Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

Номер 30  …….……………….….. 06.01.2009 Година ……………... Град Стара Загора

 

 

В   И  М  Е  Т  О   Н  А   Н  А  Р  О  Д  А

 

Старозагорският административен съд …………………...………………... първи състав На двадесет и шести ноември ...………………………....…… Година две хиляди и осма

В публичното съдебно заседание в следния състав:

 

                                                                                 Председател: П.П.                                                                                    

 

Секретар Д.Д. ……………………….........................................……………....

разгледа  докладваното от съдията ………..……...……………   П.П.

Административно дело № 640 по описа за 2008 година.

 

Производството е по чл.145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ образувано по жалбата на М.К.И., против решение №0048/30.09.2008г. на директора на ТП на НОИ Стара Загора.

 

Жалбоподателката претендира отмяна на оспореното решение като незаконосъобразно.

 

Ответникът по жалбата ТП на НОИ Стара Загора чрез пълномощника си по делото  взема становище за неоснователност на жалбата.

 

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и извърши проверка на оспорения административен акт, намира за установено  следното:

 

Със заповед №955/05.09.2008г., на основание чл.107 КСО е наредено да се извърши проверка по разходите на държавното обществено осигуряване /ДОО/ на “Габи - 07” ЕООД гр.Стара Загора. Проверката е приключила с Констативен протокол №932/11.09.2008г. съгласно който е установено, че лицето М.И. има подадена декларация на самоосигуряващо се лице като собственик на дружеството, считано от 01.01.2008г., като за периода 01.01.2008г. да 31.07.2008г. е осъществявало дейност по подадената декларация. За периода 01.01.2008г. до 11.06.2008г. е налице и подадена декларация за самоосигуряващо се лице и в “М. Шопова” ЕТ, както и такава за прекъсване на дейността, считано от 01.01.2008г. в ЕТ “М. Шопова” за същия период. На основание чл.108, ал.1 от КСО финансовият ревизор е дал задължителни предписания, а именно: 1. лицето да подаде заличаваща информация по Декл.Обр.1 за периода 01.01.2008г. до 11.06.2008г. като самоосигуряващо се лице в  ЕТ “М. Шопова” и 2. Лицето да подаде информация по Декл. Обр.1 за периода 01.01.2008г. до 11.06.2008г. като упражняващо дейност в “Габи – 07” ЕООД. Против дадените задължителни предписания е подадена жалба от М.И. до директора на ТП на НОИ Стара Загора, вх.№23/9414-00-254 от 18.09.2008г. С оспореното пред съда решение №0048830.09.2008г. директора на ТП на НОИ Стара Загора на основание чл.117, ал.3 от КСО е оставил така подадената жалба без разглеждане, като е приел, че е просрочена. Основал се е на разпоредбата на чл.21, ал.3 от Инструкцията за контрола по разходите на държавното обществено осигуряване и реализиране на административнонаказателна отговорност /Инструкцията/, съгласно която разпоредба задължителните предписания могат да се обжалват в 7-дневен срок. В случая констативният протокол бил връчен на 10.09.2008г., съгласно поставеният входящ номер, съответно срока за обжалване е изтекъл на 17.09.2008г., а жалбата е подадена на следващия ден – 18.09.2008г.

 

При преценката на доказателствата по делото, съдът намира жалбата за допустима, като подадена в законоустановения срок от лице - адресат на обжалваното решение. Последното е издадено от компетентен орган – директора на ТП на НОИ Стара Загора, в надлежната форма и съдържание, но разгледано по същество, същото се явява незаконосъобразно.

 

Съгласно разпоредбата на чл.108, ал.1 т.3 от КСО контролните органи на НОИ при изпълнение на служебните си задължения имат право да дават задължителни предписания за спазване разпоредбите по държавното обществено осигуряване и дейността, възложена на НОИ. Такива са дадени с представения по делото протокол. В КСО, който се явява специален закон по отношение на АПК не е установен реда и начина за обжалване на задължителните предписания, дадени на основание чл.108, ал.1, т.3 КСО. При това положение по отношение на тяхното обжалване следва да се приложи общия процесуален закон и предвидения в него ред за обжалване пред горестоящ административен орган.

 

 Съгласно чл.84, ал.1 АПК, приложим в случая с оглед изложеното, право на жалба може да се упражни в 14-дневен срок от съобщаването на акта, който се оспорва. В случая това право е упражнено в срок от жалбоподателката И. и не са били налице условия същата да бъде оставена без разглеждане. Независимо от това следва да се отбележи, че приетата дата на връчване от страна на директора на ТП на НОИ не е установена по надлежния ред, както се твърди и в подадената до съда жалба. Не може да се приеме за такава поставеният вх.номер на обжалвания акт, а и в него не е посочен срока и органа пред който този акт може да бъде обжалван.

 

Неоснователно е позоваването от страна на ответника по жалбата на чл.21, ал.3 от Инструкцията за контрола по разходите на държавното обществено осигуряване и реализиране на административнонаказателна отговорност. Съгласно разпоредбата на чл.37, ал.5, т.2 от КСО управителят на НОИ утвърждава задължителни за всички физически и юридически лица в страната инструкции, формуляри и други документи, свързани с провеждане на осигуряването, във връзка с възложените на НОИ дейности. С инструкция се дават указания относно прилагане на нормативен акт – чл.7, ал.3 от Закона за нормативните актове, но тя не може да е в противоречие с нормативен акт от по-горна степен. В случая чл.21, ал.3 от Инструкцията противоречи на разпоредбата на чл.84, ал.1 АПК, при което приложим е последния. Директорът на ТП на НОИ не е съобразил, че Инструкцията и конкретно въведения в нея срок за обжалване са приети при действието на Закона за административното производство, който към момента на постановяване на обжалваното решение е отменен, а новия процесуален закон е въвел нов, различен срок за подаване на жалба пред горестоящ орган, който е 14-дневен.

 

Като е приел противното и е оставил подадената жалба без разглеждане и е прекратил производството по оспорване на Констативен протокол №1/10.09.2008г. на финансов ревизор в сектор “КР на ДОО”, Отдел “КПК” при ТП на НОИ Стара Загора, Директора на ТП на НОИ Стара Загора е постановил незаконосъобразно решение, което следва да бъде отменено. Тъй като липсва произнасяне от негова страна по съществото на спора, следва преписката да се върне на същия орган, при съобразяване, че подадената жалба не е недопустима като просрочена. Следва на жалбоподателката да бъдат присъдени направените по делото разноски в размер на 120 лева – адвокатско възнаграждение по договор за правна защита №026023/11.2008г. на основание чл.143, ал.1 АПК.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.173, ал.2, пр. последно АПК съдът

 

Р     Е     Ш     И     :

 

ОТМЕНЯ решение №0048/30.09.2008г., на Директора на ТП на НОИ Стара Загора, с което е оставена без разглеждане жалба на М.И. и е прекратено производството по оспорване на Констативен протокол №1/10.09.2008г. на финансов ревизор в сектор “КР на ДОО”, Отдел “КПК” при ТП на НОИ Стара Загора.

 

ВРЪЩА преписката на Директора на ТП на НОИ Стара Загора за произнасяне по жалба с вх.№23/94М-00-254 от 18.09.2008г. на М.К.И., ЕГН **********, като подадена в срок.

 

ОСЪЖДА ТП на НОИ Стара Загора да заплати на М.К.И., ЕГН **********,*** сума в размер на 120 /сто и двадесет/ лева, съставляващи разноските и по делото.

 

Решението  подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: