Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е     110

 

 гр.Стара Загора

 10.04.2009 г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Старозагорският административен съд, втори състав, в публично  заседание на шестнадесети март през две хиляди и девета година, в състав:

                   

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: Р.Р.

 

при секретаря    З.Д.,

като разгледа докладваното от Р. Р. Адм. дело 767 по описа за 2008г., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е с правно основание чл.27 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ във връзка с чл.145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс/АПК/.

Образувано е по жалба от И.М.Д. и Д.В.Д.,*** Загора против Заповед №3091/08.12.2008 г. на Кмета на община Стара Загора. Жалбоподателите считат заповедта за незаконосъобразна, в противоречие с процесуалния и материалния закон, поради което молят да бъде отменена. Считат, че при процедурата при издаване на обжалваната заповед липсват доказателства относно наличието или липса на влязъл в сила ПУП, както и разпоредбите на чл. 21, 22 и 25 ал.1 от ЗОС. Считат, че така допуснатите нарушения водят до нищожност на обжалваната заповед, тъй като не е налице открита процедура по отчуждаване и заповедта се издава издадена без правно основание. Не са съгласно с определеното парично обезщетение. Твърдят че не е извършван оглед на имота и с това е нарушена процедурата по чл.22, ал.2 от ЗОС. Не е отчетено реалното местоположение, характеристиките и подобренията на имота. Не са отчетени пазарните стойности за ПУП с тези характеристики в този район на града. Оценката се разминава с пазарните стойности, по които се извършват сделки между община Стара Загора и други лица. Твърдят, че в оценката не са включени подобренията, които те са извършили в имота. Молят да се отмени като неправилна и незаконосъобразна заповедта или алтернативно да се измени в оспорената част като се увеличи размера на определеното парично обезщетение в съответствие с реалните пазарни цени.

В съдебно заседание жалбоподателите, чрез пълномощника си адв.П., заявяват, че поддържат жалбата само в частта относно увеличаване размера на определеното парично обезщетение в съответствие с реалните пазарни цени. Претендират разноските по делото.

Ответникът – Кмет на Община Стара Загора - чрез процесуалния си представител оспорва жалбата. Счита издадената заповед за законосъобразна и моли да бъде потвърдена.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и извърши цялостна проверка на законосъобразността на административния акт с оглед разпоредбата на чл.168 от АПК, намира за установено  следното:

Жалбата е подадена в срок от надлежни страни и се явява допустима.

С оспорената заповед, издадена от Кмет на Община Стара Загора, е отчужден поземлен имот /ПИ/ № 68850.509.7111, по кадастралната карта на гр.Стара Загора, одобрена със заповед № РД-18-1/07.01.2008г. на изпълнителния директор на АГКК и изменена със заповед № КД-14-24-160/01.10.2008г. на началника на СГКК Ст.Загора, с площ от 221кв.м., при съседи: ПИ №68850.509.7076, ПИ №68850.509.7112, ПИ №68850.509.7034. Имотът е съсобственост на жалбоподателите в равни части по 1/2, видно от нот. акт № 63, том I, нот.д. №48/2003г. на нотариус Радка Богданова с район на действие Районен съд-Ст.Загора.

Отчуждаването се извършва съгласно влязъл в сила ПУП, утвърден със Заповед №118 от 26.01.1996г. на Кмета на община Ст.Загора и във връзка с изграждане на обект, публична общинска собственост - продължението на бул. “Славянски”, в участъка от ул.”Димчо Стаев” до ул.“Капитан Петко войвода” в гр.Стара Загора по одобрена улична регулация.

Обезщетението е определено като парично в размер общо на 33150лв. за двамата жалбоподатели. От оспорената заповед е видно, че лицензиран оценител е дал експертно становище за пазарна стойност на отчуждаемия имот в размер на 33150лв.

По делото е  назначена съдебно-техническа експертиза. Съгласно заключението на вещото лице пазарната стойност на имота, предмет на отчуждаването, е определена на 162,60 лв. на кв.м. или 35935 лв. общо. Използван е метода на пазарните аналози като са отчетени специфичните особености на имота и редуциращи аналоговата стойност коефициенти. Възстановителната вещна стойност на извършените подобрения в имота е 12200 лева или увеличената стойност на имота в резултат на извършените подобрения е 48135 лева.

При съвкупна преценка на събраните доказателства съдът намира жалбата за основателна.

Заповедта, предмет на съдебен контрол в частта за обезщетението, е постановена от компетентен орган, в установената форма, при спазване на процесуалните правила и в съответствие с целта на закона. При определяне оценката на отчуждената част от имота на жалбоподателите, административният орган е определил цена, по-ниска от действителната пазарна цена за района и не е взел предвид увеличената стойност на имота в резултат на извършените подобрения. Обжалваната част от заповедта се явява незаконосъобразна по смисъла на чл. 146, т. 4 АПК вр. чл. 22, ал.4, ал.5 и ал.7 от ЗОС. От заключението на назначената в съдебното производство експертиза се установява друг размер на дължимото обезщетение. Това заключение е възприето от страните и съдът го приема изцяло като обективно, компетентно и безпристрастно. То се основава на предвидените в законодателството критерии за равностойно парично обезщетение, дадени с легалното определение на понятието в  параграф 1а т.2 от допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост, съгласно което “пазарни цени" са осреднените цени от сделки с имоти за покупко-продажба, замяна, учредяване на вещни права или прехвърляне на собственост срещу задължение за строителство, ипотека, продажбите чрез търг от държавни и частни съдебни изпълнители, държавните институции и общините, както и други възмездни сделки, по които поне една от страните е търговец, сключени в рамките на 12 месеца преди датата на възлагане на оценката, и вписани в службата по вписванията по местонахождението на имота. С него е дадена действителната пазарна цена на имота като са взети предвид всички негови специфични характеристики и е преценена относителната им тежест при формиране на крайната цена, като коректно е изчислена и увеличената стойност на имота в резултат на извършените подобрения. По този начин заключението е в синхрон с изискванията на чл.22, ал.5 и ал.7 от ЗОС. Използвани са цени на сходни по вид и местоположение имоти, достигнати при ликвидиране на съсобственост от продадени идеални части от поземлени имоти частна общинска собственост и те са послужили за основа на заключението, поради което съдът счита, че то възможно най-пълно отговаря на изискването за справедливо обезщетяване на собствениците на отчуждаемия имот.

Предвид изложеното се налага изводът, че заповедта, в обжалваната и част, следва да бъде изменена, като оценката на отчуждената част от имота се увеличи от 33150 лв. На 48135 лева.

Съгласно правилата на процеса, ответника следва да бъде осъден да заплати на оспорващите направените от тях деловодни разноски в размер общо на 310 лева.

Водим от тези мотиви, и на осн. чл.172, ал.2 от АПК, съдът

 

                              Р       Е       Ш       И :

 

ИЗМЕНЯ заповед №3091/08.12.2008г. на Кмета на община Стара Загора, с която е отчужден ПИ №68850.509.7111, по кадастралната карта на гр.Стара Загора, одобрена със заповед № РД-18-1/07.01.2008г. на изпълнителния директор на АГКК и изменена със заповед № КД-14-24-160/01.10.2008г. на началника на СГКК Ст.Загора, с площ от 221кв.м., при съседи: ПИ №68850.509.7076, ПИ №68850.509.7112, ПИ №68850.509.7034, В ЧАСТТА ЗА ДЪЛЖИМОТО ПАРИЧНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ на И.М.Д., ЕГН-********** и Д.В.Д., ЕГН-********** ***, като ГО УВЕЛИЧАВА от 33150 /тридесет и три хиляди сто и петдесет/ лева на 48135 /четиридесет и осем хиляди сто тридесет и пет лева/ лева общо за двамата собственици на имота.

ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на И.М.Д., ЕГН-********** и Д.В.Д., ЕГН-**********, направените от тях разноски по делото в размер общо на 310 /триста и десет/ лева.

Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване.

 

 

 

                                             АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: