Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

  

 

100    18.03.2009г.      град Стара Загора

 

  

 В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

 

            Старозагорският административен съд, V състав, в публично съдебно заседание на дeсети март две хиляди и девета година, в състав:

 

                                           

СЪДИЯ: И.Я.

       

при секретар   М.П.                                                                       и с участието

            на прокурора                                                                                                          като разгледа

            докладваното от съдия И. Я. административно дело № 745 по описа за 2008 г., за да се произнесе, съобрази следното:                                                       

 

            Производството е по реда на чл. 145 и сл. Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.219, ал.1 във вр. с чл.215 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

 

            Образувано е по жалба на Директора на областна дирекция “ Земеделие гр.Стара Загора, като пълномощник на Министерството на земеделие и храните против Заповед N 2398/ 12.09.2008г. на Кмета на община Стара Загора, с която е одобрен Подробен устройствен план – Изменение на План за регулация за УПИ “ за озеленяване”, намиращо се западно от улица с о.т. №№ 3-5-6-104-105-106-107-108-110 по плана на с. Пшеничево съгласно зелено и кафяво защрихованите черти и надписи от графичната част на заповедта. В жалбите са релевирани доводи за незаконосъобразност на заповедта с подробно изложени съображения по същество от пълномощника на жалбоподателие. Административният акт е издаден в противоречие и при допуснати нарушения на  материалноправните разпоредби на ЗУТ и на подзаконовите актове по неговото прилагане. Направено е искане за отмяна на оспорената заповед.     

            Ответникът  по жалбата – ЗК “ Съгласие” с. Пшеничево  взема становище за основателност на оспорената заповед

          . Ответникът по жалбата, Община Стара Загора, взема становище за неоснователност на подадената жалба.

                        Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с направените в жалбата оплаквания, доводите и становищата на страните и като извърши цялостна проверка на законосъобразността на оспорения административен акт на основание чл. 168, ал.1 във връзка с чл.146 от АПК, намира за установено следното:

            Жалбоподателят твърди, че е собственик на имотите , предмет на плана по силата на разпоредбата на чл.45,ал. 10 от ППЗСПЗЗ , съгласно която земи, върху които за разположени обекти на организации по § 12 и § 29 от ПЗР на ЗСПЗЗ, както и незаети  със сгради и съоръжения или прилежащи към тях площи негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване представляват държавна собственост.  От документите, съдържащи се в представената по делото административна преписка / е видно, че  за УПИ “ за озеленяване”, намиращо се западно от улица с о.т. №№ 3-5-6-104-105-106-107-108-110 по плана на с. Пшеничево съгласно зелено и кафяво защрихованите черти и надписи от графичната част на заповедта   е предмет на плана, , поради  което той  явява заинтересовано лице по см. на чл.131, ал.1 във вр. с ал.2, т.1 от ЗУТ и по отношение на тях е налице правен интерес и респ. активна процесуална легитимация да обжалват Заповед № 2398/ 12.09.2008г. на  кмета на община Стара Загора.

       

            Въз основа на съвкупната преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна по административно-правния спор:

   Административното производство по издаване на оспорената заповед е  започнало по заявление по чл.135, ал.1 от ЗУТ, подадено от Христо Георгиев Христов, председател на ЗК “ Съгласие” и Община гр. Стара Загора, за които не се установява да се явяват  заинтересовани лица по см. на чл.131, ал.1 във вр. с ал.2, т.1 от ЗУТ, като собственици  на недвижими имоти, предмет на заповед № 2398 12.09.2008 година на кмета на община Стара Загора. В процесните имоти са разположени сгради, бивша собственост на ТКЗС “ Единство “ с. Пшеничево. Продажбата на имущество на тези организации се извършва  по няколко правни способа. До прекратяване на ликвидационните съвети , от тези органи чрез търг , по реда на чл. 48 от ППЗСПЗЗ.Процедурата завършва с подписване на договор между спечелилия търга и ликвидационния съвет.След влизане в сила на разпоредбата на §28 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ / ДВ 45 1995 година /разпореждането , респективно разпределението на това имущество се извършва от правоимащите лица по реда на § 29 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ. По силата на цитиранана разпоредба продажбата на недвижими имоти се извършва по силата на договор с нотариална заверка на подписите. От горното следва, че за да се легитимира ЗК “ Единство” като собственик на сгради, тя следва да представи договор за покупката им. Община Стара Загора също не представя на какво основание е собственик на земята, находяща се в стопанския двор на с Пшеничево. С процесното заявление е поискано от административния орган теренът , отреден за озеленяване , в който попадат сгради от стопанския двор да се отреди в парцели за самите сгради.С Предписание № Ип – И – 508 от 07.08.2008г. на Главния архитект на община Стара Загора /оправомощен със Заповед № 1549 от 11.06.2008г. на Кмета на община Стара Загора/след преценка законосъобразността на направеното искане, на основание чл.62а, ал.4 , чл. 134,ал.1 т. 2 и 134, ал.2, т.6 от ЗУТ, е разрешено на заявителите да възложат изработването изменение на ПУП – План за регулация за УПИ “ За озеленяване”, намиращ се западно от улица с осови точки 3-5-6-104-105-106-107 – 108 – 109-110 по плана на с. Пшеничево. Внесеният със заявление  № СП – 406/ 08.08.2008г. проект за ПУП – Изменение на ПР, без обяснителна записка  е разгледан от Експертния съвет по устройство на територията /ЕСУТ/ при община Стара Загора. Проектът е  приет с Решение  № 3.1 по Протокол № 29/ 13.08.2008. заседание на ЕСУТ. По делото липсват доказателства проектът да е обявен на заинтересованите лица, съгласно изискванията на чл.128, ал.3 от ЗУТ... С оспорената Заповед № 1238/ 12.09.2008г. на кмета на община Стара Загора, на основание чл.134, ал.2, т.6, от ЗУТ и § 5, ал.6, т. 4 от ПЗР на Наредба № 3 от ССПКККР; Предписание № Ип – И – 508 от 07.08.2008 г., Протокол № 29 от 13.08.2008г. на ЕСУТ при община Стара Загора, е одобрен Подробен устройствен план –  План за регулация на УПИ “ за озеленяване”, намиращо се западно от улица с о.т. №№ 3-5-6-104-105-106-107-108-110 по плана на с. Пшеничево съгласно зелено и кафяво защрихованите черти и надписи от графичната част на заповедта

            При така установената по делото фактическа обстановка съдът намира, че  жалбата е основателна.

            Оспорената Заповед № 2398/ 12.09.2008г. е издадена от компетентния орган по см. на чл. 129, ал.2 във вр. с чл.136, ал.1 ,  Кмета на община Стара Загора, оправомощен със заповед № 1548/11.06.2008 година на кмета на община Стара а но е постановена в противоречие на материалноправните разпоредби на ЗУТ и на подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане и при неспазване на регламентираните императивни изисквания досежно съдържанието на ПР и при съществено нарушение на съдопроизводствените правила.. 

Като материалноправно основание за издаването на обжалвания административен акт е посочена нормата на чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ. Съгласно визираната  разпоредба,  влязъл в сила ПУП може да бъде изменен при наличие на съгласие на всички пряко заинтересувани собственици. От представената административна преписка по издаване на оспорената заповед е видно, че производството по чл.135 от ЗУТ е започнало по искане на кооперацията и община гр. Стара Загора. За одобреното изменение на ПУП – ПЗ на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, е достатъчно наличието на съгласие на всички собственици на имотите на чл.131, ал.1 във вр. с ал.2, т1 от ЗУТ, пряко заинтересувани собственици по см. на чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, като непосредствено засегнати от предвижданията на измененията на ПР, са собствениците на имоти,  – предмет на плана се променя. Нормативното разрешение на чл.131 от ЗУТ е приложимо не само за определяне кръга на лицата, които са активно легитимирани да обжалват актовете, с които се одобряват ПУП /респ. техните изменения/. Установеният в закона правен интерес в производството по съгласуване и одобряване на ПУП за собствениците  на имоти - непосредствено засегнати от предвижданията на плана по см. на чл. 131, ал.2, т.1 – т.5 от ЗУТ обосновава извода, че това са лицата, за които законът презюмира последици в правната им сфера /пораждане, изменение или засягане на техни субективни права и законни интереси/. Това са и лицата, които са пряко заинтересувани по см. на чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и чието съгласие е необходимо, за изменението на влязъл в сила ПУП на това материално-правно основание. В случая в представената административна преписка липсват данни за наличие на съгласие от всички пряко заинтересувани собственици за изменението на ПР  - а именно на държавата.Преценката за наличие на такова съгласие и респ. за законово установено основание за изменение на влязъл в сила ПУП се извършва към момента на издаване на мотивираното предписание по чл.135, ал.3 от ЗУТ за допускане изработването /възлагане на изработване/ на проекта – т.е още към този етап от процедурата по изменение на плана следва да има обективирано съгласие на всички пряко заинтересувани собственици /в подаденото заявление по чл.135, ал.1 от ЗУТ или в отделен документ/. Съдебният контрол за материална законосъобразност на оспорения административен акт обхваща преценката дали са налице установените от административния орган релевантни юридически факти и доколко същите се субсумират в посочената като правно основание за издаване на акта норма. В случая съдът намира, че тъй като липсва  „съгласие на всички пряко заинтересувани собственици”, не е налице материално правната предпоставка, с която законът свързва посоченото в обжалвания акт правно основание за изменение на ПУП – ПР, с оглед на което оспорената заповед се явява материално незаконосъобразна. Още повече, че производството е инициирано от лице, което не притежава никакви вещни права в имотите – община Стара Загора.

.

 Съгласно  чл. 45, ал. 4  от ППЗСПЗЗ когато в урбанизирани територии за разположени сгради и съоръжения на организациите по § 12 от ПЗР на  ЗСПЗЗ застроените и прилежащите терени към тях се определят по реда на чл. 11,ал.4 ,От приетите като писмени доказателства протокол от 1994 година на комисията на назначена на основание чл. 45,ал. 3 от ППЗСПЗЗ безспорно се установява, че за всички сгради, находящи се в стопанския двор на ТКЗС Пшеничево са определени прилежащите терени и свободните площи. За да е допустимо изработване на ПУП за тези територии по реда на ЗУТ, съгласно чл.45,ал.8 от ППЗСПЗЗ. е необходимо придобиване на собственост не само върху сградите и съоръженията на организациите § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ, но и върху прилежащите им площи. Тази норма кореспондира с правното основание , сочено в заповедта чл. 134,ал.2т.6. от ЗУТ. От горното следва , че след като са определени прилежащи терени към сгради на прекратените ТКЗС-та , то са приключили  и междинните производства, в които се установява единствено нормативно определената площ, необходима за да могат сградите да се използват съгласно функционалното им предназначение. Актовете, постановени въз основа на  чл. 45,ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ, не са основание са иницииране на производство по създаване, респективно изменение на влезли в сила ПУП. Лицата, придобили имущество от прекратени ТКЗС-та за да поискат промяна на ПУП следва да представят доказателства, че са станали собственици и на прилежщия терен към сградите. Поради което съдът приема, че кметът на община Стара Загора се е произнесъл по заявление на лица, които нямат правен интерес да искат промяна на ПУП. Единственото  лице, което   по силата на чл. 45,ал.10 от ППЗСПП може да инициира това производство се явява държавата.

   Съществено нарушение на административно производствените правила при постановяване на процесната заповед е липсата и на обяснителна записка. Съгласно чл. 56,ал.3 от Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове текстовите материали към предварителния ПР следва да се оформят в обяснителна записка.

Соченото като правно основание за одобряване на ПУП е §5,ал.6 т.4 от Наредба № 3 за съдържание , създаване и поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри. По силата на този параграф до одобряване на кадастралната карта за съответната територия , одобрени по реда на отменение ЗТСУ и ЗЕКНРД планове се поддържат в актуално състояние от общинската администрация.. при делба, разделяне, съединяване или нанасяне на всеки от новообразуваните имоти получава планоснимачен номер.От тази разпоредба е видно, че кметът може да промени по реда на ЗКИР кадастралните планове. Тя не може да бъде материално правно основание за промяна на регулационни планове В предписание за допускане на изменение на ПУП е посочено, че планът следва да се измени на основание чл. 134,ал.2, т.2 от ЗУТ. Съгласно чл. 134, ал. 2, т. 2 ЗУТ влезлите в сила подробни устройствени планове могат да се изменят, освен на основание по ал. 1, и когато: 2. кадастралният план или кадастралната карта съдържа съществени непълноти или грешки, които налагат изменение на действащия подробен устройствен план; в този случай изменение на подробния устройствен план се допуска, след като се допълни, съответно поправи, кадастралният план със заповед на кмета на общината или се допълни, съответно поправи, кадастралната карта по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър. Съгласно този текст от закона предпоставка за допускане на изменение на действащия подробен устройствен план е да е приключило производство по допълване, съответно поправка на кадастралния план. В случая  не е открито такова производство.

Постановяването на оспорената заповед за одобряване изменение на ПУП – ПР в противоречие на материалноправните разпоредби на ЗУТ и на подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане води до нейната незаконосъобразност, поради което следва да бъде отменена.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение второ  от АПК, Старозагорският административен съд 

 

 

Р     Е     Ш     И     :

 

            ОТМЕНЯ  по жалба на  Директора на областна дирекция “ Земеделие”гр. Стара Загора, като пълномощник на Министерството на земеделие и храните Заповед N 2398/ 12.09.2008г. на Кмета на община Стара Загора, с която е одобрен Подробен устройствен план – Изменение на План за регулация за УПИ “ за озеленяване”, намиращо се западно от улица с о.т. №№ 3-5-6-104-105-106-107-108-110 по плана на с. Пшеничево съгласно зелено и кафяво защрихованите черти и надписи от графичната част на заповедта

 

 

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                             

СЪДИЯ: