Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

  

     

  115   23.03.2009г.      град Стара Загора

 

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

 

            Старозагорският административен съд, ІV състав, в публично съдебно заседание на осемнадесети март две хиляди и девета година, в състав:

 

                                                                      

                                                                                              СЪДИЯ: Г.Д.

       

при секретар   А.А.                                                                         

и с участието на прокурора                                                                                              като разгледа  докладваното от съдия Г.Д. административно дело № 733 по описа за 2008г.,  за да се произнесе, съобрази следното:                                                       

           

            Производството е по реда на чл. 145 и сл. Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл. 215, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, във вр. с чл.210, ал.3 от ЗУТ.

Образувано е по жалба на М.Г.В. и Т.И.К.,*** Загора, против Протокол № 77/ 13.10.2008г. на Комисията по чл.210 от ЗУТ при Община Стара Загора. В жалбата са релевирани доводи за незаконосъобразност на обжалвания протокол, поради допуснати съществени нарушения в процедурата по издаването му, регламентирана в чл.193, ал.1-3 от ЗУТ, а от друга страна се оспорва и определената цена на правото на прокарване, негов предмет. В съдебно заседание жалбоподателките, чрез пълномощника си по делото, заявяват, че подържат жалбата си само в частта й, с която се оспорва размера на определената оценка от Комисията по чл.210 от ЗУТ. Направено е искане обжалваният административен акт да бъде изменен в частта за определената пазарна оценка на правото на прокарване.   

             

            Ответникът по жалбата -  Кмет на община Стара Загора чрез процесуалния си представител по делото, оспорва жалбата като неоснователна и моли същата да бъде отхвърлена.

 

            Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с направените в жалбата оплаквания, доводите и становищата на страните и като извърши проверка на законосъобразността на оспорения административен акт на основание чл. 168, ал.1 във връзка с чл.146 от АПК, намира за установено следното:

 

Жалбата е подадена от заинтересовани лица, адресати на акта по чл. 210, ал. 3 ЗУТ, в законоустановения срок и се явява допустима, разгледана по същество, същата се явява и основателна.

Въз основа на съвкупната преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна по административно-правния спор:

С обжалвания протокол № 77 от 13.10.2008 г. комисията по чл. 210 от ЗУТ, назначена със заповед № 1550/ 11.06.2008г. на Кмета на община Стара Загора, на основание чл. 210, ал.1 във вр. с чл. 193, ал. 3 ЗУТ, е определила пазарна оценка за право на прокарване в размер на 4210,00 лв. Видно от мотивите на протокола, оценката касае обезщетяване по пазарни цени за правото да се прокарат съоръжения на техническата инфраструктура – гравитачен колектор ф 500 HDPE през поземлен имот /ПИ/ 139029, местност „Летището”, землище на гр.Стара Загора, с дължина 72 м. и площ на сервитутната зона 430 кв.м. По делото е представена административната преписка по издаването на обжалвания протокол, от която е видно, че комисията, изготвила протокола, е в състав, определен от Кмета на община Стара Загора. Представена е експертна оценка за определяне на пазарната стойност на правото на прокарване през имота на жалбоподателя, изготвена от лицензиран оценител – Юлий Кайряков”. Тази оценка в размер на 4210,00лв. е възприета и от комисията по обжалвания протокол. Лицензираният оценител е извършил оценката въз основа на възлагателно писмо с изх.№ ТП-И-1571/ 23.09.2008г. от Кмета на община Стара Загора. От приложения по делото нотариален акт № 91, том ІІ, рег.№ 5164, нот.д.№ 512 от 01.11.2007г. се установява, че жалбоподателките са собственици на служещия имот – ПИ № 139029, представляващ нива с площ 20,387 дка.

Във връзка с оспорването на размера на определената от Комисията по чл.210 от ЗУТ пазарна оценка на правото на прокарване по делото са назначени две съдебно-технически експертизи. Съгласно заключението на първоначалната СТЕ, изпълнена от вещо лице Евгения Панова, пазарната цена на правото на прокарване през ПИ № 139029 в местност „Летището”, землище гр.Стара Загора, е определена на 7708,00 лв. Заключението на вещото лице е оспорено и от двете страни по делото, в резултат на което по делото е назначена повторна СТЕ. Видно от заключението на повторната експертиза, изпълнена от в.л. инж.Г.И., пазарната цена на правото на прокарване, предмет на протокола на комисията по чл.210 ЗУТ възлиза на 8501,00лв. Съдът възприема това заключение, като мотивирано и компетентно изготвено въз основа на направени проучвания и констатации, подробно описани в него, същото не е оспорено от страните по делото.

При така установената по делото фактическа обстановка съдът намира, че оспореният административен акт е издаден от компетентния по см. на чл.210, ал.1 от ЗУТ орган – комисия, назначена със Заповед № 1550/ 11.06.2008г. на Кмета на община Стара Загора;  в предвидената от закона писмена форма и съдържа изискуемите по чл.59, ал.2 от АПК реквизити. Оспорената заповед е постановена при наличие на нормативно регламентираните материалноправни предпоставки. Процесният протокол на  комисията по чл.210 от ЗУТ е издаден в процедура по чл.193 от ЗУТ, открита във връзка с прокарване на съоржения на техническата инфрастуктура – „Гравитачен колектор ф 500 HDPE от кв.”Кольо Ганчев” до КПСт”Кольо Ганчев”,  землище Стара Загора”, като трасето на гравитачния колектор засяга площ от 430 кв.м., при дължина 72 м. от ПИ № 139029 в местност „Летището”, землище гр.Стара Загора,собственост на жалбоподателките.  Съгласно разпоредбата на чл. 193, ал. 8 ЗУТ, цената на учреденото право следва да се определи по реда на чл. 210 от с. з. и да се заплати преди издаване на заповедта по ал. 3. С обжалвания протокол Комисията е определила, че цената на правото на прокарване през имота на жалбоподателките на гравитационния  колектор с дължина 72 м, върху площ от 430 кв. м възлиза на сума в размер на 4210,00 лв., като този размер е приет на база експертна оценка, дадена от лицензиран оценител.

По своята правна същност правото да се прокарат съоръжения на техническата инфраструктура в имоти – частна собственост на физически и юридически лица, по реда и при условията на чл.193, ал.3 от ЗУТ, представлява едно принудително ограничаване на правото на собственост на жалбоподателите чрез учредяване в полза на общината на публично сервитутно право с административен акт. Характерна особеност на учредяването на сервитут по административен ред е, че то винаги се извършва по възмезден начин. Установи се обаче по делото, че определената от комисията цена не съответства на изискването на закона, съгласно който обезщетяването следва да бъде извършено по пазарна такава - чл. 210, ал. 1 ЗУТ. От представената административна преписка по издаването на оспорения акт е видно, че стойността на дължимото се за учредяване на сервитута в имота на собственика  парично обезщетение, е определена въз основа на оценка на лицензиран оценител - ЕТ „Юкон – Юлий Кайряков”гр. Стара Загора. Съдът намира, че изготвената за нуждите на производството по учредяване на право на прокарване оценка е необоснована и непълна. Оценяването, извършено от лицензирания оценител е направено въз основа на метода на пазарните сравнения, без обаче да са посочени изрично кои конкретни реално сключени сделки са приети като пазарни аналози за определяне на „справедлива пазарна стойност”. По този начин не може да бъде извършена проверка дали при изготвянето на оценката е спазено изискването на чл. 210, ал.1 от ЗУТ т.е дали и доколко приетите за аналогови сделки имат за предмет имоти с подобни характеристики и находящи се в близост до отчуждавания имот /респ. в същата устройствена и ценова зона на местност “ Летище”, землище  гр. Стара Загора.

Съдът кредитира изцяло заключението на повторната съдебно-техническа експертиза, неоспорено от страните по делото, като компетентно, обосновано, изготвено въз основа на обстойно преценен материал за реално извършени сделки на съпоставими имоти. Вещото лице е съобразило ограниченията на ползването на обременения имот, срока на наложеното ограничение и частта на служещия имот, който попада в границите на сервитута. Въз основа на приетите от експерта критерии /1. отстъпеното право на строеж, определено чрез реализирани пазарни цени на аналогови имоти -с изрично посочване на приетите реални аналогови цени; и 2. дисконтирания поток от безръстови годишни наемни стойности от земята за срок от 40 години/ като база за определянето на пазарната цена на процесното право на преминаване, заключението на вещото лице е, че действителната пазарна цена на правото на прокарване през имота на жалбоподателките възлиза на 8501,00лв. Съдът не разполага със специални знания в тази област, което налага назначаването на експертизи за изясняване на спорни въпроси. По тази причина не може да игнорира посочената и поддържана от вещото лице стойност, още повече че същата е подробно и детайлно аргументирана. Ето защо съдът приема, че пазарната цена по см. на чл.210, ал.1 от ЗУТ на правото на прокарване на гравитачен колектор ф 500 HDPE през имота на жалбоподателките - ПИ 139029, местност „Летището”, землище гр.Стара Загора, с дължина на трасето 72м. и площ 430 кв.м., е в размер на действителната пазарна цена съгласно заключението на повторната съдебно – техническа експертиза – 8501,00лв. /19,77лв. на кв.м./.

По изложените съображения съдът намира, че оспореният протокол № 77/ 13.10.2008г. на комисията по чл. 210 от ЗУТ при Община Стара Загора се явява незаконосъобразен в частта му, с която е определена пазарна оценка в размер на 4210,00 лв., което налага изменението му и решаване на спора по същество, съгласно чл. 172, ал. 2 и чл. 173, ал. 1 АПК, като се определи за заплащане действителната пазарна цена на правото на прокарване в размер на 8501,00 лв.

С оглед изхода на делото искането на пълномощника на жалбоподателя за присъждане на направените по делото разноски следва да бъде уважено, като община Стара Загора бъде осъдена да заплати сумата от 480 /четиристотин и осемдесет/ лева, от които 10 /десет/ лева платена държавна такса,  270 /двеста и седемдесет/ лева внесено възнаграждение за вещо лице и 200 /двеста/ лева възнаграждение за един адвокат, уговорено и заплатено съгласно договор за правна защита и съдействие № 007704/2009г. 

            Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение трето от АПК, Старозагорският административен съд,  

 

 

                                               Р     Е     Ш     И     :

 

ИЗМЕНЯ протокол № 77/ 13.10.2008г. на Комисията по чл. 210 от ЗУТ, назначена със заповед № 1550/11.06.2008г. на Кмета на Община Стара Загора в частта му, с която на основание чл. 210, ал.1 във вр. чл. 193, ал. 3 от ЗУТ, е определена пазарна оценка за право на прокарване на гравитачен колектор ф 500  HDPE, с дължина 72м. и площ на сервитутната зона 430 кв.м., през ПИ 139029, местност „Летището”, землище гр.Стара Загора, собственост на М.Г.В. и Т.И.К., като УВЕЛИЧАВА пазарната оценка за право на прокарване от 4210,00  /четири хиляди двеста и десет/ лв. на  8501,00 /осем хиляди петстотин и един/ лв.

 

ОСЪЖДА  ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати на  М.Г.В. и Т.И.К.,*** Загора, сумата от 480 /четиристотин и осемдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателките по делото разноски.                                                                

 

         Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                       

 

СЪДИЯ: