Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

  285   27.10.2009г.    град Стара Загора

 

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

 

Старозагорският административен съд, V състав, в публично съдебно заседание на шести октомври две хиляди и девета година, в състав:

 

                                           

          СЪДИЯ: ИРЕНА ЯНКОВА

       

при секретар   М.П.                                                                    

и с участието на прокурора Константин Банчев

като разгледа докладваното от съдия И.ЯНКОВА административно дело № 686 по описа за 2008 г.                                                       

 

Производството е по реда на чл. 145 и сл. Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.57а  от Закона за устройство на територията/ ЗУТ/.

 

Образувано е по жалба на “Буксус плант” АД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.” Митрополит Методи Кусев ”№ 38, представлявано от изпълнителния директор Х.Й.Т. против решение  N 651 от 26.04.2007г. на Общински съвет Казанлък, с което на основание чл.21,ал.1, т. 23 и ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация/ ЗМСМА/ кметът на община Казанлък е задължен да премахне павилиона, собственост  на жалбоподателя, находящ се в УПИ ІІ, в кв. 172 по плана на гр. Казанлък с площ от 32 кв.м.. В жалбата са изложени съображения за нищожност  на оспорения административен акт, като конкретните доводи са, че  специалният закон ЗУТ урежда компетентните органи и процедурата по премахване и поставяне на преместваеми обекти. Кметът бил органът, който след спазване на съответните административно производствени правила по чл. 57а от ЗУТ може да прецени дали един преместваем обект е поставен в нарушение на закона. Процесното решение било нищожно поради противоречие с материално-правни разпоредби , тъй като било налице пълна липса за предпоставки, визирани в хипотезата на приложимата материално правна норма  и изцяло било лишено от законово основание. При условията на евентуалност моли решението на ОС Казанлък да бъде отменено като незаконосъобразно, защото то било издадено в противоречи на разпоредбата на чл. 59,ал.2 от АПК.

Ответникът по жалбата -  Общински съвет Казанлък, чрез процесуалния си представител навежда доводи, че жалбата срещу процесното решение е недопустима, като просрочена.При условията на евентуалност моли съда да отхвърли оспорването като неоснователно.

 

Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с направените в жалбата оплаквания и като извърши цялостна проверка на законосъобразността на оспорения административен акт на основание чл. 168, ал.1 във връзка с чл.146 от АПК, намира за установено следното:

 

Жалбата е подадена в законово установения срок, от легитимирано лице и е процесуално допустима.Видно от писмо изх. № 68-11698 17.10.2008 година кметът на община Казанлък е уведомил жалбоподателя, че със свое решение № 651/ 26.04.2007 година ОС Казанлък е отхвърлил докладната му записка  за провеждане на конкурс за отдаване под наем на 32 кв.м. от общински терен , представляващи част от УПИ ІІ, в кв. 172 по плана на Казанлък и задължил кмета на общината да премахне павилиона и възстанови тревните площи.Кметът на общината е дал на търговското дружество и срок да освободи общинския  терен до 31.10.2008 година.От известието за доставка не може да се направи извод, дали това писмо е получено от оспорващия.От друга страна от представените два фискални бона за платен наем за месец 07.2008 г. и месец 08. 2008 година е видно, че лицето е посещавало община Казанлък и е било и с известен адрес.Съгласно разпоредбата на чл. 61,ал.1 от АПК административният акт следва да се съобщи на всички заинтересовани лица в тридневен срок от издаването му, в това число и на тези, които не са участвали в административното производство.. Съгласно задължителните указания, дадени от Върховния административен съд с определение № 61621 от 20.05.2009 г., постановено по адм.дело № 1611 по описа за 2009 година на ВАС жалбоподателят се явява заинтересовано лице, в качеството му на наемател на общински терен и е следвало да бъде уведомен от органа за местно самоуправление за издаване на решението. По делото липсват доказателства ОС Казанлък да е изпълнил това свое задължение. Съгласно разпоредбата на чл. 61,ал. 3 от АПК само ако адресът на заинтересованото лице е неизвестен/ а това се опровергава от приложените към административната преписка доказателства в това число и  от сключения между община Казанлък и жалбоподателя договор за наем/ или то не е намерено на посочения от него адрес , една тогава административният орган  може да постави съобщението  за издаване на акта  на таблото за обявления, в интернет страницата на съответния орган или да го оповести по друг обичаен начин. По делото не се събраха доказателства, че лицето не е било намерено на посочения от него адрес. Поради което съдът намира, че жалбата на търговското дружество срещу решение № 651/ 26.04.2007 година е допустима.

 Разгледана по същество е основателна.

Въз основа на съвкупната преценка на представените по делото доказателства, съдът приема за установено от фактическа страна, следното:

Не се спори по делото, че на 14.04.2006  г. между община гр. Казанлък Загора и “ Буксус Плант “ АД гр. Стара Загора е сключен писмен договор за наем, по силата на който община Казанлък, в качеството й на наемодател е предоставила за временно и възмездно ползване  на търговското дружество общински терен от 32 кв.м.в гр. Казанлък, ул. “ Искра” за поставяне на временно преместваемо съоръжение – павилион за продажба на цветя и посадъчен материал, по схема, утвърдена от главния архитект на общината.Съгласно чл. 3 от договора той е сключен  до провеждане на търг или конкурс, но за срок не по- дълг от шест месеца.

            С оспорената точка две  на решение  № 651/ 26.04.2007г. Общински съвет Казанлък на основание чл. 21,ал.1,  т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА е задължил кмета на община Казанлък да премахне павилиона на жалбоподателя, находящ се в общински терен и да възстанови тревните площи.

Решението на ОС Казанлък е постановено на основание  чл. 21,ал.1 т. 23 и ал.2 от   ЗМСМА. От фактическа страна обжалваният акт се основава на обстоятелството, че павилионът на дружеството е поставен незаконосъобразно върху тревни площи, затова следва да бъде премахнат от кмета на община Казанлък. 

При така установената по делото фактическа обстановка съдът намира, че обжалваният административен акт е нищожен.

Оспорената решение е нищожно паради липса на материално правна компетентност на органа на местно самоуправление. Като правно основание за приемане на посоченото решение е посочена разпоредбата на чл.21,ал.1, т. 23 по силата на която ОС има обща компетентност да решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителна компетентност на други органи. ЗМСМА е общ закон, които урежда неизчерпателно правомощията на органа на местно самоуправление, като в специалните закони тези правомощия могат да се разширяват, респективно детайлизират . Материята за поставяне и премахване на преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговска и други обслужващи дейности – павилиони, маси и други елементи на градското обзавеждане е уредена в ЗУТ. От административната преписка и сключения договор за наем се установява, че павилиона на търговското дружество е предназначен  за продажба на цветя, тоест предназначен е  за търговска дейност и подлежи на поставяне и премахване по реда на чл. 56,ал.2 от ЗУТ, респективно по реда на чл. 57а от ЗУТ.. В изпълнение на законовата делегация по чл. 56,ал.2 от ЗУТ ОС Казанлък е приел и Наредба № 21 за поставяне на преместване обекти за търговски и други обслужващи дейности/ наричана за краткост Наредбата/. Според   чл. 5 от цитираната наредба преместваем обект са павилионите, като по силата на чл. 6,   т. 6 от Наредбата павилионите могат да бъдат предназначени за продажба на стоки в това число и на цветя. Поради което съдът намира, че павилионът, собственост на жалбоопдателя представлява преместваем обект, предназначен за търговска дейност. Процедурата и компетентните органи за премахване на преместваеми обекти са уредени в разпоредбата на чл. 57а, от ЗУТ.Основанието за премахване на такива вещи по силата на чл. 57а,ал.1 т. 7 от  ЗУТ е те  да не  отговарят на други изисквания на общинската наредба.По силата на чл. 15,ал.1 т. 9 от Наредбата тези обекти подлежат на премахване, ако са поставени върху озеленени площи.Горното обстоятелства е следвало да се установи  от служители на общинската администрация   на гр.Казанлък по контрол на устройство на териториите. А съгласно чл.15,ал.2 т.1 от Наредбата  тези длъжностни лице  следва да са упълномощени и със заповед на кмета на общината да  съставят констативни протоколи. Съгласно чл. 57а,ал.2 ,изречение последно от ЗУТ  този протокол се връчва на собствениците на процесните обекти, които подлежат на премахване. Законодателят е дал възможност на  адресатите на тези протоколи да осъществят правото си да участват в административното производство чрез подаване на възражение срещу констатациите на протоколите, изготвени от длъжностните лица  на общината. А съгласно чл. 57а,ал. 3 от ЗУТ кметът на община издава заповед за премахване на обекта. Според детайлно регламентираната  по-горе процедура ОС няма компетентност да взема решение, свързано с  материята на премахване на преместваеми обекти, уредена В ЗУТ Поради което той не може да  основава решението са на общата норма на чл. 21,ал. т. 23  от ЗМСМА Решението, взето извън компетенциите на органа за местно самоуправление страда от най тежкия порок нищожност, Съдът намира, че не следва да обсъжда наведените от жалбоподателя доводи, че не било доказано по категоричен начин дали процесният павилион се намира върху озелени площи Това обстоятелство би било релевантно за спора, само ако органът бе имал материалната компетентност   да вземе такова решение.

По тези съображения съдът намира, че  точка 2 от оспореното решение № 651 от 26.04.2007 година на Общински съвет Казанлък, с което органът на местно самоуправление е задължил кмета на община Казанлък да премахне павилиона за продажба на цветя, находящ в гр. Казанлък, ул. “ Искра” е нищожно поради липса на  материална компетентност.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение първо от АПК, Старозагорският административен съд 

 

Р     Е     Ш     И     :

 

ОБЯВЯВА   за нищожна точка 2 от решение № 651/ 26.04.2007 година на Общински съвет Казанлък, с което Общински съвет Казанлък е задължил кмета на Община Казанлък да премахне преместваем обект – павилион за продажба на цветя, находящ се в УПИ ІІ, кв. 172 по плана на гр. Казанлък по жалба на  “Буксус плант” АД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.” Митроплит Методи Кусев ”№ 38, представлявано от изпълнителния директор Х.Й.Т..

 

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

СЪДИЯ: