Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

  7  27.01.2009г.   град Стара Загора

 

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

 

Старозагорският административен съд, ІV състав, в публично съдебно заседание на  четиринадесети януари две хиляди и девета година, в състав:

 

                                                                            СЪДИЯ: Г.Д.

       

при секретар   А.А.   

и с участието на прокурора                                                                

като разгледа докладваното от съдия Г.Д. административно дело № 738 по описа за 2008г.                                                       

 

 

Производството е по реда на чл. 145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

Образувано е по  жалба на “Автобусни превози”ООД гр.Стара Загора, представлявано от управителя Светослав Желев Маринов, чрез пълномощника адв.Е.М. ***, против Заповед № 860 от 20.11.2008г. на Зам.областния управител на област Стара Загора, с която е отменена заповед № 2628/ 14.10.2008г. на Кмета на община Стара Загора за откриване конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми. В жалбите са релевирани две основни групи доводи за незаконосъобразност на оспорената заповед. От една страна се твърди, че горестоящия административен орган – Зам.областен управител на област Стара Загора се е произнесъл по процесуално недопустима жалба, подадена при липса на правен интерес и годен за обжалване административен акт. Изложени са и подробни съображения, обосноваващи твърдяната материална незаконосъобразност на обжалваната заповед. Иска се заповед № 860/ 20.11.2008г. на Зам.областен управител на област Стара Загора да бъде отменена.  В съдебно заседание жалбоподателите, чрез пълномощниците си по делото поддържат подадените жалби по съображенията, изложени в тях.

Ответникът по жалбата - Областен управител на област Стара Загора не се явява и не се представлява в съдебно заседание.

Ответникът по жалбата – Консорциум “Августа Траяна”гр.Раднево /конституиран като страна в съдебното производство, в качеството му на участник в административното производство по постановяване на обжалвания акт/, чрез пълномощника си адв.Г. оспорва подадените жалби, като моли същите да бъдат отхвърлени.

Въз основа на съвкупната преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна по административно-правния спор:

            С Решение № 1010 по Протокол № 55 от проведено на 13.09.2007г. заседание на Общински съвет – Стара Загора, на основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл.17, чл.19, ал.1 и ал.2, чл.24 и чл.26 от Наредба №2/ 15.03.2002г. на МТС, е прието да се обяви и проведе конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусните линии от Общинската, Областната и Републиканската транспортна схеми – квота на община Стара Загора. С решението са определени обособените позиции – линии и маршрути за възлагане с конкурс; квалификационните изисквания и условията за участие на кандидатите; изискванията за качество по отношение изпълнението на превозите; критериите за оценка на предложенията и начина за класиране на кандидатите, като е определен и съставът на комисията по провеждане на конкурса и оценка на постъпилите предложения /като общ брой и брой членове – представители на общинска администрация, Общински съвет, Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, „Пътна полиция – КАТ”, ТД на НАП и браншовите организации в областта на автомобилния транспорт/. Въз основа на решението на Общински съвет – Стара Загора и на основание чл.17, ал.2 и ал.4 от Наредба № 2/ 15.03.2002г. на МТС, със Заповед № 2423/ 07.11.2007г., ВрИД Кмет на община Стара Загора /избран с Решение № 1056 по Протокол № 56 от заседание на ОбС – Стара Загора от 18.10.2007г./ и в изпълнение на делегираните му функции по провеждането на конкурса, е открил конкурс за възлагане на превоз на пътници по автобусни линии от Общинската, Областната и Републиканската транспортна схеми. Със заповедта са определени предмета и условията на конкурса, изискванията към кандидатите, крайния срок за подаване на предложенията, датата и мястото на отваряне на офертите и др. По жалба на ЕТ “БИВИЕМ - БАНКО ИВАНОВ” против Заповед №  2423/ 07.11.2007г. ВрИД Кмет на община Стара Загора, е образувано административно дело № 548/ 2007г. по описа на Административен съд – Стара Загора. С оглед направено изрично оттегляне на оспорения административен акт от Кмета на община Стара Загора, с влязло в сила определение № 11 от 14.01.2008г. производството по делото е прекратено на основание чл.159, т.3 във вр. с чл.156, ал.1 във вр. с чл. 184 от АПК. С Решение № 32 по Протокол № 5 от заседание на Общински съвет – Стара Загора, проведено на 31.01.2008г., са избрани 15 общински съветници, от които Председателският съвет да определи 5 члена, които да участват в комисията по провеждане на конкурса за възлагане на превоз на пътници по линиите от Общинската, Областната и Републиканската транспортна схеми. Със Заповед № 357 / 20.02.2008г. на Кмета на община Стара Загора, издадена на основание чл.44, ал.2 във вр. с ал.1, т.7 от ЗМСМА, чл.17, ал.2 и ал.4 от Наредба № 2/ 15.03.2002г. на МТС, в изпълнение на Решение № 1010 по Протокол № 55 от заседание на ОбС – Стара Загора от 13.09.2007г. и във връзка с чл.156, ал.3 от АПК и Решение № 32 на ОбС – Стара Загора от 31.01.2008г., повторно е открит конкурс за възлагане превоз на пътници по автобусни линии от Общинската, Областната и Републиканската транспортна схеми.  Посочената заповед е отменена като незаконосъобразна с Решение № 22 от 23.06.2008г., постановено по адм.дело № 178/ 2008г. по описа на Старозагорски административен съд. На 24.04.2008г. Общински съвет – Стара Загора е взел Решение № 152, протокол № 10 от същата дата, с което е прекратен конкурса за възлагане на обществен превоз на пътници по линиите на Общинската, Областната и Републиканската транспортни схеми, открит с решение № 1010 по протокол № 55 / 13.09.2007г. на Общински съвет-Стара Загора. Решението на общинския съвет е било оспорено по съдебен ред от “Автобусни превози”ООД гр.Стара Загора и с Решение № 35 от 21.07.2008г. постановено по адм.дело № 325/ 2008г. на Административен съд Стара Загора, е отменено като незаконосъобразно. Със Заповед № 2628/ 14.10.2008г. Кметът на община Стара Загора отново е открил конкурса за възлагане обществен превоз на  пътници по автобусни линии от Общинската, Областната и Републиканската транспортни схеми. Като правно основание за издаване на заповедта са посочени разпоредбите на чл.44, ал.2 във вр.с ал.1, т.7 от ЗМСМА и чл.17, ал.4 от Наредба № 2/ 15.03.2002г. на МТС. От фактическа страна е обоснована с изпълнение на Решение № 1010 на ОбС-Стара Загора, взето по протокол № 55 от 13.09.2007г., решение № 35/ 21.07.2008г. на СтАС по адм.д.№ 325/ 2008г. и решение № 22/ 23.06.2008. на СтАС по адм.д.№ 178/ 2008г.  

            С оспорената Заповед № 860/ 20.11.2008г. Зам.областният управител на област Стара Загора, по повод постъпила жалба с вх.№ 2004/ 22.10.2008г. от Желязко Василев Желязков, в качеството му на управител на Консорциум ”Августа Траяна”, чрез адв.Г.Г., е отменена като незаконосъобразна Заповед № 2628/ 14.10.2008г. на Кмета на община Стара Загора за откриване на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от Общинската, Областната и Републиканската транспортни схеми. Заповедта е издадена на основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията/ЗА/, чл.17, ал.4 от Наредба № 2/ 15.03.2002г. на МТС, чл.9, ал.2, чл.35, чл.36 и чл.97, ал.1 във вр. с чл.93, ал.4 от АПК.  Нормата на чл.32, ал.1 от ЗА регламентира общата компетентност на областния управител да издава заповеди в границите на предоставените му правомощия, като в конкретния случай, с посочването на чл.97, ал.1 от АПК сред правните основания за издаване на заповедта, съдът приема, че процесната заповед е постановена в административно производство по реда на Глава шеста от АПК, озаглавена “Оспорване на административните актове по административен ред”. Зам.областният управител по силата на делегирани му правомощия съгласно Заповед № 858/ 19.11.08г. на Областния управител на област Стара Загора, е действал в качеството си на по – горестоящ административен орган по см. на чл.93, ал.4 от АПК. Видно от мотивите на Заповед № 860/ 20.11.2008г. контролният административен орган е приел, че жалбата на Консорциум “Августа Траяна” е допустима, като подадена в законоустановения срок по чл.179, ал.1 от АПК и основателна. Направения извод за незаконосъобразност на оспорената заповед на кмета на община Стара Загора е обоснован с доводи за постановяването й в нарушение на чл.156, ал.3 от АПК. Конкретните съображения са, че доколкото не са налице нови обстоятелства след оттегляне на предходната заповед № 2423/ 07.11.2007г. за откриване на конкурс за възлагане на превоз на пътници по автобусни линии от транспортни схеми, оспореният административен акт е издаден при липса на нормативно установена предпоставка и в нарушение на законовата забрана, въведена с посочената норма. 

   При така установената по делото фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи:

Жалбите, като подадени от легитимирани лица и в срока по чл.149, ал.1 от АПК, са процесуално допустими.

Като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с направените в жалбите оплаквания, доводите и становищата на страните и като извърши цялостна проверка на законосъобразността на оспорения административен акт на основание чл. 168, ал.1 във връзка с чл.146 от АПК, съдът намира жалбите за основателни.

Обжалваният административен акт е издаден от компетентен орган след надлежна делегация на правомощия, в предвидената от закона писмена форма,  но е постановен в противоречие с материалния закон и при съществено нарушение на административнопроизводствените правила.

Производството по оспорване на административните актове по административен ред, регламентирано в разпоредбите на Глава шеста от АПК е диспозитивно и винаги е обусловено от волята на заинтерисованите лица да търси защита по този ред. Следователно предпоставка за възникване на  контролното производство пред горестоящия административен орган е наличието на редовно сезиране от легитимирано лице. В конкретния случай административното оспорване на Заповед № 2628/ 14.10.2008г. на Кмета на община Стара Загора за откриване на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от Общинската, Областната и Републиканската транспортни схеми е инициирано по жалба на Консорциум „Августа Траяна”. От представените и приети като доказателства по делото Договор за обединяване на търговци /консорциум/ от 06.12.2005г. и допълнително споразумение към него от 26.03.2008г., се установява, че този консорциум е създаден на основание чл.275 от ТЗ като обединение на дванадесет търговци / трима еднолични търговци и девет търговски дружества/ за извършване на следната съвместна дейности: 1. транспортни услуги и извършване на обществен превоз на пътници на територията на Република България, 2. участие в процедури по “ЗОП” за определяне на изпълнители по договори за превоз на пътници; 3. участие в конкурсни процедури по възлагане на обществен превоз на пътници от общинската, областната и републиканската транспортни схеми и др. /чл.2.3 от договора/. Съгласно чл.2.1 на договора, образуваният консорциум няма статут на юридическо лице и по аргумент от разпоредбата на чл.276 от ТЗ за него са приложими правилата на гражданското дружество, регламентирани в чл.357-364 от ЗЗД.  Съобразно тези правила гражданското дружество не е персонифицирано и с дружествения договор не се учредява нов правен субект. То не е юридическо лице, не е обособено като корпоративна структура с отделно имуществено единство и органи, а носител на правата и задълженията са самите съдружници. Във взаимоотношенията с третите лица, които са насочени към реализирането на общата стопанска дейност, участват отделните съдружници, а не самото дружество. Вътрешните отношения между съдружниците се уреждат с клаузите на договора за дружество, предвид на преобладаващите диспозитивни правни норми, регламентиращи тази материя, но винаги са насочени към постигане на общата стопанска цел. От друга страна, свободата за уреждане на отношенията е ограничена от императивните разпоредби, залегнали в правната уредба, за които задължително следва да има уговорки, съобразени със закона и съдружниците не могат да се отклоняват от установените от законодателя правила. При гражданското дружество сделките с третите лица се сключват от съдружниците, а не от дружеството и всичко, което е придобито за дружеството е обща собственост на съдружниците (чл. 359, ал. 1 ЗЗД).

В контекста на изложената правна характеристика на дружеството изводът, който се налага е, че Консорциум ”Августа Траяна” като неперсонифицирано обединение на търговци не  може да бъде страна в административния процес по смисъла на чл. 15, ал. 1 от АПК, тъй като не притежава признаците на организация по смисъла на § 1, т. 2 от ДР на АПК. За да участва в административния процес е нужно сдружението да притежава субективни права и задължения, което го прави правосубектно и тази правосубекност трябва да е публично правна. Поради това организациите, посочени в АПК като страни са тези сдружения, които по силата на закон могат да бъдат носители на публични субективни права и задължения и това е критерият за тяхното разграничаване. В случая създаденото обединение като неперсонифицирано дружество има само икономически цели и функции, за постигането на които е договорено и съвместното участие в процедури от вида на процесната. Валидни правни действия, обаче, против решенията на възложителя за откриване на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници   могат да извършват единствено правосубектните лица, участващи в сдружението. В този смисъл и по аргумент от разпоредбата на чл.2 от Наредба № 2/ 15.03.2002г. на МТС право на жалба против Заповед № 2628/ 14.10.2008г. на Кмета на община Стара Загора за откриване на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от Общинската, Областната и Републиканската транспортни схеми имат отделните участници в консорциума, в качеството си на физически и юридически лица, регистрирани като търговци, притежаващи валидни лицензи за извършване на превоз на пътници на територията на РБългария и Европейския съюз. Именно тези лица се явяват адресати на първоначалния акт на възложителя за откриване на конкурса и по отношение на тях е налице правен интерес и като заинтересовани лица, чиито права и законни интереси биха могли да бъдат засегнати от административния акт, са процесуално легитимирани да го оспорват. Следователно за консорциум “Августа Траяна” липсва и правен интерес от обжалване на заповедта за откриване на конкурса, доколкото с този административен акт не се засягат /нарушават или застрашават/ негови законно признати права и интереси.   

По тези съображения съдът намира, че жалбата на Консорциум “Августа Траяна” против Заповед № 2628/ 14.10.2008г. на Кмета на община Стара Загора е следвало да бъде оставена без разглеждане като подадена от неправосубектно лице и при липса на правен интерес от оспорването, а образуваното по нея контролно административно производство е следвало да бъде прекратено.

С оглед изложеното, оспорената Заповед № 860/ 20.11.2008г.на Зам.областния управител на област Стара Загора, с която е отменена като незаконосъобразна Заповед № 2628/ 14.10.2008г. на Кмета на община Стара Загора за откриване на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от Общинската, Областната и Републиканската транспортни схеми, се явява постановена в нарушение на закона и следва да бъде отменена.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение второ от АПК, Старозагорският административен съд 

 

Р     Е     Ш     И     :

 

ОТМЕНЯ  по жалби на “Автобусни превози”ООД гр.Стара Загора и Кмета на община Стара Загора, Заповед № 860/ 20.11.2008г. на Заместник областния управител на област Стара Загора, с която е отменена като незаконосъобразна Заповед № 2628/ 14.10.2008г. на Кмета на община Стара Загора за откриване на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от Общинската, Областната и Републиканската транспортни схеми, като незаконосъобразна.

 

Решението  подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

 

 

 

                                                                            СЪДИЯ: