Р Е Ш Е Н И Е

№VІ-36                                    25.11.2008г.                    гр.Стара Загора

 

В    И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

СТАРОЗАГОРСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪД                                 ШЕСТИ СЪСТАВ

На двадесет и четвърти ноември                              две хиляди и осма година

в публично заседание в състав:     

           

                    ПРЕДСЕДАТЕЛ : Д.Д.

 

секретар И.К.

като разгледа докладваното от съдия Д. Д.

адм. дело №669  по описа на АС Стара Загора за 2008г., за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл.24а от ЗОЗЗ, образувано по оспорване от М.П.М. на мълчалив отказ на Комисията по чл.17 ал.1 т.1 от същия закон да постанови решение за промяна предназначението на поземлен имот №105043, местност “Инджурлюк”, землище на гр. Стара Загора.

         С жалбата се навеждат доводи за незаконосъобразност на оспорения мълчалив отказ, предвид обвързаната компетентност, в условията на която действа административния орган, и представяне на всички документи, въз основа на които Комисията постановява решение за промяна предназначението на земеделските земи.  В съдебно заседание процесуалния представител поддържа, че необходимите документи са заповед за одобряване на ПУП, доказателство за влизането й в сила.

         От съда се иска да отмени мълчаливия отказ и да задължи Комисята към областна дирекция “Земеделие” гр . Стара Загора да постанови решение за промяна предназначението на ПИ №105043, местност “Инджурлюк”, землище на гр. Стара Загора.

         Ответния административен орган – Комисията към областната дирекция “Земеделие” гр. Стара Загора, чрез процесуалния си представител юрисконсулт Тенева оспорва жалбата и иска от съда да бъде отхвърлена като неоснователна, тъй като не е налице мълчалив отказ, а техническа невъзможност да бъде издадено в срок исканото решение, предвид натовареността на органа.  

         Съдът, след като обсъди доводите на страните, съобразно доказателствата и закона, намира за установено следното:

С предложение №3124 от 06.10.2008г. М.П. Михйлов е поискал от Комисията към ОД “Земеделие” гр. Стара Загора в качеството си на собственик да бъде променено предназначението на ПИ №105043, местност “Инджурлюк”, землище на гр. Стара Загора като бъде определен за строителство на складове за селско стопанска продукция и техника, съгласно изработен ПУП. Приложени са документи, наименовани от заявителя като “необходимите”, без да бъдат изброени.

Представена е преписката, образувана в община Стара Загора по издаване на Заповед №1934/25.07.2008г. на Кмета за одобряване на ПУП – ПЗ на описания имот, като в мотивите към нея е посочено и решение №3/02.04.2008г. на Комисията по чл.17 ал.1 т.1 от ЗОЗЗ. Последното не е представено по делото, но по относимите факти страните не спорят, а и представят доказателства за влязла в сила Заповед за одобряване на  ПУП – ПЗ на имота.

Предвид разпоредбата на чл.22 ал.2 от ЗОЗЗ административния орган не разполага с оперативна самостоятелност и е длъжен в 14-дневен срок от постъпване на предложение, към което е приложен одобрен ПУП, да постанови решение за промяна на предназначението. В случая условието на посочената правна норма е изпълнено – към предложението е представена пълната преписка на община Стара Загора по одобряване на ПУП – ПЗ за съответния имот, като е цитиран и номера на преюдициалния административен акт – за утвърждаване на площадка или трасе, постановен от същата Комисия. Смисълът на закона е, че именно при утвърждаване на площадка или трасе се преценява допустимостта на промяната от гледна точка на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, след което Кметът се произнася по възможността да бъде изработен ПУП – ПЗ при условията на чл. 59 ал.1 и чл.60 от ЗУТ. При наличие на тези два административни акта с преюдициално значение, Комисията към ОД “Земеделие” е длъжна в 14-дневен срок от постъпване на предложението да се произнесе с решение за промяна на предназначението. По правилата на АПК за производството по постановяване на административни актове  чл.58 ал.1, не произнасянето в определен от закон срок се смята за мълчалив отказ. Тази презумпция гарантира срочността на административното производство и определя момента, от който възниква право  на оспорване и тече срок за упражняването му. Поради това довода на ответника за липса на мълчалив отказ е недоказан. Законът е въвел презумпция, която може да бъде оборена само с представяна на постановен в 14-дневен срок административен акт. Всички други доводи са неотносими, но могат да бъдат основание, административния орган да уведоми заявителя за срока, в който ще бъде издаден акта.

Предвид изложеното оспорването е основателно, а мълчаливия отказ на Комисията къмОД “Земеделие” гр. Стара Загора незаконосъобразен – постановен в противоречие с чл.24 ал.2 от ЗОЗЗ и като такъв следва да бъде отменен, а на основание чл. 173 ал.2 във вр. с чл.174 от АПК, делото да бъде изпратено като преписка за постановяване на решение за промяна на предназначението в 14-дневен срок от влизане на решението в сила.

Предвид изхода от оспорването на жалбоподателя се следват разноските по делото пред настоящата инстанция, но няма доказателство същите да се платени, от което да се изведе извод, че са направени. Договора за правна помощ и съдействие съдържа уговорка относно размера на адвокатското възнаграждение, но не и отбелязване размера на внесената сума, поради което искането е недоказано.

         Мотивиран от изложеното и на основание 173 ал.2 във вр. с чл.174 от АПК, Административен съд Стара Загора

 

РЕШИ

 

         ОТМЕНЯ мълчалив отказ на Комисията към Областна Дирекция “Земеделие” гр. Стара Загора да постанови решение за промяна предназначението на ПИ № 105043, местност “Инджурлюк”, землище на гр. Стара Загора, по оспорване от М.П.М..

         ОТХВЪРЛЯ искането на М.П.М. за присъждане на разноски по делото като недоказано.

         Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено. 

         Препис от решението да се връчи на страните.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: