласяване нищожността на административните актове, в специалния закон – ЗУТ, няма аналогична разпоредба предвиждаща такива правомощия за Началника на РДНСК. Всъщност в действащото българско законодателство при оспорването на административни актове по административен ред /при това без значение дали се касае за общия административен контрол от по-горестоящия административен орган по реда на чл. 81 и сл. от АПК или за контрол, упражняван на специално правно основание от специализирани /юрисдикционни органи/, сроковете за обжалване са винаги преклузивни без да е установена възможност за безсрочно обжалване на актовете по административен ред с искане за прогласяване на тяхната нищожност.

Ето защо законосъобразно административният орган е приел че жалбата срещу разрешението за строеж е недопустима поради подаването й след изтичане на законово установения преклузивен срок по чл.149, ал.3 от ЗУТ и съобразно регламентираните в чл.216, ал.5 от ЗУТ правомощия я е отхвърлил. А при  констатирана недопустимост на жалбата Началникът на РДНСК няма нито правото, нито задължението да извършва проверка по същество на оспорения пред него административен акт и да преценя законосъобразността на същия в т.ч. неговата валидност т.е да се произнася по основателността на оспорването.

Изложените от жалбоподателите доводи за незаконосъобразност на Разрешение за строеж № РС - И 14/ 08.01.2008г. на Главния инженер на община Стара Загора /като противоречащо на предвижданията на действащия ПУП и в нарушение на регламентираните в ЗУТ материалноправни и административно производствени изисквания за неговото издаване/, не следва да бъдат разглеждани и обсъждани в настоящото съдебно производство. Предмет на съдебна проверка и контрол е Заповед № 14 - 216/ 10.09.2008г. на Началника на РДНСК - Стара Загора, с която е отхвърлена като недопустима жалбата срещу посоченото по-горе разрешение за строеж. В този смисъл преценката за материална законосъобразност на оспорената заповед обхваща проверка дали са налице установените от административния орган релевантни юридически факти, изложени като мотиви в акта /в случая допустимостта на подадената пред Началника на РДНСК – Стара Загора жалба от гл. т. на упражняването на правото по чл.149, ал.3 във вр. с чл.216 от ЗУТ за оспорване на издаденото разрешение за строеж в законово установения преклузивен срок/ и дали от тях се следва постановеното административно решение. Доколкото по основателността на подадената жалба не е налице произнасяне от страна на административния орган предвид констатираната от него недопустимост на оспорването, по аргумент от разпоредбата на чл. 216, ал.1 от ЗУТ е недопустимо упражняването на пряк съдебен контрол за законосъобразност на издаденото разрешение за строеж. В този смисъл ако съдът беше установил че жалбата до РДНСК – Стара Загора е подадена в срока по чл.149, ал.3 от ЗУТ и като такава е допустима, преписката щеше да бъде върната на административния орган за разглеждане и произнасяне по същество по административно-правния спор. В случая такъв извод обаче, въз основа на събраните и обсъдени по-горе доказателства, не може да бъде обоснован.    

С оглед гореизложеното съдът намира, че обжалваната заповед е  законосъобразна - издадена е от компетентен орган; в предвидената от закона форма; постановена е в съответствие с  материалноправните разпоредби на които се основава и при спазване на административно-производствените правила. Жалбата се явява неоснователна и като такава, следва да бъде отхвърлена.

 

         Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение четвърто от АПК,  Старозагорският административен съд 

 

                                                   Р     Е     Ш     И     :

 

            ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Н.П. ***; К.А.А. и М.И.М. ***; Р.Т.П. и Д.М.П. ***; И.Н.К. и И.К.К. ***; К.И.К. ***; К.Т.Р., Н.В.Р. и Н.Б.И. ***; С.Е.М. и М.Х.М. ***; К. ***; Н.М.Н. ***; М.Г.И. и Г.Б.И. ***; Г.Ж.Х. ***; Е.И. ***; Б.С.Г. и Д. Петров Г. ***; „Пещострой” ЕООД гр. Стара Загора, представлявано от Г. Жечев Г. с адрес:***; П.С.П. и С.С. ***; Г.Г. *** и Г.Я.Г. ***, против Заповед № 14 - 216/ 10.09.2008г. на Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Стара Загора, с която на основание чл. 216, ал. 5 от ЗУТ е отхвърлена като недопустима жалбата им срещу Разрешение за строеж № РС - И 14/ 08.01.2008 година, издадено от Главния инженер на община Стара Загора за строеж : “Кафе - аперитив със зимна градина” /преустройство на съществуващ кафе - аперитив и изграждане на пристройка с обща застроена площ от 102,40 кв.м. и разгъната застроена площ 110,40 кв.м./, строеж четвърта категория, находящ се в УПИ І - кжс, кв. 125 по плана на гр. Стара Загора, с административен адрес ул. “Генерал Столетов” 78, вх. А, собственост на “ДАРИКА 07” ЕООД гр. Стара Загора, като неоснователна.

        

            Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                                                    

                   

                                                  СЪДИЯ: