Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№ 291    06.11.2009г. град Стара Загора

 

 

    В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

 

Старозагорският административен съд, ІV състав, в публично съдебно заседание на седми октомври две хиляди и девета година, в състав:

 

                                           

        СЪДИЯ: ГАЛИНА ДИНКОВА

       

при секретар   Албена Ангелова                                                      

и с участието на прокурора                                                          

като разгледа докладваното от съдия Г.ДИНКОВА административно дело № 646 по описа за 2008г., за да се произнесе съобрази следното:                                                       

 

Производството е по реда на чл. 145 и сл. Административно-процесуалния кодекс /АПК/.   

 

Образувано е по жалба на М.К.И. ***, против задължителни предписания, дадени в Констативен протокол вх.№ 1/ 10.09.2008г. на финансов ревизор при ТП на НОИ – Стара Загора. В жалбата се твърди, че даденото от контролния орган на НОИ задължително предписание за заличаване на информацията по подадена декларация обр.1 за периода от 01.01.2008г. до 11.06.2008г. е незаконосъобразно. Изложените от жалбоподателката доводи се свеждат до това, че през процесния период тя е ползвала отпуск за бременност и раждане и в съответствие със закона е подала като самоосигуряващо се лице, декларация обр.1 с вх.№ 24043080002761, с която е декларирала, че считано от 01.01.2008г. прекъсва дейността си като ЕТ”М. Шопова”. Твърди се още, че за посочения от финансовия ревизор период 01.01.2008г. – 11.06.2008г. М. К.И. не е упражнявала и трудова дейност като едноличен собственик на “Габи – 07”ЕООД, предвид обстоятелството, че е била в отпуск за бременност и раждане, поради което не е следвало да подава декларация за осъществяване на трудова дейност като самоосигуряващо се лице, в качеството си на едноличен собственик и представляващ “Габи-07”ЕООД.

Ответникът по жалбата -  Финансов ревизор на ТП на НОИ – Стара Загора, в качеството му на контролен орган на НОИ по см. на чл.107 от КСО, оспорва жалбата като неоснователна. Твърди, че дадените задължителни предписания, обективирани в Констативен протокол с вх.№ 1/ 10.09.2008г. са законосъобразни, поради което моли жалбата да бъде отхвърлена.

Заинтерисованата страна – директора на ТП на НОИ – Стара Загора, чрез пълномощнка си по делото, изразява становище за неоснователност на жалбата.

        Въз основа на съвкупната преценка на представените по делото писмени доказателства, съдържащи се в административната преписка по издаване на оспорения акт, съдът приема за установено следното от фактическа страна по административно-правния спор:

Предмет на настоящото съдебно-административно производство е спор за законосъобразност на задължителни предписания по чл.108, ал.1, т.3 КСО, дадени  от контролен орган на НОИ по см. на чл.107 от КСО - финансов инспектор при ТП на НОИ – Стара Загора. Със задължителните предписания, обективирани в Констативен протокол вх.№ 1/ 10.09.2008г., жалбоподателката като самоосигуряващо се лице е задължена: 1. Да подаде  заличаваща информация по Декларация Обр.1 за перода 01.01.2008г. – 11.06.2008г. в ЕТ”М. Шопова” и 2. Да подаде информация по Декларация Обр.1 за същия период от време като самоосигуряващо се лице, упражняващо дейност в “Габи-07”ООД. От фактическа страна дадените задължителни предписания се основават на следните обстоятелствата: М.К.И. е подала декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице като собственик на “Габи-07”ЕООД, с която е декларирала упражняването на дейност, считано от 01.01.2008г., като вида на осигуряването е за всички осигурени социални рискове, без трудова злополука, професионална болест и безработица. От представената в хода на проверката оборотна ведомост на фирмата, се установявало, че за периода 01.01.2008г. до 31.07.2008г. лицето е осъществявало дейност, съгласно подадената декларация. За периода 01.01.2008г. до 11.06.2008г. за М.И. имало подадена информация по Декларация Обр.1 като самоосигуряващо се лице в ЕТ”М. Шопова”, както и подадена декларация Обр.1 за прекъсване на дейността в ЕТ”М. Шопова”, считано от 01.01.2008г. до 11.06.2008г.. Въз основа така посочените фактически установявания са дадени и задължителните предписания. 

По делото не съществува спор между страните, че М.К.И. е осъществявала дейност като самоосигуряващо се лице, в качеството си на ЕТ”М. Шопова”, което обстоятелство е декларирала с Декларация бр.1. От представената по делото Декларация Обр.1 вх.№ 24043080002761/ 03.01.08г. се установява, че жалбоподателката е заявила прекратяване на осъществяваната дейност като ЕТ”М. Шопова”, считано от 01.01.2008г. С Декларация Обр.1, подадена от М.К. на 03.01.2008г. тя е заявила, че започва осъществяване на дейност като самоосигуряващо се лице, в качеството си на едноличен собственик на капитала на “Габи-07”ЕООД. Въз основа на горепосочените декларации Обр.1, неоспорени от ответника и приети като доказателства по делото, съдът приема за безспорно установено, че след 01.01.2008г. жалбоподателката е прекратила осъществянето на трудова дейност като ЕТ”МаринаШопова”, но през същия период е упражнявала трудова дейност като едноличен собственик и управител на “Габи-07”ЕООД и е имала качеството на самоосигуряващо се лице.

 

При така установената по делото фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи:

  Жалбата е подадена в законово установения срок, от легитимирано лице и е процесуално допустима. Разгледана по същество, се явява    основателна.

Оспорените задължителни предписания, дадени с Констативен протокол № 1/10.09.2008г. на финансов ревизор при ТП на НОИ – Стара Загора, са издадени от компетентен орган по см. на чл.107 КСО, в кръга на делегираните му съгласно чл.108 от КСО правомощия, при спазване на административно-производствените правила, но са постановени в нарушение на материалния закон.

Съгласно чл.1, ал.1 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина /НООСЛБГРЧ/, задължението за осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 - 4 от Кодекса за социално осигуряване - еднолични търговци, съдружници в търговски дружества, собственици на ЕООД, физически лица - членове на неперсонифицирани дружества, земеделски производители, тютюнопроизводители, лица, упражняващи по регистрация свободна професия или занаятчийска дейност, възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване. Като в ал.2 от с.н. е регламентиран начинът, по който се установява започването, прекъсването, възобновяването или прекратяването на всяка трудова дейност, за което е регистрирано самоосигуряващото се лице, а именно – чрез подаване на декларация по утвърден образец до компетентната дирекция на ТД на НАП, в седемдневен срок от настъпване на обстоятелството.

В процесния случай, от събраните по делото доказателства безспорно се установи, че М.К.И. е подала Декларация Обр.1 с вх.№ 24043080002761/ 03.01.08г., с която е декларирала прекратяване на дейност като ЕТ”М. Шопова”, считано от 01.01.2008г. Нито в съдържащите се в административната преписка документи, нито в хода на съдебното производство са събрани доказателства, които да установяват, че след декларираното по надлежния ред от жалбоподателката обстоятелство за прекратяване дейността на ЕТ, М.И. е продължила да извършва действия, свързани с предмета на дейност на ЕТ”М. Шопова”. Съгласно разпоредбата на чл.170, ал.1 от АПК, в тежест на административния орган е да установи наличието на фактическите основания и изпълнението на законовите изисквания при издаването на оспорения акт. Въпреки дадените от съда указания, съгласно разпореждане от 03.02.2009г., доказателства за осъществявана дейност от ЕТ”М. Шопова” за периода 01.01.2008г.-11.06.2008г., не бяха ангажирани по делото.  Ето защо, при липсата на данни след 01.01.2008г. да е осъществявана стопанска дейност от ЕТ”М. Шопова”, съдът намира, че незаконосъобразно административният орган е издал първото задължително предписание, с което е задължил жалбоподателката да подаде заличаваща информация по Декларация Обр.1 за периода 01.01.2008г. – 11.06.2008г. като самоосигуряващо се лице в ЕТ”М. Шопова”. Това предписание за заличаване на подадена по реда на чл.1, ал.2 от НООСЛБГРЧ информация, относно прекратяване дейността на ЕТ, би било в съответствие със закона единствено в случай, че по несъмнен начин е установено упражняването на дейност от ЕТ през периода, за който самоосигуряващото се лице е декларирало прекратяване на дейността.

В констативния протокол вх.№ 1/ 10.09.2008г., издаден от финансов инспектор при ТП на НОИ – Стара Загора, липсват мотиви обосноваващи необходимостта от издаването и на второто задължително предписание – лицето да подаде информация по Декларация Обр.1 за периода от 01.01.2008г.-11.06.2008г. като самоосигуряващо се лице, упражняващо дейност в “Габи-07”ООД.  Нещо повече, в случая дори е налице противоречие между обстоятелствена и разпоредителна част на акта. От една страна, контролният орган е приел за установено, че М.К.И. е подала декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице като собственик на “Габи-07”ЕООД, с която е декларирала упражняването на дейност, считано от 01.01.2008г.”. Едновременно с това, обаче е издал задължително предписание на лицето отново да подаде информация по Декларация Обр.1 за периода 01.01.2008г. до 11.06.2008г. като самоосигуряващо се лице, упражняващо дейност в “Габи-07”ЕООД. След като М.И. вече е декларирала обстоятелството, че започва осъществяване на дейност като самоосигуряващо се лице, в качеството си на собственик на ЕООД, считано от 01.01.2008г. /видно от Декларация Обр.1 с вх.№ 24043080002766 от 03.01.2008г./, не става ясно въз основа на какви обстоятелства финансовият ревизор при ТП на НОИ Стара Загора е приел, че самоосигуряващото се лице следва повторно да декларира това обстоятелство като подаде нова декларация обр.1 за същия период.  В случая административният орган не е изложил съображения за установено некоректно попълване на данни в подадената от М.И. декларация обр.1 с вх.№ 24043080002766/03.01.2008г., обуславящо необходимостта от повторно деклариране на същото обстоятелство.

        Предвид гореизложеното съдът намира, че оспорените задължителни предписания, обективирани в Констативен протокол вх.№ 1/ 10.09.2008г. на финансов инспектор при ТП на НОИ – Стара Загора, са издадени в противоречие на материалния закон, което по см. на чл.146, т.4 от АПК е абсолютно основание за тяхната отмяна, като незаконосъобразни.   

Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение второ от АПК, Старозагорският административен съд 

 

Р     Е     Ш     И     :

 

 

ОТМЕНЯ, по жалба на М.К.И. ***, задължителни предписания, дадени в Констативен протокол вх.№ 1/ 10.09.2008г. на финансов ревизор при ТП на НОИ – Стара Загора.

 

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

                                                                  СЪДИЯ: