Р      Е      Ш      Е      Н      И      Е      237

 

                                 гр. Стара Загора,

                                       12.08.2009 г.

 

                               В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, втори състав, в  откритото заседание на тринадесети юли през две хиляди и девета година, в състав:  

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: Р.Р.

 

 

при секретаря З.Д.,

като разгледа докладваното от  съдия Р.Р. АД №663 по описа за 2008год., за да се произнесе,  взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.145 и сл. от АПК във вр. с чл.54, ал.2 и §.4, ал.4 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/. Образувано е по жалба от Държавно предприятие „Строителство и възстановяване” гр.София против Заповед №868/07.04.2008г. на кмета на община Стара Загора, с която е одобрено попълване на кадастралната основа на кв.654 по плана на гр. Стара Загора с нов ПИ №3019е. В жалбата се твърди, че тази заповед е нищожна и алтернативно незаконосъобразна - постановена при липса на компетентност на постановилия я орган, при съществено нарушение на процесуални правила и на материалния закон. Твърди се, че кметът на община Стара Загора няма правомощия да се произнася по молби за допълването или нанасянето на промени в кадастралната основа на града, тъй като кадастралната карта е одобрена със заповед №24-300-5-1/12.05.2004г. на Началника на Служба по кадастъра гр. Стара Загора. След влизане в сила на тази заповед кмета на общината не бил компетентен да се произнася по искания за промяна на кадастралната основа. Като е сторил обратното, е нарушил изискванията на параграф 4 ал.4 от ЗКИР и е постановил нищожен административен акт. На следващо място счита, че в заповедта не става ясно в какво точно се изразява попълването на кадастралната основа на имота. От една страна е посочено, че се създава нов поземлен имот с № 3019е, но тази констатация не съответства на действителните факти, тъй като този имот вече съществувал и е обособен с утвърждаване на регулационния план през 1961 г. на кв. 654. Не било посочено и по коя от хипотезите на чл. 57 от Наредба № 3/2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри става попълването. Твърди, че на практика не се създава нов поземлен имот, че не се касае до промяна на данните на правото на собственост, защото не е налице никаква прехвърлителна сделка. Счита, че дори да се приеме, че кмета на община Стара Загора е бил компетентен да се произнесе, то не е следвало да го прави, а да приеме, че е налице спор за материално право и на основание чл. 53 ал.2 изр.2 от Закона за кадастъра и имотния регистър да откаже попълването. На следващо място счита, че от настоящият случай не може да се приеме, че е налице административно производство, което е започнало преди отмяната на параграф 6 ал.6 от ЗУТ, тъй като предходна заповед № 2273/05.12.2005 г. е била отменена с влязло в сила съдебно решение № 1449/08.02.2008 г. Спорът е решен по същество, а депозираното на 18.02.2008 г. заявление вх.№ 94-00-117 поставя началото на ново административно производство. Твърди, че са допуснати и съществени нарушения на административнопроизводствените правила при издаването на оспорената заповед, а именно, че административният орган не е уведомил всички заинтересовани страни в производството за започването му и не им е дал по този начин възможност за участие в него, да изразят становище, да ангажират доказателства в подкрепа на твърденията си. На последно място твърди, че обжалваната заповед е постановена въз основа на недопустим съдебен акт, а именно Решение №191/15.12.2003 г., постановено по гр.д. № 2852/2002 г. на РС Стара Загора, с което решение съдът в нарушение на преклузивния срок по ЗСПЗЗ се е произнесъл по недопустим иск. Моли съда, да прогласи нищожността на процесната заповед, алтернативно да я отмени като незаконосъобразна, поради нарушение на административно-производствените правила и в противоречие с материалният закон. Претендира присъждане на направените по делото разноски.

В съдебно заседание жалбоподателя, чрез процесуалния си представител адв.В., моли да се уважи жалбата, на основанията подробно изложени в нея. Претендира присъждане на направените по делото разноски.

Ответния административен орган – кмет на Община Стара Загора в качеството си на такъв и като представител на заитересованата Община Ст.Загора, чрез процесуалния си представител юриск. Ж., оспорва жалбата.

Конституираните заинтересовани лица М.И.А., Д.И.А., М.Н.В., И.М.И., М.П.П. и С.П.И.– лично, а първите трима и чрез пълномощника си адв.Ж., оспорват жалбата и молят да се отхвърли. Заинтересованата Е.Б.И., не се явява, но се представлява от дъщеря си М.П.П., чрез която оспорва жалбата. Адв.Ж., от името на доверителите си, претендира присъждане на  разноските по делото.

Заинтересована страна Министерство на отбраната, чрез процесуалния си представител кап.Г., се присъединява към жалбата и моли да се отмени оспоретната заповед.

Въз основа на събраните доказателствени средства, съдът прие за установено следното от фактическа страна:

Имот пл.№3019е, находящ се в местността ”Военен терен” /”Пехотинските казарми”/ е част от имот №3019 по плата на гр.Ст.Загора, утвърден със заповед №818/27.05.1961г. На Държавно предприятие „Строителство и възстановяване” гр.София, с акт за частна държавна собственост №3617 от 02.07.2004г. и решение №787/29.11.2000г. на Министерски съвет, е предоставен за ползване управление ПИ №53, в кадастрален район 503 по кадастралната карта на гр.Ст.Загора. Със заповед №300-5-1/12.05.2004г. на Началника на Служба по кадастъра гр.Ст.Загора, влязла в сила на 25.05.2004г. е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на имоти находящи се в района на Строително поделение гр.Ст.Загора и тази територия е обособена в кадастрален район №503, като на всички сгради попадащи в ПИ №53, са дадени идентификатори започващи с цифрите 503.053 и завършващи с индивидуална трицифрена комбинация. Така одобрената кадастрална карта е интегрирана в по–голямата такава за кв.”Васил Левски”, където попада в кадастрален район №514. Тази интеграция е рефлектирала върху идентификаторите на недвижимите имоти от тази територия, като те вече започват с цифрата 514. Имоти с идентификатори 514.64 и 514.65 са идентични с УПИ-IX-64 и УПИ-Х-65 по регулационния план на гр.Ст.Загора и са записани в разписната книга към плана като собственост на ДП „Строителство и възстановяване” гр.София. Източната част от процесния имот пл.№3019е попада в северните части на имоти с идентификатори 514.64 и 514.65. Части от него попадат и в имоти с идентификатори 528.1 и 528.11 – собственост на Министерството на отбраната и 528.14 – собственост на Община Ст.Загора.

С решение №191/15.12.2003г. по гр.д. №2852/2002г. на СтРС, влязло в сила на 26.01.2004г., е възстановено на наследниците на Стоил И.Д., правото на собственост, в съществуващи стари реални граници, върху нива от 5 дка, находяща се в строителните граници на гр.Ст.Загора в местност „Пехотински казарми” по регулационния план от 1961г., съгласно скица, представляваща неразделна част от решението. Парцелните граници на имот пл.№3019е, находящ се в местността ”Военен терен” /”Пехотинските казарми”/ съвпадат напълно с границите на възстановения със съдебното решение имот /виж стр.134 от делото/. Стоил И.Д. е починал на 13.05.1952г. и оставил за свои наследници М.И.А., Д.И.А., И.М.И., М.Н.В., Е.Б.И., М.П.П. и С.П.И.. Със заявление вх.№Та-12/25.03.2004г. М.И.А. и И.М.И.,***.Загора, извършването на техническа анкета на имот пл.№3019е, находящ се в местността”Военен терен” /”Пехотинските казарми”/. Със Заповед №1489/27.09.2004г. Кмета на Община Ст.Загора е отказал извършването на техническа анкета и попълване на кадастралната основа на този имот. С решение №133/09.06.2005г. по АД №353/2005г. на СтОС, влязло в сила на 18.07.2005г., е отменена като незаконосъобразна Заповед №1489/27.09.2004г. на Кмета на Община Ст.Загора и е изпратена преписката на същия адм.орган за решаване на въпроса по същество, като са дадени задължителни указания за произнасяне по заявление за техническа анкета вх.№Та-12/25.03.2004г. от М.И.А. и И.М.И. на процесния имот, тъй като „не е налице спор за имуществено право по смисъла на чл.32, ал.1, т.2, изр.3 от ЗТСУ /отм./”. С молба вх.№ТА-53/25.07.2005г. И.М.И. и М.И.А.,***.Загора, да бъде извършена техническа анкета на процесния имот, като са се позовали на задължителните указания дадени в съдебното решение на СтОС.  Въз основа на това искане е съставен Технически протокол от 01.08.2005г., който е подписан от М.И.А., Д.И.А., И.М.И., М.Н.В., Е.Б.И., М.П.П. и С.П.И.. Протокола не е подписан от представители на ДП “Строителство и възстановяване”, Министерство на отбраната и Община Ст.Загора. Със заповед №2273 от 05.12.2005г. кмета на Община Ст.Загора, на осн. чл.134, ал.2, т.2 от ЗУТ, е одобрил попълване на кадастралната основа в кв.654 по плана на гр.Ст.Загора с нов ПИ №3019е, собственост на наследниците на Стоил И.Д.. Тази заповед е обжалвана от Министерството на отбраната и с решение №127 от 18.07.2007г. по АД №24/2006г. на СтОС, е отхвърлена жалбата. Решението на този съд е обжалвано и ВАС, второ отделение, със свое решение №1449 от 08.02.2008г. по АД №10928/2007г. го е отменил, като вместо него, на осн. чл.222, ал.1 от АПК, разгледал спора по същество и отменил заповед №2273 от 05.12.2005г. кмета на Община Ст.Загора. С молба вх.№94-00-117/18.02.2008г., М.И.А., Д.И.А., М.Н.В., И.М.И., М.П.П., Е.Б.И. и С.П.И.,***.Загора да бъде издадена нова заповед на мястото на отменената с решението на ВАС. Въз основа на това искане, а също и като се позовал на  заявление вх.№ТА-53/25.07.2005г. и на технически протокол от 01.08.2005г., на осн. §4, ал.1 т.2 от ПЗР на ЗКИР, кмета на общината издал процесната заповед №868 от 07.04.2008г., с която одобрил попълване на кадастралната основа на кв.654 по плана на гр. Стара Загора с нов ПИ №3019е, собственост на наследниците на Стоил И.Д..

Горната фактическа обстановка съдът прие за безспорно установена след съвкупната преценка и анализ на всички събрани годни, допустими и относими доказателства, неоспорени от страните.

Въз основа на така приетото от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

Оспорването е направено от лице с правен интерес и в срок, поради което е допустимо. Съгласно §1, т.13 от ПЗР на ЗКИР "заинтересувани лица по чл. 54, ал. 1" са собствениците и носителите на други вещни права на недвижими имоти, чиито права се засягат от изменението. Държавно предприятие „Строителство и възстановяване” гр.София, на което с акт за частна държавна собственост №3617 от 02.07.2004г. и решение №787/29.11.2000г. на Министерски съвет, е предоставен за ползване управление ПИ №53, в кадастрален район 503 по кадастралната карта на гр.Ст.Загора, се явява заинтересовано лице по смисъла на тази норма. Такова се явява и Министерството на отбраната, което се е присъединило към оспорването.

Разгледано по същество оспорването е основателно.

Оспорената заповед е издадена от некомпетентен орган и като такава е нищожна. С решение №1449 от 08.02.2008г. по АД №10928/2007г. на ВАС е отменена заповед №2273 от 05.12.2005г. кмета на Община Ст.Загора, която е била издадена като завършек на административната процедура започнала по заявления вх.№Та-12/25.03.2004г. и вх.№ТА-53/25.07.2005г. от М.И.А. и И.М.И.. Решението на ВАС е окончателно. Процесното административно производство се е развило по нова молба вх.№94-00-117/18.02.2008г., която този път е подадена от името на всички наследници на Стоил И.Д., а не само на двама от тях, както е било при подаването на предходните заявления. При това положение за останалите петима наследници искането за попълване на кадастралната карта и кадастралния регистър се явява първо такова. Съгласно §4, ал.1, т.2 от ЗКИР, Кмета на Община Ст.Загора е компетентен да разгледа такова искане само ако липсва изготвена и влязла в сила кадастрална карта на съответния район, по реда на ЗКИР. В настоящия случай със заповед №300-5-1/12.05.2004г. на Началника на Служба по кадастъра гр.Ст.Загора, влязла в сила на 25.05.2004г. е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на имоти находящи се в района на Строително поделение гр.Ст.Загора, където попада и процесния имот. Видно е, че след 25.05.2004г. изменения на кадастралната карта на този имот могат да се правят само по реда и от органите по чл.53 и чл.54 от ЗКИР. Като разгледал новото заявление от всички наследници на Стоил И.Д., и одобрил изменение на кадастралната основа, кмета на Община Ст.Загора е действал при липса на компетентност и постановил един нищожен административен акт. Ето защо след прогласяване на нищожността му, преписката следва да се изпрати по компетентност на Началник СГКК гр.Стара Загора, за произнасяне по молба вх.№94-00-117/18.02.2008г. от М.И.А., Д.И.А., М.Н.В., И.М.И., М.П.П., Е.Б.И. и С.П.И..

Дори да се приеме, че е налице компетентност на Кмета на Община Ст.Загора да се произнесе по искането, то оспорената заповед е незаконосъобразна. Тя е издадена въз основа на технически протокол от 01.08.2005г., с посочено правно основание по §4, ал.1, т.2, т.е. при това положение административния орган е бил длъжен да спазва реда, определен с наредбата по чл. 31. За съставянето на посочения технически протокол не са уведомени и не са участвали част от заинтересованите собственици /вписани като такива в разписната книга към действащия регулационен план на гр.Ст.Загора/ на имотите, които се засягат от исканото изменение на кадастралната карта. Този технически протокол не е подписан от част от заинтересованите лица. Приетите наредбите по чл.31 от ЗКИР са Наредба № 14 от 23.07.2001г., в сила до 13.05.2005г. и Наредба № 3 от 28.04.2005г., в сила от 13.05.2005г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. Съгласно чл. 62, ал. 3 от Наредба № 3 от 28.04.2005г. Актът се подписва от съставителя, заявителя и пряко заинтересуваните собственици. При неподписване на акта от заинтересуваното лице това обстоятелство се отбелязва от съставителя и службата по кадастъра издава отказ за отразяване на непълнотата или грешката в кадастралната карта и кадастралните регистри, за което уведомява заявителя. Аналогична е разпоредбата и на чл.71, ал.3 от Наредба № 14 от 23.07.2001г. - Актът по ал. 2 се съставя по образец, одобрен от изпълнителния директор на АК, и се подписва от съставителя, заявителя и пряко заинтересуваните собственици.”  Съгласно §1, т.13 от ПЗР на ЗКИР заинтересувани лица по чл. 54, ал. 1" са собствениците и носителите на други вещни права на недвижими имоти, чиито права се засягат от изменението, а съгласно чл.53, ал.3 от ЗКИР “непълнотите и грешките по ал. 1, т. 1 се установяват на самото място от службата по геодезия, картография и кадастър с акт, който се подписва от съставителя, заявителя и пряко заинтересуваните собственици.”   Дори да се приеме, че по отношение на Държавно предприятие „Строителство и възстановяване” гр.София е налице сила на присъдено нещо досежно “липсата на спор за имуществено право”, произтичаща от мотивите изложени в решение №133/09.06.2005г. по АД №353/2005г. на СтОС, то за останалите заинтересовани собственици – Министерство на отбраната и Община Ст.Загора такава не е налице, тъй като те не са участвали в административното производство, приключило с решението по това дело. Ето защо процесната заповед е издадена и при липса на материално правните предпоставки за това – надлежно изготвен акт за констатиране на непълноти и грешки. Непризоваването на част от заинтересованите лица за участие в административното производство по издаване на процесната заповед, от друга страна представлява особено съществено нарушаване на процесуалните правила и е самостоятелно основание за отмяната и.

Съгласно правилата на процеса ответния административен орган следва да заплати на жалбоподателя претендираните и доказано направени разноски по делото. Такива са само тези за издаване на съдебно удостоверение в размер на 5/пет/ лева.

Мотивиран от горното и на основание чл. 172, ал. 2 от АПК, Административен съд Стара Загора,

 

                                         Р         Е         Ш         И :

 

ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА Заповед  №868/07.04.2008г. на Кмета на община Стара Загора, с която е одобрено попълване на кадастралната основа на кв.654 по плана на гр. Стара Загора с нов ПИ №3019е, собственост на наследниците на Стоил И.Д..

ИЗПРАЩА делото като преписка на компетентния административен орган - Началника на служба по геодезия, картография и кадастър гр.Стара Загора, за произнасяне по молба вх.№94-00-117/18.02.2008г. от М.И.А., Д.И.А., М.Н.В., И.М.И., М.П.П., Е.Б.И. и С.П.И..*** да заплати на Държавно предприятие „Строителство и възстановяване” гр.София, Булстат 130568383, направените по делото разноски в размер на 5 /пет / лева.

Решението подлежи на касационно оспорване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                               АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: