Р Е Ш Е Н И Е  12

 

гр.Стара Загора 30.01.2009 год.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Старозагорският административен съд   в публичното  заседание                                       на         двадесети януари

през     две хиляди и девета година в състав:

 

Председател: Б.Т.

 

                                                                      Членове:           

 

при секретаря    С.Х.

и в присъствието на  прокурора                                                        ,                                                        като разгледа докладваното от  Б.Т.   адм.дело     757 по описа  за 2008 год, за да се произнесе съобрази следното:

 

 

Производството е с правно основание чл.124, ал.3 от закона за устройството на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.145 и сл. Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

         Образувано е по жалба от Р.Г.П. *** Загора срещу мълчаливия отказ на Кмета на Община Стара Загора да се произнесе по заявлението му за издаване на разрешение за възлагане изработването на подробен устройствен план /ПУП/-план за застрояване на негов имот.

         Жалбоподателят моли съда отказа да бъде отменен като незаконосъообразен и административният орган да бъде задължен да издаде искания от него административен акт. Претендира за присъждане на направените разноски.

В съдебно заседание чрез пълномощника си адвокат Георгиева поддържа жалбата.

         Ответникът – Кмет на Община Стара Загора – чрез процесуалния си представител оспорва жалбата. Изтъква като основание за мълчаливия отказ разпоредбата на чл.135 от ЗУТ.

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и извърши цялостна проверка на законосъобразността на административния акт с оглед разпоредбата на чл.168 от АПК, намира за установено  следното:

Жалбата е подадена в срока по чл.149 ал.2 от АПК от надлежна страна и се явява допустима.         

Видно от нотариален акт № 145 т.І рег.№ 1225 дело № 119/ 2005г на нотариус рег.№ 86, жалбоподателят е собственик на недвижим имот, представляващ нива  с площ 4.900дка в местността “Орта бозалък”, находяща се в землището на гр.Стара Загора и съставляваща имот № 071008.

Депозирал е заявление с вх.№ Тп-888/ 24.09.2008г до Кмета на Община Стара Загора с искане за издаване на разрешение за възлагане изработването на ПУП-план за застрояване на целия имот № 071008 с жилищни сгради. С писмо изх.№ Тп-И-1703/ 08.10.2008г Главният архитект на Община Стара Загора е уведомил жалбоподателя П., че заявлението му ще бъде одобрено след представяне на скица с предложение за инвестиционни намерения. На 24.10.2008г П. в изпълнение на указанията уточнява, че инвестиционните му намерения за имота са да бъде застроен изцяло с жилищни и търговски сгради.

В законоустановения от чл.57 ал.1 във връзка с чл.30, ал.3 от АПК 14-дневен срок Кметът не се е произнесъл.

Съдът намира този мълчалив отказ за незаконосъобразен.

От събраните по делото писмени доказателства се установява надлежно образуване на административно производство по искане на жалбоподателя, отправено до Кмета на Община Стара Загора. При констатирани нередовности по искането административния орган е извършил действията, уредени в чл. 30 от АПК за уведомяване на заявителя. С оглед реалното неизпълнение на указанията – жалбоподателят не е представил скица - нормалното развитие на административния процес е изисквало отново да бъде уведомен за отстраняване на нередовността или да бъде издаден акт за прекратяване на образуваното производство. При липса на такъв при висящо производство съдът приема, че се касае за мълчалив отказ от произнасяне, а такова се дължи от административния орган с оглед направеното искане, отправено в законоустановената форма до компетентния орган.

Поддържаният довод пред настоящата инстанция за приложимост на чл.135 от ЗУТ /вероятно се има предвид нормата на чл.135, ал.2 от ЗУТ/ е неоснователен, тъй като касае доводи, свързани с мотивите на административния акт. Когато предмет на съдебния административен спор е мълчалив отказ, съдът е длъжен да изследва дали при фактическите обстоятелства, сочени в направеното до него искане, административният орган е бил длъжен по конкретен закон да издаде търсения административен акт. Административният съд няма правото, нито задължението в този случай да преценява евентуалните основания, които биха мотивирали органа да откаже издаването на акта - тях той преценява само при наличието на изричен мотивиран отказ.

В този смисъл постановеният мълчалив отказ е незаконосъобразен и следва да бъде отменен като преписката се върне на административният орган за произнасяне по искането на Р.Г.П. и на основание чл.174 от АПК се определи 14-дневен срок за това от влизане в сила на съдебното решение.

При този изход на спора на жалбоподателя следва да бъдат присъдени направените разноски в размер на 10лв.

         Водим от гореизложеното, съдът  

 

 

Р Е Ш И:

 

 

         ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН  по оспорване от Р.Г.П. ЕГН ********** *** МЪЛЧАЛИВИЯ ОТКАЗ на Кмета на Община Стара Загора да се произнесе по заявление вх.№ Тп-888/ 24.09.2008г  с искане за издаване на разрешение за възлагане изработването на ПУП-план за застрояване на целия имот № 071008 в местността “Орта бозалък”, находяща се в землището на гр.Стара Загора, с жилищни и търговски сгради.

         ВРЪЩА делото като преписка на административния орган за произнасяне по заявление вх.№ Тп-888/ 24.09.2008г от Р.Г.П..

         Определя 14-дневен срок за произнасяне, считано от датата на влизане на решението в сила.

ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на Р.Г.П. сумата 10/десет/лв, представляваща направени по делото разноски.

Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                               АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: