Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е    № 48

 

                                                          18.02.2009 г.    

                                                              град Стара Загора

 

 

    В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

 

     Старозагорският административен съд, втори състав, в публично съдебно заседание, на осми декември две хиляди и осма година, в състав:

 

                                           

СЪДИЯ: РАДОСТИН РАДКОВ

 

       

            при секретар   З.Д.,                                          

          като разгледа докладваното от съдия Р.Радков, административно дело      № 691 по описа за 2008г., за да се произнесе, съобрази следното:                                                        

        

         Производството е по реда на чл. 145 и сл. Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл. 118  от Кодекса за социално осигуряване /КСО/.

Образувано е по жалба на Д.Х.Ж. ***.Загора, против Решение №**********/ 20.10.2008г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Стара Загора. Жалбоподателят твърди, че това решение е неправилно и незаконосъобразно. Счита за доказана претенцията си, че за начална дата на изплащане на цялата пенсията следва да се счита датата 04.07.2007 г., а не 22.10.2007 г, тъй като със заявление вх.№12783/04.07.2007 г. е поискал да му бъде отпусната пенсия са осигурителен стаж и възраст. Моли съда да отмени решението на Директора на ТП на НОИ и да постанови решение, с което да му бъде признат трудовия стаж до 05.10.2006 г., а за първоначална дата за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст да бъде определена датата на подаване на заявлението – 04.07.2007 г.

В съдебно заседание оспорващия се явява и поддържа жалбата си.

         Ответникът по жалбата -  Директор на ТП на НОИ – Стара Загора, чрез процесуалния си представител по делото, оспорва жалбата като неоснователна и моли същата да бъде отхвърлена. Поддържа, че оспореният административен акт е правилен и законосъобразен.

Въз основа на съвкупната преценка на представените по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна по административно-правния спор:

Със заявление №12783 от 04.07.2007г., Д.Х.Ж. е поискал да му бъде отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Към тази дата той е работил по трудов договор при „КОС АЛФА” ООД и не е било налице прекратяване на осигуряването му от този работодател. С писмо изх.№34 от 04.07.2007г., Ж. е уведомен, че следва да представи заповед за прекратяване на трудовото правоотношение и документи за осигурителен стаж и доход от осигурителя „КОС АЛФА” ООД, и са му разяснени обстоятелствата по чл.1, ал.5 от НПОС. В тримесечния срок по  тази норма Ж. не представил доказателствата, удостоверяващи прекратяването на осигуряването при този работодател. В последствие той подава ново заявление №19690 от 23.10.2007г. да му бъде отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст като представя доказателства за прекратяване на трудовото правоотношение /заповед №558 от 10.09.2007г./ и осигуряването при „КОС АЛФА” ООД. С разпореждане  № **********/ 12.11.2007г. на Ръководител “ПО” при ТП на НОИ - Стара Загора, на Ж. е отпусната пенсия в минимален размер, считано от 22.10.2007г.- датата на прекратяване на осигуряването по подаденото заявление на 23.10.2007г. Това разпореждане е обжалвано от заявителя, пред органа, който го е постановил, с жалба от 04.02.2008г., само в частта му относно неправилно изчислен трудов стаж по времетраене и категории, но не и досежно първоначалната дата за отпускане на пенсията-22.10.2007г. С разпореждане  № **********/ 16.06.2008г. на Ръководител “ПО” при ТП на НОИ - Стара Загора, на осн. чл.1, ал.5 от НПОС и въз основа на представени нови доказателства за осигурителен стаж и доход до 14.06.1999г., изменил размера на определената месечна пенсия на 309,36 лева, считано от 22.10.2007г. и на осн чл.100 от КСО /Пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната година, се осъвременяват ежегодно от 1 юли с решение на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт с процент, равен на сбора от 50 на сто от нарастването на осигурителния доход и 50 на сто от индекса на потребителските цени през предходната календарна година./ увеличил размера на месечната пенсия с индекс 1,1035 - на 341,38 лева, считано от 01.07.2008г. Разпоредено било и спиране на производството по изменение на пенсията по чл.99, ал.1, т.1 от КСО за осигурителния стаж и доход след 14.06.1999г. до служебно изясняване обстоятелствата по чл.9, ал.3, т.2 от КСО. Това разпореждане Ж. не е обжалвал. При последвалото служебно изискване на доказателства, правни разяснения от отдел „Правен”  на НОИ и проверки на документите за пенсиониране, са дадени задължителни указания на бившите работодатели на Ж. – ЖП Секция Ст.Загора и Локомотивно депо Ст.Загора. Тези указания са били изпълнени на 13.08.2008г.  Първия осигурител внесъл осигурителни вноски за периода 01.01.2002г. – 11.03.2004г., подал е декларация обр.1 за същия период за персоналния регистър, изготвил и представил обр. УП-2 и УП-3. Втория осигурител анулирал издаденото УП-3 №1706/12.06.2007г. и издал нов обр. УП-3 със зачетен трудов стаж до 31.12.2001г. и корегирал зачетения трудов стаж от дата 05.10.2006г на дата 31.12.2001г. Въз основа на тези нови доказателства за осигурителния стаж и доход на Ж., с разпореждане  №**********/ 18.08.2008г. на Ръководител “ПО” при ТП на НОИ - Стара Загора изменил размера на определената месечна пенсия на 314,07 лева, като на осн чл.100 от КСО, я умножил по индекс 1,1035 и увеличил размера и на 346,58 лева, считано от 13.08.2008г. Срещу това разпореждане Ж. подал на 11.09.2008г. жалба до Директора на ТП на НОИ Ст.Загора вх.№23/94 Д-00-285. С нея той обжалвал разпореждането относно началната дата на изплащане на така изменената по размер пенсия и претендирал за такава да се определи датата на подаване на заявлението за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст – 04.07.2007 г., както и в частта, в която не му е признат осигурителния стаж до 05.10.2006г.

С Решение № **********/ 20.10.2008г. Директора на ТП на НОИ - Стара Загора потвърдил Разпореждане № **********/18.08.2008г. на Ръководител “ПО” при ТП на НОИ - Стара Загора, в частта му относно изменения размер на пенсията и признатите  осигурителен стаж и доход. Относно възражението на жалбоподателя, че следва да му се зачита трудовия стаж при осигурителя Локомотивно депо Ст.Загора до датата на прекратяване на трудовото правоотношение-05.10.2006г., адм. орган се позовал на Определение №201/05.10.2006г. по гр.д. №1030/2004г. на ВКС, Решение №452/23.12.2003г. по гр.д. №560/2003г. на Окр.съд Ст.Загора и на Решение №581/09.11.2000г. по гр.д. №2035/1999г. на Районен съд Ст.Загора. Съгласно Решение №581/09.11.2000г. по гр.д. №2035/1999г. на Районен съд Ст.Загора, са отхвърлени предявените от Д.Х.Ж. обективно съединени искове за признаване на уволнението от БДЖ-Локомотивно депо Ст.Загора за незаконно, възстановяване на преди заеманата длъжност и за заплащане на обезщетение. С Решение №452/23.12.2003г. по гр.д. №560/2003г. Окр.съд Ст.Загора отменил решението на районния съд, в частта в която отхвърля иска за признаване на уволнението за незаконно и вместо него постановил отмяна на заповедта за прекратяване на трудовото правотношение, като незаконосъобразна, а решението в останалата му част потвърдил. С Определение №201/05.10.2006г. по гр.д. №1030/2004г. ВКС е върнал касационната жалба, подадена срещу горното решение на СтОСъд, като просрочена и прекратил производството по делото. Директора на ТП на НОИ - Стара Загора, приел че при това положение решението на СтОС е влязло в сила при условията на чл.219, б.”Б” от ГПК/стар/ на 11.03.2004г.- тридесет дни след получаването му от касационния жалбоподател. Приел, че периодът от време през който Ж. е останал без работа поради незаконно уволнение, следва да се счита, на осн. §9, ал. От ПЗР на КСО във вр. с чл.354, т.1 от КТ и на осн. чл.9, ал.3, т.2 от КСО, от датата на заповедта за уволнение-14.06.1999г. до датата на влизане в сила на съдебното решение 11.03.2004г. По възражението за първоначалната дата за получаване на изменената пенсия, Директора на ТП на НОИ - Стара Загора, отменил разпореждането в частта му досежно датата на изменянето на пенсията 13.08.2008г., като вместо това постановил за начална дата на получаване на така определената по размер пенсия да се счита 22.10.2007г., Мотивирал се с аргумента, че изменената пенсия следва да се получава не от датата 13.08.2008г. на изготвяне на новите доказателства за осигурителен стаж и доход, а от вече определената с предходното разпореждане дата на отпускане на пенсията -22.10.2007г.

При така установената по делото фактическа обстановка съдът направи следните правни изводи:

Жалбата е подадена в законово установения срок, от легитимирано лице и е процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Освен по направените в жалбата оплаквания, съдът извърши и цялостна проверка на законосъобразността на оспорения административен акт, на основание чл.168, ал.1 във връзка с чл.146 от АПК.

Оспореното Решение № **********/ 20.10.2008г. на Директора на ТП на НОИ – Стара Загора е издадено от компетентен орган, в предвидената от закона форма, при спазване на административно-производствените правила и материално правните разпоредби. 

Съдът споделя изцяло правните изводи на адм.орган, обективирани в диспозитива, с който е оставил без уважение като неоснователна жалбата за признаване на осигурителен стаж и доход за периода от 11.03.2004г.  до 05.10.2006г. Правилно и по изложените съображения, е преценено, че Решение №452/23.12.2003г. по гр.д. №560/2003г. Окр.съд Ст.Загора, е влязло в сила на 11.03.2004г., а не както е вписал съдебен служител в него - на 05.10.2006г., а от там и извода, че периода, през който Ж. е останал без работа поради незаконно уволнение, следва да се счита от датата на заповедта за уволнение до датата на влизане в сила на съдебното решение.

Съдът споделя изцяло и правните изводи на адм.орган, че първоначалната дата на отпускане на пенсията за  осигурителен стаж и възраст, е датата 22.10.2007г., но при по-различни правни съображения. Ненужно е било, въобще да се обсъждат доказателства свързани с възраженията на жалбоподателя за определяне на първоначална дата на отпускане на пенсията за  осигурителен стаж и възраст преди датата 22.10.2007г. Това е така, защото още с разпореждане  № **********/ 12.11.2007г. датата 22.10.2007г. е определена като начална за отпускане на пенсията и  в тази му част разпореждането не е обжалвано, т.е. влязло е в сила. С това се е преклудирала възможността на жалбоподателя Ж., при последващите изменения досежно размера на пенсията, да иска преразглеждането на въпрос, по отношение на който има влязъл в сила адм.акт. Заинтересованото лице има правен интерес от оспорването, само в случай, че първоначалната дата за отпускане на пенсията се промени към по-задна във времето, с ново разпореждане на овластения орган, какъвто е настоящия случай. Именно по тази причина, както правилно и служебно е констатирал Директора на ТП на НОИ – Стара Загора, жалбата срещу Разпореждане № **********/18.08.2008г. е процесуално допустима, в частта и, в която оспорва определената нова дата за отпускане на пенсията. Законосъобразен е и извода в оспореното решение, че изменената пенсия следва да се получава не от датата на изготвяне на новите доказателства за осигурителен стаж и доход, а от вече определената с предходното разпореждане дата на отпускане на пенсията - 22.10.2007г., която е и тази по чл.94, ал.1 от КСО. Писмените доказателства представляват официални документи, обективиращи съществували, преди подаване на заявлението за отпускане на пенсия, правно релевантни факти, които обаче не са били надлежно удостоверени и вината за това не е в осигуреното лице.

С оглед на изложеното, оспореното решение е правилно и законосъобразно, поради което жалбата срещу него следва да се отхвърли.

Водим от горните мотиви, и на основание чл.172, ал.2 от АПК, Старозагорският административен съд,

 

 

                                 Р       Е       Ш       И     :

 

 

ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО ОСПОРВАНЕТО на Д.Х.Ж. ***, против Решение №**********/ 20.10.2008г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба, пред Върховния административен съд, в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                                        СЪДИЯ: