Р Е Ш Е Н И Е

№VІ-60                                    18.02.2009г.                    гр.Стара Загора

 

В    И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

СТАРОЗАГОРСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪД                            ШЕСТИ СЪСТАВ

На шестнадесети  февруари                                 две хиляди и девета година

в публично заседание в състав:     

           

                    ПРЕДСЕДАТЕЛ : Д.Д.

 

секретар И.К.

като разгледа докладваното от съдия Д. Д.

адм. дело №644  по описа на АС Стара Загора за 2008г., за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е по реда на §62 ал.3 от ППЗСПЗЗ във вр. с чл.128 и сл. от АПК, образувано по оспорване от С.В.С. *** Загора на  заповед №980/15.06.2005г. на Кмета на община Стара Загора, с която на Я.И.Я. е признато право да придобие собствеността върху имот №284, местност “Айвалъка”, землище на с. Хрищени, община Стара Загора.

С жалбата не се навеждат доводи за наличие на някое от основанията за оспорване по чл.146 от АПК, а се възразява против признаването със заповед №980/15.06.2005г. на Кмета на община Стара Загора на правото на Я.И.Я. да придобие собственост върху нейния имот №284, който е ползвал без да е уведомена и без нейно съгласие. Представя доказателства – удостоверение за наследници от 11.09.2008г. на Желязко Желев Колев. В съдебно заседание процесуалния й представител С. поддържа доводи за нарушение на изискването за форма на административния акт, а именно не са изложени конкретни мотиви в коя от предвидените законови хипотези се признават права на бившия ползувател. Алтернативно се твърди, че не са изпълнени условията нито на §4а, нито на §4б от ПЗР на ЗСПЗЗ.  

         Отвения административен орган – Кмета на община Стара Загора, чрез процесуалния си представител юрисконсулт В. оспорва жалбата, представя доказателства за изпълнение на процедурата по издаване на оспорената заповед.

Ответника Я.И.Я. не се явява и не се представлява, като не депозира и писмен отговор.

Заинтересованите страни И.Ж.Н., Ж.Ж.Ж. – Т., М.В.П., С.В.М., М.К.Ж., Д.Ж.Ж., не се явяват и не се представляват.

         Съдът като взе предвид доводите на страните, съобразно доказателствата и закона, намира за установено следното:

         Със заповед № 980/15.06.2005г. Кмета на община Стара Загора на основание §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и §62 ал.3 от ПЗР на ППЗСПЗЗ, е признал на Я.И.Я. правото да придобие собственост върху имот №284,  находящ се в местността “Айвалъка” , землище на с. Хрищени. Заповедта е мотивирана от фактическа страна с предоставено право на ползване на основание ПМС №76 от 05.12.1977г., съгласно удостоверение №152/1958г. по Решение №1/19.01.1978г. на ИК на ГОНС Стара Загора, и  становището на комисията, назначена със заповед №70/15.01.1998г.

         В преписката се съдържат заявлението, удостоверението за предоставено право на ползване, както и заверени копия от помощния план и плана на новообразуваните имоти за местността “Каменна могила”, регистър на бившите собственици и таблица за обезщетенията им. В този регистър е посочен и наследодателя на жалбоподателката и заинтересованите лица, въз основа на което и са уведомени от административния орган.

         От доказателствата, които са събрани в хода на административното производство е видно, че на 02.07.1992г./л.24 по делото/ е заявено право на придобиване на собствеността,  по което административния орган се е произнесъл едва на 15.06.2005г. Заявлението отговаря на изискванията на §61 ал.1 от ПЗР на ПМС №456/11.12.1997г. и с него е заявено основанието, както на  §4б от ЗСПЗЗ. Към онзи момент заявителя, под страх от наказателна отговорност, е декларирал, че в имота има лозе и овощни дръвчета. Имота е индивидуализиран с граници и площ, като удостоверението за предоставено право на ползване е с дата от 1958г., а ПМС №76 е от 1977г., което е налагало административния орган да събере като доказателства в административното производство и решение №1/19.01.1978г., на което се е позовал в мотивите към заповедта. Въз основа на удостоверението както и на декларираните факти в заявлението от 1992г., комисията е формирала извод в протокол №16/09.04.1998г./лист  17 по делото/, че по отношение на Я.И.Я. са налице законовите предпоставки на §4а и §4б от ЗСПЗЗ. Комисията е заседавала в определения от §62 от ПЗР на ПМС №456/11.12.97г. състав, поради което формално са  изпълнени са всички процедурни правила на §61 от ПЗР на ПМС №456/11.12.1997г., като заявлението е подадено в срок, с него са декларирани фактите, чието съществуване следва да се установи в хода на административното производство, а те са два -  редовно предоставено право на ползване и облагородяване на имота към момента на влизане в сила на ПЗР на ЗСПЗЗ ДВ бр.28 от 1992/. В зависимост от това дали имота е застроен с масивна сграда, която да не е предназначена за сезонна ползване, представлява лозе, овощна градина или е единствена земеделска земя на ползвателя, се признава право да се придобие собственост и се възлага оценка на техническата служба на общината на ползвателския имот, който следва да бъде индивидуализиран с граници и площ. Същите могат да се установят и от заявлението, но административния орган е длъжен да посочи площта на предоставения за ползване имот, който ще се оценява. Това е задължителен реквизит на заповедта, който касае правото и на бившите ползватели. В разрез с процедурните разпоредби на Правилника е издадена оспорената заповед, защото проткола не съдържа точно посочване на правното основание като не изяснен е останал и въпроса за редовното предоставяне правото на ползване, чрез прилагане към преписката на решение №1/19.01.1978г., на което административния орган се позовава без да е приобщил този документ към нея. Задължително е посочването и на площта на имота, която да се оцени по реда на §62 ал.4 от ПМС №456/11.12.97г.

         В хода на съдебното производство се установи от заключението по допуснатата съдебно – агрономическа експертиза, че в имота има засадени девет плодни дръвчета, от които осем са плододаващи и на възраст от 10 до 20години, както и 280 броя лози, от които 220 плододаващи и на възраст 20 години. Следователно към момента на влизане в сила на  §4б от ПЗР на ЗСПЗЗ имота е бил облагороден, така както е декларирал ползувателя. Комисията, която действа като помощен орган, е следвало да се позове на това законово основание, а Кмета от своя страна да съобрази, че е предоставен за ползване имот  с размер 1 дка, който съгласно ограниченията на §4з от ПЗР на ЗСПЗЗ следва да бъде оценен. Приложение на тази законова норма няма в оспорения административен акт. В него се посочва номер на имота от ПНИ за същата местност, без отново да се сочи площта му, при което остава не ясна волята на  органа кой имот и каква площ подлежи на оценка, която е разпоредил да се извърши. Съдът, няма възможност да разпореди на техническата служба, нито на лицензиран оценител да извърши оценка на имота предоставен за ползване, която после да се утвърди от Кмета на Община Стара Загора. Тази не пълнота в мотивите и в диспозитива на акта не може да бъде отстранена по пътя на отмяна на заповедта и решаване на въпроса по същество, тъй като естеството му не позволява това. В хипотезата на отказ, съдът може да признае правото да се придобие собственост, но когато това е признато, но не са спазени изискванията §62 ал.3 от ПЗР на ПМС №456/97г. за възлагане оценка на ползвателския имот, както и не е конкретизирана хипотезата на §4б от ПЗР на ЗСПЗЗ, се налага връшане на преписката за ново произнасяне и при спазване указанията на съда. Кметът на Община Стара Загора следва да издаде нова заповед, с която да признае на Я.И.Я. да придобие право на собственост на основание §4б от ПЗР на ЗСПЗЗ, след прилагане към административната преписка на решение №1/19.01.1978г. на ИК на ГОНС Стара Загора и ако с него му е предоставено такова, защото то е конститутивния административен акт, с който се предоставя право на ползване. Изпълнението на предпоставките на материалния закон е установено в хода на настоящото съдебно производство, включително и чрез съдебно - агрономическа експертиза, поради което този факт не следва да се установява отново в административното производтсво. В зависимост от редовността на предоставянето на това право, след като го констатира, следва да  възложи на техническата служба на Общината да извърши оценка на ползвателския имот, индивидуализиран с граници и с площ до 1 дка. Поради това, че вече е одобрен плана на новообразуваните имоти  и е влязъл в сила в тази си част, следва да бъде одобрена оценката на имота, който е отреден на този ползвател съобразно ограниченията на §4з ПЗР на ЗСПЗЗ за площ до 1 дка.     

         Мотивиран от изложеното и на основание чл. 172 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора

 

РЕШИ:

 

         ОТМЕНЯ по оспорване от С.В.С. *** Загора заповед №980/15.06.2005г. на Кмета на Община Стара Загора, с която на Я.И.Я. *** Загора се признава право да придобие собственост върху парцел №284, местност “Айвалъка”, землище на с.Хрищени.

         ВРЪЩА делото като преписка на Кмета на Община Стара Загора за произнасяне по заявлението на Я.И.Я., съгласно указанията на съда по тълкуването и приложението на закона.

         Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено. 

         Препис от решението да се връчи на страните.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: