Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

138       27.04.2009г.      град Стара Загора

 

 

    В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

        

         Старозагорският административен съд, VІІ състав, в публично съдебно заседание на осми април две хиляди и девета година, в състав:

 

                                           

                                                                    СЪДИЯ: Р.Т.

       

при секретар  П.М.                                                                        и с участието

на прокурора                                                                                                          като разгледа

докладваното от съдия Р. Т. административно дело № 769 по описа за  2008г., за да се произнесе съобрази следното:                                                       

 

         Производството е по реда на чл. 145 и сл. Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с §4з от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.

            Образувано е по жалба на Г.Т.Г. ***, против Заповед № 2970/ 20.11.2008г. на Кмета на община Стара Загора, с която на основание §4з от ПЗР на ЗСПЗЗ и постъпила молба № ТЗ – 1247/ 11.11.2008г., е признато на Б.Т.Б. правото да придобие собственост върху 46/ 596 идеални части от имот № 158, кадастрален район 259 по плана на новообразуваните имоти, целият с площ от 596.00кв.м., находящ се в местността „Съборената кюприя”, землището на гр. Стара Загора. В жалбата са релевирани доводи за незаконосъобразност на оспорения административен акт, като по същество изложените твърдения са за постановяването му в противоречие на материалния закон и при неспазване на императивните изисквания на чл.59, ал.2, т.4 от АПК за посочване на фактическите и правни основания за издаване на акта. Направено е искане за отмяна на обжалваната заповед.

 

         Ответникът по жалбата -  Кмет на община Стара Загора, чрез процесуалния си представител по делото, оспорва жалбата като неоснователна.

 

   Ответникът по жалбата – Б.Т.Б., в съдебно заседание и в представеното по делото писмено становище, оспорва жалбата като неоснователна и моли същата да бъде отхвърлена. Поддържа, че обжалваният административен акт е правилен и законосъобразен, за което излага подробни съображения.

        

         Ответниците по жалбата – М.Т.П. и Г.Т.Г., редовно и своевременно призовани за съдебно заседание, не се явяват, не изпращат представител и не вземат становище по основателността на оспорването.          

                

         Въз основа на съвкупната преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна по административно-правния спор:

         Производството по издаването на обжалваната заповед е образувано по молба вх. № ТЗ – 1247/ 11.11.2008г., подадена от Б.Т. ***, с която е направено искане да му бъде разрешено да закупи 46 кв.м. земеделска земя, собственост на Г.Т.Г. и Г.Т.Г., от парцел № 158 в местността „Съборената кюприя”. Към молбата е приложен нотариален акт за собственост на недвижим имот № 151 от 26.01.1996г., том І, нот. дело № 392/ 2006г. на нотариус при Старозагорския районен съд. Със съставеният констативен нотариален акт Б.Б. е признат за собственик по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ на недвижими имот, представляващ празно място от 550кв.м., заедно с трайните насаждения в него, находящо се в местността „Събореният мост”, землището на гр. Стара Загора, съставляващо имот кадастрален номер 158 при посочени в нотариалния акт граници. С оспорената в настоящото съдебно производство Заповед № 2970/ 20.11.2008г. на Кмета на община Стара Загора, на основание §4з  от ПЗР на ЗСПЗЗ е признато правото на Б.Б. да придобие собствеността върху 46/ 596 идеални части от имот № 158, кадастрален район 259, по плана на новообразуваните имоти, целият с площ от 596.00 кв.м., находящ се в местност „Съборената кюприя”, землището на гр. Стара Загора. От фактическа страна обжалваният административен акт се основава единствено на обстоятелството, че Б. Б. е собственик на останалите 550/ 596 ид. части от имота на основание нотариален акт № 151, том І, дело № 392/ 1996г. Със заповедта е възложено на техническата служба на общината да извърши оценка на имота, съгласно изискванията на чл.36, ал.2 от ЗСПЗЗ.

            Като доказателство по делото е приета Заповед № 329 от 15.04.2003г. на Областния управител на Старозагорска област, с която е одобрен плана на новообразуваните имоти на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, местност „Съборената кюприя” в землището на гр. Стара Загора. Съгласно представените заверен препис – извлечение от плана за посочената местност, ведно със заверен препис - извлечение от регистъра на имотите, неразделна част от плана и скица № 2502/ 29.05.2008г., имот № 158, кадастрален район 259 /пълен идентификационен кадастрален номер 68850 259 0158/, находящ се в местността „Съборената кюприя”, целият с площ от 595.68кв.м., е отреден и записан на Б.Т.Б. и на наследниците на Тотю Г.Т. /Г.Т.Г., Г.Т.Г. и М.Т.П., съгласно удостоверение за наследници изх. № 004521/ 11.12.2008г./. За наследниците на Т. Т. в регистъра на новообразуваните имоти е посочено, че се прилага §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.  

            Към материалите по настоящото дело е приложено адм. дело № 347/ 2003г. по описа на Окръжен съд – Стара Загора, образувано по жалба на Г.Т.Г. против одобрения от Областния управител на област Стара Загора ПНИ за местността „Съборената кюприя”, в частта му относно новообразувани имоти №№ 157 и 158. С влязло в сила определение производството по посоченото дело е прекратено и следователно плана на новообразуваните имоти в тази му част е влязъл в сила.  

            По делото са допуснати и назначени две съдебно – технически експертизи, заключенията по които съдът кредитира и възприема като обективни, безпристрастни и компетентни. Съгласно заключението по първата експертиза, имот № 158, кадастрален район 259, с площ от 596кв.м. по плана на новообразуваните имоти за м. „Съборената кюприя” попада върху източната част на имот № 83 по помощния кадастрален план на бившите собственици, записан в регистъра на имотите към този план на Тотьо Г.Т., като имотът, за който Б.Б. е признат за собственик съгласно нотариален акт № 151/ 1996г. с площ от 550кв.м., попада в новообразувания имот № 158. От заключението на втората съдебно-техническа експертиза се установява, че записаната в нотариален акт № 151/ 1996г. площ на имота, признат за собственост на Б. Б., е въз основа на скица № 1392/ 10.10.1995г., издадена от община Стара Загора въз основа на кадастралния план на ползувателите, елемент от помощния кадастрален план, като най-вероятно разликата от 46кв.м. в площта на имот № 158 по помощния кадастрален план и на имот № 158 по плана на новообразуваните имоти се дължи на деформация на хартиения носител на помощния план.

 

         Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с направените в жалбата оплаквания, доводите и становищата на страните и като извърши цялостна проверка на законосъобразността на оспорения административен акт на основание чл. 168, ал.1 във връзка с чл.146 от АПК, намира за установено следното:

 

            Оспорването, като направено в законово установения срок, от легитимирано   лице /като наследник на бивш собственик с признато право на възстановяване на земеделска земя при условията на § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ с Решение по чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ № 51571/ 11.09.1993г./, е процесуално допустимо. При съвкупната преценка на събраните по делото доказателства и приетата за установена въз основа на тях фактическа обстановка съдът намира че разгледана по същество жалбата е основателна, но не по изложените в нея съображения.   

 

            В изпълнение на задължението си по чл. 168, ал.1 от АПК, при преценката за законосъобразността на един административен акт, съдът е длъжен да провери както за инвокираните от жалбоподателя пороци, така и за наличието на всички основания за отмяна по чл.146 от АПК /макар и незаявени от оспорващия/. На първо място следва да бъде извършена проверка дали административният акт е издаден от компетентен орган в рамките на неговите нормативно регламентирани правомощия. Като правно основание за издаване на Заповед № 2970/ 20.11.2008г. на Кмета на община Стара Загора е посочена разпоредбата на §4з от ПЗР на ЗСПЗЗ. Съгласно ал.1 на тази норма гражданите, чието право на ползване се превръща в право на собственост по § 4а, ал. 1, придобиват собствеността на земята до 600 кв. м, а тези по § 4б, ал. 1 - до 1000 кв. м. В ал.2 на § 4з от ПЗР на ЗСПЗЗ е посочено, че разликата над 600 кв. м и над 1000 кв. м до фактически ползваната земя се възстановява на собствениците за образуване на нови имоти с размери не по-малки от 250 кв. м при условия и по ред, определени в правилника за прилагане на закона. Земите, от които не може да се образува нов имот, се заплащат от ползвателите на собствениците по пазарни цени в тримесечен срок от влизането в сила на оценката. Посочената разпоредба обаче в нито една от двете хипотези /по ал.1 и по ал.2/, не регламентира правомощие за Кмета на общината „да признава правото да се придобива собственост”.

Процедурата по придобиване  право на собственост върху земеделски имоти, предоставени за лично ползване, е сложен фактически състав, който преминава през няколко етапа. Започва с признаване правото на ползвателите по реда на § 5 от ППЗСПЗЗ; § 30 от ПМС № 121/1997 г. за ИД на ППЗСПЗЗ или по § 62 от ПМС № 456/1997 г. за ИД на ППЗСПЗЗ, да придобият собствеността върху предоставените им за ползване имоти, извършване на оценка на имота и заплащане на определената цена. Преминава през изготвяне на план на новообразуваните имоти по реда на § 4к, ал. 6 ПЗР на ЗСПЗЗ и съответните на него разпоредби на чл. 28 от ППЗСПЗЗ и утвърждаването му със заповед на Областния управител. Процедурата приключва с издаване на заповед по § 4к, ал. 7 ПЗР на ЗСПЗЗ и чл. 28а, ал.1 от ППЗСПЗЗ за възстановяване респ. придобиване право на собственост върху новообразувани имоти. Правомощието на Кмета на общината да „признава правото да се придобие собственост” от ползувателя върху предоставения му за ползване имот може да бъде упражнено в първия етап от процедурата, въз основа на извършена преценка досежно наличието на материалноправните предпоставки по § 4а или 4б от ПЗР на ЗСПЗЗ и след изпълнение на съответните процесуални изисквания в зависимост от действащата към момента на упражняването на правомощието нормативна уредба. В този смисъл разпоредбата на §4з, ал.1 от ЗСПЗЗ е приложима и следва да бъде съобразена от Кмета на общината при издаването на административния акт с който се признава правото на ползувателя да придобие собствеността върху предоставения му за ползване имот респ. от Областния управител при одобряване на плана на новообразуваните имоти с оглед спазването на разпоредбите на чл.28, ал.6 и ал.7 от ППЗСПЗЗ.

       В случая от събраните по делото доказателства безспорно се установява, че по отношение на ползувателя Б.Б. е налице приключила процедура по признаване и придобиване право на собственост върху земеделски имот с площ от 550кв.м., кадастрален номер 158, находящ се в местността „Съборената кюприя”, землището на гр. Стара Загора, като процедурата е проведена по реда на § 5 от ПЗР на ППЗСПЗЗ /с изменена към настоящият момент редакция/. За този имот Б. Б. се е снабдил с нотариален акт за собственост след изпълнение на изискванията по § 5, ал.12 от ПЗР на ППЗСПЗЗ. Следователно извън правомощията на кмета на общината е при приключило към датата на издаване на Заповед № 2970/ 20.11.2008г. производство по признаване правата на ползувателя да придобие на основание § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ собственост върху имот от 550кв.м., да постановява акт, с който да признава правото му да придобие в собственост 46/ 596 ид. части от новообразувания имот № 158, кадастрален район 259, местност „Съборената кюприя” в землището на гр. Стара Загора. Независимо от обстоятелството, че предоставеното право на ползване на Б. Б. съгласно Удостоверение № 763/ 23.12.2007г. на Председателя на ИК на ОбНС – Стара Загора е върху земеделски имот с площ от 0.8дка, правото му на ползване се е трансформирало в право на собственост до размера на признатите му, заплатени от него и придобити 550кв.м. Последващото придобиване на право на собственост от ползувателите след влизане в сила на плана на новообразуваните имоти е възможно само за придадените им части от имотите на бившите собственици, от които не може да се образува самостоятелен имот. Но това е процедура не за първично трансформиране на правото на ползване в право на собственост чрез признаване на това право с административен акт и заплащане на цената на земята след извършена оценка съобразно изискванията по чл.36, ал.2 от ЗСПЗЗ, както е разпоредено с оспорената в настоящото производство заповед, а процедура за извършването на оценката по § 31 от Преходните и заключителни разпоредби на ПМС № 234 от 16.12.1991 г. за изменение и допълнение на ППЗСПЗЗ. Материалното право на вече бившия ползувател и настоящ собственик да придобие собственост върху отредения му имот, за който имот с предходен влязъл в сила административен акт му е признато право собственост, възниква със самото отреждане, предвидено с влезлия в сила ПНИ. С влизането в сила на заповедта за одобряване на ПНИ разпореденото с този стабилен административен акт е задължително както за адресатите му, така и за административния орган – кмета на общината. Последният, след като прецени дали по отношение на правоимащия ползувател е налице възникнало с отреждането по ПНИ материално право за закупуване на разликата между площта на признатия му за придобиване в собственост имот и тази отредена и записана като площ на новообразувания имот следва да приключи производството с изготвянето и утвърждаването на оценка по реда и на основание § 31 от ПЗР на ППЗСПЗЗ във вр с §4з, ал.2, изр. последно  и §4л от ПЗР на ЗСПЗЗ.

       В случая съгласно одобрения със Заповед № 329/ 15.04.2003г. от Областния управител на област Стара Загора и влязъл в сила план на новообразуваните имоти за м. „Съборената кюприя”, землището на гр. Стара Загора, за имота на Б. Б. е определен новообразуван имот № 158, кадастрален район 259, отреден и записан с площ от 596кв.м. - т.е с 46кв.м. над площта, описана в съставения констативен нотариален акт за собственост, като разликата е получена на основание чл.28, ал.7, изр. второ от ППЗСПЗЗ. Процедурата, която е следвало да  се реализира /и каквато всъщност е инициирана с подадената от Б. Б. молба вх. № ТЗ – 1247/ 11.11.2008г./ е за извършване на оценка на придаваемата към имота на ползувателя с плана на новообразуваните имоти площ, която не може да се обособи за образуване на отделен имот който да бъде възстановен на бившия собственик и която площ се явява придавана разликата над признатия размер до фактически ползваната площ. Вместо да се произнесе по подадената молба, разглеждайки я в производство по § 31 от ПЗР на ППЗСПЗЗ, административният орган при липсата на каквото и да е нормативно установена компетентност и законово основание в тази етап на процедурата по ЗСПЗЗ респ. ППЗСПЗЗ, е признал правото на ползувателя Б.Б. да придобие собственост върху 46/ 596ид. части от новообразуван имот № 159, кадастрален район 259, м. “Съборената кюприя”. Правомощията на Кмета на общината съгласно приложимата правна уредба е да одобри извършена от техническата служба на общината оценка, въз основа на надлежно обективирана мотивирана преценка за наличието на основанията за това /съотв. да откаже одобряването на оценката/. Следователно извън компетентността на Кмета на общината е на основание §4з от ПЗР на ЗСПЗЗ да признава права за придобиване на собственост на лице, по отношение на което процедурата по преобразуване правото му на ползване в право на собственост е приключила с влязъл в сила акт и заплатена стойност на земята; нито да изменя влязъл в сила ПНИ досежно площта на имота, отреден за правоимащия, а единствено по аргумент от разпоредбата на §4л от ПЗР на ЗСПЗЗ във вр. с §31 от ПЗР на ППЗСПЗЗ е да одобри оценка за придаваемата част, доколкото по отношение на правоимащия са налице материалноправните предпоставки и са изпълнение процесуалните изисквания.   

         Изложените от жалбоподателя доводи досежно липсата на предпоставките по §4а и §4б от ПЗР на ЗСПЗЗ съотв. за липса на мотиви в оспорената заповед за фактическото и правното основание за издаването на административния акт не следва да бъдат разглеждани и обсъждани, доколкото както вече посочено процедурата по трансформиране правото на ползване в право на собственост за Б.Б. е приключила, а произнасянето по направеното от него искане с молба вх. № ТЗ – 1247/11.11.2008г. подлежи на разглеждане в рамките на отделно административно производство и въз основа преценка не досежно наличието на условията по §4а и §4б от ПЗР на ЗСПЗЗ, а на други материалноправни предпостави, административният орган ще се произнесе с нарочен акт, подлежащ на самостоятелен съдебен контрол за законосъобразност.

            Предвид гореизложеното съдът намира, че обжалваният административен акт е нищожен като постановен при липса на правомощия на основание §4з от ПЗР на ЗСПЗЗ за Кмета на община Стара Загора да издава заповед за признаване правото на ползувателя да придобива в собственост имот и тази нищожност следва да бъде обявена от съда. С оглед обезпечаване правото на лицето инициирало административното производство на произнасяне по направеното от него искане, образуваната преписка по подадената молба от Б.Б. молба следва да се върне на Кмета на община Стара Загора, за разглеждане на искането по реда на § 31 от ПЗР на ППЗСПЗЗ във във вр. с §4л от ПЗР на ЗСПЗЗ вр с §4з, ал.2, изр. последно. При разглеждането на молбата след обсъждане на  всички релевантни факти и обстоятелства, изпълнение на нормативно регламентираната процедура и въз основа на преценка досежно наличието на материалноправните предпоставки за възникване правото на заявителя и процесуалноправните изисквания досежно неговото надлежно упражняване, Кметът на общината следва да постанови заповед, с която да одобри /респ. да откаже одобряването/ на оценка, при спазване на § 31 от ПЗР на ППЗСПЗЗ. 

            С оглед изхода на делото искането на пълномощника на жалбоподателя за присъждане на направените по делото разноски следва да бъде уважено, като на основание чл.143, ал.1 от АПК Община Стара Загора бъде осъдена да заплати на Г.Т.Г. сумата от 540 /петстотин и четиридесет/ лева, от които 140лв. внесено възнаграждение за вещо лице и 400 лв. адвокатско възнаграждение, договорено и заплатено съгласно Договор за правна помощ и съдействие от 20.01.2009г.  

            Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение първо във връзка с чл.173, ал.2 от АПК, Старозагорският административен съд 

 

 

Р     Е     Ш     И     :

 

           

            ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА Заповед № 2970/ 20.11.2008г. на Кмета на община Стара Загора, с която на основание §4з от ПЗР на ЗСПЗЗ е признато на Б.Т.Б. правото да придобие собственост върху 46/ 596 идеални части от имот № 158, кадастрален район 259 по плана на новообразуваните имоти, целият с площ от 596.00кв.м., находящ се в местността „Съборената кюприя”, землището на гр. Стара Загора.

            ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на Кмета на община Стара Загора за разглеждане и произнасяне по подадената от Б.Т.Б. молба вх. № ТЗ – 1247/ 11.11.2008г. съобразно дадените указания по тълкуването и прилагането на закона.

            ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати на Г.Т.Г. ***, с ЕГН: ********** сумата от 540 /петстотин и четиридесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски.

        

            Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                                СЪДИЯ: