Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

  30  19.02.2009г.   град Стара Загора

 

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

 

Старозагорският административен съд, ІV състав, в публично съдебно заседание на двадесет и осми януари две хиляди и девета година, в състав:

 

                                                                       СЪДИЯ: Г.Д.

       

при секретар   А.А.   

и с участието на прокурора                                                                

като разгледа докладваното от съдия Г.Д. административно дело № 661 по описа за 2008г.                                                       

 

 

Производството е по реда на чл.145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.40, ал.1 от Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/.  

Образувано е по жалба на Л.С.М. - Б. *** Загора срещу мълчалив отказ на Кмета на община Стара Загора за предоставяне на достъп до обществена информация, поискана със заявление за достъп до обществена информация вх.№ Динф - 15/ 01.08.2008г. В жалбата са изложени съображения за незаконосъобразност на оспорения отказ, като постановен в нарушение на материалния закон.   

В съдебно заседание и в представеното по делото подробно писмено становище жалбоподателката поддържа жалбата и иска съдът да отмени мълчаливия отказ на кмета на община Стара Загора като задължи същия да предостави информацията, поискана със Заявление вх.№ Динф – 15/ 01.08.2008г. 

Ответникът по жалбата – Кметът на община Стара Загора, редовно и своевременно призован, не се явява, не изпраща представител и не изразява становище по основателността на жалбата. 

            Въз основа на съвкупната преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна по административно-правния спор:

            Жалбоподателката е подала заявление /непрецизно наименовано “питане”/ за достъп до обществена информация вх.№ Динф – 15/ 01.08.2008г. до кмета на община Стара Загора, с което е поискала да й бъде предоставена следната информация: 1. Имот с пл.№ 65 от помощния план на местност “Бедечка”, обявен в ДВ, бр.5/ 200г., въз основа на какви документи и кога е станал публична общинска собственост и 2. съпътстващи мнения, становища, препоръки и бележки относно имот № 65 по помощен план на парк “Бедечка”. Поради това, че кметът на община Стара Загора не се е произнесъл в законоустановения съгласно чл.28 от ЗДОИ срок, Л.Б. е подала жалба срещу мълчаливия отказ на административния орган, по повод на която е образувано настоящото съдебно административно производство. 

   При така установената по делото фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи: 

Предмет на оспорване е мълчаливият отказ на кмета на община Стара Загора да се произнесе по направено искане за предоставяне на обществена информация, обективирано в заявление с вх.№ Динф-15/ 01.08.2008г. Съгласно разпоредбата на чл.58, ал.1 от АПК непроизнасянето на административния орган в срок, в случаите, когато има задължение да разгледа и да се произнесе по направено пред него искане, се смята за мълчалив отказ. Следователно по законодателен ред бездействието на административния орган и липсата на волеизявление по направеното искане е приравнено на индивидуален административен акт, законосъобразността на който подлежи на съдебен контрол. В конкретната хипотеза кметът на община Стара Загора, в качеството си орган на изпълнителната власт в общината /чл.38, ал.1 от ЗМСМА/, е сред субектите, посочени в чл.3, ал.1 от ЗДОИ, поради което за него съществува нормативно установено задължение, при поискване по съответния ред,  да предостави, респ. да откаже предоставянето на достъп до обществена информация. По тези съображения съдът намира, че бездействието на задължения административен орган – кметът на община Стара Загора да се произнесе по направеното искане представлява мълчалив отказ, подлежащ на съдебен контрол. В тази връзка съдът приема, че жалбата е подадена в законоустановения по смисъла на чл.149, ал.3, предл.2 от АПК срок, от  легитимирано лице и е процесуално допустима. 

Разгледана по същество,  жалбата е и основателна.

            Конституционно закрепено е правото на всеки да търси, получава и разпространява информация /чл.41 от Конституцията на РБългария/. Обществените отношения, свързани с достъп до обществена информация са уредени със специалния Закон за достъп до обществена информация. В разпоредбите на  този закон детайлно са регламентирани предметния обхват, реда и начина за достъп до обществена информация. Процедурата за предоставяне на обществена информация е уредена в Глава трета от ЗДОИ. Съгласно чл. 24 от закона, достъп до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление или устно запитване. Според чл. 28, ал. 1 ЗДОИ заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация се разглеждат във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 14 дни след датата на регистриране. А според ал. 2 на същия чл. 28 ЗДОИ органите или изрично определени от тях лица вземат решение за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до исканата обществена информация и уведомяват писмено заявителя за своето решение. Нормата на чл. 38 от ЗДОИ регламентира съдържанието на решението за отказ, а с чл. 39 от с. з. са дадени указания как да бъде съобщено това решение на заявителя. Следователно единствената призната от закона възможност за процедиране на задължения субект е да постанови решение за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до исканата обществена информация, като писмено уведоми молителя за това свое решение. Изискването за писмено произнасяне представлява една от гаранциите за законосъобразност на акта, като мотивите на органа имат двояко значение - с излагането им се довеждат до знанието на страните съображенията на административния орган, с което се подпомагат страните при избора и изграждането на защитата им, и от друга страна се улеснява упражняването на съдебния контрол за законосъобразност.

С оглед характера на уредените обществени отношения и целта на приложимия материален закон, при условие, че разпоредбата на чл. 39 от ЗДОИ императивно задължава субектите по чл. 3 да се произнасят с мотивирано решение, особено в случаите на отказ да бъде предоставена исканата информация, кметът на община Стара Загора е бил длъжен изрично да се произнесе в законоустановения срок по така подаденото от Л.С. Минев - Б. заявление за достъп до обществена информация с вх. Динф-15/ 01.08.2008г. Последното съдържа изискуемите се реквизити по чл. 25, ал. 2, поради което е редовно от формална страна и органът е следвало да се произнесе по същество на искането. Като не се е произнесъл в законоустановения срок по подаденото до него заявление, кметът на община Стара Загора е допуснал съществено нарушение на процесуалните правила по чл. 38 и чл. 39 ЗДОИ, според които отказът да бъде предоставен достъп до обществена информация е изричен и се постановява с мотивирано решение, в което се посочват правното и фактическо основание на отказа и което се връчва на заявителя. Мълчалив отказ по ЗДОИ е недопустим, поради което само на това основание същият подлежи на отмяна.  Преписката следва да бъде върната на задължения субект за произнасяне по подаденото до него заявление с надлежен акт в срока по чл. 28 ЗДОИ.

     С оглед изхода на делото следва да бъде уважено направеното от жалбоподателката искане за присъждане на направените по делото разноски, като на основание чл. 143, ал.1 от АПК община Стара Загора  бъде осъдена да заплати на Л.С.М. - Б. сумата от 10 /десет/ лева, представляваща платена държавна такса.  

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение второ във връзка с чл.173, ал.2 от АПК, Старозагорският административен съд 

 

Р     Е     Ш     И     :

ОТМЕНЯ мълчаливия отказ на Кмета на община Стара Загора да се произнесе по подаденото от Л.С.М. – Б. Заявление за достъп до обществена информация с вх.№ Динф-15/ 01.08.2008г., като незаконосъобразен.   

ВРЪЩА преписката на Кмета на община – Стара Загора за разглеждане и произнасяне по подаденото от Л.С.М. - Б. Заявление за достъп до обществена информация с вх.№ Динф-15/ 01.08.2008г., съобразно дадените от съда указания.

 

ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА  да заплати на  Л.С.М. - Б. *** Загора, сумата от 10 /десет/ лева, представляваща направените по делото разноски.

 

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                                        

СЪДИЯ: