Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

  

     

  193   09.06.2009г.      град Стара Загора

 

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

 

            Старозагорският административен съд, ІV състав, в публично съдебно заседание на двадесет и седми май две хиляди и девета година, в състав:

 

                                                                      

                                                                                              СЪДИЯ: Г.Д.

       

при секретар   А.А.                                                                         

и с участието на прокурора                                                                                              като разгледа  докладваното от съдия Г.Д. административно дело № 741 по описа за 2008г.,  за да се произнесе, съобрази следното:                                                       

           

            Производството е по реда на чл. 145 и сл. Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл. 215, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, във вр. с чл.210, ал.3 от ЗУТ.

Образувано е по жалба на С.Т.Л. *** Загора, против Протокол № 76/ 13.10.2008г. на Комисията по чл.210 от ЗУТ при Община Стара Загора. В жалбата са релевирани доводи за незаконосъобразност на обжалвания протокол, поради допуснати съществени нарушения в процедурата по издаването му, регламентирана в чл.193, ал.1-3 от ЗУТ, а от друга страна се оспорва и определената цена на правото на прокарване, негов предмет. В съдебно заседание жалбоподателките, чрез пълномощника си по делото, заявяват, че подържат жалбата си само в частта й, с която се оспорва размера на определената оценка от Комисията по чл.210 от ЗУТ. Направено е искане обжалваният административен акт да бъде изменен в частта за определената пазарна оценка на правото на прокарване.   

             

            Ответникът по жалбата -  Община Стара Загора, редовно и своевременно призован, не изпраща представител в съдебно заседание и не изразява становище по основателността на жалбата. 

 

            Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с направените в жалбата оплаквания, доводите и становищата на страните и като извърши проверка на законосъобразността на оспорения административен акт на основание чл. 168, ал.1 във връзка с чл.146 от АПК, намира за установено следното:

 

Жалбата е подадена от заинтересовано лице, адресат на акта по чл. 210, ал. 3 ЗУТ, в законоустановения срок и се явява допустима, разгледана по същество, същата се явява и основателна.

Въз основа на съвкупната преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна по административно-правния спор:

С обжалвания протокол № 76 от 13.10.2008 г. комисията по чл. 210 от ЗУТ, назначена със заповед № 1550/ 11.06.2008г. на Кмета на община Стара Загора, на основание чл. 210, ал.1 във вр. с чл. 193, ал. 3 ЗУТ, е определила пазарна оценка за право на прокарване в размер на 1240,00 лв. Видно от мотивите на протокола, оценката касае обезщетяване по пазарни цени за правото да се прокарат съоръжения на техническата инфраструктура – гравитачен колектор ф 500 HDPE през поземлен имот /ПИ/ 009826, местност „Маджерски път”, землище на гр.Стара Загора, с дължина 21 м. и площ на сервитутната зона 126 кв.м. По делото е представена административната преписка по издаването на обжалвания протокол, от която е видно, че комисията, изготвила протокола, е в състав, определен от Кмета на община Стара Загора. Представена е експертна оценка за определяне на пазарната стойност на правото на прокарване през имота на жалбоподателя, изготвена от лицензиран оценител – ЕТ”Ю-Ю. К.”. Тази оценка в размер на 1240,00лв. е възприета и от комисията по обжалвания протокол. Лицензираният оценител е извършил оценката въз основа на възлагателно писмо с изх.№ ТП-И-1571/ 23.09.2008г. от Кмета на община Стара Загора. От приложения по делото нотариален акт № 140, том ІV, рег.№ 3458, нот.д.№ 389 от 2002г. се установява, че жалбоподателката е собственик на служещия имот – ПИ № 09826, представляващ нива с площ  2.664 дка.

Във връзка с оспорването на размера на определената от Комисията по чл.210 от ЗУТ пазарна оценка на правото на прокарване по делото е назначена комплексна съдебно-техническа експертиза. Съгласно приетото като доказателство заключение на експертизата, пазарната стойност на процесното право на прокарване през ПИ № 009826 в м.”Маджерски път”, землище гр.Стара Загора, определена при използване на сравнителния метод – метод на пазарните сравнения /аналози/, възлиза на 3234,12лв. /25,67лв./кв.м./. При извършен оглед на място, вещите лица са установили, че в зоната на сервитута попадат млади трайни иглолистни и широколистни насаждения /65 броя иглолистни дървета: бяла ела – 2бр., туя – 62бр. и лъжекипарис – 1бр.  и 7 броя широколистни дървета: бреза – 1бр., чинар – 2бр., червен дъб – 1бр., каталпа – 2бр. и китайски михурник – 1бр./, които се засягат от учредяваното право на прокарване. Цената на тези подобрения, изчислена съгласно Наредба за базисните цени на трайните насаждения /обн.ДВ, бр.65 от 1991г./, възлиза на 1234 лв. Съдът възприема това заключение, като мотивирано и компетентно изготвено въз основа на направени проучвания и констатации, подробно описани в него, същото не е оспорено от страните по делото.

При така установената по делото фактическа обстановка съдът намира, че оспореният административен акт е издаден от компетентния по см. на чл.210, ал.1 от ЗУТ орган – комисия, назначена със Заповед № 1550/ 11.06.2008г. на Кмета на община Стара Загора;  в предвидената от закона писмена форма и съдържа изискуемите по чл.59, ал.2 от АПК реквизити. Оспорената заповед е постановена при наличие на нормативно регламентираните материалноправни предпоставки. Процесният протокол на  комисията по чл.210 от ЗУТ е издаден в процедура по чл.193 от ЗУТ, открита във връзка с прокарване на съоржения на техническата инфрастуктура – „Гравитачен колектор ф 500 HDPE от кв.”Кольо Ганчев” до КПСт”Кольо Ганчев”,  землище Стара Загора”, като трасето на гравитачния колектор засяга площ от 126 кв.м., при дължина 21 м. от ПИ № 009826 в местност „Маджерски път”, землище гр.Стара Загора, собственост на жалбоподателката.  Съгласно разпоредбата на чл. 193, ал. 8 ЗУТ, цената на учреденото право следва да се определи по реда на чл. 210 от с. з. и да се заплати преди издаване на заповедта по ал. 3. С обжалвания протокол Комисията е определила, че цената на правото на прокарване през имота на жалбоподателките на гравитационния  колектор с дължина 21 м, върху площ от 126 кв. м възлиза на сума в размер на 1240,00 лв., като този размер е приет на база експертна оценка, дадена от лицензиран оценител.

По своята правна същност правото да се прокарат съоръжения на техническата инфраструктура в имоти – частна собственост на физически и юридически лица, по реда и при условията на чл.193, ал.3 от ЗУТ, представлява едно принудително ограничаване на правото на собственост на жалбоподателите чрез учредяване в полза на общината на публично сервитутно право с административен акт. Характерна особеност на учредяването на сервитут по административен ред е, че то винаги се извършва по възмезден начин. Установи се обаче по делото, че определената от комисията цена не съответства на изискването на закона, съгласно който обезщетяването следва да бъде извършено по пазарна такава - чл. 210, ал. 1 ЗУТ. От представената административна преписка по издаването на оспорения акт е видно, че стойността на дължимото се за учредяване на сервитута в имота на собственика  парично обезщетение, е определена въз основа на оценка на лицензиран оценител - ЕТ „Ю. – Ю. К.”гр. Стара Загора. Съдът намира, че изготвената за нуждите на производството по учредяване на право на прокарване оценка е необоснована и непълна. Оценяването, извършено от лицензирания оценител е направено въз основа на метода на пазарните сравнения, без обаче да са посочени изрично кои конкретни реално сключени сделки са приети като пазарни аналози за определяне на „справедлива пазарна стойност”. По този начин не може да бъде извършена проверка дали при изготвянето на оценката е спазено изискването на чл. 210, ал.1 от ЗУТ т.е дали и доколко приетите за аналогови сделки имат за предмет имоти с подобни характеристики и находящи се в близост до отчуждавания имот /респ. в същата устройствена и ценова зона на местност “ Маджерски път”, землище  гр. Стара Загора. Най – същественият недостатък на тази оценка е обстоятелството, че при нейното изготвяне не са взети под внимание респ. не са оценени наличните в поземления имот подобрения – трайни насаждения /иглолистни и широколистни дървета/ и съответно за тях не е определено парично обезщетение. Ето защо тази експертна оценка не може да бъде възприета като такава за определяне на пазарната оценка съответно на цената на учредяваното право на прокарване през имота – собственост на жалбоподателката.

Съдът кредитира изцяло заключението на назначената комплексна съдебно-техническа експертиза, неоспорено от страните по делото, като компетентно, обосновано, изготвено въз основа на събран, обработен и обстойно преценен сравнителен материал за реално сключени на действителни цени сделки със съпоставими от гл.т. на местоположение и основни характеристики имоти. С подробни аргументи вещите лица са обосновали приетите критерии и параметри с изрично посочване на приетите аналогови цени като база за определянето на пазарната цена на правото на прокарване през процесния имот. Съобразявайки дължината на предвиденото за изграждане съоръжение /колектор/ и площта на имота, която ще бъде засегната /предвидената сервитутна зона/, заключението на вещите лица е, че действителната пазарна цена на правото на прокарване през имота на жалбоподателката е 3234,12 лв. Назначеното от съда вещо лице – агроном е определило броя, вида и цената на трайните насаждения, попадащи в сервитутната зона и следователно засегнати от учредяваното право на прокарване. Съдът намира за основателно искането на жалбоподателката в цената на дължимото обезщетение да бъде включена и стойността на засегнатите от учреденото сервитутно право трайни насаждения, оценени от вещите лица в размер на 1234,00лв. Доколкото посочените трайни насаждания представляват подобрения по см. на чл.72 от ЗС, довели до трайно обективно увеличаване стойността на поземления имот, същите подлежат на заплащане на жалбоподателката. В случая, съгласно заключението на експертизата, стойността на подобренията в процесния имот, които ще бъдат засегнати от учреденото право на прокарване, възлиза на 1234,00лв. Тази сума следва да бъде включена при определяне размера на паричното обезщетение.  

Ето защо съдът приема, че пазарната оценка по см. на чл.210, ал.1 от ЗУТ на правото на прокарване на гравитачен колектор ф 500 HDPE през имота на жалбоподателката - ПИ № 009826, местност „Маджерски път”, землище гр.Стара Загора, с дължина на трасето 21м. и площ 126 кв.м., е в размер на 4468,12 лв. включваща пазарната цена на правото на прокарване – 3234,12лв. и стойността на направените в имота подобрения - 1234лв., съгласно заключението на съдебно-техническата експертиза.

 

По изложените съображения съдът намира, че оспореният протокол № 76/ 13.10.2008г. на комисията по чл. 210 от ЗУТ при Община Стара Загора се явява незаконосъобразен в частта му, с която е определена пазарна оценка в размер на 1240,00 лв., което налага изменението му и решаване на спора по същество, съгласно чл. 172, ал. 2 и чл. 173, ал. 1 АПК, като се определи за заплащане действителната пазарна цена на правото на прокарване в размер на 4468,12 лв.

С оглед изхода на делото искането на пълномощника на жалбоподателя за присъждане на направените по делото разноски следва да бъде уважено, като община Стара Загора бъде осъдена да заплати сумата от 450 /четиристотин и петдесет/ лева, от които 10 /десет/ лева платена държавна такса,  240 /двеста и четиридесет/ лева внесено възнаграждение за вещо лице и 200 /двеста/ лева възнаграждение за един адвокат, уговорено и заплатено съгласно договор за правна защита и съдействие № 007701/2009г. 

            Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение трето от АПК, Старозагорският административен съд,  

 

 

                                  

                                               Р     Е     Ш     И     :

 

ИЗМЕНЯ протокол № 76/ 13.10.2008г. на Комисията по чл. 210 от ЗУТ, назначена със заповед № 1550/11.06.2008г. на Кмета на Община Стара Загора в частта му, с която на основание чл. 210, ал.1 във вр. чл. 193, ал. 3 от ЗУТ, е определена пазарна оценка за право на прокарване на гравитачен колектор ф 500  HDPE, с дължина 21м. и площ на сервитутната зона 126 кв.м., през ПИ 009826, местност „Маджерски път”, землище гр.Стара Загора, собственост на С.Т.Л., като УВЕЛИЧАВА пазарната оценка за право на прокарване от 1240,00  /хиляда двеста и четиридесет/ лв. на  4468,12 /четири хиляди четиристотин шестдесет и осем лева и 12 ст./ лв.

 

ОСЪЖДА  ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати на  С.Т.Л. *** Загора, сумата от 450 /четиристотин и петдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателката по делото разноски.                                                                

 

         Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                       

 

СЪДИЯ: