Р Е Ш Е Н И Е

№VІ- 44                                 10.02.2009г.                                   гр.Стара Загора

 

В    И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

СТАРОЗАГОРСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪД                                   ШЕСТИ СЪСТАВ

На девети февруари                                                две хиляди и девета година

в публично заседание в състав:     

                             СЪДИЯ: Д.Д.

секретар И.К.

като разгледа докладваното от съдия Д. Д.

адм. дело №709  по описа на АС Стара Загора за 2008г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 179 и сл. от АПК, образувано по оспорване от “ПИ ЕС АЙ” АД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул. “Патриарх Евтимий” № 190, представлявано заедно и поотделно от членовете на съвета на директорите – Т.Б.Д., Цветан Иванов Цонев и Николай Ганчев Михайлов, на Заповед №2797/31.10.2008г. на Кмета на община Стара Загора, с която е въведена временна забрана за движение на товарни автомобили над 7 тона по централната улица на село Змеево, община Стара Загора.

С жалбата се твърди, че заповедта е незаконосъобразна поради не спазване процедурата по издаване на общ административен акт, уредена в чл.71 от АПК, а именно участие на заинтересованите граждани и организации и обсъждане на техните предложения и възражения. Твърди се, че неправилно са посочени нормите на Закона за пътищата като основание за компетентността на Кмета на Общината. Нормата на чл.17 ал.3 т.3 от ППЗП дава правомощия да се въведе временна забрана, ако са налице условията по чл.9 ал.3 от ЗП и след съгласуване със сектор “КАТ-ПП” при ОД на МВР. При въведена забрана над 8 часа се указва и обходен маршрут. В оспорения административен акт не е посочен такъв, а в съдебно заседание процесуалния представител на оспорващия твърди, че съществуващия полски път е не годен за движение на тежкотоварните автомобили, за което ангажира гласни доказателствени средства. Навежда се довод, че е не законосъобразно временната забрана за движение да има действие само по отношение на определена  категория МПС.

Ответния административен орган – Кмета на Община Стара Загора, чрез процесуалния си представител юрисконсулт Станимирова, оспорва жалбата и твърди, че процедурата по издаването й е спазена, като е извършено съгласуване със сектор “Пътна полиция” при ОД на МВР Стара Загора и е указан обходен маршрут със съответните сигнализиращи знаци. Представя удостоверения, че поставените липсват, поради кражба.

Административен съд Стара Загора като взе предвид доводите на страните, съобразно доказателствата и закона, намира за установено следното:

         Оспорването е заявено от заинтересовано лице и в едномесечния срок от постановяване на административния акт, поради което е допустимо. Разгледано по същество е и основателно.

         Предмет на контрол за законосъобразност е заповед №2797/31.10.2008г. на Кмет на Община Стара Загора, с която на основание чл. 9 ал.3 и ал.5 от Закона за пътищата и констативен протокол от 17.10.2008г., съставен от главен специалист “Ремонт пътища” и районен техник, съгласуван с Директор “СИ” при Общината, е въведена временна забрана за движение на товарни автомобили над седем тона по централната улица на с. Змеево, Община Стара Загора от о.т.348, о.т.343, о.т. 324, о.т.290, о.т.210, о.т.107, о.т.61, о.т.8 до о.т.2а.

Мотивите са следните: при извършена на 17.10.2008г. проверка е констатирано, че на централната улица в с. Змеево, асфалтовата настилка е нарушена и силно деформирана, в следствие на преминаване на тежкотоварни автомобили. Състоянието на улицата налага въвеждането на временна забрана за движение, поради опасност за сигурността на движението.

            От приложения констативен протокол, съгласуван със сектор Пътна полиция към ОД на МВР Стара Загора, се установява, че  асфалтовата настилка на централната улица на селото е силно деформирана и нарушена, както и че улицата не е подходяща за движение на тежко товарни автомобили. Предложено е пренасочване на движението им по улица, когато отговаря на необходимите товари. Кмета на Община Стара Загора е преценил състоянието на улицата като опасност за сигурността на движението и е въвел временна забрана за движение на товарни автомобили над седем тона.

         Установените с протокола факти не попадат по изчерпателно изброените хипотези на чл.9 ал.3 от ЗП - при ремонтни работи, не благоприятен водотоплинен режим на настилката, природни бедствия и аварии, възникване на опасност за сигурността на движението и  при провеждане на масови спортни мероприятия. Налице е не съответствие между фактите и приложените спрямо тях правни проследици. Деформирана пътна настилка и нарушена нейна цялост не представляват възникнала опасност за сигурността на движението. Под “възникване на опасност” законодателят има предвид внезапно настъпил факт, който застрашава безопасното използване пътя, съгласно определението на §1 т.7 от ДП на ЗП за обществено ползване на пътищата. Всяка от хипотезите на чл.9 ал.3 от ЗП предполага необходимост от временна забрана, поради което и правомощието е за въвеждане на такава – докато трае ремонта на пътя, каквато необходимост е констатирана с протокола, до отстраняване или естествено отминаване на опасността, природното бедствие, д края на спортната проява. Следователно необходимо е да се определи времетраенето на забраната, като в противен случай тя не е временна, а постоянна, за въвеждането на каквото Кмета няма правомощия. Съгласно чл.9 ал.4 от ЗП, постоянна забрана за ползване на отделни пътища от някои видове пътни превозни средства, може да въвежда само Национална агенция “Пътна инфраструктура”. При това не само по за ползване на републиканските пътища, което следва от граматичното тълкуване на текста “отделни пътища”.

         В заповедта не е посочен и статута на централната улица на село “Змеево”, с оглед ограничението на чл.1, ал.2, т.1 от ЗП. Нормата предвижда не приложимост на разпоредбите му по отношение на улиците в населени места и селищни образувания, освен ако са част от републикански път, респ. ако улицата е част от местен общински път, който свързва съответното населено място с общинския център и другите населени места – чл.3 ал.3 от ЗП, което не е посочено в заповедта и не следва да се обсъжда.

         Допуснатите пороци при издаване на акта са съществени и обуславят неговата отмяна поради противоречие с материалния закон – не е налице фактическо основание за упражняване на правомощието по чл.9 ал.3 от ЗП, което предполага местен общински път, наличие на факт, който се субсумира под изчерпателно изброените хипотези, а правните последици не са разпоредени според предписанието на закона – пътя да се затвори временно за обществено ползване, а не постоянно и то по отношение само на ППС над седем тона. В тази връзка следва да се посочи, че заповедта е и неясна. Съгласно чл.17 от ППЗП, а съответна норма и в Закона за движение по пътищата, същите с ползват от превозни средства, чиито размери, маса и натоварване на ос не надвишават параметрите определени с Наредба №11/03.07.2001г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството за движение на пътни превозни средства. С този нормативен акт се определят допустимите размери, маса и натоварване на ППС, които могат да осъществяват обичайното ползване на пътищата. Всички други превозни средства, чиито стойности на посочените параметри са над определените в чл.6 от Наредбата, се нуждаят от разрешение за специално ползване – определят се като тежки или превозващи извънгабаритни товари. По отношение на тяхното движение се прилага Наредба за специалното ползване на пътищата на МС. Следователно превозните средства се описват с размери, маса и натоварване на ос. Автомобили над седем тона не  е описание, съгласно нормативните разпоредби и  води до не яснота в адресатите на акта. Ако целта на административния орган е бил да въведе ограничение, чрез поставяне на съответния забранителен знак, то реда за това не е този на въвеждане на временни забрани за обещствено ползване. Приложима е Наредба 018/23.07.2001г. за сигнализация на пътищата, чл.72 на която изрично посочва, че със забранителни занци В18 иВ19 се сигнализират пътни участъци, по които движението на  пътни превозни средства с определена маса и товар по-големи от означените, съответно с маса или осово натоварване над определените стойности, застрашава целостта на пътното съоръжение или пътна настилка. Такива забранителни знаци се поставят от стопанина на пътя, който е неговия собственик при спазване на Наредба №1/17.01.2001г. за организиране на движението по пътищата.

            В изпълнение на задължението за обсъждане доводите на страните следва да се посочи, че  е неоснователно възражението за не съответно посочване на нормата, която установявае компетентността на кмета. Разпоредбата на чл.19 от ЗП дава изрично право на Кмета на Общината да управлява пътя, включително чрез въвеждане на забрана за ползване. Към казуса е не относим и чл.17 ал. 3 от ППЗП, тъй като тя урежда случаите на разрешение за временна забрана по искане на трети лица. Нормата на чл.9 ал.5 от ЗП изисква задължително съгласуване с органите на МВР, което в случая е сторено, но е без правно значение, предвид установеното противоречие между фактите и правната норма, която е приложил административния органи и която е не съответна. Не съответствието нямаше да е съществено, само ако бяха упражнени правомощия, разпоредени от съответната на фактите правна норма, макар технически да е изписана не приложимата. В тази връзка  - за уредено от специален закон изискване за съгласуване на административния акт преди издаването му, следва да се посочи и че по силата на чл.22 от АПК производството по издаване на административни актове е неприложимо предвид уреденото специално производство с оглед естеството на акта по чл.9 ал.3 от ЗП. С него се осъществява задължението на Кмета да управлява местните пътища, включително чрез въвеждане на временни забрани и даване на разрешения.

Мотивиран от изложеното и на основание чл. 172 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора

РЕШИ

ОТМЕНЯ Заповед №2797/31.10.2008г. на Кмета на Община Стара Загора, с която е въведена временна забрана за движение на товарни автомобили над седем тона по централната улица на село Змейово, община Стара Загора.

Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.

 

Административен съдия: