Р   Е   Ш   Е   Н   И   E

 

 

181  15.06.2009г.      град Стара Загора

 

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

 

Старозагорският административен съд, ІV състав, в публично

съдебно заседание на тринадесети май две хиляди и девета година,

в състав:

 

СЪДИЯ: Г.Д.

       

при секретар   М.П.                                            

и с участието на прокурора                                                                      като разгледа докладваното от съдия Г. Д. административно дело № 773 по описа за 2008г.                                                       

 

Производството е по реда на чл. 145 и сл. Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с 76, ал.2 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/ и чл.320 от Националния рамков договор /НРД/ между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз и Съюза на стоматолозите в България, 2006г.

Образувано е по жалба на д-р Г. П. И. от с. Змейово, община Стара Загора, с която в условията на обективно съединяване са оспорени Заповед № РД – 19 – 823/ 01.12.2008г. на Директора на РЗОК – Стара Загора за определени санкции на жалбоподателя в две точки и Писмена покана с изх.№ 29-06-371/ 01.12.2008г. за възстановяване на суми, получени без правно основание. Независимо, че в жалбата е посочено, че се оспорват определените санкции по т.1 и т.2 от заповедта, видно от обстоятелствената част на същата, както и от направените уточнения от пълномощника на жалбоподателя в хода на съдебното производство, съдът приема че е оспорена част от определената по  т.1 от посочената заповед санкция, а именно финансова неустойка в размер на 63лв. за нарушение на чл.9, ал.2 от ИД 2008г.и чл.302, ал.1 от НРД 2006г. за отчетена дейност „препариране на кавитет” на 55 зъб на 13.04.07г. и 10.04.08г. за ЗЗОЛ с ЕГН ********** и определената в т.2 от заповедта финансова неустойка. Писмената покана за възстановяване на суми, получени без правно основание е оспорена в частта относно определената в т.1 сума за възстановяване в размер на 21лв. за отчетена с АЛ№57/ 10.04.2008г. дейност с код 301 и определената с т.2 от писмената покана сума за възстановяване в общ размер на 52лв. В жалбата са наведени доводи за незаконосъобразност на административния акт, като са изложени съображения, че не са налице твърдяните нарушения на чл.9, ал.2 от ИД 2008г. и чл.302, ал.1 от НРД 2006г., посочени в т.1 - относно лечението на зъб с код 55 и т.2 от оспорената заповед, подлежащи на санкциониране, както и че е получил процесните суми, отразени в писмената покана, на правно основание.  Иска се Заповед № РД-19-823/01.12.2008г. на Директора на РЗОК-Стара Загора и писмена покана с изх.№ 29-06-37/ 01.12.2008г., да бъдат отменени в обжалваните им части.  

Ответникът по жалбата -  Директор на РЗОК – Стара Загора, чрез  процесуалния си представител по делото, оспорва жалбата като неоснователна и моли същата да бъде отхвърлена. Излага подробни съображения за законосъобразност на Заповед № РД-19-823/ 01.12.2008г. и писмена покана изх.№ 29-06-371/ 01.12.2008г., издадени от директора на РЗОК – Стара Загора.

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства и като взе предвид доводите на страните, приема за установени следните обстоятелства по административноправния спор:

Между жалбоподателя д-р Г. П. И., в качеството му на Индивидуална практика за първична дентална помощ /ИППДП/  и НЗОК е сключен Договор за оказване на първична извънболнична дентална помощ № 24-0625/ 01.01.2008г. /ИД 2008г./. Със Заповед № РД-18-1257/ 04.11.2008г. директорът на РЗОК-Стара Загора е разпоредил, на основание чл.72, ал.2 от ЗЗО, чл.305, ал.2 от НРД 2006г. ит.453 от Решение № РД-УС-04-127/ 27.12.2007г. на УС на НЗОК, да бъде извършена медицинска съвместна проверка  с експерти от НЗОК – пълна, планова, първична на ИППДП, представлявано от д-р Г. П. И., по изпълнение клаузите на НРД, решение № РД –УС-04-127 от 27.12.2007г. и индивидуален договор 2008г. За резултатите от извършената проверка е съставен медицински протокол № Р–1401/ 06.11.2008г. Съгласно същият, проверяващият екип е констатирал следните нарушения на проверявания изпълнител на първична извънболнична дентална помощ: 1. Не е гарантирано качеството на отчетените дейности от ИДП за срок от 12 последователни месеца от датата на извършване на дейността – за ЗЗОЛ с ЕГН ********** е отчетена дейност препариране на кавитет на 55 зъб /на 13.04.07г. и 10.04.08г./ и на 75 зъб /на 18.04.2007. и 07.04.2008г./. Направена е и констатация, че сумата 42 лв. за дейностите с код 301, отчетени през 2008г. е получено от ИДП без правно основание и следва да бъде възстановена. 2. В отчетените от д-р Илиев дейности за периода 2007-2008 г. съгласно АЛ №№                                                                                                                                                                  25/ 12.02.07г., 24/ 07.02.07г., 92/ 03.07.07., 3/ 04.01.07г., 137/ 11.10.07г., 72,/ 30.05.2007г., 28/ 14.02.2007г., 101/ 13.07.07г., 27/ 14.02.07г., 54/ 13.04.07г., 5/ 02.01.08г., 14/ 21.01.08г., 30/ 14.02.08г., 79/ 15.05.08г., 99/ 17.07.08г., 112/ 08.08.08г., 117/ 07.08.08г., 101/ 22.07.08г., 61/ 14.04.08г. и 57/ 07.04.08г., е установено, че зъбният статус на пациентите е непълен и неправилно вписан, като с това не са спазени показателите за качество и ефективност на лечебната дейност в денталната помощ. Екипът е констатирал, че сумата от 52 лв. за дейностите с код 101, отчетени през 2008г. е получена от ИДП без правно основание и следва да бъде възстановена съгласно чл.314,ал.3 от НРД 2008г. 

Протоколът за извършената медицинска проверка е връчен на жалбоподателя на 13.11.2008г., като последният не е подал възражение по реда и срока, регламентиран в чл.313 от НРД 2006г., поради което спорът не е бил разглеждан от Арбитражна комисия.

На основание чл.72, ал.2 от ЗЗО, § 11а от ПЗР на ЗЗО и чл.314 във вр. с чл.317 от НРД 2006г. Директорът на РЗОК – Стара Загора е издал оспорената Заповед № РД-19-823/ 01.12.2008г., с която е определил санкции за допуснати нарушения от д-р Г. П. И. в качеството му на  Индивидуална практика за първична дентална помощ, в две точки. На основание чл.314, ал.3 от НРД 2006г. директорът на РЗОК – Стара Загора е отправил писмена покана с изх.№ 29-06-371/ 01.12.2008г. до д- Г. И. за заплащане на неоснователно получени суми в общ размер на 94лв.  

По делото са представени и приети като доказателства документите, съдържащи се в административната преписка по издаване на обжалваната заповед.

По делото е назначена и изслушана съдебно-медицинска експертиза, изпълнена от д-р Н. К.. От представеното писмено заключение, както и от допълнително направени уточнения на вещото лице в с.з. от 13.05.2009г., се установява, че дейността “препариране на кавитет” е етап от работата, която се извършва при дейността –“обтурация с амалгама или химичен композит” /код 301/ и етап от дейността “лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб” /код 332/, поради което “препариране на кавитет” не се отчита от ИДП и не се заплаща от НЗОК като самостоятелна дейност. Според експертното становище на вещото лице, с АЛ № 54/ 2007г. са отчетени следните стоматологични дейности, извършени на ЗЗОЛ с ЕГН **********: на 13.04.07г. е отчетено лечение на пулпит /код 332/ на зъб 55, а на 16.04.2007г. е отчетено обтурация с амалгама /код 301/ на зъб 55. С АЛ № 57/ 2008г. по отношение на същото ЗЗОЛ са отчетени дейности: лечение на периодонтит /код 332/ на зъб 55 и обтурация /код 301/ на зъб 55. Категорично е становището на вещото лице, че лечението на пулпит /лечение на пулпата – възпаление на нерва на зъба/ и лечението на периодонтит /лечение на тъканта около корена на зъба/ са различни дейности, независимо, че за същите е предвиден един и същи код за отчитане /код 332/. Според експерта не може да се приеме, че периодонтита е следствие от некачествено лечение на пулпит. И двете дейности – лечение на пулпит и лечение на периодонтит приключват с обтурация с амалгама или химичен композит /поставяне на пломба/ - код 301, като се отчитат двете дейности – с код 332 и с код 301, което може да стане в един или различни АЛ и всяка една от тези дейности подлежи на самостоятелно заплащане от НЗОК. Съдът възприема това заключение, като мотивирано и компетентно изготвено.

 

 При така изяснената фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи:

 

Жалбата е подадена в законово установения срок, от легитимирано лице и е процесуално допустима.  

 

При извършената цялостна проверка за законосъобразността на оспорените актове на основание чл. 168, ал.1 във връзка с чл.146 от АПК, съдът намира, че жалбата е частично основателна. 

 

Относно първото от констатираните в т.1 от заповедта нарушения на чл.9, ал.2 от ИД 2008г. и чл.302, ал.1 от НРД 2006г., за което е наложена санкция „финансова неустойка” на основание чл. 316, ал.3, т.1 от НРД 2006г., в размер на 63лв.

Съдът намира, че в тази си част оспореният административен акт е постановен в противоречие на материалноправните разпоредби, на които се основава и при липса на изложени мотиви за налагането на финансова неустойка.

Твърдяното нарушение се изразява в това,че за ЗЗОЛ с ЕГН ********** е отчетена дейност “прерпариране на кавитет” на 55 зъб на 13.04.2007г. и 10.04.2008г., с което не е гарантирано качеството на договорените и отчетени дейности /с изключение на лечението на пулпити и периодонтити/ от д-р Г. И. за срок от 12 последователни месеца, от датата на извършване на дейността.

Между страните не съществува спор, а също се установява и от приетите по делото доказателства /АЛ № 54/ 07г., АЛ №57/08г. и заключението на експертизата/, че на 13.04.07г. на ЗЗОЛ до 18год. е оказана стоматологичната услуга лечение на пулпит /код 332/ на временен зъб с код 55, а на 16.04.07г. на същия зъб е извършена “обтурация с амалгама” /код 301/. В период по-кратък от 12 месеца на същото ЗЗОЛ е извършена дейност “лечение на периодонтит” /код 332/ на временен зъб с код 55 и “обтурация с амалгама или химичен композит” /код 301/ на същия зъб. Спорния по делото въпрос се свежда до това качествено ли е била извършена отчетената на 16.04.07г. с АЛ№ 54/07г. дейност  с код 301 “обтурация с амалгама или химичен композит” на зъб 55 след като преди да са изтекли 12 последователни месеца от нейното първоначално извършване, повторно е била оказана и отчетена тази стоматологична дейност за същия временен зъб /на 10.04.08г., отчетена с АЛ № 57 от 08г./.

Съгласно разпоредбата на чл. 46  от ЗЗО редът на предоставяне и изискванията към изпълнителите на отделните видове медицинска помощ по чл. 45 от  закона се определя в НРД и ИД. По смисъла на тази разпоредба качеството на оказаната медицинска помощ следва да отговаря на правилата за добра медицинска практика и националните медицински стандарти. Понятието “добра медицинска практика” включва няколко компонента, а именно: своевременност, достатъчност и качество на медицинската помощ. В чл. 302,ал.1 от НРД 2006г.е посочен един от тези стандарти за добра медицинска практика – гарантиране на качеството на стоматологичната услуга за периода от 12 месеца. Съгласно същата разпоредба, обаче, лечението на пулпит и периодонтит не е обвързано със срок. От значение за процесния случай е обстоятелството, че двете отчетени дейности с код 301 са извършени във връзка с лечението на различни заболявания на един и същ зъб /пулпит и периодонтит/ в период по-кратък от 12 месеца, като по делото няма доказателства и дори не се и твърди от санкциониращия орган, че второто заболяване /периодонтит/ е следствие на некачествено лекуван пулпит. За да е налице некачествено извършена услуга е необходимо да съществува идентичност между първата и повторната дейност, което да обуслови извод за некачествено извършена стоматологична услуга. Съдът кредитира изцяло заключението на вещото лице, съгласно което лечението, както на пулпит, така и на периодонтит /и двете с код 332/ завършва с поставяне на пломба – дейност с код 301 „обтурация с амалгама или химичен композит”, като последната дейност се отчита самостоятелно и подлежи на отделно заплащане от бюджета на НЗОК. Следователно извършената от ИДП повторна дейност с код 301 е била задължителeн завършващ етап от проведено лечение на периодонтит, различно от първоначалното лечение на същия зъб, извършено през 2007г. В тази връзка съдът приема, че липсва идентичност между първоначално и повторно оказаната стоматологична услуга с код 301, поради което твърдяното от административния орган некачествено изпълнение на отчетената дейност код 301, съгласно АЛ № 54/ 2007г., не е налице. Освен това налагането на санкция за некачествено изпълнение по реда на чл.316, ал.3, т.1 от НРД 2006 предпоставя задължението за административния орган да приложи разпоредбата на чл.136 от НРД 2006, като извърши оценка на качеството на предоставените услуги от изпълнителя на стоматологична помощ по реда на чл.28 от НРД 2006г. По делото няма доказателства за проведена процедура по оценка на качеството, не са изложени и аргументи в заповедта на директора на РЗОК – Стара Загора в подкрепа на извода за некачествено изпълнение на стоматологичните услуги поради повторното им извършване. В този смисъл заповедта в тази си част се явява и немотивирана. Не може да бъде споделен аргумента на пълномощника на ответника, че след като извършената през 2008г. обтурация на зъб с код 55 е по повод лечение на периодонтит и в случай че обтурацията е била неделима част от това лечение, е следвало да бъде отчетена само реално извършената дейност – лечение на периодонтит, а не и още една самостоятелна дейност – обтурация. Този довод противоречи на чл.18 от сключения между страните ИД № 24-0625/ 01.01.2008г.. Видно от т.2 и т.5 на посочената договорна клауза, страните са уговорили отделни цени за дейността с код 301 – „обтурация с амалгама или химичен композит” и тази с код 332 – „лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб”. Нещо повече – в т.5 на чл.18 от ИД изрично е посочено, че определената цена за лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб включва всички дейности, с изключение на дейността обтурация. Следователно, независимо, че съществува функционална зависимост между лечението на пулпит и периодонтит с извършване на обтурация /поставяне на пломба/ последната дейност се заплаща самостоятелно от НЗОК, поради което и подлежи на отделно отчитане.

По изложените съображения съдът приема, че не е налице твърдяното нарушение на чл.9,ал.2 от ИД 2008г. и чл.302, ал.1 от НРД 2006г, изразяващо се в не гарантиране качеството на договорените и отчетените дейности за срок от 12 последователни месеца, относно отчетената дейност „препариране на кавитет на 55 зъб” на ЗЗОЛ с ЕГН **********, поради което заповед № РД-19-823/ 01.12.2008г., в частта, с която на ИППДП, представлявано от д-р Г. П. И. е наложена санкция в размер на 63 лв., на основание 316, ал.3, т.1 от НРД 2006,  следва да бъде отменена като постановена в противоречие на материалния закон. 

Доколкото в случая отчетената на 10.04.2008г. в АЛ № 57/ 2008г. дейност с код 301 за зъб 55 не е била извършена поради некачествено първоначално изпълнение на същата дейност, полученото за нея заплащане от НЗОК в размер на 21 лв., се явява основателно получено и не подлежи на възстановяване. Във връзка с това съдът намира, че не е налице хипотезата на чл.314, ал.3 от НРД 2006г. за възстановяване на суми, получени без правно основание, поради което Писмена покана с изх.№ 29-06-371/ 01.12.2008г., в частта й относно определената в т.1 сума за възстановяване в размер на 21лв. за отчетена с АЛ№57/ 10.04.2008г. дейност с код 301,  следва да бъде отменена като материално незаконосъобразна.  

 

По отношение на определената санкция - финансова неустойка, на основание чл.316, ал.3, т.1 от НРД 2006г. за констатирано нарушение на чл.9, ал.2 от ИД 2008г. и чл.301, т.2, буква “ а “ от НРД 2006 г. , / т.2 от Заповед № РД-19-823/ 01.12.2008г./.

Съдът намира, че в тази си част оспореният административен акт е издаден от компетентен орган, при спазване на регламентираните в НРД 2006г. и ЗЗО административно-производствени правила – нарушението е констатирано при медицинска проверка, извършена въз основа на заповед на директора на РЗОК – Стара Загора и в рамките на определената с нея задачи и обхват. В тази си част заповедта е постановена и в съответствие с материалноправните разпоредби, на които се основава. 

От фактическа страна налагането на санкцията е обосновано с непълен и неправилно вписан зъбен статус на пациенти по посочени АЛ, издадени през 2007г. и 2008г., индивидуализирани с номера и дати. По аналогичен начин е описано нарушението и в изготвения от проверяващия екип медицински протокол.  Въз основа на това директорът на РЗОК е направил извод, че ИДП не е спазил показателите за качество и ефективност на лечебната дейност в денталната помощ. Съдът намира този извод за законосъобразен, като съображенията за това са следните:

По силата на сключения ИД № 24-0625/ 01.01.2008г. /чл.9, ал.2/ и НРД 2006 г. изпълнителят на ПИДП следва да оказва качествени услуги на ЗЗОЛ. “Качествена услуга”, съгласно параграф 1, т.2 от НРД 2006г. е тази, предоставена на всеки пациент и включваща достатъчно видове диагностични и терапевтични дейности, осигуряващи най-добър резултат по отношение на здравето, съобразено с актуалното състояние на медицинската наука, при оптимална цена за същия резултат. В чл.301 НРД 2006 неизчерпателно са изброени показателите за качество и ефективност на лечебната дейност в стоматология. Съгласно т.2, б.”а” от посочената разпоредба, показател за качеството се явява и пълното и правилно вписване на зъбния статус. Извършването на тази услуга се оформя документално в първичния медицински документ “ амбулаторен лист”. Той следва да съдържа задължително определени реквизити, изброени в чл. 295, ал.2, т.1 НРД 2006 и приложение № 4 към НРД 2006г. Задължение на стоматолога е да попълни тези данни в съставения АЛ, включващи:  информация за пациента, за изпълнителя на ПИСП, № на АЛ, № на здравноосигурителната книжка, медицинска информация в това число  такава  за зъбния статус на пациента. От представените по делото 20 броя АЛ /10 АЛ от 2007г. и 10 АЛ от 2008г/, изброени в заповедта на директора на РЗОК Стара Загора, се установява, че за 10 пациенти през 2007г. е извършена и отчетена дейност с код 101 – „обстоен профилактичен преглед със снемане на зъбен статус и изготвяне на амбулаторен лист”. За същите пациенти през 2008г. е отчетена отново дейност с код 101. Видно от съдържанието на АЛ, съставени през 2007г. и тези от 2008г., без съмнение е налице несъответствие във вписания зъбнен статус на едни и същи пациенти, както следва:

1. АЛ № 25/12.02.2007 г. и АЛ № 5/ 02.01.2008г.: зъб с код 47 през 2007 г. е отразен като корона, а през 2008 г. за този зъб няма направено отбелязване.  Зъб с код 32 през 2007 г. е отразен като липсващ, а през 2008 г. за този зъб няма направено отбелязване.

Зъб с код 33 през 2007 г. е отразен като обтурация, а през 2008 г. за този зъб няма направено отбелязване.

2.АЛ № 24/07.02.2007 г. и АЛ № 14/21.01.2008 г.: зъб с код 32 през 2007г. е отразен като корона, а през 2008 г. за този зъб няма направено отбелязване. 

3. АЛ № 92/03.07.2007 г. и АЛ № 30/14.02.2008 г.: зъб с код 22 през 2007 г. е отразен като  кариес, а през 2008 г. като здрав зъб.

4. АЛ № 3/04.01.2007 г. и АЛ № 79/15.05.2008 г.: зъб с код 11 през 2007 г. е отразен като кариес, а през 2008 г. като здрав зъб.

5.АЛ № 137/11.10.2007 г. и АЛ № 99/17.07.2008 г.: зъби с кодове 45 и 48 през 2007 г. са отразени като корона, зъб с код 47 е отразен като изкуствен, а през 2008 г. тези три зъба са отразени като здрави зъби.

6. АЛ № 72/30.05.2007 г. и АЛ № 112/08.08.2008 г.: зъб с код 13 през 2007 г. е отразен като кариес и е извършена обтурация от д-р Илиев вписана в АЛ № 72/30.05.2007 г., а през 2008 г. е отразен като здрав зъб. В същия АЛ № 72/30.05.2007 г. е документирана и извършена дейност с код 509 – екстракция /изваждане/ на зъб с код 36. Същият зъб през 2008 г. е отразен като здрав.

7. АЛ № 28/14.02.2007 г. и АЛ № 117/07.08.2008 г.: зъб с код 36 през 2007 г. е отразен като кариес и е извършена обтурация от д-рИлиев вписана в АЛ № 28/14.02.2007 г., а през 2008 г. е отразен като здрав зъб.

8. АЛ № 101/13.07.2007 г. и АЛ № 101/22.07.2008 г.: зъб с код 16 и 17 през 2007 г. са отразени като липсващи, а през 2008 г. като здрави зъби.

9. АЛ № 27/14.02.2007 г. и АЛ № 61/14.04.2008 г.: зъб с код 24 през 2007 г. е отразен като кариес, а през 2008 г. за този зъб няма направено отбелязване.

10. АЛ № 54/13.04.2007 г. и АЛ № 57/07.04.2008 г.: зъб с код 15 през 2007 г. е отразен като пулпит, зъб с код 35 като кариес, а през 2008 г. тези зъби няма направено отбелязване.

Анализът на горепосочените АЛ, неоспорени от жалбоподателя и приети като писмени доказателства по делото, налага извода, че отразеният зъбен статус на пациентите в АЛ, изготвени през 2008г. и изрично посочени в т.2 на оспорената заповед, се явява непълен и неправилно вписан, поради което жалбоподателят е извършил твърдяното нарушение, правилно квалифицирано от административния орган като нарушение на чл.9, ал.2 от ИД 2008г. и чл.301, т.2, б.”а” от НРД 2006г.. В конкретния случай нарушението е установено при 10 АЛ, като предвидената за това нарушение санкция по чл.316, ал.3, т.3 от НРД 2006г. е финансова неустойка в размер на трикратния размер на сумата на нарушението /5,20лв. – арг. чл.19, ал.2, т.1 от ИД/, умножена по броя на констатираните нарушения – в случая 10бр.Следователно наложената от директора на РЗОК – Стара Загора санкция по т.2 от оспорената заповед, в общ размер на 156 лв. е в законоустановения размер.

Доводът на жалбоподателя, че в издадената заповед за налагане на финансова санкция административният орган не е изложил мотиви защо приема, че медицинският статус в посочените АЛ е непълен или неправилно вписан, не може да обоснове твърдяното съществено нарушение на императивното изискване за форма на акта, обуславящо отмяната на оспорения акт като незаконосъобразен. Както в съставения МП, така и в издадената въз основа на него Заповед № РД-19-823/ 01.12.2008г. са конкретизирани АЛ, по отношение на които е установено непълно и неправилно вписване на зъбния статус на пациентите. При съпоставката на тези АЛ, съдържащи се в административната преписка съдът, който не разполага със специални медицински знания установи, че зъбният статус на пациентите в съставените през 2008г. АЛ е непълен. До същия извод би могъл да стигне и жалбоподателят, ако беше прегледал издадените от него първични медицински документи. Поради това, не може да бъде приет за основателен довода на д-р Илиев, че липсата на мотиви в оспорената заповед го е довело до невъзможност да разбере за какво нарушение е санкциониран, респ. надлежно да упражни правото си на защита. С оглед на предоставената на жалбоподателя възможност в хода на съдебното производство да направи всички доводи и възражения по издадения административен акт и да представи доказателства, с които да обоснове твърдението си за незаконосъобразност на заповедта, не може да се счита, че е накърнено правото му на защита.

По изложените съображения и доколкото въз основа на събраните по делото доказателства безспорно се установи, че в АЛ №№ 5, 14, 30, 79, 99, 112, 117, 101, 61, 57, всички от 2008г., зъбния статус на пациентите е непълен и неправилно вписан, законосъобразно директорът на РЗОК – Стара Загора е приел, че ИДП не е извършил качествено предоставената услуга – обстоен профилактичен преглед на пациентите. В тази връзка отчетените суми за дейности с код 101 по посочените АЛ от 2008г. се явяват получени в нарушение на договорни задължения и на действащата нормативна уредба. Следователно са получени без правно основание и подлежат на възстановяване. По тези съображения съдът приема, че оспорената Писмена покана с изх.№ 29-06-371/ 01.12.2008г., в частта й относно определената в т.2 сума за възстановяване в общ размер на 52лв., е издадена в съответствие с материалния закон, поради което оспорването в тази му част следва да бъде отхвърлено, като неоснователно. 

Въз основа на гореизложеното съдът счита, че жалбата е частично основателна и като такава следва да бъде уважена в съответните й части, като оспорената с нея заповед № РД – 19 – 823/ 01.12.2008г. на Директора на РЗОК – Стара Загора бъде отменена в  частта, с която на ИППДП, представлявано от д-р Г. П. И. е наложена санкция в размер на 63 лв., на основание 316, ал.3, т.1 от НРД 2006г. за констатирано нарушение на чл.9,ал.2 от ИД 2008г. и чл.302, ал.1 от НРД 2006г, изразяващо се в не гарантиране качеството на договорените и отчетените дейности за срок от 12 последователни месеца, относно отчетената дейност „препариране на кавитет на 55 зъб” на ЗЗОЛ с ЕГН **********. Следва да бъде отменена и Писмена покана с изх. № 29-06-371/ 01.12.2008г., в частта й относно определената в т.1 сума за възстановяване в размер на 21лв. за отчетена с АЛ 5710.04.2008г. дейност с код 301. В останалата й част жалбата следва да се отхвърли като неоснователна.

Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2 от АПК, Старозагорският административен съд 

 

      Р   Е   Ш   И  :

 

ОТМЕНЯ  Заповед № РД – 19 – 823/ 01.12.2008г. на Директора на РЗОК – Стара Загора, в частта, с която на  д-р Г. П. И. от с. Змейово, община Стара Загора с ЕГН ********** е  определена санкция “финансова неустойка” в размер 63лв., на основание чл.316, ал.3, т.1 от НРД 2006г за констатирано нарушение на чл.9,ал.2 от ИД 2008г. и чл.302, ал.1 от НРД 2006г, изразяващо се в не гарантиране качеството на договорените и отчетените дейности за срок от 12 последователни месеца, относно отчетената дейност „препариране на кавитет на 55 зъб” на ЗЗОЛ с ЕГН **********.

 

ОТХВЪРЛЯ  жалбата на   д-р Г. П. И.  против Заповед № РД – 19 – 823/ 01.12.2008г. на Директора на РЗОК – Стара Загора, в частта, с която е определена финансова неустойка в размер на 156 лв., на основание чл.316, ал.3, т.1 от НРД 2006г. за констатирано нарушение на чл.9, ал.2 от ИД 2008г. и чл.301, т.2, буква “ а “ от НРД 2006 г. /т.2 от заповедта/, като неоснователна.   

 

ОТМЕНЯ  Писмена покана с изх. № 29-06-371/ 01.12.2008г. на Директора на РЗОК – Стара Загора за възстановяване на суми, получени без правно основание, в частта  относно определената в т.1 сума за възстановяване в размер на 21лв. за отчетена с АЛ 5710.04.2008г. дейност с код 301.  

 

ОТХВЪРЛЯ  жалбата на   д-р Г. П. И.  против Писмена покана с изх. № 29-06-371/ 01.12.2008г. на Директора на РЗОК – Стара Загора за възстановяване на суми, получени без правно основание, в частта, с която е определена сума за възстановяване в размер на 52 лв. /т.2 от писмената покана/, като неоснователна.  

 

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                                 СЪДИЯ: