Р Е Ш Е Н И Е  13

 

гр.Стара Загора 27.01.2009 год.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Старозагорският административен съд   в публичното  заседание                                       на         двадесети януари

през      две хиляди и девета година в състав:

 

Председател: Б.Т.

 

                                                                      Членове:   

       

при секретаря    С.Х.

и в присъствието на  прокурора                                        ,                                                        като разгледа докладваното от  Б.Т.   адм.дело   763  по описа  за 2008 год, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

Производството е с правно основание чл.27 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ във връзка с чл.145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс/АПК/.

Образувано е по жалба от И.М.Д. и Д.В.Д. *** Загора против Заповед № 3093/ 08.12.2008г. на Кмета на Община Стара Загора, за отчуждаване на 55 кв.м. от поземления им имот № 68850.509.7112 по кадастралната карта на гр.Стара Загора. В жалбата се съдържат оплаквания за незаконосъобразност на заповедта,  постановяване при съществени процедурни нарушения и неправилно определяне на обезщетението. Молят съда да постанови решение, с което да отмени заповедта.

В съдебно заседание чрез пълномощника си поддържат жалбата в частта за опреденото парично обезщетение. Молят съда да го измени като определи обезщетение по 162лв/ кв.м. за терена и включи в него стойността на направените в имота подобрения.  

Ответникът – Кмет на Община Стара Загора - чрез процесуалния си представител оспорва жалбата. Счита издадената заповед за законосъобразна и моли да бъде потвърдена.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и извърши цялостна проверка на законосъобразността на административния акт с оглед разпоредбата на чл.168 от АПК, намира за установено  следното:

Жалбата е подадена в срок от надлежна страна и се явява допустима.

С оспорената заповед, издадена от Кмета на Община Стара Загора във връзка с чл.25 ал.2 от ЗОС е отчуждена реална част в размер на 55кв.м. от поземлен имот /ПИ/ № 68850.509.7112 по кадастралната карта на гр.Стара Загора, одобрена със заповед № РД-18-1 от 07.01.2008г на Изпълнителния директор на АГК, с трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: друг вид застрояване, стар идентификатор № 13209, кв.327 Казански при съседи 68850.509.7076, 68850.509.7077, 68850.509.5571, 68850.509.7034, 68850.509.7111.

Имотът е съсобственост на жалбоподателите, видно от нотариален акт № 63 нот.д.№ 48/ 2003г на нотариус рег.№ 435.

Отчуждаването се извършва във връзка с неотложна обществена нужда от изграждане на обект, публична общинска собственост  - продължение на бул.”Славянски” в участъка от ул.”Димчо Стаев” до ул.”Капитан Петко войвода” по одобрената улична регулация, която не може да бъде задоволена по друг начин.

Обезщетението е определено като парично в размер общо на 8 250лв. От преписката е видно, че процедурата по отчуждаване е обявена от Кмета на Община Стара Загора и обявлението е публикувано в два централни и един местен ежедневник. Лицензиран оценител е дал експертна оценка за пазарната стойност на отчуждаемия имот в размер на 150лв/ кв.м. Оценката се отнася само за земята.

По делото са представени разрешение за строеж № РС-И 1420/ 30.12.2005г  на основание чл.148, ал.1, ал.2, ал.4 и чл.152, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.193, ал.4 от ЗУТ за обект “Търговски базар” в ПИ № 13208 и № 13209 в кв.327 по плана на гр.Стара Загора; удостоверение № УВЕ-И 370/ от 14.11.2006г за въвеждане в експлоатация на строежа – първи етап, павилион за жива риба със застроена площ 34.08кв.м., намиращ се в ПИ № 13209.

Във връзка с оспорването на размера на обезщетението е назначена съдебно-техническа експертиза Съгласно заключението й, пазарната стойност на процесния имот възлиза на 151.50лв на кв.м. Експертът е констатирал, че в отчуждаваната част от имота на жалбоподателите попадат 12кв.м. от павилиона, чиято пазарна/вещна/ стойност възлиза на 2 947лв с включено овехтяване. В тази част са направени също подобрения – вертикална планировка, южна ограда от етернит, западна ограда от гофрирана ламарина и осветителен стълб с възстановителна/вещна/стойност от 2 366лв при включено овехтяване.

По делото е представено и влязло в сила решение № 11/ 19.03.2008г по адм.д.№ 437/ 2008г по описа на Административен съд Стара Загора, от което е видно, че за отчуждени 494 кв.м. от ПИ 13208 в кв.327 по плана на гр.Стара Загора на жалбоподателите е определено обезщетение в размер на 84 100лв с включена моментна стойност на подобрения в размер на 7 818лв. От друго влязло в сила решение № 4/18.01.2008г по адм.д.№ 438/2008г по описа на Административен съд Стара Загора се установява, че обезщетението за отчуждаване на част от  ПИ 4354а в кв.326 по плана на гр.Стара Загора е изчислено по 172лв/ кв.м.

При съвкупна преценка на събраните доказателства съдът намира жалбата за частично основателна.

Заповедта, предмет на съдебен контрол, е постановена от компетентен орган, в установената форма, при спазване на процесуалните правила и в съответствие с целта на закона. Налице са материалноправните предпоставки за издаването й – общинска нужда от изграждане на обект, публична общинска собственост, която не може да бъде задоволена по друг начин и влязъл в сила през 1996г подробен устройствен план /ПУП/ на района. Изпълнени са всички елементи от предвидената в чл.25 от ЗОС  процедура.

При определяне оценката на отчуждената част от имота на жалбоподателите обаче, административният орган е определил цена, по-ниска от действителната пазарна цена за района. Тази част от заповедта се явява незаконосъобразна по смисъла на чл. 146, т. 4 АПК във връзка с 21, ал.1 от ЗОС и чл.22, ал.4 и ал.7 от ЗОС. Недвижимият имот е отчужден по реда на ЗОС, но цената на обезщетението незаконосъобразно не е определена съобразно текста на закона като равностойно парично обезщетение. Разпоредбата на чл.22, ал.5 от ЗОС регламентира начина на определяне на равностойното парично обезщетение, което следва да се разглежда като цена на отчуждавания имот,  определена по метода на пазарните аналози /сравнителния метод/, въз основа на действителните цени по реализирани сделки с недвижими имоти със сходни характеристики, намиращи се в близост до отчуждавания имот.

 Представеното по делото писмено заключение на съдебно-техническата експертиза не е оспорено от страните. Съдът го възприема изцяло като обективно, компетентно и безпристрастно изготвено. От него е видно, че в Стара Загора през 2008г няма достатъчно на брой реализирани сделки с аналогични терени в района на процесния имот, чрез които да се формира пазарната му аналогова стойност. При сключени сделки с УПИ със сходни характеристики и местоположение е приета пазарна аналогова стойност, която е коригирана с редукционни коефициенти. По този начин е определена действителната пазарна цена на терена на имота като са взети предвид всички негови характерни особености и е преценена относителната им тежест при формиране на крайната цена. Съдът не разполага със специални знания в тази област, което налага назначаването на експертизи за изясняване на спорни въпроси. По тази причина не може да игнорира посочената и поддържана от вещото лице стойност, която е съобразена с общоизвестния факт на намаляващ инвеститорски интерес поради моментните финансови условия в страната. Посочената от експерта цена не се различава съществено от определената с решение № 11/ 19.03.2008г по адм.д.№ 437/ 2008г по описа на Административен съд Стара Загора за отчужден съседен имот на жалбоподателите. При извършени пресмятания се установява, че цената на земята без подобренията в този имот е приета по 154лв/кв.м. Другото съдебно решение касае имот, който не е в същия квартал, не е установено местоположението му спрямо процесния, поради което съдът не го обсъжда. За пълнота на изложението следва да се отбележи, че решенията са постановени преди близо една година и за този период е променена както конюнктурата на пазара на недвижими имоти, така и нормативната база за определяне на обезщетението при отчуждаване на имоти за общински нужди /ДВ бр.54 от 2008г/.

Административният орган не е съобразил и разпоредбата на чл.22, ал.7 от ЗОС при определяне размера на обезщетението като не е включил в него стойността на законно направените в имота временен строеж и подобрения. Нормата предвижда при отчуждаване на такива обекти да се заплаща по-малката стойност от стойността на направените разходи и увеличената стойност на имота. В конкретния случай павилионът като временен строеж и подобренията са извършени от собствениците на имота в периода 2003-2006г, т.е. след влизане в сила на ПУП, при условията и по реда на чл.49 и чл.50 от ЗУТ.  Като законно изградени за тях се дължи обезщетение. За определяне на размера му следва да бъде съобразено заключението на вещото лице, според което възстановителната /вещната/ стойност на подобренията и временните строежи съвпада с увеличената стойност на поземления имот и е в размер общо на 5313лв.  

Предвид изложеното се налага изводът, че заповедта следва да бъде изменена в частта за определеното обезщетение, като оценката на отчуждената част от имота се увеличи от 8 250лв на 13 645.50лв, включваща стойността на терена /8332.50лв/ и направените върху него подобрения /5313лв/.

В останалата част жалбата като неоснователна подлежи на отхвърляне.

Водим от тези мотиви, съдът

 

Р Е Ш И :

 

 

ИЗМЕНЯ по жалба И.М.Д. ЕГН ********** И Д.В.Д. ЕГН **********,***,  ЗАПОВЕД № 3093/ 08.12.2008г. на Кмета на Община Стара Загора, за отчуждаване на 55 кв.м. от поземлен имот № 68850.509.7112 по кадастралната карта на гр.Стара Загора В ЧАСТТА ЗА ОПРЕДЕЛЕНОТО ПАРИЧНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ КАТО ГО УВЕЛИЧАВА от 8 250 /осем хиляди двеста и петдесет/лв на 13 645.50лв /тринадесет хиляди шестстотин четиридесет и пет лв и петдесет ст/.

 ОХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата в останалата й част.

 Решението е окончателно и не подлежи на касационно оспорване.

 

 

 

 

                          АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: