Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е    111

 

    гр.Стара Загора

    16.04.2009 год.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Старозагорският административен съд, в открито заседание                                       на  шестнадесети март през две хиляди и девета година, в състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Р.Р.

 

                                                                   

при секретаря З.Д.,                                                      

като разгледа докладваното от  съдия Р.Р.   АД   746 по описа  за 2008 год, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

Производството е по чл. 233 от Закона за министерството на мътрешните работи /ЗМВР/ във вр. с чл.145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс/АПК/.

Образувано е по жалба на Д.Х.Т. *** против Заповед № з.247/28.11.2008 г. на Заместник-директора на „Център за специализация и професионална подготовка” гр.Казанлък при Академия на МВР. Твърди, че оспорената заповед е незаконосъобразна, необоснована, издадена при съществени нарушения на процесуалните правила. Счита, че не е извършил нарушенията сочени в заповедта в качеството му на “дежурен център” и изложените фактически основания в нея са неверни. Излага съображения за тенденциозност в отношението на административния орган, издал заповедта към него. Иска отмяна на заповедта, с която му е наложено дисциплинарно наказание "порицание".

В съдебно заседание се оспорващия, чрез процесуалния си представител адв.Г., поддържа оспорването. Претендира присъждане на направените по делото разноски.

Ответникът по жалбата, оспорва същата. Твърди, че са допуснати от жалбоподателя визираните в процесната заповед нарушения. Иска от съда да потвърди обжалваната заповед.

Съдът, като провери обжалвания административен акт, събраните по делото доказателства и доводите на страните, намира за установено следното от фактическа страна:

Със Заповед з.247/28.11.2008 г. на заместник-директора на „Център за специализация и професионална подготовка” гр.Казанлък при Академия на МВР, на Д.Х.Т. – служител категория Г - преподавател в секция “Специализирана полицейска подготовка” към същата структура, е наложено дисциплинарно наказание "порицание", на основание чл. 224, ал. 2, т. 2 от ЗМВР, във вр. с чл. 227, ал. 1, т. 6 и т.11 от ППЗМВР. Наказанието е наложено на жалбоподателя за това, че на 10.11.2008г., като “назначен за дежурен по център със заповед №з.220 от 23.10.2008г. не е извършил проверка за носенето на службата на подчинения му наряд и не е осигурил време за почивка на помощник дежурния по център, с което е нарушил “Инструкция за дежурния по ЦСПП-Казанлък при Академия на МВР” №1841/02.11.2007г. и “Инструкция за помощник дежурен по център” №1839/02.11.2007г. Заповедта е издадена по повод проверка, извършена от адм.орган в 01,20 часа на 11.11.2008г., на носенето на денонощния наряд при ЦСПП - Казанлък при Академия на МВР, даващ дежурство от 07,30 часа на 10.11.2008г. до 07,30 часа на 11.11.2008г. При проверката, зам директора на ЦСПП-Казанлък, е вписал в тетрадката за проверки, че “не са отразени в тетрадката за проверка, извършените проверки в светлата и тъмната част на денонощието”; “дежурния по център не е осигурил време за почивка на пом. дежурния по център”;  “почиващата обходна двойка не беше намерена на КПП-2, където е разпоредено да почива”. Видно от докладна записка рег.№3553/ 14.11.2008г. на жалбоподателя и от другите доказателства по делото, същият действително е бил дежурен по ЦСПП-Казанлък на 10.11.2008г. срещу 11.11.2008г. и към 01,00 часа на втория ден е била извършена проверка на наряда от заместник-директора на центъра. Установи се, че преди 24,00 часа на 10.11.2008г., Т. на няколко пъти е извършвал проверки на обходните двойки и постовите на КПП-1 и КПП-2, но към момента на проверката в тетрадката за проверка на наряда не бил вписал резултата от тях. Във времето след проверката до края на наряда, Т. извършил още четири проверки – в 01,20 ч., 05,30 ч., 06,00 ч. и 06,40 ч., които вписал в тетрадката за проверките. По молба на Делян Д. – помощник дежурен по ЦСПП, Т.  му разрешил да прекара времето на полагащата му се почивка от 22,00 ч. на 10.11.2008г. до 02,00 ч. на 11.11.2008г. в дежурната стая, където е открит и от проверяващия. По делото е представен протокол рег. №3667 от 28.11.2008г., относно изслушване на служител, извършил нарушение на служебната дисциплина. Изрично е посочено в протокола, че служителят е изслушан от дисциплинарно-наказващия орган, но в протокола не се съдържат никакви данни относно обясненията, който същият е дал, освен това че не се намира в законоустановен отпуск. Приети са като доказателства докладни записки №3553 №3555 и №3559 от 14.11.2008г., писмени обяснения на Делян Д. и отразената писмена проверка на денонощния наряд. Протоколът изцяло отразява фактическата обстановка, приета за установена от наказващия орган преди изслушването на жалбоподателя. Протоколът е подписан единствено от дисциплинарно наказващия орган. Оформен е с подписите на двама свидетели – служители на МВР, отказ на Т. да го подпише.

При така установената фактическа обстановка, съдът направи следните правни изводи:

Жалбата е допустима, като подадена в срок, от лице с правен интерес от оспорването на процесната заповед, която по силата на специалната норма на чл.233 от ЗМВР, подлежи на съдебна проверка за законосъобразност от съответния административен съд.

Жалбата е основателна.

Заповедта е издадена от компетентен орган: наложено е, за нарушения по чл.224, ал.2, т.2 от ЗМВР във вр. с чл.227, ал.1, т.6 и т.11 от ППЗМВР, наказание по чл. 226, ал. 1, т. 3 , което, на основание чл. 228, т. 3 , може да се налага от служител на длъжност "началник сектор" или по-висока, на каквато в случая е Зам. директорът на ЦСПП-Казанлък при Академия на МВР. Същата обаче е издадена в нарушение на административно-производствените правила. Съобразно чл. 231 от ЗМВР, редът за налагане на дисциплинарните наказания се урежда в Правилника за прилагане на закона. Дисциплинарно наказващият орган е длъжен преди налагане на дисциплинарното наказание да изслуша държавния служител или да приеме писмените му обяснения (чл. 229, ал. 1 ЗМВР). На основание чл. 237, ал. 3 ППЗМВР , изслушването по чл. 229, ал. 1 ЗМВР се отразява в протокол, като неговото съставяне не е самоцел, а има за предназначение да удостовери по несъмнен начин, че на наказваното лице е дадена възможност да изложи обяснението си по случая, да направи възражения, да посочи доказателства и т. н., които дисциплинарно наказващият орган е длъжен да събере и оцени (чл. 229, ал. 4 от ЗМВР). В случая, изслушването е проведено само формално, като в протокола изобщо не е отразено дадени ли са обяснения от служителя, направени ли са възражения, респ. дали е отказал изобщо да даде такива. В преписката се съдържа писмена докладна от  жалбоподателя рег. №3553 от 14.11.2008 г., която обаче е дадено пред ръководителя на секция “ОПП” при ЦСПП-Казанлък при Академия на МВР, по повод  извършваната от него проверка, възложена му от дисциплинарно наказващият орган. Не са налице писмени обяснения по смисъла на чл. 229, ал. 1 от ЗМВР, тъй като такива следва да бъдат дадени пред дисциплинарно наказващия орган във връзка с вече образуваното от него дисциплинарно производство.

Предвид гореизложеното, и в изпълнение на задълженията си по чл.168, ал.1 от АПК, съдът намира, че е допуснато съществено нарушаване на процедурата при провеждане на дисциплинарното производство - не е проведено изслушване по смисъла на чл. 229, ал. 1, във вр. с чл. 229, ал. 4 от ЗМВР, не са дадени и приети от дисциплинарно наказващия орган писмени обяснения на служителя, поради което само на това основание обжалваната заповед следва да бъде отменена.

Наред с това от установената фактическа обстановка, безспорно се установява, че оспорващия Т. не е извършил визираните в процесната заповед нарушения. Същия е извършил проверки на наряда, които са повече от четирите броя, изискуеми от “Инструкция за дежурния по ЦСПП-Казанлък при Академия на МВР” и са разпределени както в светлата, така и в тъмната част от денонощието. Невписването на част от проверките в съответната книга, не е нарушение на задължение, съдържащо се в инструкцията. Установи се, че Т. е осигурил на Делян Д. – помощник дежурен по ЦСПП следващата му се почивка от 22,00 ч. на 10.11.2008г. до 02,00 ч. на 11.11.2008г., и това, че му е разрешил, по негово желание да я прекара в дежурната стая, не е съставлява нарушение на “Инструкция за помощник дежурен по център”. С оглед на това, съдът счита, че оспорващия не е извършил нарушенията по чл. чл.227, ал.1, т.6 и т.11 от ППЗМВР, визирани в процесната заповед.

С оглед изхода на процеса, юридическото лице, в състава на което действа административния орган постановил процесната заповед, следва да се осъди да заплати на оспорващия, направените от него деловодни разноски в размер на 310 лева.

Водим от горното, и на осн. чл.172, ал.2 от АПК, съдът

 

                                Р         Е         Ш         И:

 

ОТМЕНЯ Заповед № з.247/28.11.2008 г. на Заместник-директора на „Център за специализация и професионална подготовка” гр.Казанлък при Академия на МВР, с която на Д.Х.Т., ЕГН-********** – служител категория Г - преподавател в секция “Специализирана полицейска подготовка” към същата структура, е наложено дисциплинарно наказание "порицание", на основание чл.224, ал. 2, т. 2 от ЗМВР, във вр. с чл. 227, ал. 1, т. 6 и т.11 от ППЗМВР.

ОСЪЖДА „Център за специализация и професионална подготовка” гр.Казанлък при Академия на МВР да заплати на Д.Х.Т., ЕГН-**********, направените деловодни разноски в размер на 310 /триста и десет/ лева.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                      АДМИНИСТРАТИВЕН   СЪДИЯ: