Р Е Ш Е Н И Е

№VІ-38                                 25.11.2008г.                           гр.Стара Загора

 

В    И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

СТАРОЗАГОРСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪД           ШЕСТИ СЪСТАВ

На двадесет и четвърти ноември                              две хиляди и осма година

в публично заседание в състав:     

        

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д.Д.

 

секретар И.К.

като разгледа докладваното от съдия Д. Д.

адм. дело №672  по описа на АС Стара Загора за 2008г., за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.118 от КСО във вр. с чл.128 и сл. от АПК, образувано по жалба от Ф.Р.Я. *** срещу отказ на Директора на ТП на НОИ гр. Стара Загора да й бъде изплатено обезщетение за отглеждане на дете до две години за периода от 01.05.2006г. до 01.05.2008г.  

С жалбата се твърди, че писмо №23/94-Ф-00-ІІ/16.10.2008г. има характера на индивидуален административен акт, тъй като засяга не благоприятно правата й, поддържа се, че са представени необходимите за удовлетворяване на искането декларации – че не е получила обезщетението и детето не е настанено в детско заведение. От съда се иска да бъде осъден ответника да заплати обезщетение за отглеждане на дете до две години за периода от 01.05.2006г. до 01.05.2008г., ведно със законната лихва върху сумата, считано от 01.05.2006г. до окончателното изплащане и да се присъдят направените по делото разноски.

         Ответника – Директора на ТП на НОИ Стара Загора, чрез процесуалния си представител юрисконсулт Пеева оспорва жалбата с доводи, че на основание §2 ал.1 от ПЗР на Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения от държавното обществено осигуряване, приета с ПМС №364/27.2.2006г. в сила от 01.01.2007г. паричните обезщетения на лицата, заварени в отпуск за временна неработоспособност, бременност и раждане и за отглеждане на дете към 01.01.2007г., отнасящи се за периоди до тази дата се изплащат по досегашния ред, т.е. чрез работодателя. Представят се доказателства за изплатени на работодателя обезщетения за периода от месец май 2005г. до месец януари 2008г.

         Съдът, като взе предвид становищата на страните, съобразно доказателствата и закона, намира за установено следното:

         Предмет на контрол за законосъобразност е отговор на Директора на ТП на НОИ Стара Загора от 16.10.2008г., с който по същество е отказано на Ф.Р.Я. да бъде уважено искането й за изплащане на обезщетение за отглеждане на дете до две години за периода от 01.05.2006г. до 01.05.2008г. с мотив, че същото е изплатено на нейния работодател по реда, действащ до 01.01.2007г.

         Този отговор подлежи на съдебен контрол, поради това, че с него е разгледано подадено искане за изплащане на обезщетение за отглеждане на дете до две години, в което е посочена банкова сметка и са приложени доказателства относими към неговата основателност. Административния орган е образувал административно производство, в хода на което се е опитал да осъществи контакт с работодателя, по искането на Ф.Р.Я. за оказване на съдействие. По претенцията й за заплащане на парично обезщетение за отглеждане на дете до две години обаче, административния орган не е спазил процедурата на чл.31 от Наредбата за изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване. Последната определя компетентния  да разгледа искането за изплащане на парично обезщетение, административен орган. Въпреки, че по делото не е спорно правото на обезщетение за отглеждане на дете до две години, нито неговия размер, който се установява от представената справка за изплатени на работодателя суми по съответния параграф,  следвало е Директора на ТП на НОИ съобразно правилата за материална компетентност да изпрати искането на Ф.Р. на съответното длъжностно лице, на което е възложено ръководството по изплащането на паричните обезщетения и помощите. Видно от оспорения отговор, Директора на ТП на НОИ Стара Загора правилно е определил предмета на жалбата, с която е сезиран - тя съдържа две искания – за съдействие да получи сумите от работодателя, което по правната си същност е сигнал за евентуално нарушение от негова страна, и претенция да й бъде изплатено обезщетението за посочения период, като е приложила и относимите според нея документи.

         Общ принцип на административното производство е забраната по-горестоящия административен орган да изземе въпрос от компетентността на по-долустоящия, и макар оплакване за нищожност да не е релевирана от жалбоподателя, съдът е длъжен да я констатира служебно на основание чл. 168 ал.2 от АПК.

         Предвид изхода от спора на Ф.Р.Я. се следва разноските, направени пред настоящата инстанция в размер на 300лв. възнаграждение за един адвокат.

         Мотивиран от изложеното и на основание чл. 173 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора

 

 

 

РЕШИ

 

         ОБЯВЯВА за нищожен отказа на Директора на ТП на НОИ Стара Загора да разпореди изплащане на парично обезщетение за отглеждане на дете до две години по оспорване от Ф.Р.Я. ***, ЕГН **********.

         ИЗПРАЩА делото като преписка на длъжностното лице, на което е възложено ръководството по изплащането на паричните обезщетения и помощите.

         ОСЪЖДА  ТП на НОИ Стара Загора да заплати на Ф.Р.Я. ***, ЕГН **********, сумата от 300/триста лева/, представляващи разноски по делото пред настоящата инстанция.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: