Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

           

  135    10.04.2009г.      град Стара Загора

 

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

            Старозагорският административен съд, VІІ състав, в публично съдебно заседание на първи април през две хиляди и девета година, в състав:

 

                                                                      

                                                                                  СЪДИЯ: Р.Т.

       

при секретар   П.М.                                                                                     и с участието

            на прокурора                                                                                                като разгледа  докладваното от съдия Р. Т. административно дело № 743 по описа за 2008г.,  за да се произнесе, съобрази следното:                                                       

           

            Производството е по реда на чл. 145 и сл. Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл. 215, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във вр. с чл.210, ал.3 от ЗУТ.

           

            Образувано е по оспорване, обективирано в  жалба подадена от Г.Т. ***, против Решения по Протокол № 71/ 13.10.2008г. и Протокол № 72/ 13.10.2008г. на Комисията по чл.210 от ЗУТ, назначена със Заповед № 1550/ 11.06.2008г. на Кмета на община Стара Загора. В жалбата са релевирани доводи за незаконосъобразност на оспорените решения, като по същество изложените съображения са, че определената от Комисията оценка като цена на учредяваното право на прокарване през имотите – собственост на жалбоподателя, не представлява пазарната такава, каквото е изискването на чл.210, ал.1 във вр. с чл.193, ал.8 от ЗУТ. Моли съда да постанови решение, с което да измени оспорените административни актове в частта им досежно определената пазарна оценка на правото на прокарване, съобразно заключението на назначената по делото съдебно-техническа експертиза.   

           

Ответникът по жалбата -  община Стара Загора, чрез процесуалния си представител по делото, оспорва жалбата като неоснователна и моли същата да бъде отхвърлена.

           

Въз основа на съвкупната преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна по административно-правния спор:

 

С обжалваните Решения по Протоколи № 71 от 13.10.2008 г. и № 72 от 13.10.2008 г., Комисията по чл. 210 от ЗУТ, назначена със заповед № 1550/ 11.06.2008г. на Кмета на община Стара Загора, на основание чл. 210, ал.1 във вр. с чл. 193, ал. 3 ЗУТ, е определила пазарна оценка за право на прокарване през имотите – собственост на наследниците на Т.Г.К., в размер на 4280,00 лв. съответно на 830.00лв. Видно от мотивите към оспорените решения, обективирани в посочените протоколи, оценките касаят обезщетяване по пазарни цени за правото да се прокарат съоръжения на техническата инфраструктура – гравитачен колектор ф 500 HDPE през поземлен имот /ПИ/ 143047, местност „Маджерски път”, землище на гр.Стара Загора, с дължина 78м. и площ на сервитутната зона 437кв.м. и през ПИ 143046, местност „Маджерски път”, землище на гр.Стара Загора -  с дължина 9м. и площ на сервитутната зона 84кв.м. По делото е представена образуваната административна преписка по приемане на оспорените решения по Протоколи №№ 71 и 72/ 13.10.2008г. от която е видно, че Комисията по чл.210 от ЗУТ е заседавала и приела решенията в определения от Кмета на община Стара Загора с негова Заповед № 1550/ 11.06.2008г. състав. Представена са експертни оценки за определяне на пазарната стойност на правото на прокарване през ПИ № 143046 и ПИ № 143047, изготвени от лицензиран оценител на недвижими имоти - ЕТ “Ю. – Ю. К.”, въз основа на възлагателно писмо с изх.№ ТП –И - 1571/ 23.09.2008г. от Кмета на община Стара Загора. Съгласно същите пазарната оценка като цена на учредяваното право на прокарване за ПИ № 143047 в размер на 4280,00 лв. и в размер на 830.00лв. за ПИ № 143046. Тези оценки са възприети от Комисията по чл.210 от ЗУТ и са определени с оспорените Решения по Протокол № 71/ 13.10.2008г. и Протокол № 72/ 13.10.2008г като пазарни оценки за правото на прокарване в посочените поземлени имоти.  От представеното по делото Решение на ПК – Стара Загора № 50 – 15/ 28.06.1999г. се установява, че на наследниците на Т. Г. К. е възстановено право на собственост върху земеделски земи съгласно плана за земеразделяне в землището на гр. Стара Загора в т.ч. и върху имот № 143009 с площ от 4 500кв.м. От този имот, с Решение на ПК – гр. Стара Загора № 50018/ 21.04.2000г. /съгласно констативно – съобразителната част на заключението по назначената съдебно-техническа експертиза/, са образувани два имота – ПИ № 143046 с площ от 1.079дка и ПИ № 143047 с площ от 3.421дка. Видно от представеното Удостоверение за наследници № 4561/ 15.12.2008г.,  жалбоподателят в настоящото производство – Г.Т. К. е единствен наследник на Теньо Господинов Кючюков и като такъв – собственик на служещите ПИ №№ 143046 и 143047.

   С оглед изясняване на обстоятелства от значение за делото, е допусната и назначена съдебно – техническа /оценителна/ експертиза. Съгласно приетото като доказателство заключение на експертизата, пазарната стойност /цена/ на правото на прокарване през ПИ 143047, местност „Маджерски път”,  землище на гр.Стара Загора е в размер на 8 631лв., а тази на правото на прокарване през ПИ 143046, местност „Маджерски път”,  землище на гр.Стара Загора – в размер на 1 659лв.

 

Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с направените в жалбата оплаквания, доводите и становищата на страните и като извърши проверка на законосъобразността на оспорения административен акт на основание чл. 168, ал.1 във връзка с чл.146 от АПК, намира за установено следното:

 

Оспорването, като направено от активно легитимирано лице – адресат на решенията по Протокол № 71/ 13.10.2008г. и Протокол № 72/ 13.10.2008г.; в законово установения срок и против актове, подлежащи на съдебно обжалване и контрол за законосъобразност, е процесуално допустимо.

 

Въз основа на установената по делото фактическа обстановка съдът намира, че оспорените решения са приети от компетентния по см. на чл.210, ал.1 от ЗУТ колективен орган – Комисия, действаща в определения състав съгласно Заповед № 1550/ 11.06.2008г. на Кмета на община Стара Загора. Същите са в предвидената от закона форма  - обективирани в надлежно изготвени и подписани протоколи; съдържат изискуемите по чл.59, ал.2 от АПК реквизити и са постановени при наличие на нормативно регламентираните материалноправни предпоставки. Обжалваните решения на  Комисията по чл.210 от ЗУТ за определяне на пазарните оценки са приети в хода на провеждана процедура по чл.193 от ЗУТ, открита във връзка с прокарване на съоръжения на техническата инфраструктура – „Гравитачен колектор ф 500 HDPE от кв.”Кольо Ганчев” до КПСт ”Кольо Ганчев”,  землище Стара Загора”, като трасето на гравитачният колектор засяга площ от 437 кв.м., при дължина 78м. от ПИ № 143047 в местност „Маджерски път”, землище гр.Стара Загора и площ от 84кв.м., при дължина 9м. от ПИ № 143046 в местност „Маджерски път”, землище гр.Стара Загора, и двата имота собственост на жалбоподателя. Съгласно разпоредбата на чл. 193, ал. 8 ЗУТ, цената на учреденото право на прокарване следва да се определи по реда на чл. 210 от с. з. и да се заплати преди издаване на заповедта по ал. 3. С обжалваните решения по Протокол № 71/ 13.10.2008г. и Протокол № 72/ 13.10.2008г. Комисията по чл.210 от ЗУТ е определила, че цената на правото на прокарване през имотите на жалбоподателя на гравитационния  колектор възлиза на суми в размер съответно на 4280,00лв. – за ПИ № 143047 и 830.00лв. – за ПИ № 143056, приети на база експертни оценки, дадени от лицензиран оценител.

 

По своята правна същност правото да се прокарат отклонения от мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура в имоти – частна собственост на физически и юридически лица, по реда и при условията на чл.193, ал.3 от ЗУТ, представлява едно принудително ограничаване правото на собственост на тези лица чрез учредяване в полза на общината на публично сервитутно право с административен акт. Едно от основните законово установени изисквания при учредяването на сервитут по административен ред е, че то винаги се извършва по възмезден начин, като  съгласно разпоредбата на чл. 210, ал. 1 във вр. с чл. 193, ал.8 от ЗУТ цената на учреденото право следва да се определи въз основа на пазарна оценка. От представената административна преписка по издаването на оспорените актове и от записванията в самите протоколи е видно, че стойността на дължимото се за учредяването на сервитута в имотите на собственика парично обезщетение /цена на правото/, е определена въз основа на оценки на лицензиран оценител на недвижими имоти - ЕТ „Ю. – Ю. К.” гр. Стара Загора. Съдът намира, че изготвените за нуждите на производството по учредяване на право на прокарване оценки са необосновани и непълни. Оценяването, извършено от лицензирания оценител, е направено въз основа на метода на пазарните сравнения /метода на сравнителната стойност/, без обаче да са посочени изрично кои конкретни реално сключени сделки със земя респ. такива за учредяване на право на строеж, са приети като пазарни аналози, за определяне на пазарната стойност /пазарната оценка/ на правото на прокарване като средна пазарна цена на база пазарно проучване. По този начин не може да бъде извършена проверка дали при изготвянето на оценките е спазено изискването на чл. 210, ал.1 от ЗУТ т.е дали и доколко приетите за аналогови сделки имат за предмет имоти /права върху имоти/ с подобни характеристики от гл. т. на местоположение, статут, предназначение, ограничения на ползването и собствеността и др. Ето защо тези експертни оценки не могат да бъдат възприети като такива за определяне на пазарната оценка съответно на цената на учредяваното право на прокарване през имотите – собственост на жалбоподателя.

Съдът кредитира изцяло заключението на назначената съдебно-техническа експертиза, неоспорено от страните по делото, като компетентно, обосновано, изготвено въз основа на събран, обработен и обстойно преценен сравнителен материал за реално сключени на действителни цени сделки със съпоставими от гл.т. на местоположение и основни характеристики имоти. С подробни аргументи вещото лице е обосновало приетите основни формули, критерии и параметри с изрично посочване на приетите аналогови цени като база за определянето на пазарната цена на правото на прокарване през процесните имоти. Съобразявайки дължината на предвиденото за изграждане съоръжение /колектор/ и площта на имотите, която ще бъде засегната /предвидената сервитутна зона/, заключението на вещото лице е, че действителната пазарна цена на правото на прокарване през имотите на жалбоподателя е 8 631 лв. за ПИ № 143047 и 1 659 лв. за ПИ № 143046 /или 19.75лв./ кв.м. засегната площ/.

Ето защо съдът приема, че пазарната оценка по см. на чл.210, ал.1 като пазарна цена на правото на прокарване на гравитачен колектор ф 500 HDPE през имотите на жалбоподателя е съответно – за ПИ 143047, местност „Маджерски път”,  землище гр.Стара Загора, с дължина на трасето 78м. и площ 437 кв.м. в размер на 8 631лв., а за ПИ 143046, местност „Маджерски път”, землище гр.Стара Загора, с дължина на трасето 9м. и площ 84кв.м. - в размер на 1 659лв., съгласно заключението на съдебно – техническа експертиза.   

 

По изложените съображения съдът намира, че оспорените Решения по Протокол № 71/ 13.10.2008г. и  Протокол № 71/ 13.10.2008г. на Комисията по чл. 210 от ЗУТ при Община Стара Загора, се явяват незаконосъобразни в частта им, с която е определена пазарна оценка на правото на прокарване в размер на 4280,00 лв. съответно на 830.00лв., което налага изменението им и решаване на спора по същество, съгласно чл. 172, ал. 2 и чл. 173, ал. 1 АПК, като се определи действителната пазарна оценка на правото на прокарване през ПИ № 143047 в размер на 8 631лв., а за правото на прокарване през ПИ № 143046 – в размер на  1 659лв. 

С оглед изхода на делото искането на пълномощника на жалбоподателя за присъждане на направените по делото разноски следва да бъде уважено, като община Стара Загора бъде осъдена да заплати сумата от 400 /четиристотин/ лева, от които 10 /десет/ лева платена държавна такса,  190 /сто и деветдесет/ лева внесено възнаграждение за вещо лице и 200 /двеста/ лева възнаграждение за един адвокат, договорено и заплатено съгласно договор за правна защита и съдействие № 28036/2009г. 

 

 

            Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение трето и чл. чл.173, ал.1 от АПК, Старозагорският административен съд,  

 

           

 

 

                                   Р     Е     Ш     И     :

 

 

ИЗМЕНЯ Решение по Протокол № 71/ 13.10.2008г. на Комисията по чл. 210 от ЗУТ, назначена със заповед № 1550/11.06.2008г. на Кмета на Община Стара Загора в частта му, с която на основание чл. 210, ал.1 във вр. чл. 193, ал. 3 от ЗУТ, е определена пазарна оценка за право на прокарване за отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура - гравитачен колектор ф 500  HDPE, с дължина 78м. и площ на сервитутната зона 437 кв.м. през ПИ 143047, местност „Маджерски път”, землище гр. Стара Загора, собственост на наследниците на Теньо Господинов Кючюков , като УВЕЛИЧАВА определената пазарна оценка за правото на прокарване от 4 280, 00  /четири хиляди двеста и осемдесет/ лева на  8 631,00 /осем хиляди шестстотин тридесет и един/ лева.

 

ИЗМЕНЯ Решение по Протокол № 72/ 13.10.2008г. на Комисията по чл. 210 от ЗУТ, назначена със заповед № 1550/11.06.2008г. на Кмета на Община Стара Загора в частта му, с която на основание чл. 210, ал.1 във вр. чл. 193, ал. 3 от ЗУТ, е определена пазарна оценка за право на прокарване за отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура - гравитачен колектор ф 500  HDPE, с дължина 9м. и площ на сервитутната зона 84кв.м., през ПИ 143046, местност „Маджерски път”, землище гр. Стара Загора, собственост на наследниците на Т. Г. К. като УВЕЛИЧАВА определената пазарна оценка за правото на прокарване от 830,00  /осемстотин и тридесет/ лева на  1 659,00 /хиляда шестстотин петдесет и девет/ лева.

 

ОСЪЖДА  ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати на Г.Т. ***, сумата от 400 /четиристотин/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски.

 

         Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                                         СЪДИЯ: