Р Е Ш Е Н И Е

№VІ-       121                              27.03.2009г.                        гр.Стара Загора

 

В    И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

СТАРОЗАГОРСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪД                                ШЕСТИ СЪСТАВ

На двадесет и трети март                                    две хиляди и девета година

в публично заседание в състав:    

        

                              СЪДИЯ: Д.Д.

секретар И.К.

като разгледа докладваното от съдия Д. Д.

адм. дело №742  по описа на АС Стара Загора за 2009г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 215 от ЗУТ във вр. с чл.128 и сл. от АПК, образувано по оспорване от Д Р Л на протокол №75/13.10.2008г. на Комисията по чл.210 от ЗУТ, с който е определено обезщетение за право на прокарване в размер на 2810лв.

 В жалбата се твърди, че не е спазена процедурата и не са провеждани преговори със собственика на имота, а определената пазарна оценка е силно занижена. В съдебно заседание се поддържа оплакването за незаконосъобразност на оценката и се иска от съда да бъде изменено протоколното решение, като се определи пазарна цена в размера определен от вещото лице по повторната съдебно оценителна експертиза.

 Ответника Община Стара Загора, чрез процесуалния си представител оспорва жалбата, а в съдебно заседание по същество не изпраща представител.

Административен съд Стара Загора като взе предвид доводите на страните, съобразно доказателствата и закона, намира за установено следното:

Оспорването е заявено в срок и от лице с право на жалба, поради което е допустимо, а разгледано по същество е основателно.

 С протоколно решение от 13.10.2008г. Комисията по чл.210 ЗУТ определя пазарна оценка на правото на прокарване на гравитачен колектор Ф 500 HDPE през ПИ 143053, местност Маджерски път, землище на гр. Стара Загора, с дължина 24м, и площ на сервитутната зона 287 кв.м., в размер на 2 810лв. Цената е определена, съгласно експертна оценка на независим лицензиран оценител, приложена към административната преписка и приета по делото. В нея обаче липсват конкретни данни за базисните и пазарните цени на земята и на правото на строеж в района на обекта, на данните от които се е основал оценителя.

По делото са представени доказателства за собственост на оспорващия върху поземления имот, поради което е налице материална легитимация на жалбоподателя, а съгласно приетото по делото заключение по повторната съдебно оценителна експертиза, оспорването е основателно.

Първото по делото заключение на вещо лице е оспорено от жалбоподателя, което наложи назначаване на повторна съдебно оценителна експертиза, което съдът приема като обосновано.

Вещото лице е посочило конкретни ценови данни /стр.2-ра от заключението/ за реализирани сделки с поземлени имоти, находящи се в съседния масив №139, спрямо които са налице ограничения в ползването поради забрана за строителство на животновъдни сгради, наложена от три километрова зона на летището, която важи и за ПИ 1430800, като е отразено и че през западната част на същия минава електропровод. При определяне пазарната цена на правото на прокарване вещото лице е имало предвид правото на строеж, определено въз основа пазарните цени на сключените сделки за съседни имоти и наемната цена на земята за срок от 40год., както и пазарната цена на имота – 19 917лв. Така за 287 кв.м. е прието, че цената е 5 668лв., а за един квадратен метър 19.75лв. Така аргументирано заключението на вещото лице се кредитира от съда като компетентно и обосновано въз основа на аналогови пазарни цени на съседните имоти, вещното право на строеж и дохода от наем, който може да се приеме като аналог на правото на прокарване като сервитут.

Съгласно чл.210 ал. 1 от ЗУТ, Комисията определя размера на обезщетенията по пазарни цени, което правило в случая е нарушено, като се има предвид не мотивираното заключение, прието в хода на административното производство.

Поради изложеното и на основание чл. 172 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора

 

 

 

РЕШИ

 

          ИЗМЕНЯ решение по протокол №75/13.10.2008г. на Комисията по чл.210 ал.3 от ЗУТ при Община Стара Загора, в частта относно определената пазарна оценка на право на прокарване в размер на 2810лв., като

        ОПРЕДЕЛЯ пазарна оценка на правото на прокарване на гравитачен колектор Ф 500 HDPE през ПИ 143053, местност Маджерски път, землище на гр. Стара Загора, с дължина 24м, и площ на сервитутната зона 287 кв.м., в размер на 5 668 лв./ пет хиляди шестотин шестдесет и осем/

Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  

Препис от решението да се връчи на страните.

 

 

 

                                    АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ