Р   Е   Ш   Е   Н   И  Е                                 

                      

                       № 104      02.04.2009г.      град Стара Загора

 

            В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

 

            Старозагорският административен съд, VІІ състав, в публично съдебно заседание на тринадесети март две хиляди и девета година, в състав:

                                                                 

СЪДИЯ: Р.Т.

       

при секретар   П.М.                                                                        и с участието

  на прокурора                                                                                           като разгледа

  докладваното от съдия Р. Т. административно дело № 776 по описа за 2008г., за да се произнесе, съобрази следното:                                                       

 

            Производството е по реда на чл. 145 и сл. Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.268 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ във вр. с чл.177, ал.2 от АПК.  

            Образувано е по жалба на М.Д.П. ***, против Разпореждане изх. № 30516 – 1/ 12.12.2008г. на Публичен изпълнител при ТД на НАП – гр. Стара Загора за отказ за спиране на принудителното изпълнение. В жалбата са релевирани доводи за нищожност на оспореното разпореждане като постановено в противоречие с влязло в сила съдебно решение. На основание чл. 177, ал.2 от АПК е направено искане за отмяна на обжалвания акт като нищожен и връщане на преписката за ново произнасяне.

            Ответникът по жалбата -  Публичен изпълнител при ТД на НАП – Стара Загора, в представеното по делото писмено становище оспорва жалбата като недопустима и неоснователна. Поддържа, че доколкото е постановено последващо Разпореждане за спиране на изпълнителното производство, е отпаднал правния интерес от обжалването на Разпореждане изх. № 30516 – 1/ 12.12.2008г. и моли жалбата да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото - прекратено. Алтернативно обосновава, че след влизане в сила на съдебното решение с което е отменен Акта за регистрация по ЗДДС, са отпаднали и основанията за спиране на принудителното изпълнение.

 

            Въз основа на съвкупната преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна по административно-правния спор:

            С молба вх. № 16873/ 10.07.2008г. М.П. е направила искане за спиране на производството по принудително изпълнение по изп. дело № 968/ 2008г. на основание чл.222, ал.1, т.4 във вр. с чл.34, ал.2 и ал.4 от ДОПК, до приключване на съдебното производство по адм. дело № 1063/ 2008г. по описа на  Административен съд – гр. Пловдив с влязло в сила решение. С разпореждане № 16873 # 3/ 17.07.2008г. на Публичен изпълнител при ТД на НАП – гр. Стара Загора, е отказано спиране на принудително изпълнение по отношение на публично вземане ДДС по СД № 2400 – 0993921/ 14.05.2008г. Разпореждането е обжалвано по административен ред пред Директора на ТД на НАП – гр. Стара Загора. С Решение № 16/ 01.08.2008г. на Заместник директора на ТД на НАП – гр. Стара Загора жалбата е оставена без уважение. Посоченото решение е оспорено пред Административен съд – Стара Загора, като по жалбата е образувано адм. дело № 552/ 2008г. С влязло в сила Решение № 55 от 04.12.2008г. по посоченото дело, състав на Старозагорският административен съд е отменил обжалваното решение на Зам. Директора на ТД на НАП и потвърденото с него Разпореждане на публичния изпълнител, като е върнал преписката за произнасяне по подадената от М.П. молба за спиране на принудителното изпълнение по изп. дело № 968/ 2008г. С оспореното в настоящото производство Разпореждане изх. № 30516 – 1/ 12.12.2008г. на Публичен изпълнител при ТД на НАП – гр. Стара Загора, на основание чл.226, ал.1 от ДОПК, отново е постановен отказ за спиране на принудителното изпълнение по отношение на публично вземане ДДС по СД № 2400 – 0999400/ 13.06.2008г. От фактическа страна отказът е обоснован с липсата на условията по чл.222, ал.1, т.4 от ДОПК.

В представената по делото преписка по изпълнително дело № 968/ 03.06.2008г. се съдържа и Разпореждане изх. № 31405 – 2/ 20.12.2008г. на Публичен изпълнител при ТД на НАП – гр. Стара Загора, с което на основание чл.222, ал.1, т.4 от ДОПК е спряно принудителното изпълнение по отношение на публично вземане ДДС по СД № 2400 – 0999400/ 13.06.2008г. Разпореждане обективира и волеизявление за отмяна на постановеното от публичния изпълнител предходно Разпореждане № 30516 – 1/ 12.12.2008г. – предмет на настоящото дело.

            Към материалите по делото е приложено адм. дело № 552/ 2008г. по описа на Административен съд – Стара Загора.

 

            Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с направените в жалбата оплаквания, доводите и становищата на страните и като извърши на основание чл.177, ал.2 от АПК проверка за съответствието на оспореното разпореждане с влязло в сила съдебно Решение № 55 от 04.12.2008г. постановено по адм. дело № 552/ 2008г. по описа на Административен съд – Стара Загора,  намира за установено следното:

 

            По допустимостта на жалбата:

            Съгласно дадените указания с Определение №1260/ 29.01.2009г., постановено по адм. дело № 793/ 2009г. по описа на ВАС, които указания са задължителни за настоящата съдебна инстанция, нормата на чл.177, ал.2 от АПК, при условията и на основание на която е направено искането за прогласяване нищожността на Разпореждане № 30516 – 1/ 12.12.2008г. на Публичен изпълнител при ТД на НАП – гр. Стара Загора, е специална и намира приложение по отношение на производствата по ДОПК по силата на § 2 от ДР на същият кодекс. С отменителното определение и връщането на делото за разглеждане и произнасяне по направеното с жалбата искане по чл.177, ал.2 от АПК ВАС е приел, че в случая е неприложим задължителния административен контрол по чл.266 от ДОПК, като абсолютна процесуална предпоставка за допустимост на оспорването по съдебен ред на актовете и действията на публичния изпълнител, доколкото обявяването на нищожността на акт постановен в противоречие с влязло в сила съдебно решение е от изключителната компетентност на съответния административен съд – т.е отмяна по административен ред на оспорен като нищожен на основание чл.177, ал.2 от АПК акт не може да бъде постановена. В този смисъл не са приложими разпоредбите на чл.81 и сл. от АПК в т.ч. правото на отзив по чл.91, ал.1 от същият кодекс, още повече че по см. на § 2 от ДР на ДОПК субсидиарното приложение на АПК е ограничено до неуредените въпроси. А в глава ХХVІІ от ДОПК се съдържа изрична правна регламентация относно производството по оспорване по административен ред на действията на публичния изпълнител, разглеждането и правомощията на Директора на ТД на НАП при произнасянето по подадените жалби. Всъщност липсва каквато и да е била законово установена правна възможност за публичния изпълнител да оттегля постановени от него разпореждания, против които са подадени жалби пред компетентния административен орган, като с аргумент за по-силното основание такова оттегляне е недопустимо при оспорване по съдебен ред като нищожно на издадено от него разпореждане. Ето защо съдът намира, че обективираното в Разпореждане изх. № 31405 – 2/ 20.12.2008г. на Публичен изпълнител при ТД на НАП – гр. Стара Загора волеизявление за отмяна на постановения от него по-рано и оспорен по съдебен ред с искане за прогласяване на неговата нищожност акт - Разпореждане № 30516 – 1/ 12.12.2008г., не може да породи правните последици на „оттеглянето” по см. на чл.91, ал.1 от АПК, като основание по чл.159, т.3 от АПК за прекратяване на производството по настоящото дело, в какъвто смисъл са изложените от ответника по жалбата доводи. Последващото издаване на Разпореждане № 31405 – 2/ 20.12.2008г. на Публичен изпълнител при ТД на НАП – гр. Стара Загора, с което е уважено искането за спиране на принудителното изпълнение по отношение на публично вземане ДДС по СД № 2400 – 0999400/ 13.06.2008г, не може да обоснове и отпадане на правния интерес за жалбоподателката от оспорването на постановеното предходно Разпореждане изх. № 30516 – 1/ 12.12.2008г. на публичния изпълнител за отказ за спиране на принудителното изпълнение. Търсената защита по направеното искане за прогласяване нищожността на посоченото разпореждане и правните последици на съдебното решение при евентуална основателност на жалбата, не се изчерпват с връщане на преписката на публичния изпълнител за произнасяне по подадената от М. П. молба съобразно дадените задължителни указания с влязло в сила съдебно решение № 55 от 04.12.2008г. по адм. дело № 552/ 2008г. по описа на СтЗАС и спиране на принудителното изпълнение по отношение на публично вземане ДДС по СД № 2400 – 0999400/ 13.06.2008г. Ето защо съдът намира, че подадената на основание чл.177, ал.2 от АПК жалба е процесуално допустима.

 

            По основателността на жалбата:

            С влязло в сила Решение № 55 от 04.12.2008г. по адм. дело № 552/ 2008г. по описа на Административен съд – Стара Загора е отменено Решение № 16/ 01.08.2008г. на Заместник директора на ТД на НАП – гр. Стара Загора и потвърденото с него Разпореждане № 16873 # 3/ 17.07.2008г. на Публичен изпълнител при ТД на НАП – гр. Стара Загора за отказ за спиране на принудителното производство по изп. дело № 968/ 2008г., като незаконосъобразно. Със същото решение е върната административната преписка на публичния изпълнител за произнасяне по подадената от М. П. молба вх. № 16873/ 10.07.2008г., съобразно дадените указания по тълкуването и прилагането на закона. Съгласно тези указания при разглеждането и произнасянето по молбата следва да се приложи чл.222, ал.1, т.4 във вр. с чл.34, ал.1, т.2 от ДОПК.  Видно от изложените към решението мотивите решаващият състав на Старозагорския административен съд е приел, че образуваното съдебно производство по обжалване на акта за регистрация по ЗДДС и влязлото в сила съдебно определение за спиране действието на акта за регистрация, имат преюдициално значение за производството по принудителното изпълнение и е обосновал правен извод за наличие на предпоставките на чл.222, ал.1, т.4 във вр. с чл. 34, ал.1, т.2 от ДОПК за спиране на принудителното производство по изп. дело № 968/ 2008г. и в този смисъл са и дадените задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона.  

            След връщане на преписката с Разпореждане № 30516 – 1/ 12.12.2008г.  на Публичния изпълнител при ТД на НАП – Стара Загора /обявяването на нищожност на което се иска в настоящото съдебно производство/, отново е постановил отказ за спиране на принудително изпълнение по отношение на публично вземане ДДС по СД № 2400 – 0993921/ 14.05.2008г. Въпреки че в основанията за издаване на разпореждането изрично е посочено влязлото в сила Решение № 55/ 04.12.2008г. на Старозагорския административен съд, в абсолютно противоречие с него и с дадените задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона, публичният изпълнител е обосновал извод за липсата на предпоставките по чл. 222, ал.1, т.4 във вр. с чл. 34, ал.1, т.2 от ДОПК. С изложените в Разпореждането мотиви на практика е извършена повторна преценка на релевантността и обуславящото значение на образуваното съдебно производство пред Административен съд – Пловдив по оспорването на Акта за регистрация по ЗДДС № 24042080006266/ 14.03.2008г. и постановеното и влязло в сила Определение от 30.06.2008г. по адм. дело № 1063/ 2008г. по описа на ПАС, по отношение на производството по принудително изпълнение на публично вземане ДДС по СД № 2400 – 0993921/ 14.05.2008г. Тази преценка е в пълно несъответствие и при несъобразяване на извършената такава от СтЗАС и с дадените със съдебното решение указания досежно наличието на условията за спиране на принудителното изпълнение. По настоящото дело не се съдържат данни за новонастъпили след влизането в сила на Решение № 55/ 04.12.2008г. факти и обстоятелства, с които публичният изпълнител да е бил длъжен да се съобрази към момента на произнасянето и които да обосновават различни от направените от Старозагорският административен съд изводи. Следователно издаденото от него разпореждане е при несъобразяване с произтичащия от закона /чл.177, ал.1 във вр. с чл. 173, ал.2 от АПК/ задължителен характер на съдебното решение и на дадените с него указания.  

   С оглед гореизложеното съдът намира, че оспореното Разпореждане № 30516 – 1/ 12.12.2008г. на Публичен изпълнител при ТД на НАП – гр. Стара Загора, е  издадено в противоречие с влязло в сила съдебно Решение № 55 от 04.12.2008г. постановено по адм. дело № 552/ 2008г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Като такова то представлява нищожен акт по см. на императивната разпоредба на чл.177, ал.2 от АПК, която нищожност следва да бъде прогласена от съда. Доколкото видно от представената преписка по изпълнително дело № 968/ 03.06.2008г. с Разпореждане изх. № 31405 – 2/ 20.12.2008г. на Публичен изпълнител при ТД на НАП – гр. Стара Загора, на основание чл.222, ал.1, т.4 от ДОПК е спряно принудителното изпълнение по отношение на публично вземане ДДС по СД № 2400 – 0999400/ 13.06.2008г., повторно връщане на преписката за разглеждане и произнасяне по подадената от М. П. молба не се следва. Не следва да бъдат разглеждани и обсъждани доводите на ответника по жалбата за отпадналото към настоящия момент основание за спиране на производството по принудително изпълнение, тъй като предмет на съдебната проверка и преценка в настоящото производство е единствено наличието или не на нормативно установеното основание по чл.177, ал.2 от АПК за нищожност на оспореното разпореждане.

Водим от горните мотиви и на основание чл.177, ал.2 от АПК, Старозагорският административен съд   

                  

Р     Е     Ш     И     :

 

ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО по жалба на М.Д.П. ***  Разпореждане изх. № 30516 – 1/ 12.12.2008г. на Публичен изпълнител при ТД на НАП – гр. Стара Загора за отказ за спиране на принудителното изпълнение.

 

             Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                                     СЪДИЯ: