Р Е Ш Е Н И Е   50

 

гр.Стара Загора 11.02.2009 год.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Старозагорският административен съд   в публичното  заседание                                       на         десети февруари

през      две хиляди и девета година в състав:

 

Председател: И.Я.

 

         

при секретаря    М.П.

и в присъствието на  прокурора                                        ,                                                        като разгледа докладваното от  И.Я.   адм.дело     748 по описа  за 2008 год, за да се произнесе съобрази следното:

 

 

Производството е по чл. 215, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), образувано по жалбата на Д.Д.Б., Г.Д.Б. и Д.Г.Б. *** Загора , против протокол № 78/13.10.2008 г. на Комисията по чл. 210 от ЗУТ при Община Стара Загора.

 

В жалбата се твърди незаконосъобразност на обжалвания протокол, при изложени съображения, че същият не е мотивиран, съгласно изискванията на закона, а от друга страна, се оспорва и определената цена на правото на прокарване, негов предмет.

 

Ответникът по жалбата - Община Стара Загора не се явява и не се представлява .

 

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и извърши проверка на законосъобразността на обжалвания административен акт, намира за установено следното:

 

С обжалвания протокол № 78 от 13.10.2008 г. комисията по чл. 210 от ЗУТ, назначена със заповед на кмета на Община Стара Загора., на основание чл. 210, във вр. с чл. 193, ал. 3 ЗУТ, е определила пазарна оценка за право на прокарване в размер на 2690 лв. Видно от мотивите на протокола, оценката касае обезщетяване по пазарни цени за правото да се прокарат съоръжение на техническата инфраструктура – гравитачен колектор ф 500 HDPE с дължина 45 м и площ  на сервитутна зона 275 кв. м през ПИ 139028 в местност “ Летище”, землище гр. Стара Загора, собственост на Д.Д.Б., Г.Д.Б. и Д.Г.Б. . Комисията, изготвила протокола, е в състав, определен от кмета на Община Стара Загора със заповед № 1550 от 11.06.2008. Представена е експертна оценка за определяне на пазарната стойност на правото на прокарване през имота на жалбоподателя, изготвена от лицензиран оценител ЕТ “ ЮКОН – Юлий Кайряков”. Тази оценка в размер на 2690 лв. е възприета и от комисията по обжалвания протокол.     

      Лицензираният оценител е извършил оценката въз основа на възлагателно писмо от кмета на Община Стара Загора. под № ТП-И-1571 от 23.09.2008 г.

 

По делото е назначена съдебно-техническа експертиза, която е депозирала писмено заключение, съгласно което пазарната цена на правото на прокарване на – гравитачен колектор ф 500 HDPE с дължина 45 м и площ  на сервитутна зона 275 кв. м през ПИ 139028 в местност “ Летище”, землище гр. Стара Загора възлиза на сума в размер на  5 431 лв. Съдът възприема заключението, като мотивирано и компетентно изготвено въз основа на направени проучвания и констатации, подробно описани в него, същото не е оспорено от страните по делото.

 

Жалбата е подадена от заинтересовано лице, адресат на акта по чл. 210, ал. 3 ЗУТ, в законоустановения срок и се явява допустима, разгледана по същество, същата се явява и основателна.

 

Оспорваният пред съда протокол е издаден във връзка с прокарване съоръжение на техническата инфраструктура - гравитачен колектор ф 500 HDPE с дължина 45 м и площ  на сервитутна зона 275 кв. м през ПИ 139028 в местност “ Летище”, землище гр. Стара Загора,  през имот, собствен на жалбоподателите, в нарочната процедура по чл. 193 от ЗУТ.Съгласно разпоредбата на чл. 193, ал. 8 ЗУТ, цената на учреденото право следва да се определи по реда на чл. 210 от с. з. и да се заплати преди издаване на заповедта по ал. 3. С обжалвания протокол комисията по чл. 210, ал. 1 ЗУТ при Община С. З., назначена от кмета на тази община, е определила, че цената на правото на прокарване през имота на жалбоподателите на гравитачен колектор ф 500 HDPE с дължина 45 м и площ  на сервитутна зона 275 кв.  възлиза на сума в размер на 2690 лв., като този размер е приет на база експертна оценка, дадена от лицензиран оценител.

 

Установи се обаче по делото, че определената от комисията цена не съответства на изискването на закона, съгласно който обезщетяването следва да бъде извършено по пазарна такава - чл. 210, ал. 1 ЗУТ От представената административна преписка по издаването на оспорения акт и от записването в самата заповед е видно, че стойността на дължимото се за учредяване на сервитута в имота на собственика  парично обезщетение, е определена въз основа на оценка на лицензиран оценител - ЕТ „ЮКОН – Юлий Кайряков”, гр. Стара Загора. Съдът намира, че изготвената за нуждите на производството по учредяване на право на прокарване  е необоснована. Вещото лице при определянето на пазарната стойност на учредения сервитут по сравнителния метод не е посочило изрично кои конкретни, реално сключени сделки са приети като пазарни аналози за определяне на пазарната цена като „средна единична стойност на вакантни терени с идентично устройствено отреждане”. По този начин не може да бъде извършена проверка дали при изготвянето на оценката е спазено изискването на чл210,ал.1 от ЗУТ т.е дали и доколко приетите за аналогови сделки имат за предмет имоти с подобни характеристики и находящи се в близост до отчуждавания имот /респ. в същата устройствена и ценова зона на местност “ Летище”, землище  община Стара Загора.

По своята правна същност правото да се прокарат съоръжения на техническата инфраструктура в имоти – частна собственост на физически и юридически лица, по реда и при условията на ЗУТ, представлява едно принудително ограничаване на правото на собственост на жалбоподателите чрез учредяване на публично правен институт с административен акт. Изхождайки от нормата на чл.210, ал.1 от ЗУТ и от един от основните принципи, регламентиран в чл.17, ал.5 от Конституцията на РБългария, за това принудително ограничаване на абсолютното право на собственост собственикът следва да получи равностойно парично обезщетение. Разпоредбата на чл.210,ал1 от ЗУТ регламентира начина на определяне на равностойното парично обезщетение, което следва да се разглежда като цена на севитута,  определена по метода на пазарните аналози /сравнителния метод/, въз основа на действителните цени по реализирани сделки с недвижими имоти със сходни характеристики, намиращи се в близост до отчуждавания имот.Видно от заключението на назначената експертиза, неоспорено от страните и възприето от съда, като мотивирано и компетентно, действителната пазарна цена на правото на прокарване на гравитачен колектор ф 500 HDPE с дължина 45 м и площ  на сервитутна зона 275 кв. м през имота на жалбоподателя, в случая възлиза на сума в размер от 5 431 лв. Вещото лице е съобразило ограниченията на ползването на обременения имот, срока на наложеното ограничение и частта на служещия имот, който попада в границите на сервитута.Следователно, обжалваният протокол в частта му, с която е определена пазарната оценка, се явява незаконосъобразен, което налага отмяната му.

 

        С процесната заповед комисията по чл. 210 от ЗУТ е определила пазарна оценка на правото на прокарване  общо на тримата  правоимащи. Следва да се отбележи, че в българското право  няма легална дефиниция на термина “  солидарност”.Теорията и практиката приемат, че  тя възниква при множество на длъжници или на кредитори, като всеки кредитор или длъжник може да иска / респективно е задължен/ цялата престация, а точното изпълнение от / към/ един от тях погасяват вземанията / задълженията/ на останалите. В обективното българско право е уредена единствено “ пасивната солидарност” Съгласно чл.121 от ЗЗД освен в предвидените от закона случай солидарността между двама или повече длъжници възниква само , ако е уговорена. Съгласно разпоредбата на чл123, ал.1 от ЗЗД изпълнението от страна на един солидарен длъжник освобождава всички длъжници от дълга., а отношенията от солидарните длъжници по отношение на изплатената от един от тях  сума се уреждат според разпоредбата на чл.127, ал.1 от ЗЗД доколкото не следва друго от отношенията между солидарните длъжници, това, което е платено на кредитора трябва да се понесе от тях по равно. По аргумент на горните разпоредби  жалбоподателите се явяват кредитори на Община Стара Загора по отношение на дължимото им парично обезщетение. . В ЗУТ  няма правна  норма, по силата на която  на съсобствениците да им се определя общо   парично обезщетение и с изпълнение на задължението от длъжника  спрямо които и един от тях дълга  на Общината да се погасява изцяло. Поради което съдът намира, че определяне на общо парично обезщетение за всеки един от съсобствениците може да възникне единствено по силата на договор. Към административната преписка такъв не е представен. Поради което съдът намира, че в тази част заповедта на кмета се явява незаконосъобразна и следва да бъде изменена , като дължимата сума бъде определена разделно за всеки един от съсобствениците. .От договор за доброволна делба № 88, т.ІІІ, рег. № 3276/2002 годниа, удостоверение за наследници № 4199 от 14.12.2007 година и нотариалния акт № 169, том ІІ, рег. № 2246, дело № 302/ 2005 година по  описа на нотариус Стефка Чавдарова с рег.№ 381  при Нотариалната камара и район на действие  Районен съд гр. Стара Загора се установява , че Жалбоподателите са съсобственици при равни квоти тоест  те притежават по 1/3 идеална част от имота. Поради изложеното съдът намира, че кметът незаконосъобразно е определил общо парично обезщетение на всеки един от правоимащите и последните следва да получат по 1/3   всеки един от тях, от определената им сума, съобразно идеалната част, които притежават в недвижимия имот.

С оглед гореизложените съображения, съдът намира, че оспореният протокол № 78/13.10.2008 г. на комисията по чл. 210 от ЗУТ при Община Стара Загора. се явява незаконосъобразен в частта му, с която е определена пазарна оценка в размер на 2 690,00 лв., което налага изменението му и решаване на спора по същество, съгласно чл. 172, ал. 2 и чл. 173, ал. 1 АПК, като се определи за заплащане действителната пазарна цена на правото на прокарване в размер на 5 431 лв. Следва на жалбоподателите да се присъдят направените по делото разноски в размер на 405 лв. - внесена държавна такса, адвокатско възнаграждение и такова за експертиза.

 

Водим от горните мотиви, Административният съд,

 

                                                Р Е Ш И:

 

 

ИЗМЕНЯ78/13.10.2008 г. на комисията по чл. 210 от ЗУТ, назначена със заповеди № 1550/16.06.2008 година на кмета на Община Стара Загора. в частта му, с която на основание чл. 210, във вр. чл. 193, ал. 3 от ЗУТ, е определена пазарна оценка за право на прокарване през ПИ 139028, местност “ Летището”, землище на гр. Стара Загора, собственост на Д.Д.Б. *** Граф Игнатиев № 33, вх. А, ет.1, ап.3 с с ЕГН **********, Г.Д.Б. *** Граф Игнатиев № 33, вх. А, ет.1, ап.9  с ЕГН ********** и Д.Г.Б. *** Граф Игнатиев № 33, вх. А, ет.1, ап.3 с ЕГН ********** в размер на 2 690,00 лв., като определя същата в размер на 5431,00 (пет  хиляди и четиристотин и тридесет и един  ) лев, платими както следва :на Д.Д.Б. *** Граф Игнатиев № 33, вх. А, ет.1, ап.3 с с ЕГН ********** – 1810,33 лв, на Г.Д.Б. *** Граф Игнатиев № 33, вх. А, ет.1, ап.9  с ЕГН **********- ****,33 лв  и  на Д.Г.Б. *** Граф Игнатиев № 33, вх. А, ет.1, ап.3 с ЕГН ********** *** Загора ДА ЗАПЛАТИ на Д.Д.Б. *** Граф Игнатиев № 33, вх. А, ет.1, ап.3 с с ЕГН **********, Г.Д.Б. *** Граф Игнатиев № 33, вх. А, ет.1, ап.9  с ЕГН ********** и Д.Г.Б. *** Граф Игнатиев № 33, вх. А, ет.1, ап.3 с ЕГН **********  разноски в общ размер на 405лв./четиристотин и пет/ лева.

Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

                      АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: