Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

331      20.11.2009г.      град Стара Загора

 

 

    В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

        

         Старозагорският административен съд, V състав, в публично съдебно заседание на двадесет и седми октомври две хиляди и девета година, в състав:

                                           

                                                                                СЪДИЯ: ИРЕНА ЯНКОВА

       

при секретар  М.П.                                                                        и с участието

на прокурора                                                                                                          като разгледа

докладваното от съдия И. ЯНКОВА административно дело № 754 по описа за  2008г., за да се произнесе съобрази следното:                                                       

 

         Производството е по реда на чл. 145 и сл. Административно-процесуалния кодекс /АПК/.   

Образувано е по жалба на община Раднево, представлявана от Кмета на общината, против Заповед № 122/ 17.10.2008г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” – гр. Стара Загора и одобреното с нея Протоколно решение от 17.10.2008г. на Комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, в частта му с която са описани имотите по отношение на които са допуснати непълноти и грешки при регистрирането им като земи по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, конкретизирани в Приложение № 1 към раздел ІІ и по отношение на имоти, включени в раздел І от приложение І, неправилно определени като земи по чл. 19,ал.1 от ЗСПЗЗ. от протоколното решение  . В жалбата са релевирани доводи за незаконосъобразност на оспорената заповед и на одобреното с нея решение в обжалваната му част, поради противоречие с материалния закон, несъответствие с целта на закона и допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила. Жалбоподателят твърди, че  в заповедта на Директора на ОД “Земеделие” – гр. Стара Загора не са изложени мотиви дали приема възражението му, че следва да се изключат от оспореното решение   следните имоти:  № 045021, находящ се в землището на с. . Гипсово, № 021021 и  № 000073, находящи се в землище на с Бели бряг, още повече, че от административната преписка се установявало, че трите имота били  с променено предназначение за разработени изкопаеми. По отношение на имот № 000086 от 44,355 дка, находящ си в землището на с. Боздуганово , същият неправилно изцяло бил изключен от земите по чл. 19,ал.1 от ЗСПЗЗ, тъй като от преписката се установявало , че само част от имота от 13 дка бил гора и бил включен в лесоустройствен проект, а другата част следвало да бъде определен като частна общинска собственост  на основание чл. 19,ал.1 от ЗСПЗЗ. От друга страна от оспореното решение следвало да се изключат имотите собствеността , на които е възстановена в полза на община Раднево с решение № 118/18.03.  1994 година , които също били  частна общинска собственост на основание чл. 25,ал.2 от ЗСПЗЗ.Жалбоподетялят релевира доводи, че неправилно административният орган не бил изключил  от земите, възстановени на община Раднево по реда на чл.19,а.1 от ЗСПЗЗ земи с обща площ от 2393,45 дка, тъй като по реда на чл. 10б от ЗСПЗЗ областен управител на област Стара Загора е обезщетил собствениците  наследници на земеделски земи, върху които били проведени мероприятия, непозволяваща възстановяването им със земеделска земя, частна общинска собственост на основание чл. 25,ал.2 от ЗСПЗЗ , а не със земеделски земи от остатъчния поземлен общински фонд. Моли съда да постанови решение, с което да отмени Заповед № 122/ 17.10.2008г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” – гр. Стара Загора и одобреното с нея Протоколно решение от 17.10.2008г. на Комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ в частта му по  приложение № 1 раздел І и раздел ІІ в оспорената му част.

 

         Ответникът по жалбата -  Директор на Областна Дирекция  “Земеделие” – гр. Стара Загора, чрез процесуалния си представител по делото, в съдебно заседание оспорва жалбата като неоснователна и моли същата да бъде отхвърлена. Поддържа, че при приемането на решението одобрено с оспорената заповед на Директора на ОД “Земеделие” – гр. Стара Загора, Комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ изцяло се е съобразила с влязлата в сила карта на възстановената собственост и с плана за земеразделяне.

                    

         Ответниците по жалбата Изпълнителна агенция по горите гр. София, Агенция по картография, геодезия и кадастъра гр. София, Министъра на земеделието и храните не се явяват , не се представляват и не вземат становище по основателността на подадената жалба.

 

       Въз основа на съвкупната преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна по административно-правния спор:

         Със Заповед № 87 от 09.07.2008г. на Директора на ОД “Земеделие” – гр. Стара Загора, на основание чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ във вр. с чл.45в, ал.1 от ППЗСПЗЗ, е назначена Комисия в състав: Председател – Началник на Общинска служба “Земеделие” гр. Раднево, секретар – Началник Служба геодезия, картография и кадастър – гр. Стара Загора и членове представител на община Раднево, на ДГС /ДЛС/ Раднево и на ОД “Земеделие” гр. Стара Загора. На комисията е възложено да определи имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, като тези, по отношение на които констатира, че неправилно са причислени към земите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, да установи грешката или непълнотата,като и изложи съответните мотиви. Във връзка с определяне на земеделските земи по чл. 19,ал.1 от ЗСПЗЗ  за землищата, включени в територията на община Раднево е постъпило становище изх. № 2400-456/ 16.10.2008 година от кмета на община Раднево с подробни изложени мотиви кои земи следва да не се възстановяват на община Раднево като такива по чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ впредвид обстоятелството,че те са с променено предназначение-  за разработени изкопаеми. Друга част от тях били  собственост на община Раднево, по силата на решение № 118/18.03.1994 година, поради това  били тяхна лична собственост .Третото възражение касае имот № 000086, находящ се в землището на с. Боздуганово, който частично   в  размер от 31,355 кв.м. следва да бъде определен като земеделска земя по чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ.Кметът  на община Раднево навежда доводи, че  с имоти с площ от 2383,745 дка са обезщетени лица на основание чл. 10б,ал.1 от ЗСПЗЗ,  последните са били лична собственост на община Раднево, поради което е направено искане имоти с такава площ да бъдат изключени от земите по чл. 19,ал.1 от ЗСПЗЗ поради  допуснато  нарушение. Общата площ от земите по чл. 19,ал.1 от ЗСПЗЗ и § 26 от ПЗР на ЗСПЗЗ следва по тази причина да бъде намалена и конкретни земи, формираща тази площ да бъдат определени, като земи частна общинска собственост.С протоколно решение от заседание, проведено на 17.10.2008г., Комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ след разглеждане на картата на възстановената собственост за землищата на община Раднево, обл. Стара Загора в частта относно имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ и на извлеченията от регистъра на имотите към картата на възстановената собственост по начин на възстановяване на земите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, е постановила протоколното си решение на 17.10.2008 година. Същото се състои от два раздела.В първия раздел комисията е  определила . земеделските земи  по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ по землища, включително придобитите преди влизане в сила на ЗИД на ЗСПЗЗ /обн. ДВ бр.13 от 2007г, за които е констатирала, че не са допуснати непълноти и грешки.Част от имотите, предмет на оспорването в настоящото административно производство,  веднъж са определени като имоти по чл. 19,ал.1 от ЗСПЗЗ, а втори път в същия раздел са изключени от него поради констатирани грешки и непълноти.Във втория раздел от решението е посочила имотите, по отношение на които са допуснати непълноти и грешки.Към двата  раздела от решението са приложени списъци , в който са включени имотите, описани с номера по КВС, площ, начин на трайно ползване. Мотивите за отпадането на имотите като такива по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ са, че посочените в Приложение № 1 към раздел ІІ, т.1 и раздел І от протоколното решение. Решението е взето с пет гласа. Със Заповед № 122/ 17.10.2008г. на основание чл.45в, ал.7 от ППЗСПЗЗ Директорът на ОД “Земеделие” гр. Стара Загора е одобрил протоколното решение на Комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ.От заповед № 544/24.06.2003 г. на областен управител на област Стара Загора се установява , че на основание чл. 32,ал.1 от Закона за администрацията , чл. 10б, ал.1 от ЗСПЗЗ и предложение на ПК Раднево с вх № 349/14.02.2003 г. областният управител на област Стара Загора е определил земите от общински поземлен фонд на община Раднево за землищата на с. Бели бряг, Гледачево, Боздуганово, с. Даскал Даскалово, с. Диня, с. Землен, с. Знаменосец, с. Константиновец, с. Овчарци, с. Любеново,с. Рисманово, с. Свободен, с. Сърнево, с. Тихомирово, с. Търговище, с. Старосел, които да послужат за обезщетяване на собствениците или наследниците  на земеделски земи, върху които има проведени мероприятия, които не позволяват възстановяване на собствеността. Въз основа на влезлия в сила план за обезщетяване на основание чл. 27 от ППЗСПЗЗ ПК Раднево е възстановила правото на собственост на горните лица/ лист 73-275 от том І от делото/.Не е спорно между старите , че във връзка с подадени заявления и образувани преписки по описа на ПК гр. Раднево /стр.1-326 от том ІІ на делото / ПК гр.Раднево е възстановила правото на собственост на община Раднево  и  на изброените по- долу кметства, намиращи се на територията на община Раднево на основание чл. 25,ал.2 от ЗСПЗЗ  : на община Раднево – 960 дка, като училищни земи. , на кметство с. Бели извор – 346,531 дка – общински ниви, на с. Българане – 139,999 дка – училищни земи, на кметство с.Боздуганово – 270,388 дка – училищни земи, на с. Д. Атанасов – 380,285 дка – училищни земи, на кметство с. Диня – 462,593 дка като училищни земи, на кметство с. Землен – 1334,180 дка като общинска земя, и 167,580 дка, като училищна земя, на кметство с. Ковач – 654,850 дка, като общинска земя, на кметство с. Константиновец – като земеделска земя, на кметство с. Любеново - -181,350 дка като собствена земеделска земя, така и на кметство с. Маца., на кметство с Полски градец –два броя собствени  ниви, на кметство с. Русиманово – 57 дка ниви, собствена земя, на кметство с. Свободен – 900 дка собствени ниви, 150 дка – читалищни земи и 360 дка – скотовъден фонд., на кметство с Сърнево – 2869 дка , като собствена земеделска земя, на кметство с. Тихомирово – 57 дка ниви, като държавен поземлен фонд, на кметство с . Траяново – 50,80 дка , като читалищни земеделски земи, на кметство с. Трънково – 3358,089 дка, като  собствени земеделски земи ниви, както и на кметство с. Братя Даскалови. Видно от решение № 118 от 08.03.1994 година ПК Раднево е възстановила правото на собственост на кметство с Гипсово, община Раднево на основание чл. 27 от ППЗСПЗЗ и влезлия сила план за земеразделяне по преписка № 9932 върху една нива и 85 лозя, подробно индивидуализирани в решението с квадратура, номер на имота и граници.      

 

 За изясняване на обстоятелства от значение за делото са назначени и изслушани единична и  комплексна съдебно-техническа експертиза, заключенията по които съдът кредитира и възприема като обективно, безпристрастно и компетентно. Според вещото лице  имотите, включени в заповед № 544/24.06.2003 година   са възстановени на община Раднево с решения на ПК/ сега ОСЗ/ гр.  Раднево, като имоти частна общинска собственост.Съгласно протокола от 27.02.2008 година общата площ на земите, включени в плана за обезщетение е 2457, 833 дка.Имот № 04021 – землище с. Гипсово е с променено предназначение от земеделска земя в друга за разработени изкопаеми/ стр. 61 от делото, имот № 021021 с площ от 8,999 дка и № 000073 с площ от 83,588 дка, находящи се землище с. Бели бряг са с променени предназначения от земеделска земя в друга за разработени изкопаеми. Част от имот № 000086 с площ от 13 дка , находящ се в землището Боздуганово е гора и е отразена в лесоустройствен проект за 2006 година подотдел 376.Останалата част от имота с площ от 31,355 дка са диворастящи храсти и дървета.Видно от решение № КЗЗ-3 от 03.06.2009година комисията за земеделски земи на основание чл. 24,ал.2 от ЗОЗЗ  е променила предназначението на земеделски земи в землищата на община Раднево и кметства на територията  на общината с обща площ от  8654,054 дка , като  е  задължила “ Мини Марица Изток” ЕАД да заплати на основание чл. 30 от ЗОЗЗ такса в размер от 435 725,37 лева,  .Комисията е уведомила “Мини  Марица изток “, че за отразяване в КВС на промените в регистрите следва да подаде молба до ОСЗ и заплати държавна такса. Според писмото решение влиза в сила след като бъдат заплатени съответните такси. Според регистъра на земеделски земи и гори и земи в горския фонд / лист 468, том І от делото/ имот № 000086, находящ се в землището на с. Боздуганово е пасище, мера и е собственост на община Раднево.Според скица № 5336 от 19.09.2008 година  по кадастралната карта, одобрена със заповед №  РД-18-12/29.04.2005 година на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра имот със стар идентификатор №45021 е собственост на община Раднево., Според скица № 837 от 26.09.2008 година  имот № 000073, находящ се в местността “ Бозллъка” ,землище с. Бели бряг представлява земеделска земя по чл. 19,ал.1 от ЗСПЗЗ и е стопанисван от общината  както и имот № 021021 , находящ се в местността“ Дълбоката долчина”, землище с. Бели бряг/ така скица № 842/26.09.2008 г. стр. 63, от том І от делото/.

         Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с направените в жалбата оплаквания, доводите и становищата на страните и като извърши цялостна проверка на законосъобразността на административния акт в оспорената му част на основание чл. 168, ал.1 във връзка с чл.146 от АПК, намира за установено следното:

           

            Оспорването, като направено от легитимирано лице, в законово установения срок и против административен акт, подлежащ на съдебно обжалване и контрол за законосъобразност, е процесуално допустимо.

           

            Разгледана по същество жалбата е основателна.

  

            Заповед № 122/ 17.10.2008г. е издадена от материално и териториално компетентният по см. на чл.45в, ал.7 от ППЗСПЗЗ орган – Директор на Областна Дирекция “Земеделие” гр. Стара Загора. Одобреното със заповедта протоколно решение е прието от Комисия, назначена с нарочна заповед на Директора на ОД “Земеделие” по чл. 45в, ал.1 от ППЗСПЗЗ, в състав съгласно законово установените изисквания по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ..

           

            Не е спорно между страните по делото, че плана за земеразделяне и одобрената карта на възстановената собственост за землищата на населени места в община Раднево са влезли в сила.На своето заседание комисията по чл. 19,ал.2 от ЗСПЗЗ е взела две решения  Определила е имотите по чл. 19,ал.1 от ЗСПЗЗ , включително придобитите преди влизане в сила на ЗИСЗСПЗЗ за община Раднево, съгласно раздел 1 от приложение № 1 / лист 22 до 44 от том І на делото/.В раздел ІІ от приложение №І /лист  45, том І от делото/ е посочила имотите, по отношение на които са допуснати непълноти или грешки. В случая от фактическа страна протоколното решение на Комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ в оспорената му част  на раздел втори е обосновано с обстоятелството, че част от имот в площ от 13 дка   а именно имот №000086 , землище с. Боздуганово по лесоустройствен проект попада в отдел. В представената административна преписка по приемането на оспореното протоколно решение на Комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 122/ 17.10.2008г. на Директора на ОД “Земеделие” – гр. Стара Загора не се съдържат данни ЛУП от 2006г. да е бил разглеждан от комисията.. Не е ясно по какъв точно начин е прието за установено, че този имот по Приложение № 1 към раздел ІІ, т.1 от решението попада в „отдел” по ЛУП както. Липсата на достатъчна конкретизация относно отдела по ЛУП, в които попада посочения от Комисията имот, включени в КВС и в регистъра на имотите към КВС по начин на възстановяване на земите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, като земи по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ съответно непосочването на начина, по който тези земи са идентифицирани като такива попадащи в отдели по ЛУП, на първо място води до необоснованост на констатацията на Комисията и липса на изискуемото от закона /чл.45в, ал.6 от ППЗСПЗЗ/ мотивиране на решението в частта му с която са определени имотите, неправилно причислени към земите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ. На следващо място това поставя съда в невъзможност да упражни контрол за материална законосъобразност на решението в оспорената му част, тъй като този контрол обхваща преценката дали са налице посочените от Комисията фактически основания и правилността на обективирания въз основа на тях извод – в случая дали посоченият в Приложение № 1 към раздел ІІ,  от протоколното решение имот представлява залесена такава преди влизането в сила на ЗСПЗЗ, попада в отдела по ЛУП от 2006г. и представляващи ССФ – държавна собственост и доколко това обстоятелство   изобщо е релевантно за отпадането на земите като такива по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ..

            Видно от раздел І от приложение  № 1 имот № 045021,находящ се в землището с. Гипсово, имот № 021021 и имот № 000073, находящи се в землището с. Бели бряг веднъж са определени като земеделските земи по чл. 19,ал.1 от ЗСПЗЗ, а  втори път в същия раздел са извадени от списъка с мотив, че с решение № КЗЗ-3 / 03.06.2008 година на комисията за земеделски земи към Министерството на земеделието и храните е променено тяхното предназначение.При този начин на оформяне на решението, съдът намира, че комисията по чл. 19,ал.2 от ЗСЗЗ не е формирало ясно и разбираемо волята  си  какъв е статута на земите – земеделски земи по чл. 19,ал.1 ЗСПЗЗ или земи с променено предназначение, които по силата на чл.2 от ЗСПЗЗ имат неземеделски характер. Тази неяснота поставя в невъзможност съдът да провери и материалната законосъобразност на протоколното решение в оспорената му част. От друга страна следва да се отбележи, че промяната на предназначението на земеделска земя  за неземеделски нужди се извършва въз основа на няколко процедури, описани в ЗОЗЗ и правилника за неговото прилагане. Първият етап е определяне на площадка и трасета на обектите, чийто предназначение се променя с нарочно решение на комисията по чл. 17,ал.1, т.2  от ЗОЗЗ. Вторият етап е одобряване на ПУП за определената площадка или трасе съгласно чл. 24,ал.1 от ЗОЗЗ. Третият етап е приемане на решение за промяна на предназначението на земеделската земя /  чл. 24,ал.2 от ЗОЗЗ/. По силата на разпоредбата на чл. 25,ал.1 от ЗОЗЗ препис от решението и то след влизането  му в сила се изпраща на службата по геодезия, картография и кадастър за нанасяне в кадастъра. Поради което, съдът намира, че комисията по чл. 19,ал.2 от ЗСПЗЗ не може само въз основа на решение № КЗЗ-3 / 03.06.2008 година на комисията за земеделски земи към Министерството на земеделието и храните да приеме, че е променено предназначението на горните имоти, а следва да установи дали тази промяна е отразена и в КВС или кадастралната карта, ако има одобрена такава за съответното землище.. По делото не са представени доказателства, че горните земи са с променено предназначение, напротив от скиците се установява, че тези земи за земеделски земи по чл. 19,ал.1 от ЗСПЗЗ.

         В раздел първи от  приложение №І / страница 23, том І от делото/ от една страна е прието от комисията по чл. 19,ал.2 от ЗСПЗЗ, че  земите от номера 014020 до 021284, находящи се в землището  на с.Гипсово следва да се включат в земите по чл. 19,ал.1 от ЗСПЗЗ , а от друга страна тези имоти следва да се изключат от списъците по чл. 19 ал.1 от ЗСПЗЗ, защото са възстановени на община Раднево с решение № 118/08.03.1994 година и за тях са съставени актове за общинска собственост. При този начин на конструиране на решението съдът  намира, че комисията по чл. 19,ал.2 от ЗСПЗЗ не е направила  ясно, еднозначно  и разбираемо волеизявление какъв е статута на земеделските земи : такъв по чл. 19,ал.1 от ЗСПЗЗ или такъв по чл. 25,ал.2 от ЗСПЗЗ тоест уважено ли е възражението на кмета на община Раднево.Недопустимо съгласно чл. 59,ал.,ал.2 . 5 от АПК  адресатът на административния акт  да не може еднозначно да разбере  какви точно права  и задължения му е разпоредено да изпълни..

      При систематичното тълкуване на разпоредбата на чл. 19,ал. 5 и ал. 6 от ЗСПЗЗ и  на чл. 45в на правилника съдът намира, че  независимо , че  в закона е прието, че комисията постановява протоколното си решение в един документ протоколно решение, то тя  следва задължително  да постанови два диспзитава, които подлежат и на самостоятелен инстанционен контрол а именно:  в първия еднозначно  да  се определят земите по чл. 19,ал.1 от ЗСПЗЗ , а във втория  да  се опишат имотите, за които е констатирано , че неправилно са причислени към земите по чл. 19,ал.1 от ЗСПЗЗ, като ППЗСПЗЗ  задължава комисията по чл. 19,ал.2 от ЗСПЗЗ за тези земи  да изложи мотиви защо не следва да се възстановят на община Раднево. Неизлагането на мотиви ,към административния акт или излагането на неясни мотиви е нарушение на формата и самостоятелно основание за отмяна на решението в тази му част.Това нарушение е особено съществено, тъй като се  засяга правото на защита на община Раднево поради неизлагането от страна на комисията на логични и ясни мотиви какъв е статута на земеделските земи такива по чл. 19,ал.1 от ЗСПЗЗ и или такива по чл. 25,ал.2 от ЗСПЗЗ налице ли е грешка по смисъла на чл. 45в,ал. 6 от ППЗСПЗЗ.В случая установяване на факта на какво основание община Раднево придобива собствеността върху горните имоти е съществено предвид ограниченията за управление и разпореждане с тези земи, въведени за чл. 19 от ЗСПЗЗ. Съгласно чл.25,ал.2 от ЗСПЗЗ субект на право на възстановяване на собствеността са и общините за земеделски земи, отнети им безвъзмездно и предоставени на държавни земеделски стопанства , трудовокооперативни стопанства , аграрно промишлени комплекси и агрофирми, както и на държавни горски стопанства , когато са включени в държавен фонд освен ако  са горски разсадници и полезащитни горски пояси. За тези земи община Раднево може да упражнява правото си на собственост в пълен обем, без ограничения, по реда на ЗОС. Следва да се има впредвид, че в общински поземлен фонд са включени не само земи по чл. 19,ал.1 от ЗСПЗЗ / така наречения остатъчен поземлен фонд/, но и такава по чл. 25,ал.2 от ЗСПЗЗ,, лична собственост на община Раднево.

          

                Отделен е въпросът дали данните, съдържащи се в ЛУП или заповедта на комисията по чл. 17,ал.1 т. 2 от ЗОЗЗ на които се е позовала комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ при приемането на решението в оспорената му част, досежно вида, предназначението и начина на трайно ползване на имотите и тяхната собственост, е следвало да бъдат разглеждани и преценявани при определянето на земите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ. В нормата на чл.45в, ал.5 във вр. с ал.2 от ППЗСПЗЗ е регламентирано, че  Комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ приема решението за определяне на земите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ въз основа на данните, съдържащи се в регистъра на имотите към картата на възстановената собственост по начин на възстановяване за земите по чл. 19, ал. 1 ЗСПЗЗ и картата на възстановената собственост в частта за имоти по чл. 19, ал. 1 ЗСПЗЗ. По аргумент от посочената разпоредба, определянето на имотите, които неправилно са били причислени към земите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, следва да се извърши въз основа на същите данни. Съгласно разпоредбата на чл.1, ал.2 от Наредба № 49 от 05.11.2004г. на МЗГ за поддържане на картата на възстановената собственост, Картата на възстановената собственост /КВС/ обединява данните от плана за земеразделяне, картата на съществуващите стари реални граници, картата на възстановимите стари реални граници на земеделските земи, създадени по реда на ЗСПЗЗ и картата на възстановената собственост върху гори и земи от горския фонд, създадена по реда на ЗВСГЗГФ. Останалите данни, включени в КВС са регламентирани в ал.3-6 на чл.1 от Наредба № 49. Регламентиран е и редът за създаване на карта за възстановената собственост в чл. 6 от Наредба № 49. От това следва, че фактическия материал, с който работи комисията е влязлата в сила КВС и регистъра на имотите към нея.Следователно данните по ЛУП и промяна на предназчението на земеделските земи  не се включват в съдържанието на КВС и регистрите към нея, а законът изрично определя въз основа на какви данни и от какви източници се определят земите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ. След като имотите – кадастрални единици, са включени в границите на влезлите в сила план за земеразделяне и КВС и са отразени като земеделски земи с начин на възстановяване по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, ирелевантно за административното производство и приемането на решение за определянето на земите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ е обстоятелството, дали същите в действителност представляват земи, подлежащи на включване в държавния горски фонд, при липса на доказателства за включването им в горския фонд по см. на Закона за горите и за проведена по отношение на тях процедура по ЗВСГЗГФ и за изключване на земите от КВС поради промяна на предназначението  при липса на отразяване на това обстоятелство в КВС.

           

Комисията по чл. 19,ал.2 от ЗСПЗЗ освен това не се произнесла по  направеното искане на кмета на община Раднево дали следва  да се намали площта на определените по чл. 45в,ал. 5 от ППЗСПЗЗ земеделски земи  с 2383,745 дка, предвид факта, че община Раднево е обезщетила лицата по чл.10б, ал.1 от ЗСПЗЗ със земи по чл. 25,ал.2 от ЗСПЗЗ, а не със земи от остатъчния поземлен общински фонд. В нарушение на разпоредбата на чл. 35 от АПК комисията не е изяснила всички факти и обстоятелства от значение на случая и не  е обсъдила възраженията на община Раднево. Но в този случай необсъждането на   възраженията на страната е несъществено процесуално  нарушение. В чл. 10б,ал.1 от ЗСПЗЗ е уредената процедура за обезщетяване на правоимащи  със земи от общинския поземлен  фонд и компетентните органи. Тя започва с мотивирано искане на ОСЗГ до общинския съвет /ОС/. ОС гр. Раднево е следвало да се произнесе в преклузивния едномесечен срок . При липса непроизнасяне по направеното искане на ОСЗГ гр. Раднево,  областният  управител на област гр. Стара Загора по искане на ОС Земеделие гр. Раднево се е произнесъл със заповед № 544/ 24.06.2003 година,в която е определил вида, размера и местонахождението на имотите, с които ще се обезщетят лицата по чл. 10б,ал.1от ЗСПЗЗ. Тази заповед е влязла в законна сила,.Въз основа на този административен акт ОСЗГ гр. Раднево и въз основа на влязъл в сила план за обезщетяване е обезщетила лицата по чл. 10б,ал.1 от ЗСПЗЗ . При съпоставката на разпоредбата на чл. 11,ал.4 от ЗСПЗЗ и чл. 10в,ал.1 от ЗСПЗЗ може да се направи извод , че задължение за обезщетяване първо със земи по чл. 19,ал.1 от ЗСППЗ съществува само, когото лицето е представило съдебно решение  след влизане в сила на плана за земеразделяне. Само в този случай ОСЗГ гр. Раднево е следвало да установи кои  земи са   от така наречения остатъчен общински фонд и те да послужат за обезщетяване на лицата по чл.11,ал.4 от ЗСПЗЗ С разпоредбата на чл. 10б, ал.1 от ЗСПЗЗ законодателят е предвидил възможност правоимащите собственици или техните наследници да се обезщетяват не само със земите, собственост на община Раднево по чл. 25,ал.1 от ЗСПЗЗ , но  и с тези, които са  лична собственост на общините по силата чл. 25,ал.2 от ЗСПЗЗ.Още повече, че ОС гр. Раднево е имал възможност да посочи земите,  с които следва да се обезщетят правоимащите лица и не се е възползвал от това свое право. От друга страна директорът , респективно комисията по чл. 19,ал.2 от ЗСПЗЗ действа в условията на обвързана компетентност, очертана в чл. 45в от ППЗСПЗЗ. При постановяване на своя акт комисията по чл. 19,ал.2 от ЗСПЗЗ следва да установи дали КВС за процесните землища е създадена и приета КВС, извършената ли е дейността по чл. 6 от Наредба № 49. След което тя постановява протоколното си решение, като определя имотите по чл. 19,ал.1 от ЗСПЗЗ и описва  имотите, спрямо които са допуснати грешка или непълнота. Законодателят й е дал само тази компетентност. Както бе казано по-горе този помощен орган работи единствено въз основа на КВС  и регистъра към него , а и няма  правомощие да преценява законосъобразността на заповедта на областен управител на област Стара Загора.

 

       

 

Предвид гореизложеното съдът намира, че одобреното със Заповед № 122/ 17.10.2008г. на Директора на ОД “Земеделие” – гр. Стара Загора решение на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ в оспорената му част, е прието при допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила и при неспазване на императивното изискване по чл.45в, ал.6 от ППЗСПЗЗ за мотивирано определяне на имотите, които неправилно са причислени към земите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, с оглед на което следва да бъде отменено като незаконосъобразно. Доколкото са установени процесуални нарушения при приемането на решението и липсват конкретни мотиви, даващи възможност за произнасяне по неговата материална законосъобразност и респективно по съществото на спора и на основание чл. 173, ал.2 от АПК, преписката следва да бъде върната на назначената със Заповед № 87 от 09.07.2008г. на Директора на ОД “Земеделие” – гр. Стара Загора Комисия по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, за разглеждане и произнасяне с решение по чл.45в, ал.5 във вр. с ал.6 от ППЗСПЗЗ по отношение на имотите, посочени в Приложение № 1, раздел ІІ  г., както и по отношение на земите, включени в регистъра на имотите към КВС по начин на възстановяване за земите по чл. 19, ал. 1 ЗСПЗЗ, които не са били разгледани и съответно Комисията не се е произнесла с решение.  Комисията при спазване на чл.45в от ППЗСПЗЗ, след  обсъждане и преценка на всички релевантни факти и обстоятелства от значение за определянето на имотите като земи по чл. 19, ал.1 от ЗСПЗЗ съотв. като такива, неправилно включени в земите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ,  следва да приеме решение по чл.45в, ал.5 във вр. с ал.6 от ППЗСПЗЗ при съблюдаване на изискванията за форма и съдържание на акта. В случай, че Комисията констатира, че имоти неправилно са причислени към земите по чл. 19, ал. 1 ЗСПЗЗ, да изложи конкретни мотиви по какъв начин и въз основа на какви доказателства приема за установено допусната грешка или непълнота при регистрирането им като земи по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ. При произнасянето си Комисията да съобрази своето решение с разпоредба на чл.19, ал.12 от ЗСПЗЗ /ДВ бр. 6 от 2009г./.

 

            Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение второ във връзка с чл.173, ал.2 от АПК, Старозагорският административен съд 

 

                                          Р     Е     Ш     И     :

 

ОТМЕНЯ одобреното със Заповед № 122/ 17.10.2008г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” – гр. Стара Загора Протоколно решение  на Комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ от 17.10.2008г. в частта му по раздел І, по отношения на имот 045021, землище с. Гипсово, имот № 021021 и № 000073, землище с. Бели бряг, имот от № 014020 до имот № 021284 по решение № 118/08.03.1994 г. на ПК , с която са определени имоти по чл. 19,ал.1 от ЗСПЗЗ  и в частта му от раздел ІІ по отношение на имот № 000086, землище с. Боздуганово  , с която са определени имотите по отношение на които са допуснати непълноти и грешки при регистрирането им като земи по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, съгласно  Приложение №  1 от протоколното решение, като незаконосъобразно.

 

            ВРЪЩА преписката на Комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, назначена със Заповед № 87 от 09.07.2008г. на Директора на ОД “Земеделие” – гр. Стара Загора, за разглеждане и произнасяне с мотивирано решение по чл.45в, ал.5 във вр. с ал.6 от ППЗСПЗЗ по отношение на имотите, посочени в Приложение № 1  раздел ІІ от протоколно решение от 17.10.2008г., одобрено със Заповед № 122/ 17.10.2008г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” – гр. Стара Загора, както и по отношение на земите, включени в регистъра на имотите към КВС по начин на възстановяване като земите по чл. 19, ал. 1 ЗСПЗЗ, съгласно раздел ІІ от приложение № І ,  които не са били разгледани и съответно Комисията не се е произнесла с решение по чл.45в, ал.5 от ППЗСПЗЗ,  съобразно дадените от съда задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона.

         Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

                                                       

 

СЪДИЯ: