Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е       № 94

 

 

гр. Стара Загора,

09.04.2009 г.

 

 

                                В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, втори състав, в  откритото заседание на девети март през две хиляди и девета година, в състав:  

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: Р.Р.

 

при секретаря З.Д., като разгледа докладваното от  съдия Р.Р. АД №774 по описа за 2008 год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е образувано на осн. чл.45, ал. 5 от ЗМСМА, движи се по реда на АПК и е въз основа  жалба на Кмета на Община Казанлък, с която е оспорил Решение №72 прието от Общински съвет - гр. Казанлък по Протокол №7 от проведено на 27.11.2008г. заседание. Твърди се, че това решение е неправилно е незаконосъобразно, тъй като с него се задължава кмета да докладва за всяко заседание на общинския съвет за изпълнение на приходите и разходите на общинския бюджет за съответен период. Счита, че това е в противоречие с чл. 25, ал.1 от Закона за общинските бюджети, тъй като той изрично регламентира през какъв точно период да внася информация относно изпълнението на приходите и разходите на общинския бюджет. Обжалва и т.3 от това решение, с което е задължен за докладва за изпълнените и неизпълнените решения на общинския съвет. Счита, че то противоречи на чл.44 ал.1 т.7 и т.18 от ЗМСМА, където е предвиден начин за информиране на общинския съвет относно изпълненията на решенията му с представянето на издадените административни актове и договори. По т.5 от оспореното решение, счита, че то противоречи на чл. 33 ал.1 т.4 от ЗМСМА, където е определен реда, по който общинските съветници отправят питанията си към кмета на общината, както и на чл. 107 и следващите от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет. Твърди, че формулировките по т.2, т.3, т.4 и т.6 от оспореното решение, са общи и водят до невъзможност за коректното им изпълнение. Моли съда да отмени оспореното решение като неправилно и незаконосъобразно.

В с.з. Кмета на Община Казанлък  не се явявя, но се представлява от юриск.Н., чрез който поддържа жалбата.   

В с.з. за Общински съвет – гр. Казанлък се явява представител по пълномощие - адв. Е., която заявява, че оспорва жалбата. Счита оспореното решение за законосъобразно и моли да не се уважава жалбата. Депозиран е и подробен писмен отговор по жалбата от Председателя на общинския съвет, с който се твърди законосъобразност на оспореното решение.

Въз основа на събраните доказателствени средства съдът прие за установено следното от фактическа страна:

С т.1 от свое решение № 72 по Протокол №7 от проведено на 27.11.2008г. заседание, Общински съвет-гр.Казанлък „Включва в дневния ред на всяко редовно заседание на Общински съвет-Казанлък като точка първа „Текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите актове”, като в тази връзка с точки от 2 до 7 въвежда следните задължения за кмета: с т.2 – го задължава да докладва за изпълнението на приходите и разходите на общинския бюджет за съответен период; с т.3 го задължава да докладва за изпълнените решения на Общинския съвет и за неизпълнените такива, както и причините за неизпълнението; с т.4 го задължава да докладва за предприетите действия в изпълнение на Наредбите на Общински съвет Казанлък; с т.5 го задължава да отговаря на зададени към него въпроси от общински съветници, веднага или ако това е невъзможно – най-късно на следващото заседание на съвета; с т.6 го задължава да докладва за изпълнението на програмите и стратегииите приети от Общинския съвет. С т.7 изисква от кмета да изпълнява стриктно и коректно задълженията си по чл.44, ал.1, т.18 от ЗМСМА.  Това решение е взето по предложение на Заместник председател на Общинския съвет, с мотиви, че до момента Общински съвет Казанлък не извършва текущ контрол върху изпълнението на приетите от него актове, поради факта, че кмета на общината не изпълнява задълженията си по чл.44, ал.1, т.18 от ЗМСМА и това води до забавяне и дори до неизпълнение на тези актове, както и до това общинските съветници да нямат пълна и актуална информация за работата на общинската администрация.

Горната фактическа обстановка съдът прие за безспорно установена след съвкупната преценка и анализ на всички събрани годни, допустими и относими доказателства. Наведените от ответника съображения и доказателствата към тях, обосноваващи факти и действия настъпили след постановяване на оспореното решение и които не са послужили за мотивирането на същото, съдът счита, че въобще не следва да обсъжда. В производството по проверка законосъобразността на процесния адм.акт е недопустимо да се релевират доводи, които не се съдържат и не са вземани предвид в мотивировката към оспореното решение.

Въз основа на така приетото от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

Оспорването е направено от кмет на община  в предвидения срок, влиза в кръга на правомощията му по чл.45, ал.5 от ЗМСМА и е допустимо. Атакуваното решение на Общински съвет – гр. Казанлък, има белезите на индивидуален административен акт, тъй като с него се създават някои задължения за оспорващия.

След като е сезиран с жалба, при служебния и цялостен съдебен контрол върху законосъобразността на обжалвания административен акт, съдът проверява както за инвокираните от жалбоподателя  пороци, така и за наличието на незаявени от него основания за отмяна.

Разгледана по същество жалбата е частично основателна.

Оспореното решение е взето на основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА, в изпълнение правомощията на Общинския съвет да упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от него актове. Този контрол обхваща както дейността на общинската администрация, така и тази на кмета, в случаите, в които той е изпълнител на тези актове. Изцяло в правомощията на общинския съвет е да избере и организира начина по-който ще реализира този контрол. В тази връзка т.1 от оспореното решение е в синхрон със закона и е израз на възприетият от органа ред, по който да осъществява контрола върху изпълнението на своите актове, а именно чрез включването му в дневния ред на всяко заседание на Общинския съвет като първа точка. Останалите точки от оспореното решение представляват конкретните вменени задължения на кмета по докладване изпълнението на приетите от общинския съвет актове.

С т.3 от оспореното решение е вменено за кмета задължение на всяко заседание на общинския съвет да докладва за изпълнените решения на общинския съвет и за неизпълнените такива, както и причините за неизпълнението. Такова задължение кмета има по силата на закона – чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА, където е предвидено той два пъти годишно да внася пред съвета отчет за изпълнението на актовете. Този текст определя минималния, гарантиран от закона брой на отчетите, които кмета е длъжен да представи пред съвета, по тези въпроси. Няма законова пречка по своя преценка общинският съвет да реши и задължи кмета да представя тези отчети по-често, именно като израз на правомощията по чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА и като гаранция за защитата на обществения интерес. По тези съображения съдът счита т.3 от оспореното решение за законосъобразна.

С т.5 от оспореното решение е вменено за кмета задължение на всяко заседание на общинския съвет да отговаря на зададени към него въпроси от общински съветници, веднага или ако това е невъзможно – най-късно на следващото заседание на съвета. Задължение да отговаря на питанията на общинските съветници на следващото питането заседание, кмета има по силата на закона – чл.33, ал.1, т.4 от ЗМСМА. Тази норма дава възможност на общинския съвет да определи и друг ред за отговаряне от кмета. Съвета се е възползвал от нея, като с т.3 от оспореното решение е предвидил възможност отговор на питането, ако естеството му позволява, да се дава от кмета в същото заседание, когато е отправено. Ето защо тази част от оспореното решение също е съответстваща на материалния закон.

С т.6 от оспореното решение е вменено за кмета задължение на всяко заседание на общинския съвет да докладва за изпълнението на програмите и стратегииите приети от общинския съвет. По силата на чл.44, ал.1, т.6 от ЗМСМА, кметът организира изпълнението на дългосрочните програми, приети от съвета. Няма законова пречка по своя преценка общинският съвет да реши и задължи кмета да докладва как се изпълняват тези програми, като израз на правомощията по чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА и като гаранция за защитата на обществения интерес. По тези съображения съдът счита т.6 от оспореното решение за законосъобразна.

С т.7 от оспореното решение, общинския съвет „изисква от кмета на общината да изпълнява стриктно и коректно задълженията си по чл.44, ал.1, т.18 от ЗМСМА”. Тази точка на практика не създава никакви нови задължения за оспорващия, тъй като тя само декларира волята на съвета, кмета да изпълнява задълженията си вменени му с цитираната законова норма. В този смисъл решението по тази точка не е незаконосъобразно, защото ex lege кмета е длъжен да изпълнява стриктно и коректно задълженията си като такъв.

Макар и кратки мотивите към оспореното решение, обосновават взетите решения по т.1, т.3, т.5, т.6 и т.7.

Съдът счита, че по т.2 от оспореното решение липсват напълно мотиви на органа, от които да е видно, какво налага отчет за изпълнението на бюджета на Община Казанлък да се прави от кмета на всяко заседание на съвета за „съответен период”, т.е. по-често от предвидения по чл.25, ал.1 от Закона за общинските бюджети /ЗОбБ/ период – на първо шестмесечие. Не става ясно и какво е имал предвид органа под „съответен период” – дали предварително посочван всеки път период, дали периодът между две заседания на общинския съвет или някакъв друг период. Тази неяснота води до невъзможност адресата на задължението, да го изпълнява. Освен поради тези съображения това решение е в противоречие с нормата на чл.25, ал.1 от ЗОбБ. Тази норма задължава кмета като организатор на изпълнението на бюджета да внася информация за текущото му изпълнение през първото шестмесечие. С годишния отчет той дава информация за изпълнението на приетия за съответната година бюджет. Законодателят е предвидил на два пъти през годината отчитане на изпълнението на бюджета, а не по-често, именно поради обема и сложността на обобщаваната информация. Оспореното решение в тази част е такова, че не може да се изпълнява на практика, тъй като е невъзможно за всяко заседание на общинския съвет кмета на подготвя отчет на бюджета за времето между две заседания.

Съдът счита, че т.4 от оспореното решение, с която се задължава кмета да докладва за „предприетите действия в изпълнение на Наредбите на Общински съвет Казанлък”, на всяко заседание на съвета, също е незаконосъобразна. За тази част от оспореното решение адм.орган не е изложил никакви правни съображения. По никакъв начин от мотивите към решението, не може да се изведе каква е връзката между констатацията, че кмета не изпълнява задълженията си по чл.44, ал.1, т.18 от ЗМСМА и вмененото му задължение на всяко заседание да докладва за предприетите действия в изпълнение на Наредбите на общинския съвет. Решението в тази част е неясно и трудно за изпълнение на практика, защото наредбите приети от един общински съвет обикновено са няколко и представляват съвкупност от процесуални и материални норми, уреждащи определени аспекти от обществено-икономическия живот на гражданите на общината, дейността на органите на местното самоуправление и взаимоотношенията им с другите правни субекти. Тяхното изпълнение като организация не е задължение единствено на кмета на общината, защото ако това беше така, то законодателят би го добавил изрично към задълженията, които са му вменени с нормата на чл.44, ал.1 от ЗМСМА, както е сторил това например по въпросите за отчитане на:  изпълнението на бюджета, изпълнението на дългосрочните програми, изпълнението   на актовете на общинския съвет, или като е задължил кмета да изпраща в тридневен срок своите адм.актове и договорите издадени в изпълнение актове на съвета.

С оглед на тези правни изводи, съдът счита, че оспореното решение в частта му по точки 1, 3, 5, 6 и 7, е законосъобразно и оспорването досежно тези части от решението следва да се отхвърли. Оспорените решения по точки 2 и 4 от процесното решение са незаконосъобразни и като такива следва дабъдат отменени.

Ръководен от гореизложеното и на осн. чл. 172, ал. 2 от АПК, съдът

 

                               Р          Е          Ш          И  :

 

ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Решение №72 прието от Общински съвет - гр.Казанлък по Протокол №7 от проведено на 27.11.2008г. заседание, в частта му по т.2 /две/ и т.4 /четири/, с които задължава Кмета на Община Казанлък на всяко заседание на съвета „да докладва за изпълнението на приходите и разходите на общинския бюджет за съответен период” и „да докладва за предприетите действия в изпълнение на Наредбите на Общински съвет Казанлък”.

ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО ОСПОРВАНЕТО от Кмета на Община Казанлък на Решение №72 прието от Общински съвет - гр.Казанлък по Протокол №7 от проведено на 27.11.2008г. заседание, в частта му срещу решенията по точки 1/едно/, 3 /три/, 5 /пет/, 6 /шест/ и 7 /седем/.

Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14 дневен срок от съобщавнането му на страните.

 

 

                                                 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: