Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е    124

 

    гр.Стара Загора

    23.04.2009 год.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Старозагорският административен съд, в открито заседание                                       на  двадесет и трети март през две хиляди и девета година, в състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Р.Р.

 

                                                                   

при секретаря З.Д.,                                                      

като разгледа докладваното от  съдия Р.Р.   АД     695 по описа  за 2008 год, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

Производството е с правно основание чл.215, ал.1 от Закона за устройство на територията/ЗУТ/ във вр. с чл.145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс/АПК/.

Образувано е по жалба от Д.Д.А. ***, против Заповед № РД-09-678/21.10.2008 г. на Кмета на Община Чирпан, с която е одобрен проект за изменение на регулационен план за парцели УПИ №№ ХІІІ-320, ХІV-321 и ХVІ-324 в кв. 69 по плана на с. Свобода, с цел поставяне на вътрешни регулационни граници между УПИ ХІV-321 и УПИ ХVІ-324 и между УПИ ХІV-321 и УПИ ХІІІ-320 в съответствие със съществуващи кадастрални граници, така както е отразено в проект за изменение на ПУП – неразделна част от заповедта. Жалбоподателят твърди, че е собственик на УПИ ХІІІ-320 по плана на село Свобода. Счита, че оспорената от него заповед е незаконосъобразна, тъй като одобрения с нея проект е в нарушение на чл. 31 от ЗУТ за сградите с ниско застрояване и че преместването на вътрешните регулационни граници между неговия парцел и УПИ ХІV-321 води до плътно доближаване на границите до законно изградените от него сгради в собствения му парцел. Моли да бъде отменена обжалваната заповед като незаконосъобразна, постановена в нарушение на материалния закон.

В съдебно заседание жалбоподателя не се явява, но се представлява от адв.М., чрез която поддържа оспорването.

Ответникът Кмет на Община Чирпан, редовно призован, не се явява, но се представлява от юриск.Атанасова, чрез която възразява срещу наведените основания по жалбата и ги оспорва с искане за потвърждаване на процесната заповед.

Ответника Г.Н.Г., оспорва жалбата и моли да бъде отхвърлена.

Ответника Б.Н.Н., не се явява и не взима становище по жалбата.

Заинтересованата страна Н.П.С. се явяват и взема становище за отхвърляне на оспорването.

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и извърши проверка на законосъобразността на обжалвания административен акт, съгласно разпоредбата на чл.146 от АПК, намира за установено  следното:

Оспорващият Д.Д.А. се легитимира като собственик УПИ ХІІІ-320 в кв. 69 по плана на с.Свобода, община Чирпан, съгласно разписен лист /стр. 22 по делото/ и нотариален акт №142, томІІ, по дело 636/1995г. на нотариус при РСъд-Чирпан /стр.23 от делото/. Ответниците Г.Н.Г. и Б.Н.Н., са собственици на имот ХІV-321, кв. 69 по плана на с.Свобода, община Чирпан, легитимиран като такъв съгласно разписен лист /стр. 22 по делото/ и удостоверение за наследници №АОУ-063/12.08.2008г. /стр.27 от делото/. Заинтересованата страна Н.П.С. се легитимира като собственик УПИ Х-324 в кв. 69 по плана на с.Свобода, община Чирпан, съгласно разписен лист /стр. 22 по делото/. Със заявление №94-Г-186 от 12.08.2008г., заинтересованата страни Г.Н.Г. и Б.Н.Н. *** да допусне изменение на ПУП – план за регулация на основание § 8, ал.1 във вр. с §6, ал.2 и ал.4 от ПР на ЗУТ. Главния архитект на общината е дал становище №52/18.08.2008г. за допустимост и законосъобразност на искането, на осн. §8, ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ и за изработване на проект по реда на ЗУТ и Наредба №8/14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове. С предписание №52/18.08.2008г. административния орган е уважил това искане и предписал изменение на ПУП – план за регулация на основание § 8, ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ за УПИ ХІІІ-320, ХІV-321 и ХVІ-324 в кв. 69 по плана на с.Свобода, община Чирпан, с цел поставяне на вътрешно регулационната линия между УПИ ХІV-321 и УПИХVІ-324; и между УПИ ХІІІ-320 и ХІV-321, в съответствие със съществуващите кадастрални /имотни/ граници. Заявителите са представили проект за изменение на ПУП с обяснителна записка, скица и графична част, изготвен от лице с пълна проектантска правоспособност и вписан в регистъра на правоспособните лица в Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и в Агенцията по кадастър, геодезия и картография. Със заявление №94-Г-194 от 21.08.2008г., Г. и Н., са поискали от  от кмета на Община Чирпан, да одобри представения от тях проект. С протокол №9, т.14 от 10.09.2008г. на ЕСУТ при община Чирпан, е допуснато обявяване на проекта за изменение. На заинтересованите страни Д.Д.А. и Н.П.С. е обявено за постъпилото искане за изменение на ПУП и изработения проект, съответно на 19.09.2008г. и на 12.09.2008г. В 14-дневния срок от връчване на съобщенията, те не са депозирали възражения, като това е отразено в Акт от 06.10.2008г. на община Чирпан. С протокол №10, т.2 от 08.10.2008г. на ЕСУТ при община Чирпан, е съгласувала обявения проект и е предложила на кмета на общината да издаде заповед за одобряването му на осн. §8, ал.4 от ПР на ЗУТ. Със Заповед № РД-09-678/21.10.2008 г., Кмета на Община Чирпан, е одобрил изменение на регулационен план за парцели УПИ №№ ХІІІ-320, ХІV-321 и ХVІ-324 в кв. 69 по плана на с. Свобода с цел поставяне на вътрешни регулационни граници между УПИ ХІV-321 и УПИ ХVІ-324 и между УПИ ХІV-321 и УПИ ХІІІ-320 в съответствие със съществуващи кадастрални граници така, както е отразено в проект за изменение на ПУП – неразделна част от заповедта.

Съдът възприе изцяло заключението на съдебно-техническата експертиза, неоспорена от страните и ценена от съда като кореспондираща с доказателствата по делото, които са обективни и пълни. Установи се, че дворищната регулация на с.Свобода, одобрена с план от 1987г., не е била приложена по отношение на процесните УПИ в предвидените срокове по §6, ал.2 и 4 от ЗУТ. По делото не се събраха доказателства за уредени регулационни сметки, макар, че е била назначена комисия и е изготвена от нея оценка на предаваемите по регулация части от УПИ ХІV-321 към  УПИ ХІІІ-320. Вещото лице е установило, че имотните граници не съвпада с регулационната граница между УПИ ХІV-321 към  УПИ ХІІІ-320, че не е изградена масивна ограда по имотната им граница, а само в участък от 20 метра е изградена подпорна ламаринена стена с височина от 50 см.

Горната фактическа обстановка съдът прие за установена и доказана след съвкупната преценка и анализ на всички събрани по делото годни, допустими и относими доказателства, които, като еднозначни и неоспорени, изцяло кредитира.

Въз основа на така приетото от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

Жалбата е подадена в рамките на законоустановения 14 дневен срок, от надлежен субект от кръга на лицата по §8, ал.4, изр.последно от ПР на ЗУТ- собственик на УПИ ХІІІ-320, засегнат от оспорената заповед, поради което е процесуално допустима.

По основателността на оспорването:

Жалбата е неоснователна.

След като е сезиран с жалба, при служебния и цялостен съдебен контрол върху законосъобразността на обжалвания индивидуален административен акт, съдът проверява както за инвокираните от жалбоподателя пороци, така и за наличието на незаявени от него основания за отмяна. Установи се, че атакуваният акт е издаден от компетентен административен орган, в рамките на дискреционната му власт, в съответната писмена форма и се основава на чл.129, ал.2 и §8, ал.4 от ЗУТ.

В съдържанието на заповедта са изброени всички законови основания, на които почива нейното издаване, като част от фактическите основания се съдържат описани, чрез посочване на документите от административната преписка, с които се установяват конкретните обстоятелства по случая и въз основа на които е издадена тя. Така описани изчерпателно тези фактически обстоятелства обосновават издаването на оспорената заповед и са отнесени правилно към съответните законови основания. Те като доказателства са приложени по адм.преписка и в пълна степен следват процедурата по ЗУТ за издаване на заповед за одобряване на ПУП-ПР за процесните имоти.

Съгласно § 8 от ПР на ЗУТ, след изтичане на сроковете по § 6, ал. 2 и 4 отчуждителното действие на влезлите в сила, но неприложени дворищно-регулационни планове за изравняване на частите в образувани съсобствени дворищно-регулационни парцели и за заемане на придадени поземлени имоти или части от поземлени имоти се прекратява. В този случай, разпоредбата на ал. 2, т. 3 дава право на собствениците на поземлени имоти да поискат вътрешните регулационни линии на техните имоти да бъдат поставени в съответствие със съществуващите имотни /кадастрални/ граници на поземлените имоти. От това си право са се възползвали собствениците на УПИ ХІV-321, кв. 69 по плана на с.Свобода, община Чирпан - Г.Н.Г. и Б.Н.Н..

Изменението на процесния регулационен план е извършено при стриктно спазване на реда на чл. 135 и сл. от ЗУТ и Наредба №8/14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

Неотносимо, в процедурата по изменение на ПУП-ПР, е възражението на оспорващия, че изменението е в нарушение на чл. 31 от ЗУТ за сградите с ниско застрояване и че преместването на вътрешните регулационни граници между неговия парцел и УПИ ХІV-321 води до плътно доближаване на границите до законно изградените от него сгради в собствения му парцел. Основанието по §8, ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ съставлява самостоятелно такова за промяна на ПР, извън изброените по общия ред основания по чл.134 от ЗУТ. Адм.орган, в тази хипотеза, не разполага с възможност да преценя спазването на устройствените правила и норми за застрояване за съществуващите в имотите сгради, и съобразно тях да взема решението си. Такава възможност за преценка той има само досежно разрешаване на бъдещи строежи в имотите по §8, ал.1 – по аргумент от ал.5 на същия текст. За да възникне правото на собственик на имот по §8, ал.1, да иска промяната по реда на §8, ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ, е достатъчно да са изтекли сроковете по § 6, ал. 2 и 4, след което се прекратява отчуждителното действие на влезлите в сила, но неприложени дворищно-регулационни планове за изравняване на частите в образувани съсобствени дворищно-регулационни парцели и за заемане на придадени поземлени имоти или части от поземлени имоти.

Процесната заповед е законосъобразна, тъй като е постановена при наличието на всички материалноправните предпоставки, визирани в правната норма на §8, ал.1, ал.2, т.3 и ал.4 от ПР на ЗУТ, при спазване на реда по чл. 135 и сл. от ЗУТ и Наредба №8/14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, както и при спазване на административно-производствените правила при издаването и.

Предвид изложеното, съдът намира, че обжалваният акт не страда от пороци, водещи до неговата отмяна или нищожност, поради което оспорването, като неоснователно, следва да се отхвърли.

Ето защо и на осн. чл.172, ал.2 от АПК, съдът

 

 

Р        Е        Ш        И     :

 

 

 ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛНО оспорването на Д.Д.А. ***, против Заповед № РД-09-678/21.10.2008 г. на Кмета на Община Чирпан, с която е одобрен проект за изменение на регулационен план за парцели УПИ №№ ХІІІ-320, ХІV-321 и ХVІ-324 в кв. 69 по плана на с. Свобода, с цел поставяне на вътрешни регулационни граници между УПИ ХІV-321 и УПИ ХVІ-324 и между УПИ ХІV-321 и УПИ ХІІІ-320 в съответствие със съществуващи кадастрални граници, така както е отразено в проект за изменение на ПУП – неразделна част от заповедта.

 

Решението, на осн. чл.132, ал.1, т.3 от ЗУТ,  е окончателно.

 

 

 

                                      АДМИНИСТРАТИВЕН   СЪДИЯ: