Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

№ 79  14.03.2009г.      град Стара Загора

 

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

 

            Старозагорският административен съд, V състав, в публично съдебно заседание на двадесети и четвърти февруари две хиляди и девета година, в състав:

 

                                           

СЪДИЯ: И.Я.       

при секретар   М.П.                                                                                

и с участието на прокурора 

като разгледа докладваното от съдия И.Я. административно дело № 705 по описа за 2008г., за да се произнесе съобрази следното:                                                       

 

Производството е по реда на чл. 145 и сл. Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл. 118  от Кодекса за социално осигуряване /КСО/.

 

            Образувано е по жалба на Атоменергоремонт – Гълъбово” ЕООД  със седалище и адрес на управление гр. Гълъбово против Решение № 0049/ 27.10.2008г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Стара Загора, с което е потвърдено Разпореждане № 948/ 16.09.2008г. на Началник отдел „КПК” на ТП на НОИ – Стара Загора. В жалбата са изложени доводи за незаконосъобразност на оспорения административен акт, като по същество изложените съображения са за постановяването му в противоречие на материалноправните разпоредби на КСО. Жалбоподателят твърди, че неправилно решаващият орган е приел за установено, че неправомерно са изплащани парични обезщетения за временна нетрудоспособност за лицата Пейко Желязков Начев за периода от 04.11.2004. до 04.12.2004 г. и за Динко Танев Динев за периода от 03.11.2004 година до 29.11.2004 година в размер нна 2394,34 и парично обезщетение за отглеждане на малко дете до две години на лицето Дора Ангелова Запрянова за периода от 01.11.2004 година до 04.02.2005 година. Направено е искане за отмяна на обжалваното решение и на потвърденото с него разпореждане

 

            Ответникът по жалбата -  Директор на ТП на НОИ – Стара Загора, чрез процесуалния си представител по делото, оспорва жалбата като неоснователна и моли същата да бъде отхвърлена. Поддържа, че оспореният административен акт е правилен и законосъобразен, за което излага подробни съображения в съдебно заседание в писмената си защита

 

        Въз основа на съвкупната преценка на представените по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна по административно-правния спор:

           

            Със заповед № 894/ 21.08.2008 година . на Директора на ТП на НОИ – Стара Загора, чрез началника сектор административен “ КРДОО” на основание чл.107 от КСО, е разпоредено извършването на проверка от 01.10.2004 г. до 31.05.2005 година на осигурителя – “ Атоменергоремонт- Гълъбово”.Проверката е приключила с дадени задължителни предписания вх. № 988 от 28.08.2008 година  и  с ревизионен акт за начет вх.№ 987/ 28.08.2008г, издаден на основание чл.110, ал.1 от КСО. В акта е отразен общ размер /главница и лихви/ на начета 4942,74 лева, от които главница – 2966,27 лв. и 1976,47лв.лихви, произтичащ от неправилно изплатени парично обезщетение за отглеждане на малко дете и парични обезщетения за временна нетрудоспособност, съгласно Справка № 1. Видно от посочената справка, явяваща се неразделна част от акта за начет и анализ на извършената частична финансова ревизия , за периода от 01.11.2004 г. до 04.02.2005г. на лицето Дора Ангелова Запрянова е неправилно е изплатено парично обезщетение за отглеждане на малко дете от осигурителя “ Атоменергоремонт – Гълъбово в размер на 396 лв, както неправилно са изплатени и парични обезщетения за временна нетрудоспособност на две лица: на Пейко Желязков Начев за периода от 14.11.2004 година до 04.12.2004 година в размер на 175,93 лв и на Динко Тенев Динев за периода от 03.11.2004 г. до  17.05.2005 г. в общ размер от 2394,34 лв, съгласно изброените в документа болнични листове.  Осигурителят по реда на чл. 110,ал.2 от КСО е подал възражение срещу ревизионния акт за начет.С мотивирано заключение изх. № 23/ 26-00-64 от 16.09.2008 година финансовият инспектор, извършил ревизията, е потвърдил частичния ревизионен акт за начет.С оглед събиране на сумите по ревизионния акт за начет, на основание чл.110, ал.3 от КСО е издадено разпореждане № 948/ 16.09.2008г. на началник отдел „КПК” при   ТП на НОИ – Стара Загора. Същото е обжалвано по административен ред в производство по реда на чл.117 от КСО, приключило с Решение № 0049/ 27.10.2008г. на Директора на ТП на НОИ гр.Стара Загора – предмет на разглеждане в настоящото производство, с което жалбата на “ Атоменергоремонт – Гълъбово “ ЕООД гр. Гълъбово е отхвърлена и е потвърдено разпореждането на началник отдел ”КПК”.  От фактическа страна обжалваното Решение № 0049/ 27.10.2008г.  се основава на обстоятелството, че неправомерно са изплатени обезщетения за отглеждане на малко дете на Дора Ангелова Желязкова  и парични обезщетения за временна нетрудоспособност на лицата Пейко Желязков Начев и Динко Тенев Динев, които не попадат в кръга на осигурените за всички осигурени социални рискове лица по см. на чл.4, ал.1 от КСО, доколкото не са започнали да упражняват трудова дейност по сключени писмени договори №№255 от 26.10.2004 г. ,№ 264 от 28.10.2004 година и № 271 от 28.10.2008 година. с “ Атоменергоремонт – Гълъбово “ ЕООД .

            По делото е представена административната преписка, образувана по издаване на ревизионния акт и разпореждане № 948/ 16.09.08г и трудови договори, изплащателни ведомости и болнични листи.. От материалите съдържащи се в нея се установява и не се оспорва от страните, че на 26.10.2006г. е сключен трудов договор № 255 между  жалбоподателя  и Дора Ангелова Запрянова . Последната е получила парично обезщетение за отглеждане на малко дете за периода и в размери, посочени в Справка № 1 към ревизионния акт за начет. Работникът е следвало да постъпи на работа на 01.11.2004 година. Видно от ведомостта за заплати за м. ноември 2004г. на Дора Запрянова не е начислена заплата, а на същата е изплатено парично обезщетение за майчинство.  На 28.10.2004 година е сключен трудов договор № 271 от 28.10.2004 година между търговското дружество  и Динко Тенев Динев. Последният е получил парично обезщетение за временна нетрудоспособност съгласно болнични листове, изброени изчерпателно в справка № 1 към ревизионния акт за начет и приети като доказателства по делото. Работникът е следвало да постъпи на работа на 03.11.2004 година; Видно от ведомостта за заплати за м. ноември 2004г. на  Динко Тенев Динев не му е било начислявано трудово възнаграждение, а е получил обезщетение за временна нетрудоспособност. В този документ е посочено, че лицето има 18 отработени дни ., а от приетите като доказателство ведомости за заплати за месец декември 2004 г. , месец януари 2005 г., за месец  февруари 2005 г., месец март 2005 г., месец април 2005 г., месец май 2005 г. и месец юни 2005 г. се установява, че на Динев до момента на смъртта – 17.05.2005 година не са  му начислявани трудови възнаграждения, а единствено обезщетения за временна нетрудоспособност. На 28.10.2008 година е сключен трудов договор № 264 от 28.10.20004 г. между дружеството и Пейко Начев. Последният е получил обезщетение за временна нетрудоспособност  в размер и период съгласно справка 1 към ревизионния акт за начет.Работникът е следвало да постъпи на работа на 14.11.2004 година. Видно от ведомост за заплати за месец ноември 2004 година и месец декември 2004 година Начев реално е започнал да упражнява трудовите си функции в дружеството, след ползване на отпуск за временна нетрудоспособност до 04.12.2004 година. Тези факти не са спорни и се установяват от справки от персоналния регистър  за процесните периоди за лицата Начев, Динев и Запрянова От заповед № 237 от 03.07.2006 година на директора на РУ “ Социално осигуряване” Стара Загора се установи, че по реда на чл. 107 от КСО е наредено да се извърши финансова ревизия по разходите по ДОО на осигурителя “ Атоменергоремонт” за периода от 23.11.2004 г. до 31.05.2006 година. Същата е приключила с ревизионна записка. От приложения към нея анализ се установи, че финансовият ревизор е проверил разплащателните ведомости, платежни нареждания за разходите по ДОО, болничните листове, трудови договори на работещите в фирмата.

 

При така установената по делото фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи:

 

Жалбата е подадена в законово установения срок, от легитимирано лице и е процесуално допустима. Разгледана по същество е основателна.

Като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с направените в жалбата оплаквания, доводите и становищата на страните и като извърши цялостна проверка на законосъобразността на оспорения административен акт на основание чл. 168, ал.1 във връзка с чл.146 от АПК, съдът намира, че  оспореното Решение № 0049/ 27.10.2008г. на Директора на ТД на НОИ – Стара е издадено от компетентен орган, в предвидената от закона форма и при спазване на административно-производствените правила, но е постановено в нарушение на материалноправните разпоредби, на които се основава. 

”.

Страните не оспорват факта, че за едни и същи ревизиран период са осъществени от контролните органи на ТП на НОИ гр. Стара Загора две ревизия, едната от която е завършила с ревизионна записка поради липса на установени нарушения във връзка с телгене на суми от фондовете на НОИ , а втората с ревизионен акт за начет. Процесуалният представител на жалбоподателя  в писмената си защита е навел доводи за неправилно прилагане на административно процесуалните правила при осъществяване на контролната дейност от органите на НОИ, които не се споделят от настоящата инстанция. В производствата, осъществявани по реда на чл. 110 от КСО, съставените от контролните органи ревизионни актове за начет респективно ревизионни записки не представляват индивидуални административни актове, пораждащи задължения или засягаща права на ревизираното лице. Съгласно чл. 110,ал.3 от КСО на проверка за законосъобразност подлежат издадените разпореждания от ръководителя на контрола по приходите и разходите на държавното обществено осигуряване. Съдът намира, че приключилата с ревизионна записка предходна ревизия не е пречка за извършване на нова ревизия при наличие на основанията на чл. 99 от АПК, респективно чл. 32,ал.1 от ЗАП / отм./ във връзка с чл. 231,ал.1 от ГПК / отм./Пред настоящата инстанция не са представени нови доказателства, които да установят защо е извършена повторна  ревизия на осигурителя. Дали това е във връзка с възникване на нови обстоятелства или на такива,  не са били известни на контролния орган. Не се твърди, че констатациите на ревизора през 2006 година са били основани на документи с невярно съдържание.Не се установи и нередовно водена счетоводна отчетност от осигурителя. Поради изложеното съдът намира, че административният орган е извършил повторна ревизия на  дружеството без да са налице законово регламентираните основания./ така решение № 3087 от 09.03.2009 г., постановено па адм. дело № 13884 по описа на Върховен административен съд/.

Дори да приемем становището че ревизионната записка, респективно акта за начет представлява индивидуален административен акт/ така решение № 487 от 12.01.2009 година, постановено, по административно дело № 9760 по описа за 2008 година на ВАС/ то решението на директора би било незаконосъобразно по други съображения.Ревизионните актове, след влизане на ДОПК се издават от длъжностни лица и с тях се създават задължения за заплащане на суми. При  систематичното тълкуване на разпоредбата на § 5 от ДОПК  и чл. 110,ал.2 от КСО  може до се направи извод, че постановяване на мотивираното заключение  не представлява нормативно установения състав за произнасяне по възражения срещу ревизионен акт за начет.Органът по чл. 155,ал.1 от ДОПК не се произнесъл с решение по редовността на акта за начет.Законосъобразността на акта не може да се проверява в производството по неговото събиране.И това също би било основание за отмяна на оспореното решение.

 

От друга страна започналото ревизионно производство , приключването с   акт за начет е проведено при съществено нарушение на административно производствените правила.а именно процесната инструкция за контрола по разходите на държавно обществено осигуряване и реализиране на административно наказателната отговорност.Съгласно чл. 37ал. 5., т. 2. от КСО управителят на НОИ утвърждава задължителни  за всички юридически и физически лица инструкции.Съгласно чл. 7,ал. 3 от ЗНА инструкцията е нормативен акт, с който висшестоящия орган дава указания до подчинените му органи за прилагане на нормативен акт, който той е издал или чието изпълнение трябва да осигури. .Съгласно чл. 37,ал.1 нормативните актове се обнародват в държавен вестник.По делото липсват данни тази инструкция да е обнародвана и да е станала задължителна за лицата, като нормативен акт. Поради  което следва да се приеме, че тя има характер на вътрешно служебен акт, но който е задължителен за органите на НОИ по силата на цитираната по- горе разпоредба на ЗНА.Съгласно чл. 15,ал.1 от Инструкцията заповед за извършване на повторна ревизия може да се издаде само от управителят на НОИ и от директора на ТП на НОИ, но не и от упълномощени от него длъжностни лица. Цитираната, като заповед за започване на частична ревизия на разходите на ДОО представлява де факто заповед за извършване на проверка. По смисъла на чл. 27 и следващи от инструкцията. Проверката приключва с констативен протокол, който е и приложен към делото.Поради което съдът намира, че финансовият ревизор, извършил частичната ревизия в дружеството не е бил надлежно оправомощен да ревизира осигурителя. Което има за своя правна последица, че административното производство е започнало при съществено нарушение на административно производствените правила, определени в инструкцията..От приложените  заповеди за ревизия се установява, че техен реквизит се явява и посочване на ревизирания период. Финансовия ревизор е излязъл извън предметния обхват на проверката , като е проверявал ведомости за заплати  за месец  юни 2005  година.За пълнота следва да се отбележи, че неправилно в оспореното решение е посочен и периода в които неправилно  за изплащани парични обезщетения за временна нетрудоспособност на лицето Динев. Поради изложеното  горе съдът намира, че оспореното разпореждане, и потвърденото с него решение са незаконосъобразни ,  тъй като  се основават на незаконосъобразно проведено ревизионно производство и   акт за начет. Поради  което е безпредметно обсъждане на назначената от съда съдебно- икономическа експертиза

  

 С оглед изхода на делото административният следва да заплати на жалбоподателя направените по делото разноски в размер на 150 лева

Предвид гореизложеното съдът намира, че Решение № 0049/ 27.10.2008г. на Директора на ТП на НОИ - Стара Загора, с което е потвърдено Разпореждане № 948/ 16.09.2008г. на Началник отдел „КПК” при ТП на НОИ – Стара Загора за внасяне сума по акт за начет общо в размер на 4942,74 лв е незаконосъобразно е следва да бъде отменено.

           

С оглед изхода на делото и на основание чл. 143,ал.1 от АПК административният орган следва да заплати на жалбоподателя направените по делото разноски в размер на 150 лева

Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение второ от АПК, Старозагорският административен съд 

 

 

Р     Е     Ш     И     :

 

 

ОТМЕНЯ, по жалба на жалба на “ Атоменергоремонт – Гълъбово” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Гълъбово, представлявано то управителя Н.К.П.  Решение № 0049/ 27.10.2008г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Стара Загора, с което е потвърдено Разпореждане № 948/ 16.09.2008г. на Началник отдел „КПК” на ТП на НОИ – Стара Загора, с което е разпоредено внасяне на сумата  по ревизионен акт за начет вх.№ 987/ 28.08.2008г. общо в размер на 4942,74 лв., от които 2 966,27 лв. главница и  1976,47 лв. лихва, като незаконосъбразно.

ОСЪЖДА Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора да заплати на “ Атоменергоремонт – Гълъбово” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Гълъбово, представлявано то управителя Н.К.П.   сумата от 150 /сто и петдесет/ лв., представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото.

 

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

                                                                                    

СЪДИЯ: