Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е    96

 

    гр.Стара Загора

    09.04.2009 год.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Старозагорският административен съд, в открито заседание                                       на  девети април през две хиляди и девета година, в състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Р.Р.

 

                                                                   

при секретаря З.Д.,                                                      

като разгледа докладваното от  съдия Р.Р.   АД    729 по описа  за 2009 год, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

Производството е с правно основание чл.215, ал.1 от Закона за устройство на територията/ЗУТ/ във вр. с чл.145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс/АПК/.

Образувано е по оспорване направено от Ж.Д.Л. против Заповед № 2685/20.10.2008 г. на кмета на Община Стара Загора. Твърди се, че същата е незаконосъобразна, постановена в нарушение на материалния закон и в несъответствие с целта на закона. Твърди, че е съсобственик на ПИ № 049008, находящ се в местността „Телки тепе” в землището на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, с площ от 5,5 дка, представляващ нива пета категория. Този имот бил съседен на имот № 049007, предмет на процесната заповед. Счита, че издадената заповед, с която се утвърждава ПУП – план за застрояване за процесния имот, нарушава разпоредбите на чл. 60 от ЗУТ, тъй като не е предвидена и не е оставена свободна площ в процесния имот за проектиране на улица. Вместо това е предвидено максимално допустимото петно за застрояване на имота с отстояние на по три метра от съседните имоти. Счита, че е било задължително да се предвиди в ПУП на имота проектиране на бъдеща улица, тъй като имотът, който е нейна собственост няма самостоятелен излаз на улица, за да се достигне до обслужващия вход трябва да се премине през процесния имот. На следващо място възразява, че не е съгласна с промяната на предназначението на процесния имот от земеделски в такъв за жилищно строителство. Моли за отмяна на процесната заповед.

В съдебно заседание жалбоподателката не се явява и не се представлява.

Ответникът Кмет на Община Ст.Загора, редовно призован, не се явява и не се представлява.

Конституираните заинтересовани страни не се явяват и не се представляват.

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и извърши проверка на законосъобразността на обжалвания административен акт, съгласно разпоредбата на чл.146 от АПК, намира за установено  следното:

 Предмет на оспорването е заповед № 2685/20.10.2008 г. на Кмета на Община Ст.Загора, с която на основание чл.129, ал.2; чл.12, ал.2; чл.59, ал.1; чл.60; чл.108, ал.2; чл.110, ал.1, т.3; чл.124, ал.3; чл.23, ал.1, т.1; чл.24; чл.25; чл.29, т.1; чл.31, ал.1, т.1 и т.2; чл.32, ал.1 от ЗУТ; чл.4, ал.6, ал.7, т.1, ал.8; чл.5, ал.3; чл.16, т.1; чл.19, ал.1; чл.45, ал.1 и ал.4; чл.46,ал.1; чл.47; чл.72, ал.1, т.1; чл.74 и чл.79 от Наредба № 7 за ПНУОВТУЗ; Разрешение № Ип-И-124 от 29.02.2008год. за възлагане изработване на подробен устройствен план - ПЗ; Заявление вх.№ Сп-288 от 06.06.2008 год. за съгласуване на ПУП-ПЗ; Протокол № 20 от 11.06.2008 год. на ЕСУТ при Община Стара Загора /разглеждане на проект/; Констативен акт от 05.08.2008год.; Протокол № 28 от 06.08.2008 год. на ЕСУТ /приемане на проект/; Решение №8, т.17 от 24.07.2008г. на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ и Заповед № 1548 от 11.06.2008 год. на Кмета на общината, е одобрено изменение на подробен устройствен план - плана за застрояване на ПИ №049007, местност “Телки тепе”, землище на с.Малка Верея, община Ст.Загора, като се установява устройствена зона-Жм, жилищна с малка височина /до 10 метра/, свободно основно застрояване.

По допустимостта на жалбите:

Жалбата е процесуално допустима за разглеждане по реда на съдебното административно обжалване. Оспорващия е от кръга на лицата по чл. 131, ал.2, т.4 от ЗУТ- той е собственик на ПИ №049008, съседен на процесния ПИ№049007, чието предназначение се променя с оспорената заповед. Жалбата до съда е подадена в законоустановения срок.

По основателността на оспорването:

Жалбата е неоснователна.

След като е сезиран с жалба, при служебния и цялостен съдебен контрол върху законосъобразността на обжалвания индивидуален административен акт, съдът проверява както за инвокираните от жалбоподателя пороци, така и за наличието на незаявени от него основания за отмяна. Установи се, че атакуваният акт е издаден от компетентен административен орган, в рамките на дискреционната му власт, в съответната писмена форма и се основава на чл.129, ал.2 от ЗУТ.

В съдържанието на заповедта са изброени всички законови основания, на които почива нейното издаване, като фактическите основания се съдържат описани, чрез посочване на документите от административната преписка, с които се установяват конкретните обстоятелства по случая и въз основа на които е издадена тя -Разрешение № Ип-И-124 от 29.02.2008год. за възлагане изработване на подробен устройствен план - ПЗ; Заявление вх.№ Сп-288 от 06.06.2008 год. за съгласуване на ПУП-ПЗ; Протокол № 20 от 11.06.2008 год. на ЕСУТ при Община Стара Загора /разглеждане на проект/; Констативен акт от 05.08.2008год.; Протокол № 28 от 06.08.2008 год. на ЕСУТ /приемане на проект/; Решение №8, т.17 от 24.07.2008г. на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ и Заповед № 1548 от 11.06.2008 год. на Кмета на общината. Така описани изчерпателно тези фактически обстоятелства обосновават издаването на оспорената заповед и са отнесени правилно към съответните законови основания. Те като доказателства са приложени по адм.преписка по издаване на оспорената заповед и в пълна степен следват процедурата по ЗУТ за издаване на заповед за одобряване на ПУП-ПЗ за процесния имот.

При определяне ограничителната линия на терена предназначен за основно застрояване в процесния имот са спазени изискванията на чл.47 от Наредба № 7 за ПНУОВТУЗ във вр. с чл.35, ал.2 вр. с чл.31, ал.1 от ЗУТ – отстоянието до страничните граници е 3 метра, а до границата към дъното на имота е 5 метра.

Неоснователното е възражението за нарушение изискването на чл.60 от ЗУТ, че с процесния ПУП-ПЗ, не е предвидена свободна площ в имота за проектиране на улица. Тази норма, предвижда разположението на строежите в случаите по чл. 58 и 59, да се определя с оглед на бъдещо урегулиране, като се оставя свободна площ за изграждане на нови или за разширяване на съществуващите улици. В случая, с процесната заповед се одобрява план за застрояване на имота, като се определя плътността, интензивността, характера и начина на застрояването, както и ограничителната линия на терена за основното застрояване. В нея не се съдържа предвиждане за разположението на строежите в ограничителната линия на терена за основното застрояване. Това разположение на сградите може да се предвиди и следва задължително да се съобрази с нормата на чл.60 от ЗУТ при съгласуването и одобряването на съответен инвестиционен проект и при издаването на разрешение на строеж.

Актът е законосъобразен, тъй като за това е достатъчно наличието на материалноправните предпоставки, визирани в правната норма, както и липсата на допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила при издаване му. Такива не се установиха - заповедта е постановена при изложени фактически и правни мотиви. Налице са и всички, визирани в хипотезиса на правната норма, предпоставки.

Предвид изложеното, съдът намира, че обжалваният акт не страда от пороци, водещи до неговата отмяна или нищожност, поради което жалбата, като неоснователна, следва да се отхвърли.

Ето защо и на осн. чл.172, ал.2 от АПК, съдът

 

 

Р        Е        Ш        И     :

 

 

 ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛНО оспорването на Ж.Д.Л.,***, против Заповед № 2685/20.10.2008 г. на кмета на Община Стара Загора, с която на осн. чл.129, ал.2; чл.12, ал.2; чл.59, ал.1; чл.60; чл.108, ал.2; чл.110, ал.1, т.3; чл.124, ал.3; чл.23, ал.1, т.1; чл.24; чл.25; чл.29, т.1; чл.31, ал.1, т.1 и т.2; чл.32, ал.1 от ЗУТ; чл.4, ал.6, ал.7, т.1, ал.8; чл.5, ал.3; чл.16, т.1; чл.19, ал.1; чл.45, ал.1 и ал.4; чл.46,ал.1; чл.47; чл.72, ал.1, т.1; чл.74 и чл.79 от Наредба № 7 за ПНУОВТУЗ; Разрешение № Ип-И-124 от 29.02.2008год. за възлагане изработване на подробен устройствен план - ПЗ; Заявление вх.№ Сп-288 от 06.06.2008 год. за съгласуване на ПУП-ПЗ; Протокол № 20 от 11.06.2008 год. на ЕСУТ при Община Стара Загора /разглеждане на проект/; Констативен акт от 05.08.2008год.; Протокол № 28 от 06.08.2008 год. на ЕСУТ /приемане на проект/; Решение №8, т.17 от 24.07.2008г. на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ и Заповед № 1548 от 11.06.2008 год. на Кмета на общината, е одобрено изменение на подробен устройствен план - плана за застрояване на ПИ №049007, местност “Телки тепе”, землище на с.Малка Верея, община Ст.Загора, като се установява устройствена зона-Жм, жилищна с малка височина /до 10 метра/, свободно основно застрояване.

 

Решението на осн. чл.132, ал.1, т.3 от ЗУТ,  не подлежи на касационно обжалване.

 

 

 

                                      АДМИНИСТРАТИВЕН   СЪДИЯ: