Р Е Ш Е Н И Е  113

 

      гр.Стара Загора 20.03.2009 год.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Старозагорският административен съд   в публичното  заседание                                       на         седемнадесети март

през      две хиляди и девета година в състав:

 

Председател: Б.Т.

 

                                                                       Членове:           

при секретаря    С.Х.

и в присъствието на  прокурора                                        ,                                                        като разгледа докладваното от  Б.Т.   адм.дело  № 710  по описа  за 2008 год, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

Производството е с правно основание чл.215, ал.1 от Закона за устройство на територията/ЗУТ/ във вр. с чл.145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс/АПК/.

Оспорена е заповед № ДК-О2-0З-20/06.11.2008г. на Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол /PДHCК/ - Стара Загора, с която е разпоредено да бъде премахнат незаконен строеж: "Обект за търговия с авточасти-два навеса" с извършител В.Д.В..

В жалбата на В. се съдържат оплаквания, че издадената заповед е незаконосъобразна като издадена при липса на основни реквизити и в противоречие с материалния закон.- не са посочени ЕГН и адрес на лицето, срещу което е издаден административния акт, а посоченият обект не представлява  “строеж” по смисъла на ЗУТ. Моли заповедта да бъде отменена и да й бъдат присъдени направени разноски.

В съдебно заседание чрез пълномощника си адв.Златанов поддържа жалбата.

Ответникът чрез процесуалния си представител оспорва жалбата като  неоснователна и моли да бъде отхвърлена.

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и извърши проверка на законосъобразността на обжалвания административен акт, съгласно разпоредбата на чл.146 от АПК, намира за установено  следното:

С оспорената заповед № ДК-О2-0З-20/06.11.2008г. на Началника на PДHCК - Стара Загора на основание чл.225, ал.1 във връзка с чл.222, ал.1, т.10 от ЗУТ е разпоредено да бъде премахнат незаконен строеж: "Обект за търговия с авточасти-два навеса", извършен без необходимите строителни книжа от В.Д.В. ***, намиращ се в землището на с.Овощник общ.Казанлък. Същото лице е собственик на цитирания ПИ, видно от нотариален акт № 127, т.І, дело № 111/ 2005г на Нотариус рег.№ 443.

Административният орган приема въз основа на съставения констативен акт № 52/ 16.10.2008г, че незаконният строеж представлява два навеса – метална конструкция, без оградни зидове, покрити с ламарина. Единият навес е с двускатен покрив, метални тръби за колони и леки ферми върху тях, разположени през 3м /11 полета/ и е с размери 33/ 4.7м и височина 2.5 до 3.5м. Другият навес е с едноскатен покрив, метални колони и греди през 3м /9 полета/, 27/ 6м и височина 4м. Строителството е изпълнено без одобрен проект, без разрешение за строеж в периода м.юли 2008г до датата на проверката.

От заключението на назначената по делото съдебно-техническа експертиза, се установява, че носещите колони на конструкцията на двата навеса са заготвени от подръчни метални тръби втора употреба с различен диаметър и са монтирани непосредствено върху прилежащия терен / без фундамент или ивична бетонова настилка/. В металната конструкция няма железобетонни елементи. Навесите са открити от четирите страни, без оградни и преградни стени. Покрити са с ламарина, закрепена с болтове. Демонтирането и на двата навеса е възможно.

От приложените по административната преписка доказателства се установява, че е започнала процедура по изработване на ПУП-ПЗ за имот № 123229 в м.”Каракос”,  находяща се в землището на с.Овощник общ.Казанлък. Във връзка със заявление вх.№ 194-В-62-1/ 30.09.2005г от В.Д.В. *** е издал разрешение изх.№ 148/ 31.10.2005г за изработване на ПУП-ПЗ. Утвърдена е площадка/трасе/ за проектиране на обекти с решение № 8/ 11.10.2007г. С молба вх.№ 194-В-62-1/ 21.08.2008г жалбоподателката е поискала разглеждане на проекта й от ОЕСУТ. По делото не е представена заповед за одобряване на ПУП-ПЗ за процесния имот.

Така установената фактическа обстановка мотивира следните превни изводи:

Жалбата е подадена в законоустановения срок от лице с правен интерес, поради което е допустима. Разгледана по същество, се явява основателна.

Оспореният административен акт е издаден от компетентен орган с оглед приложената заповед № РД-13-182/ 29.05.2007г на Началника на ДНСК за делегиране на правомощия на Началниците на РДНСК, в предписаната от закона писмена форма. Не са допуснати съществени процесуални нарушения на чл.59, ал.1 от АПК при постановяването му. Липсата на ЕГН и адрес на извършителя на незаконното строителство не опорочава заповедта в смисъл, че не е довела до ограничаване правото на защита на жалбоподателката. Тя е участвала активно в административното производство, ориентирала се е в разпоредителната част на акта и го е обжалвала в срок, с което правата й са напълно гарантирани.

Заповедта, предмет на съдебен контрол, обаче е постановена в нарушение на материалния закон.

Процесният обект "Два навеса за търговия с авточасти" не представлява строеж по смисъла на § 5, т. 38 ЗУТ. Видно от описанието на обекта в констативния акт и в заключението на съдебно-техническата експертиза, компетентно и безпристрастно изготвено и неоспорено от страните, обектът е с характер на такъв по чл. 56 ЗУТ. Представлява метални конструкции от подръчни метални тръби, върху които е монтирана покривна конструкция от ламарина. Носещите колони на конструкциите са монтирани директно върху терена, като в постройките няма преградни стени и елементи от железобетон и същите подлежат на демонтаж по обратния ред на монтажа. От вида на обектите и конструкцията им следва, че се касае за преместваеми обекти, поради което за тях са неприложими разпоредбите на чл. 225, ал. 1 и чл. 222, т. 10 ЗУТ.

Режимът на преместваемите обекти е уреден в чл. 56 ЗУТ и Наредба на общинския съвет, с която е установен реда за поставянето на преместваемите обекти, техния статут и реда за премахването им, който не е идентичен с този за премахване на незаконен строеж, както по основания, така и по компетентност. За изграждане на преместваем обект не се издава разрешение за строеж, а само разрешение за поставяне въз основа на схема, одобрена от главния архитект на общината. Премахването им е изчерпателно уредено в чл.57а от ЗУТ като предпоставки и процедура. От нормата е видно, че правомощията в този аспект са предоставени на кметовете на общини.

Обстоятелството, изтъкнато от ответника, че обектът е със значителна площ не е достатъчно да го квалифицира като строеж по смисъла на § 5, т. 38 ЗУТ, тъй като конструкцията, фундамента и начина на закрепване сочат категорично на обект по чл. 56 ЗУТ.  В този смисъл е и Решение № 5108 от 7.05.2008 г. на ВАС по адм. д. № 1747/2008 г., II о.

По тези съображения съдът счита, че не са налице правните основания на посочените в заповедта чл.225, ал.1 във връзка с чл.222, ал.1, т.10 от ЗУТ за издаване на заповедта и тя следва да бъде отменена.

При този изход на делото на жалбоподателката В. следва да бъдат присъдени направените по делото разноски за държавна такса, адвокатско възнаграждение и експертиза в размер на 380лв.

Водим от гореизложеното и на основание чл.172, ал.2, предл.2 от АПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА по жалба от В.Д.В. ЕГН ********** *** ЗАПОВЕД № ДК-О2-0З-20/06.11.2008г. на Началника на PДHCК - Стара Загора на основание чл.225, ал.1 във връзка с чл.222, ал.1, т.10 от ЗУТ е разпоредено да бъде премахнат незаконен строеж: "Обект за търговия с авточасти-два навеса", извършен без необходимите строителни книжа от В.Д.В. ***, намиращ се в землището на с.Овощник общ.Казанлък.

ОСЪЖДА РДНСК Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на В.Д.В. сумата 380 /триста и осемдесет/ лв, представляваща направени по делото разноски.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.

 

 

                           АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: